អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Uso de materiales orgánicos como mejoradores de los suelos   [ប្រទេសគុយបា]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Cuba

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: Andrés Fuentes Institución: Instituto de Suelos E mail: bcalero@minag.cu

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 86%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Uso de materiales orgánicos como mejoradores de los suelos  

ប្រទេស:

ប្រទេសគុយបា

របាការណ៍អង្គភាព:

Cuba

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

Andrés Fuentes
Institución: Instituto de Suelos
E mail: bcalero@minag.cu

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • ការគៀងគរធនធាន​ និងមូនិធិ
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Consiste en la aplicación de diversos materiales orgánicos y otros materiales residuales de los procesos productivos diversos, ya sean agrícolas e industriales, sobre la superficie de los suelos o incorporada a estos.
Cobertura de los suelos con paja.
Breve descripción: Consiste en dejar en los campos la paja de caña, residuos de plátano u otros restos vegetales resultante de la cosecha tradicional esparcida sobre el suelo de manera que constituya una cubierta sobre el mismo.  
Uso de cenizas y otros residuos del proceso de beneficio de la caña de azúcar.
Breve descripción: La ceniza, mezclada o no con la cachaza u otro producto residual del proceso de fabricación, además de incrementar la permeabilidad de los suelos y su riqueza orgánica y mineral, propicia la obtención de altos rendimientos agrícolas. Se incorpora a los suelos en el momento de la preparación.
Residuales líquidos de la industria azucarera.
Breve descripción: Es aplicable a todo tipo de suelos cultivados con caña de azúcar, para el mejoramiento de los suelos compactados, salinos y erosionados. Incremento de los contenidos de materia orgánica, en especial de nitrógeno, carbono total y de los compuestos húmicos, lo cual beneficia la estabilidad de los agregados del suelo e incrementa la biomasa bacteriana.
Producción y uso de compost.
Breve descripción: Se conoce como compost la fermentación aeróbica de los residuos orgánicos agrícolas y domésticos. El almacenamiento en pilas hasta su total descomposición es, en ocasiones, acelerada con la aplicación de bioproductos que contienen microorganismos apropiados.  Se aplica para el mejoramiento de los suelos.
Abonos verdes.
Breve descripción: Consiste en la siembra de diferentes especies de plantas leguminosas, que entre sus características se encuentra la alta capacidad fijadora de nitrógeno atmosférico y su incorporación al suelo como material vegetal hasta su descomposición. Es un eficiente mejorador de las condiciones físicas y química de los suelos. Entre las especies mas empleadas se encuentran la sesbania (Sesbania rostrata), soya ( Glycine max L. ), frijol terciopelo (Stizolobium deeringianum ) y otras variedades de vigna y phaseolus.

ទីតាំង

Nacional

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

500000.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Llana, ondulada y con pendientes|
compactado, con mal drenaje, bajo contenido de materia orgánica, salinos y erosionados|
Suelos afectados por factores limitantes edaficos: compactacion, mal drenaje, bajo contenido de materia organica, suelos salinos y erosionados. |

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Compactación,Estructura del suelo,Nutrientes (NPK), pH |

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Bajo contenido de materia orgánica, perdidas de nutrientes y las físicas y químicas del suelo;  reciclaje de nutrientes , mal drenaje, erosión del suelo,  control de plantas indeseables.  |

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Su uso permite:
- una mejor economía del agua,  disminución de la erosión del suelo,  control de plantas indeseables,  incorporación de materia orgánica a los suelos y con esto mejora de las propiedades físicas y químicas;  reciclaje de nutrientes y  efecto de termorregulación.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Residuales líquidos de la industria azucarera.
Es aplicable a todo tipo de suelos cultivados con caña de azúcar, para el mejoramiento de los suelos compactados, salinos y erosionados. Incremento de los contenidos de materia orgánica|
Uso de cenizas y otros residuos del proceso de propicia la obtención de altos rendimientos agrícolas.
    Cobertura de los suelos con paja.
Consiste en dejar en los campos la paja de caña, residuos de plátano u otros restos vegetales resultante de la cosecha tradicional esparcida sobre el suelo de manera que constituya una cubierta sobre el mismo.  
Producción y uso de compost:Se aplica para el mejoramiento de los suelos.
|Abonos verdes:Es un eficiente mejorador de las condiciones físicas y química de los suelos.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Consiste en la aplicación de diversos materiales orgánicos y otros materiales residuales de los procesos productivos diversos, ya sean agrícolas e industriales, sobre la superficie de los suelos o incorporada a estos.|
Existen modalidades que incluyen las siguientes prácticas:

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


Instituto de Suelos|Carretera este - oeste, Cabdevila, Boyeros, Ciudad de la Habana, teléfono 537 (Teléfono: 645 2724)

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Cooperativas agropecuarias.
Cooperativas de creditos y servicios

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA).
Cooperativas de Creditos y Servicios (CCS).
Unidades Basicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Centros de Investigaciones agrícolas.
Pequeños agricultores privados.
Extensionistas agrícolas
Decidores a diferentes niveles: nacional, sectorial, provinci|

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

Promoción de la replicación de las tecnologias.
Facilitaran los procesos de analisis y experimentación

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម
សូមបញ្ជាក់:

Implementación de la tecnología

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Elevar la conciencia de los productores
Incremento de los rendimientos y las producciones; lo que a su vez favorecen los  ingresos y mejora la calidad de vida del campesino.
Se eleva el conocimiento teóricos-prácticos en los productores;  permitiendo  el éxito en las unidades de producción.
Incremento de los rendimientos y las producciones, asi como , su variedad.
Aumento del capital financiero a través del incremento y variedad de las producciones,  incrementándose así la oferta en el mercado local.
Incremento del número de áreas de suelo disponibles para la explotación;  así como en rotación de cultivos, dando como resultado el incremento de los rendimien|

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

Contribuido con la preservación de la biodiversidad
Fomenta el equilibrio y regulación ecológica, la selección y producción de variedades vegetales en función de las condiciones naturales.
Todas estas actividades han posibilitado la utilizacion de variedades más adaptadas a las condiciones edafoclimáticas, aumentando  la biodiversidad de las mismas, lo que trae consigo un aporte a la soberanía y seguridad alimentaria contribuyendo así con la gradual sustitución de importaciones al país.|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

La aplicación de estos productos orgánicos tiene un bajo costo en dependencia de la distancia de transportación de los materiales hacia las áreas a beneficiar. Por esta razón se considera deseable el uso de producciones locales.

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Nacional

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Voluntad política del Estado Cubano.
Sus documentos programáticos:
1. Estrategia Ambiental Nacional  2007-2010
2. Plan de Acción Nacional para combatir la desertificación y la sequía.
Fuerte marco legal:
Ley 76/1995, Ley de minas.
Ley 81/1997, Ley de Medio Ambiente.
Ley 85/1998, Ley Forestal.
Decreto179/1993, sobre la protección, uso y conservación de suelos.
Decreto 138/1993, sobre aguas terrestres.

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

Preparación técnica y profesional, así como a la superación de los productores en el tema del cuidado y mantenimiento del recurso suelo, mediante los servicios científicos técnicos, y apoyados por los especialistas municipales del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, importante eslabón que media directamente con los productores.   |

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

Creación de capacidades intelectuales con la base de conocimientos más amplios a través de cursos integrales de capacitación que interrelacionan sinérgicamente las tres convenciones.

ផ្នែកទី 8.​សំណួរបន្ថែមទៅលើផ្នែកទី1 Leg 1

សំណួរបន្ថែមទៅលើផ្នែកទី1

Operational objectives: 2.0

ម៉ូឌុល