អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT: "Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment".

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: European Union

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 26%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT:
"Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment".

របាការណ៍អង្គភាព:

European Union

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

The CIRCE Integrated Project, funded under the European Commission's Sixth Framework Programme, aims to reach this objective, highlighting impacts and possible adaptation actions of the climate change in the Mediterranean region, that includes Europe, North Africa and Middle East.
http://www.circeproject.eu/

ទីតាំង

Mediterranean region, that includes Europe, North Africa and Middle East.

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Prediction and quantification of physical impacts of climate change in the Mediterranean area;
|Evaluation of the consequences of climate change for the society and the economy of the populations located in the Mediterranean area;
|Development of an integrated approach to understand combined effects of climate change;
|Identification, adaptation and mitigation strategies in collaboration with regional stakeholders.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

RESARCH LINE ON COORDINATION AND COMMUNICATION
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=0|RESEARCH LINE ON IDENTIFICACTION AND ATRIBUTION OF PRESENT CLIMATE TRENDS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=0
|RESEARCH LINE ON THE MEDITERRANEAN REGION AND THE GLOBAL CLIMATE SYSTEM
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=0|RESEARCH LINE ON RADIATION, CLOUDS AND AEROSOLS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=0|RESEARCH LINE ON SCALE INTERACTION AND FEED BACK PROCESSES
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=0|RESEARCH LINE ON WATER CYCLE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=0|RESEARCH LINE ON EXTREME EVENTS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=0|RESEARCH LINE ON IMPATCS OF GLOBAL CHANGE ECOSYSTEMS AND THE SERVICES THEY PROVIDE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=0|RESEARCH ON AIR QUALITY AND CLIMATE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=0|RESEARCH LINE ON HUMAN HEALTH
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=0|RESEARCH LINE ON ECONOMIC IMPACTS ON CLIMATE CHANGE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=0|RESEARCH LINE ON INTEGRATING CASE OF STUDING
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=0|RESEARCH LINE ON RELEVANT SOCIETAL DYNAMICS:
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=0|RESEARCH LINE ON INDUCED RESPONSES AND POLICIES
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=0

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់អន្តរជាតិ

វិភាគ

ម៉ូឌុល