ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់

ព័ត៌មាន

នាម៖

Al Karkouri

គោត្តនាម៖

Jamal

កម្រងបញ្ជីសំណួរសាធារណៈ