អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ORIGEN METEÓRICO: CAPTACIÓN EN TECHOS DE VIVIENDAS [ប្រទេសអាហ្សង់ទីន]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Argentina

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 60%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE ORIGEN METEÓRICO: CAPTACIÓN EN TECHOS DE VIVIENDAS

ប្រទេស:

ប្រទេសអាហ្សង់ទីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Argentina

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

  • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

  • ការបង្ការ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Esta práctica consiste en la captación de agua pluvial, a través de la acumulación de láminas de lluvias sobre techos de viviendas y superficie cubierta de otras instalaciones. El flujo resultante se concentra y se conduce a reservorios de distinto tamaño para consumo humano.
Los techos deben encontrarse impermeabilizados con una capa de hormigón o argamasa delgada mezclada con granulado volcánico y/o poliestireno expandido y recubierto de membranas, debiendo contar con un estribo sobreelevado alrededor del polígono cubierto y un desnivel general hacia el o los sitios de conducción al reservorio.
En promedio los techos de los asentamientos presentan una superficie de 100 a 300 m2, estimándose que con una tormenta que genera una precipitación efectiva de 20 mm en menos de una hora se logra captar un volumen medio de 1,9 m3 por evento lo que equivale a un volumen total anual de 7,6 m3 por vivienda.
Para el consumo del agua deben efectivizarse tareas de manutención, operación y tratamiento de agua.
En primer lugar los techos deben mantenerse limpios en la época de lluvias, posteriormente el primer escurrimiento no debe volcarse a los reservorios y por último el agua acumulada tiene que tratarse con procedimientos físicos y químicos básicos, como el filtrado y asentamiento de particulado o sólidos disueltos y la incorporación de cloro, entre otras.
De acuerdo a información proporcionada por puesteros del Forzudo (NE de Lavalle) el agua almacenada en una pileta cubierta de 10.000 litros alcanza para bebida durante un año para una familia tipo.

ទីតាំង

REGION CENTRO OESTE. Provincia de Mendoza

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Predomina los suelos arenosos y arcillo limosos
Planicie fluvio – eólica y lecho del río San Juan. Dominio de áreas planas, con presencia de médanos bajos y áreas inundables, en las proximidades del río San Juan.|
Hiperárido / Árido, con baja precipitación anual, elevada evapotranspiración potencial y temperatura medias altas. Con estacionalidad de las precipitaciones y temperaturas durante el año. Con déficit hídrico durante 9 meses.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

BAJO

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo para sistema de producción alternativos.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

déficit hídrico.
sequías estacionales.

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Déficit hídrico

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

1. La captación de agua de origen meteórico en techos de viviendas, permite mejorar la disponibilidad y la calidad del agua, permitiendo su aprovechamiento para consumo humano en buenas condiciones de sanidad.
2 Esta práctica permite aplicar técnicas de mejora en la sanidad del agua, lo que impacta en la salud y calidad de vida de la población.|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

1. La recogida de agua es la recolección y la concentración de la escorrentía de lluvia para la producción agrícola - o para mejorar el rendimiento de la hierba y los árboles.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Esta aplicación es factible de ser utilizada en el área no irrigada de la Región Árida del Centro Oeste de Argentina como un recurso adicional al agua superficial, subsuperficial y subterránea; ya que el agua de origen pluvial almacenada cuenta con una muy buena calidad para el consumo humano superior al de cualquier otra fuente. Esta práctica es aplicada por la población asentada en puestos y asentamientos aislados de la región. En el departamento de Lavalle numerosos puestos aplican esta práctica, variando el tipo de infraestructura y el grado de inversión, en algunos casos la captación y almacenamiento se realiza de modo artesanal utilizando chapas y reservorios plásticos, en otros la práctica se realiza con una muy buena infraestructura, lo que permite conservar de mejor manera la calidad y cantidad del agua.|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

No se cuenta con una evaluación de impacto
permite el aprovechamiento de agua de lluvia y su disponibilidad para consumo animal y riego durante casi todo el año.

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

En la mayoría de las regiones con déficit hídrico del país, se está adoptando esta practica de “cosecha de lluvia”. Aun no ha tenido una adopción a gran escala dado los costos que implica.|

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Los ejemplos de condiciones para el éxito pueden incluir: gobiernos locales
muy motivados, agricultores organizados en cooperativas bien estructuradas, condiciones climáticas muy favorables, etc. Para cada ‘condición de éxito’ puede identificar la condición que crea conveniente: (a) indisociable del contexto local y, por lo tanto, no se puede reproducir en ningún otro lugar; (b) reproducible en cualquier otro lugar con cierto nivel de adaptación; (c) |
(c) reproducible en cualquier otro lugar con un nivel considerable de adaptación

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
  • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. (máx. 50 palabras) Esta práctica se ha ejecutado por iniciativa propia en algunos puestos del Noreste de la Provincia de Mendoza, con resultados concretos y positivos, por lo que es posible replicar su implementación al resto de la Región. Sin embargo para su ejecución se requiere la impermeabilización de techos y realizar obras de corrección, que en algunos casos implican la materialización de obras estructurales de importancia para su puesta en práctica. Debe tenerse en cuenta que los efect|

ម៉ូឌុល