ព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់

ព័ត៌មាន

នាម៖

Van

គោត្តនាម៖

Tran Thi Ha

កម្រងបញ្ជីសំណួរសាធារណៈ