អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

EEG's Million Tree Campaign [ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Emirates Environmental Group

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 91%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

EEG's Million Tree Campaign

ប្រទេស:

ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម

របាការណ៍អង្គភាព:

Emirates Environmental Group

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីលំនៅដ្ឋាន
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

Desert Plains and mountainous Rock Formations

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

The EEG Million Tree Project was launched under the aegis of UNEP’s Billion Tree Campaign with the aim of greening the UAE, educating society & helping to combat desertification. By engaging all sectors, EEG have planted or facilitated the planting of 1,618,513 trees across the UAE. |

ទីតាំង

Various places within the UAE, covering all 7 Emirates|

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

8000000.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Climate hot & dry with the hottest months being July and August when average max temperatures reach above 48 °C. This is coupled with high humidity. Average temperatures in winter months (Jan-Feb) are 17-20°C. The average annual rainfall in the coastal areas is fewer than 120mm.
The UAE is primarily flat or rolling desert. Its coast, which stretches along the southern shore of the Arabian Gulf and along the Gulf of Oman, consists mainly of salt pans that extend far inland. The UAE’s highest point, at 1,527 meters, in the jagged Al Hajar al Gharbi mountain chain.|
Soil: The geology of the UAE is split up into areas consisting of the desert floor, the coastal plains, the aeolian sands and gravel plains. The principal resources are hard, ophiolite-derived aggregate, limestone of cement, chromite, gypsum and construction sand. |

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

The salaries given in the UAE are extremely variable. A minimum of AED 4000 is required per month for expatriates to bring their families into the UAE, but many are below this salary. The GNI per capita in 2004 was US$ 26,360 (Atlas Method, sited from World Bank). |
The UAE’s economy remains heavily dependant on oil and natural gas, but Dubai also thrives on a service based economy from tourism, construction, telecommunications, media, real-estate and financial services. |
Only 0.6 percent of the UAE is considered to be arable land, and 2.3 percent of that land is planted to permanent crops. Most of the rural areas belong to the State, whilst a larger percentage of the urbanized areas are privately owned. |

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

With rapid urban expansion in the UAE & with developers not prioritizing sustainable green & outside spaces into their projects, EEG deemed it necessary to promote and increase the amount of trees within the country. Indigenous trees can cope with the harsh climate here & act as a carbon sink.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1.increase greenery in rapidly expanding urban areas
|2 Improves soil structures, fertility and natural biodiversity|3. Helps combat desertification|4. Educates society about the issues and pressures on land

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

With rapid urban expansion,shrubs & plants have been removed to make space for new projects.Some projects have slowed in the UAE due to the economic downturn, leaving huge areas cleared, but not populated. These areas become exposed to wind, water, reduced biodiversity, leading to desertification|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

1. To increase the number of trees and greenery in rapidly expanding urban areas|2. To rehabilitate/increase stability of soils and land within the UAE|3. To enhance community spirit and provide environmental education|4. To aid the increase of biodiversity/nature in urban areas by providing new habitats

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

1. reach out to communities, schools, university’s, companies to raise awareness for the need to increase green spaces and trees|2. make contact with corporate partners to engageg them in a hands on activitiy to mitigate CO2 emissions and support the local community as well as improve the local habitats and assist with logistics for tree planting events. |3. Arrange a ‘tree planting event or day, communicate to involved parties, invite attendees, involve municipalities.
1 By planting new green areas in public parks, national forests, school grounds and amongst urban areas, new habitats are formed for insects, birds and wildlife that may otherwise be suffering from urban expansion pressures. |
1. By planting indigenous trees that can cope with the harsh conditions of the UAE climate, their growth and rooting helps to stabilize fragile soils and regulate soil moisture.|
1. EEG engage the community by using various outreach mechanisms such as e-newsletters, emails, community lectures, publications, posters, flyers etc.|2.EEG engage schools and academic institutions, offering the chance for the youth in society to get involved in a ‘hands on’ environmental activity. |3.through tree panting events, participants learn about the indigenous tree species, how greenery helps land, soils, nature and biodiversity as well as acting as a carbon sink.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

EEG is a not for profit professional working group, which is dedicated to environmental protection through means of education, action programmes and community engagement. One popular EEG programme is the Tree Planting activites which EEG continue to arrange. |
Species of trees used are always indiginous to the UAE
Neem, Ghaf, Date Palm, Sidra, Accasia and mangrove trees. |

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


EEG's Million Tree Campaign was set up under the aegis of UNEP's Billion Tree Campaign. EEG formally updates UNEP on number of trees planted on a regular basis. |Address of UNEP Headquarters:
UNEP, United Nations Avenue, Gigiri, PO Box 30552, 00100, Nairobi, Kenya.

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

ទេ

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-មិនដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Dubai Muncipality
Other Emirates Muncipality's
Local and International Schools
The Corporate Sector - companies who sponsor, support or participate in the event|

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

Dubai Muncipality have supported EEG and helped raise the profile of evetns. They give certain permissions to EEG to use land and provide labour for digging.
Local schools provide locations for events and the corporate sector offer financial support to buy trees and participate at events.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

ទេ

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

2) The corporate sector can be involved in the activity by sponsoring local planting projects, fulfilling a company’s CSR objectives and using revenue on environmental programmes, and enhancing the land for other purposes.|
1) enhanced community unity at large scale tree planting events, environmental education of participants feeds into society and will eventually create a greener nation seeking greener jobs|
1) re-introduction of biodiversity through creating new habitats
1) Trees help remove excess amount of carbon dioxide and air pollutants present in the atmosphere, including sulfur dioxide, ozone and nitrogen oxide. In return, they give us oxygen required for living life.|
2) improved soil structure and fertility
2) Planting trees can help with the demand for fresh drinking water. Plant cover naturally slows the runoff of rainwater, filtering it through the land. Water can then seep down to refill underground aquifers. When occasional rain storms occur, trees will help prevent this fresh water reaching sea.|

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

2) trees absorb CO2, release oxygen, reduce pollution, help combat the urban heat island effect. The scale of EEG’s project is large enough to contribute globally in combating the climate challenges we face, as well as restoring local land and soils. |
1) Education of society from the grass roots level, instilling environmental knowledge to all sectors of society, driving the change to a sustainable future.|

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

EEG concentrate heavily on education for sustainable development; education is considered to be an important part in climate change adaptation. Through community events such as tree planting EEG is not only improving the local environment, but changing the mindset of communities, who can then adapt.|
The practice encourages indigenous tree planting across the UAE which in turn increases the carbon sink capacity of greenhouse gases.
Trees serve as a natural habitat providing support to flora & fauna. They provide privacy and security to wildlife seeking shelter and provide them with food and nutrients. In this region trees and green areas attract birds and migratory populations, as well as stabilising soils.|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Abu Dhabi|Ajman|Sharjah|Fujairah|Ras Al Khaimah|Umm Al Quwain

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Low cost activity, allowing for participation from all members of society and corporations. This makes the activity easily replicable elsewhere if good relationships are built up. |
Positive impacts on the environment and society (replicable elsewhere. People have become aware of the benefits of the activity and are keen to keep planting trees because of its numerous benefits.
Municipality support to allow events in National Parks or certain areas, especially Dubai Muncipality, Dubai Police department and Ajman Muncipality. A good working releationship and open communication helped the success of the events. Emirates Heritage Club also helps events to be successful. |

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

Good coordination and cooperation with relevant municipalities and government agencies was key.

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

- Building relationships with the corporate sector and encouraging CSR principals aided financial contributions to events
|- The use of local authority’s staff to help plant and maintain the plants helped make the large scale events possible.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

EEG only encourage the planting of indigenous plants that are adapted to cope with the climatic conditions of this region – the success of tree growth is partly down to this. |Maintenance until the plants are well established was always well coordinated.

ម៉ូឌុល