ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់

ព័ត៌មាន

នាម៖

Daler

គោត្តនាម៖

Domullojonov

កម្រងបញ្ជីសំណួរសាធារណៈ