អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Vulgarisation des techniques  de réalisation et de mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt villages appropriées avec la création des plantations individuelles. [ប្រទេសបេណាំង]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Benin

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (P.A.GE.F.COM); Il s’agit d’une recherche-action participative qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté en particulier, à la gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. |

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 80%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Vulgarisation des techniques  de réalisation et de mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt villages appropriées avec la création des plantations individuelles.

ប្រទេស:

ប្រទេសបេណាំង

របាការណ៍អង្គភាព:

Benin

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (P.A.GE.F.COM); Il s’agit d’une recherche-action participative qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté en particulier, à la gestion durable des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. |

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Avec l’avènement de la décentralisation, les autorités communales en quête de ressources, se mêlent de plus en plus de la gestion des forêts classées. Ainsi, ces autorités prennent des arrêtés soit pour créer des comités de gestion, des taxes à l’exploitation soit pour attribuer des parcelles à des particuliers dans la forêt classée en violation de la réglementation forestière. Cela traduit donc le besoin pressant des communes de disposer de leurs propres forêts.
Les Départements de l’Atlantique, des Collines et du Zou sont des Départements où la dégradation des ressources forestières est particulièrement manifeste et où aucune intervention d’envergure n’est en cours.
Pour remédier à la situation de la dégradation des forêts et des sols, préserver le patrimoine forestier contre les abus d’utilisation et lutter contre la pauvreté, le Gouvernement a identifié et préparé le Projet d’Appui à la Gestion des Forêts Communales (PAGEFCOM).
Il s’agit d’un Projet qui répond à une demande expressément formulée par les populations à la base (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) pour :
 la satisfaction des besoins en bois (bois de feu, bois de service et bois d’œuvre),
 l’amélioration de la productivité agricole,
 le désenclavement des zones forestières,
 la disponibilité de protéines animales,
 l’accès aisé à l’eau potable et aux soins de santé primaire,
 la reconstitution des forêts sacrées et la gestion durable des ressources naturelles.
Ce Projet cadre avec la stratégie de développement du Gouvernement car il s’inscrit, entre autres :
 dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté,
 dans le schéma directeur de développement agricole et rural et son plan stratégique et opérationnel,
 dans le processus de décentralisation en cours au BENIN.
la Vulgarisation des techniques  de réalisation et de mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt villages appropriées avec la création des plantations individuelles répond donc à un souci de gestion saine des ressources naturelles dans le contexte de la décentralisation en accompagnant les communes dans un processus de conservation de leurs écosystèmes forestiers pour un développement local durable.

ទីតាំង

Vingt trois communes (23) réparties dans trois (03) départements du Bénin constituent la zone d’intervention du projet. Il s’agit notamment de : Abomey-Calavi, Allada, Kpomassè, Ouidah, Sô-Ava, Toffo, Tori-Bossito et Zè dans le département de l’Atlantique ; Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Covè, Djidj|

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Le climat dans ces trois départements d’intervention du projet localisés au Sud- Bénin est de type subéquatorial  avec quatre (4) saisons dont une grande et petite saison pluvieuse et une grande et petite saison sèches. Les températures moyennes oscillent entre 25° à 33°C
On rencontre dans la zone d’intervention, différents types de sols (des ferralitiques aux sols ferrugineux, sableux et vertisols|
Les vingt trois communes retenues dans les trois (3) départements d’intervention du projet au Bénin sont situées pour certaines sur des sols de plateau (Zou et Atlantique Nord) et pour d’autres dans les zones de vallées (Sô-Ava, Ouinhi, Zagnanado), dans la zone côtière (Atlantique) ainsi que sur les sols caillouteux (Collines).                                                         |

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Les conditions socioéconomiques dominantes des populations bénéficiaires des actions du projet sont celles caractéristiques de la pauvreté au Bénin et principalement dans ces trois départements du Bénin où la pauvreté sévit également avec acuité. L’Indice de pauvreté monétaire étant respectivement de 36,4%, 32,7% et 31,2% dans l’Atlantique, Zou et les Collines (EMICOV, 2007). par endroit. L’Indice de pauvreté non monétaire (%) est respectivement de  30,9%, 43,2% et 28,9%.|
Le régime de propriété qu’on rencontre dans les communes et départements  d’intervention du projet sont :
 l’achat ;
 l’héritage et le ;
 Don.
Les droits d’usage :
 La location ;
 Le métayage,
 L’emprunt ;
 Le gage.
Les populations vivant sur le site ou à proximité du site tirent leurs revenus de la production agricole, de l’élevage, de la pêche et de l’exploitation forestière|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Les (20) villages et de la vulgarisation des techniques  de réalisation et la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt villages appropriées, la création d’environ 1.000 ha de plantations individuelles et la réalisation de 3 ranchs fauniques (environ 3.000 ha)  à travers :
A. Appui à la gestion des forêts communales et le
B. Renforcement des capacités des acteurs bénéficiaires (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes)

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Dans le cadre de la DDTS la meilleure pratique
contribue directement à la prévention, l'atténuation, l'adaptation et la réhabilitation

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Avec l’avènement de la décentralisation, les autorités communales en quête de ressources, se mêlent de plus en plus de la gestion des forêts classées. Ainsi, ces autorités prennent des arrêtés soit pour créer des comités de gestion, des taxes à l’exploitation soit pour attribuer des parcelles à des particuliers dans la forêt classée en violation de la réglementation forestière. Cela traduit donc le besoin pressant des communes de disposer de leurs propres forêts. Aussi, les Départements de l’Atlantique, des Collines et du Zou sont-ils des Départements où la dégradation des ressources forestières est particulièrement manifeste et où aucune intervention d’envergure n’est en cours. C’est donc pour remédier à la situation de la dégradation des forêts et des sols, préserver le patrimoine forestier contre les abus d’utilisation et lutter contre la pauvreté.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Les objectifs spécifiques visés par la meilleure pratique sont de :
 apporter un appui à la création, à l’aménagement des forêts communales (enrichissement et plantations pures), à la préparation et la mise en œuvre des plans d’aménagement participatifs simplifiés (PAPS) de ces forêts et la protection de la faune.
 appuyer les Communes dans le processus de décentralisation (appui institutionnel et formation).
 financer les programmes de gestion intégrée de fertilité des sols dans les village|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

 le renforcement des capacités de 23 Communes et des organisations paysannes (OP) ;
 Elaboration de 9 Plans de Gestion Intégrée de la Fertilité du Sol (PGIFS) ;
 Formations sur l'importance des semences améliorées, organisées au profit des onze villages ;
 Formation sur la reconnaissance des engrais et le rôle des éléments NPK organisée dans les neuf villages ;
 Formation sur le rôle et l'importance des comités de planification organisée au profit des 11villages ;
Les principales activités du projet sont :
 la couverture aérienne de la zone du Projet, la cartographie d’une cinquantaine de forêts sacrées
 l’inventaire des forêts dans la zone du projet ;
 l’élaboration de trois STAD et de 23 SDAC,
 l’aménagement de 150.000 ha de forêts naturelles (domaines forestiers des Communes) par l’enrichissement en essences autochtones ;
 la création des comités de sauvegarde des forêts ;
 l’installation de 6.900 ha de teck et de bois de chauffe |

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

La meilleure pratique est une réponse à une demande expressément formulée par les populations à la base (producteurs, Elus, chefs de culte, dignitaires, femmes et jeunes) pour :
 la satisfaction des besoins en bois (bois de feu, bois de service et bois d’œuvre) ;
 l’amélioration de la productivité agricole ;
 le désenclavement des zones forestières ;
 la disponibilité de protéines animales ;
 l’accès aisé à l’eau potable et aux soins de santé primaire ;
 la reconstitution des forêts sacrées et la gestion durable des ressources naturelles.
Caractéristiques  techniques de la technologie : le cas  échéant
 la réalisation et la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt (20) villages et de la vulgarisation des techniques appropriées et
 la création de 23 espaces verts dans les centres urbains ;
 l’installation de 6.900 ha de teck et de bois de chauffe avec des essences à croissance rapide ;
 l’enrichissement de 50 forêts sacrées et l’organisation des collectivités pour le suivi des plantations ;
 la création d’environ 1.000 ha de plantations individuelles ;
 la réalisation de 3 ranchs fauniques (environ 3.000 ha).

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

Le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme : |La structure responsable est la Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles (DGFRN)  avec une Unité de Gestion du Projet (UGP)

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

1. Fonds Africain de Développement (FAD) ;
2. IFDC-ONG ;
3. Cabinet d’ chargé de l’alphabétisation fonctionnelle et de la post alphabétisation ;

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. Producteurs ;
2. Elus locaux ;
3. Chefs de culte et dignitaires ;
4. Femmes et jeunes.

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

Dans le cadre de la meilleure pratique, les parties prenantes ci-après ont pour rôle
 Producteurs : pour l’appropriation et la mise en application des technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS);
 Elus locaux : pour la prise des arrêtés dans le cadre de la mise en application des décisions relatives à la sauvegarde des forêts ;
 Chefs de culte et dignitaires pour la sauvegarde des forêts et le suivi des plantations installées ;
 Femmes et jeunes comme bénéficiaires de la mise en œuvre d’actions de prévention contre le SIDA et de lutte contre le paludisme.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

L’amélioration du niveau de vie des populations: en effet, environ 1 milliard FCFA sera distribué en année 10 du Projet et 33 milliards de FCFA à partir de l’année 20 grâce aux recettes des diverses activités de la meilleure pratique du projet (vente de madriers et de bois de chauffe, prélèvement de|
1. Amélioration des rendements des cultures et des ligneux.
La dynamisation du commerce de bois avec des effets socio-économiques qui dépassent le seul effet sur l'augmentation de la production commercialisée.
1. Protection des terres contre l’érosion hydrique
La protection des ressources naturelles dont l'impact n'est pas mesurable.
La meilleure pratique a une valeur d’incitation et contribuera à amorcer un vaste mouvement de gestion rationnelle des forêts par des plantations d’essences forestières à l’intérieur de ces forêts, l’exploitation planifiée de leurs ressources et l’adoption des techniques d’intégration agro sylvicole|
L'amélioration des techniques de production, le développement d’infrastructures de base, la mise en place d'une structure de crédit, qui sont autant de mesures visant à rabaisser le seuil de pauvreté à court, moyen ou long terme.|
La création d'emplois et de revenus (175.000 personnes auront des revenus supérieurs au seuil de pauvreté qui en milieu rural est d’environ 56.500 FCFA/an).
L'amélioration des revenus des exploitations due à l'augmentation de la production de bois de feu, de bois de service, de produits agricoles et d’autres produits liés aux forêts et plantations (700.000 m3 de bois de feu, 1,2 millions de m3 de bois d'œuvre et 925.000 tonnes de bois de service|

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

1. La mise en place de plantations villageoises a connu assez d’engouement de la part des planteurs et des pépiniéristes ; elle a conduit à la mise en terre de 6 871 147 plants des  essences de bois de feu retenues à savoir Acacia auriculiformis, Eucalyptus camaldulensis et Senna siamea. Cela représente une superficie de 2515,214 ha..                                              |
la réduction des presions anthropiques sur les terres

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

L’impact positif sur la préservation de la biodiversité est celui de la restauration des forêts domaniales et privées et par conséquent du niveau de fertilité des sols qui sont le support des végétaux. A contrario, le bon niveau des sols favorise la régénération des ligneux.
La délimitation prospective des bassins d’approvisionnement en bois énergie, la création de 3.000 ha de forêts privées et l'aménagement (enrichissement) de 50.000 ha de forêts naturelles du domaine protégé et  l'appui au secteur privé pour la substitution du bois énergie et à la production et la diffusion de foyers améliorés sont autant d’actions qui militent à l’adoption de pratiques par les bénéficiaires pour l’adaptation aux changements climatiques.                                                                                    |

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

les technologies résultant de la meilleure pratique sont déjà en extension à d’autres communes,  départements et régions du Bénin|

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Accès aux intrants (résidus de récolte)liée au contexte local et  transposable avec un certain degré d’adaptation
Effet à court terme liée au contexte local et  transposable avec un certain degré d’adaptation
Simplicité de réalisation liée au contexte local et  transposable avec un certain degré d’adaptation.

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

La mise en œuvre a contribué à la création d'emplois et de revenus (175.000 personnes auront des revenus supérieurs au seuil de pauvreté qui en milieu rural est d’environ 56.500 FCFA/an).On a les emplois directs et emplois indirects (les emplois directs sont ceux constitués par les autorités communales, les élus locaux, les cadres et les agents d'exécution du Projet ; les emplois indirects beaucoup plus importants sont liés à toutes les activités du Projet qui, dans leur majorité, demandent une |

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

La technologie est très simple à mettre en place axée sur des actions de renforcement de capacités

ម៉ូឌុល