អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Применение новых технологий и агротехники выращивания лесопосадочного материала и защитных лесных насаждений [ប្រទេសរុស្ស៊ី]

  • ការបង្កើត៖
  • បច្ចុប្បន្នភាព
  • អ្នកចងក្រង៖
  • អ្នកកែសម្រួល៖
  • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Russian Federation

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: Все права принадлежат Российской Федерации

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 66%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Применение новых технологий и агротехники выращивания лесопосадочного материала и защитных лесных насаждений

ប្រទេស:

ប្រទេសរុស្ស៊ី

របាការណ៍អង្គភាព:

Russian Federation

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

Все права принадлежат Российской Федерации

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Концентрация и локализация облесительных работ на относительно небольших территориях с использованием селекционно улучшенного посадочного материала

ទីតាំង

В экстремально зашушливых регионах

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

небольшое содержание гумуса, наличие вредных солей и солонцеватости, повышенное содержание карбонатов|
малое количество осадков, сухость воздуха, высокая испаряемость, высокие летние температуры, суховеи, низкая относительная влажность воздуха, бесснежные холодные зимы, ранневесенние ночные заморозки
степь, сухая степь, полупустыня, пустыня|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Все формы собственности
Промышленность и сельское хозяйство

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Применение новых приемов в лесомелиорации

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Восстановление и поддержание биоразнообразия
2. Активизация природных регуляторных механизмов
3. Перевод защитного лесоразведения на селекционно-генетическую основу

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Антропогенное воздействие
Разрушение почв

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Борьба с опустыниванием

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Создание сети селекционно-семеноводческих центров
Комплекс экологических, технологических и биологических мероприятий повышения устойчивости и жизнеспособности искусственных насаждений
Интенсивное выращивание сеянцев

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Интенсивная технология выращивания посадочного материала в питомниках – регулируемое применение комплекса специальных средств и мер воздействия на почву, растения и микроклимат, позволяющих получить за короткий период максимальное количество полноценных древесных растений, пригодных для пересадки на лесокультурную площадь

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации (ГНУ ВНИАЛМИ Россельхозакадемии)|Адрес: Россия, 400002, г. Волгоград, Университетский просп., д. 97

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Новоаннинский, Волгоградский, Элистинский лесхозы

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

  • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
  • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Снижение токсической нагрузки на экосистему
Удлинение срока экономического воздействия на прилегающие территории
Повышение долговечности защитных насаждений в 1,5-2 раза

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Удлинение срока экологического и экономического воздействия

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

Формирование качественно новой экологической среды создает благоприятные условия для восстановления и поддержания биоразнообразия, активизации природных регуляторных механизмов, что позволяет существенно снизить токсическую нагрузку на экосистему
Эффективность применения нового способа лесоразведения определяется долговечностью созданных лесонаждений и удлинением срока экономического и экологического воздействия их на прилегающие территории

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

участки гослесополос Камышин-Волгоград, Волгоград-Черкесск, Астраханская область и т.д.

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

хороший результат
Высокомотивированные местные правительства
эффенктивность применения

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. Обнспечение занятости населения, дополнительные рабочие места
2. Повышение культурного уровня населения
3. Экологическое воспитание

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

Распространение опыта

ម៉ូឌុល