អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

DESIRE project

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Reporting Entity: European Union

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 11%

General Information

General Information

Title of best practice:

DESIRE project

Reporting Entity:

European Union

Specifications

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

Short description of the best practice

See the mentioned links refered on description

Location

Countries participing in DESIRE project. See :  http://tinyurl.com/354oqe9

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

See refered links mentioned on description

Analysis

ម៉ូឌុល