អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Информационная система  по устойчивому управлению земельными ресурсами для мониторинга и оценки деградации земли и опустынивания [ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Uzbekistan

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 83%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Информационная система  по устойчивому управлению земельными ресурсами для мониторинга и оценки деградации земли и опустынивания

ប្រទេស:

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

របាការណ៍អង្គភាព:

Uzbekistan

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Информационная система по устойчивому управлению земельными ресурсами (ИС-УУЗР) основана на ГИС-технологии, интегрирующей традиционные операции с базами данных и преимущества полноценной визуализации временного и географического (пространственного) анализа.
ИС-УУЗР объединяет и хранит картографический материал по состоянию ресурсов земли, управлению и использованию земельных ресурсов, статистические, социально-экономические и др. показатели, влияющие на процессы и  изменения качества земли, в виде набора таблиц, тематических слоев,  объединенных по географическому положению.

ទីតាំង

Республика Узбекистан и пилотные пло%

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

44410000.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

26664000.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Основные черты климата - резкая континентальность и засушливость. По индексу аридности ЮНЕП (от 0,05-0,20 до 0,65) территория страны (за исключением предгорной и горной части) относится к засушливой зоне, находящейся под воздействием воздушной и почвенной засух. Природно-климатические особенности обусловили высокую уязвимость аридных экосистем к деградации земли и опустыниванию, угрожающих развитию экономики, сельскому хозяйству и жизненному уровню населения|
Доминирующими являются типы почв, сформированные в очень сухих и контрастных условиях пустыни и полупустыни; отличаются низким плодородием, содержанием гумуса (<1%) и  подвержены засолению.Почвы предготной и горной зоны занимают около 25 % общей площади и характеризуются более высоким содержанием гумуса, питательных эементов и подвержены водной эрозии.|
Ландшафт чрезвычайно разнообразен: от плато и равнинной поверхности северо-запада, до возвышенностей предгорий, отрогов гор и горных хребтов на востоке. Соотношение между горной и равнинной частью - 1:5. |

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет от 350 до 650 $США/год на 1 сельского жителя (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009.|
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком  
Сельское хозяйство, преимущественно орошаемое земледелие – это выращивание хлопчатника, пшеницы в фермерских хозяйствах, а также овощей, фруктов и др. продукции растениеводства в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках; разведение крупного и мелкого рогатого скота и домашней птицы.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Обобщение и всеобъемлющий  пространственно-временной анализ  информации с использованием ИТ для принятия оптимальных, достоверных и объективных решений. ИС-УУЗР - современная компьютерная технология представляет собой новый эффективный,  точный, удобный и быстрый инструмент для анализа проблем и решения задач, направленных на предотвращение деградации и устойчивое использование земельных ресурсов.
ИС-УУЗР может пополняться новыми данными или корректироваться по необходимости, возможно копирование данных и их быстрая пересылка и интеграция в локальные и глобальные сети.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Снижение производительной способности сельскохозяйственных угодий из-за деградации земли:
(а) засоление охватывает 50,2% орошаемых земель, (б) заболачивание -  27,5%,  в отдельных областях 58-77%, (в) снижение содержания гумуса в почвах (на 30-40%) и плодородия (на 5-6 баллов) за последние десятилетия, (г) ухудшение почвенных свойств (уплотнение, снижение водопроницаемости, увеличение объемной массы).
|В пустыне Кызылкум в 4 раза сократился общий видовой состав растительности -  в 2 раза кустарников и полукустарников, 2,5 раза поедаемых видов кормовых растений,  отмечен рост подвижности песков на площади более чем 1 млн.га.|Ветровой эрозии почв подвержено порядка 56% всех земель, водной эрозии почв – около 20%, а по отдельным областям, особенно на горных склонах, предгорьях и адырах - до 50-80% площади. |2. Недостаточный  уровень  и опыт национального потенциала в организациях, ответственных за мониторинг и оценку деградации земли, по применению информационных технологий и созданию ГИС базы данных:  обучение ГИС / ДЗ методам проводится только в рамках проектов, финансируемых донорами; несовершенна также методология оценки влияния деградации земли. |В стране отсуствует единая интегрированная база данных по землепользованию, индикаторам деградации земли; данные хранятся в различных форматах, в различных ведомствах, что затрудняет доступ заинтересованных сторон к информации и ограничивает возможности планирования и принятия решений

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

ИС-УУЗР предоставляет дополнительную помощь ответственным учреждениям в применении интегрированного подхода и информационных технологий (ИТ) для принятия решений по планированию и управлению землепользованием, смягчению опустынивания, деградации земли и последствий засух, сохранению биоразнообразия и адаптации к изменению климата  и недостатку воды.. ИС-УУЗР дает возможность лицам, принимающим решения, сосредоточить свои усилия на поиске и разработке решений, быстро рассмотреть несколько вариантов и выбрать наиболее эффективный, не тратя время на сбор и осмысливание разнородных данных.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Цель 1.  Повышение потенциала ответственных институтов
Повысить потенциал институтов страны и создать сеть институтов-партнеров по оценке и мониторингу деградации земли с использованием современных международных  достижений, направленных на гармонизацию баз данных по земельным ресурсам и управлению информацией.  
|Цель 2. Создание географической информационной системы УУЗР, базирующейся на современной методологии и достижениях в управлении информацией – ФАО LADA, GLCN  и другие глобальные сети.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Цель 1. Повышение потенциала ответственных институтов
1. Межстрановый обучающий семинар по оценке деградации земли| землепользованию и методам глобального картирования ФАО LADA
2. Тренинг по использованию снимков MODIS и полевая практика по оценке подверженности почв зрозионным процессам с использ
Цель 2. Создание географической информационной системы УУЗР
1. Сформирована структура базы данных ИС-УУЗР на национальном уровне, объединяющая все виды и  источники информации;
2. Определен базовый статус деградации земли в стране и ключевые индикаторы;
|3. Проведен анализ «горячих и ярких участков» с использованием MODIS and LANDSAT снимков и определены многолетние и сезонные изменения индекса вегетации (NDVI);
4. Подготовлена карта системы землепользования FAO LUS в формате GRID на национальном уровне;
|5. Создана крепкая платформа для совместного использования и обмена информацией между национальными и многострановыми системами ИСЦАУЗР, и глобальными системами (ЛАДА, GLCN и др).

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Географическая информационная система (ГИС) - современная компьютерная технология для цифровой поддержки, управления, анализа, моделирования и образного отображения объектов реального мира, происходящих событий и явлений
Деградации земель  - снижение  продуктивности земель, нарушающее целостность экосистемы вследствие эрозии, засоления, потери плодородия почвы и прочего
Устойчивое управление земельными ресурсами  (УУЗР) – управление земельными ресурсами, способствующее достижению баланса использования ресурсов земли для жизнеобеспечения и сохранения функциональной целостности экосистем  для будущих поколений.  (ГЭФ, 2001).
Информационная система по устойчивому управлению земельными ресурсами (ИС-УУЗР) основана на ГИС-технологии, интегрирующей традиционные операции с базами данных и преимущества полноценной визуализации для временного и географического (пространственного) анализа. |

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

1.Узгидромет ( ДМ итерпретация деградации земли )
2.Институт Уздаверлойиха ( ГИС база данных и картирование)
3.НИИ Почвоведения и агрохимии ( полевой мониторинг деградации земли)
4.ДП «Бонитировка почв» Госкомземгеодезкадастр   (землепользование и качество почв)
|5. Узгидроингео  ( подземные воды)
6.Центральная гидрогеологическая экспедиция ( мониторинг и оценка)

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

Партнеры ИС-УУЗР:
Узгидромет,
Институт Уздаверлойиха,
НИИ Почвоведения и агрохимии,
ДП «Бонитировка почв» Госкомземгеодезкадастр,
Узгидроингео и
Центральная гидрогеологическая экспедиция.

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Партнеры ИС-УУЗР:
Узгидромет
Институт Уздаверлойиха|
НИИ Почвоведения и агрохимии|
ДП «Бонитировка почв» Госкомземгеодезкадастр|

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

1.Узгидромет осуществляет мониторинг гидрометеорологических элементов, загрязнения атмосферы и поверхностных водных источников. Для ИС-УУЗР предоставил ГИС-карты расположения гидрометеорологических станций и постов и данные по климату по всей сети метеостанций.
2. Институты Госкомземгеодезкадастра РУз (Узгипрозем, Почвоведения и агрохимии, ДП «Бонитировка почв») проводят научную/техническую экспертизу по земельным ресурсам и землепользованию, выполняют оценку земель по плодородию,  корректировку почвенных карт.  Как партнеры ИС-УУЗ они предоставили разнообразные земельно-кадастровые данные, касающиеся использования земельных ресурсов, качества почв и др.
3. Гидроингео располагает сведениями о подземных водных ресурсах, предоставил информацию о ресурсах, запасах и отборе подземных вод в существующих условиях.
4. Центральная комплексная гидрогеологическая экспедиция обеспечила информацией по геоморфологическим и гидрогеологическим условиям территории

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

1. Укрепление институционального и человеческого потенциала
2. Гармонизация ГИС баз данных по земельным ресурсам и управлению информацией
1.Пространственно-временное изменение производительности экосистем
2.Оценка трендов продуктивности классов землепользования
1.Количественный и качественный анализ воздействий на компоненты окружающую среду  на различных уровнях
2. Выявление локальных рисков и угроз
1.Временной и пространственный анализ изменений индикаторов социально-экономического развития
2. Прогноз  и планирование  потенциала развития на перспективу

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

1.Интеграция в глобальные информационные сети и базы знаний
1.Интеграция в региональные и суб-региональные информационные сети

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

Улучшена достоверность, полнота  и качество информации для оценки базовой ситуации и анализа воздействия для планирования, управления и принятия решений по адаптации к изменению климата на местном, национальном  и региональном уровнях
Идентифицирована базовая ситуация,  масштабы и тенденции деградации биологического разнообразия в затронутых районах страны.

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

В трех странах Центральной Азии – Казахстан| Кыргызстан и Туркменистан.

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

1. Наличие сплоченной команды квалифицированных национальных консультантов
2. Тесное сотрудничество с организациями- партнерами
3. Наличие доступа к картам, информации и данным, касающихся использования природных ресурсов и космических снимков высокого разрешения

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1.Укреплен потенциал ответственных институтов  и профессионалов вовлеченных в ИС-УУЗР |
2. Улучшены связи между специалистами и институтами  на национальном и международном уровнях|  и  возможности для интеграции в глобальные информационные системы
3. Созданы возможности по  повышению потенциала для  лиц принимающих решения  и управленцев

ម៉ូឌុល