អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Улучшение земель в аридных условиях через создание фисташковых сортовых плантаций [ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Uzbekistan

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: 1. Технология была разработана и внедрена в рамках Программы Малых Грантов ГЭФ/ПРООН в Узбекистане. Национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков. 2. Документирование технологии  в глобальную базу знаний WOCAT  осуществлено  экспертами Многостранового проекта ГЭФ/ПРООН/ГМ/ГИЦ по повышению потенциала для УУЗР Программы ИСЦАУЗР в Узбекистане.

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 80%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Улучшение земель в аридных условиях через создание фисташковых сортовых плантаций

ប្រទេស:

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

របាការណ៍អង្គភាព:

Uzbekistan

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

1. Технология была разработана и внедрена в рамках Программы Малых Грантов ГЭФ/ПРООН в Узбекистане. Национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков.
2. Документирование технологии  в глобальную базу знаний WOCAT  осуществлено  экспертами Многостранового проекта ГЭФ/ПРООН/ГМ/ГИЦ по повышению потенциала для УУЗР Программы ИСЦАУЗР в Узбекистане.

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Суть технологии: Создание плантаций фисташки на пологих склонах для повышения производительных функций земли, предотвращения деградации и восстановления ландшафтов  предгорной аридной зоны.
Плантации сортовой фисташки создаются по садовому типу (семенами и саженцами). Схема посадки 6х6 (т.е.,  на 1 га 280 шт.). Для борьбы с сорняками проводится вспашка и для разбивки глыб - чизелевание, что является общепринятой практикой. Для предотвращения поедания животными плантацию ограждают колючей проволокой в четыре ряда на деревянных столбах с посадкой шиповника.  Через 2-3 года  шиповник сам будет живым  колючим заграждением, а проволоку можно снять и использовать для других участков.
Для лучшей приживаемости/всхожести в первый год дают послепосадочный полив из расчета 1,5 -2 л на 1 растение.  В течение трех летних месяцев (июнь-август) проводят  поливы  3 раза в месяц, применяя капельный способ из пластиковых баклажек.
В течение вегетации междурядья рыхлят  и удаляют сорняки. Удобрения вносят в приствольные круги площадью 16-20м2 один раз в три года из расчета на 1га: N 100-150 кг, P – 75-100 кг, K – 15-20 кг действующего вещества. Через 15 лет нормы увеличивают  до 300-400 кг азота, 300 кг фосфора и 50-75 кг калия. При дополнительном внесении навоза 30-40 т/га  дозы азота снижаются до 150-200 кг/га, фосфора – 150 кг/га и калия – 25-50 кг/га.
Формовку штамба проводят на 2-3-й год  путем обрезки боковых отрастающих веток до высоты 20 см. В это же время делается прививка (окулировка) выбранным сортом для ускорения вступления в фазу плодоношения и повышения урожайности.

ទីតាំង

Широта центра: Поселок  Норвон, ф/х “СБМ Мухаммадамин”

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Почвенный покров представлен  мощными суглинистыми сероземными почвами. Плодородие почвы оценивается в 30-40 баллов по 100 бальной шкале. Наименьшая влагоемкость (водоудерживающая способность почвы) 20-30%. Грунтовые воды залегают глубоко. почвами пустынного и полупустынного типа.
Основные черты климата - резкая континентальность и засушливость. Сезонные температуры являются чрезвычайно высокими – от 35 до 45 градусов тепла летом, и до 25 градусов ниже нуля зимой. 2 месяца температура воздуха меньше 5 градусов, и 9 месяцев – выше 10 градусов.Осадков выпадает около  300-500 мм в год,90% осадков приходится на октябрь-май.
Природно-климатические особенности обусловили высокую уязвимость аридных экосистем к деградации земли и опустыниванию, угрожающих развитию экономики, с
Территория области  представлена предгорными (адырными) землями.
Плантация фисташки расположена на пологом склоне холмистой местности предгорий (адыров) с низкой обеспеченностью осадками и отсутствием поверхностных водных источников для орошения.   Ранее это было  пастбище с явными признаками эрозии.

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Местное население в основном занимается животноводством. Сельское хозяйство, преимущественно богарное земледелие – это выращивание озимой пшеницы.|
Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет $561 US/год на 1 сельского жителя  Джизакской области (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009.|
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком  

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Технология основана на использовании биологической особенности фисташки – успешно произрастать и давать плоды в исключительно засушливых условиях, где ни одна порода не может расти без дополнительного орошения|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Проблемы богары и пастбищ предгорной зоны
Предгорная (адырная) зона и зона низких гор в  Узбекистане представлена пастбищами и богарной пашней, занятой, главным образом, озимой пшеницей. Урожай на богаре полностью зависит от влагообеспеченности конкретного года. А так как богарная зона низко обеспеченная  осадками, то урожайность озимой пшеницы неустойчива и редко превышает 8-10 ц/га. В отдельные годы выращенное зерно не компенсирует даже посевной материал или же урожай полностью отсутствует.|2.Повышение занятости населения и появление дополнительных источников дохода
Продолжительности жизни фисташкового дерева – более 1000 лет. Фисташковые плантации – эффективный дополнительной источник занятости и средств существования населения, проживающего в  засушливых ландшафтах предгорий Узбекистана. Рентабельность фисташковых плантаций (500-600% за 18 лет существования плантации)  и высокая рыночная стоимость фисташки обеспечивают устойчивые доходы для местных сообществ и выгоды для среды об

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

1. Реабилитация земель предгорной зоны
2. Решение проблем деградации земель, таких как потеря верхнего слоя почвы, уменьшение биомассы, снижение плодородия почвы
3. Снижение давления на естественные пастбища
4. Альтернативные источники дохода

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Цель 1.  Реабилитация и улучшение земель, восстановление ландшафтов предгорной и низкогорной аридной зоны, адаптация к климатическим изменениям и получение сельскохозяйственной продукции и дохода.|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Реабилитация и улучшение земель, восстановление ландшафтов предгорной и низкогорной аридной зоны, адаптация к климатическим изменениям и получение сельскохозяйственной продукции и дохода.
1. Подготовка почвы - вспашки поля и чизелевания.
2. Посадке предшествует  разметка участка с установкой колышков на посадочных местах по схеме 6х8 м (густота посадки 208 шт/га).
3. Ограждение плантаций защитным ограждением с посадкой шиповником, для предотвращения поедания животными. Через 2-3 года

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Технология основана на использовании биологической особенности фисташки плодоносить в исключительно засушливых условиях без орошения. Организация посадки выполняется традиционным способом, начиная с подготовки почвы - вспашки поля и чизелевания. Посадке предшествует  разметка участка с установкой колышков на посадочных местах по схеме 6х8 м (густота посадки 208 шт/га). Для предотвращения поедания животными плантацию ограждают колючей проволокой на деревянных столбах с посадкой шиповника.  Через 2-3 года  шиповник сам становится живым  колючим заграждением, а проволока используется для других участков.
Послепосадочный полив дается из расчета 1,5 -2 л на 1 растение, и в течение трех летних месяцев  поливы проводят  3-5 раз в месяц, применяя примитивный капельный способ из пластиковых баклажек.   Для полуобеспеченной осадками богары (300-500мм/год) полив проводится только первые 2 года. В междурядьях плантации до вступления фисташки в фазу хозяйственного плодоношения (первые 8 лет) выращивают пропашные засухоустойчивые культуры, такие как сафлор, горох, бахча и люцерна. Для улучшения почвенных свойств особую роль играет люцерна (структуро- и гумусообразование, фиксация свободного азота и накопление его  в клубеньковых бактериях корней и др.).  При этом,  дополнительно никаких исходных вкладов в технологию не требуется, поскольку при закладке фисташковых плантаций подготовка почвы уже проведена.
Вносят минеральные удобрения: 290 кг/га аммиачной селитры (N 33-34,5%) и 220 кг/га суперфосфата (P 45%).  Для ускорения плодоношения на 3-4 й год после посадки делают прививку выбранным сортом.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស

Программа малых грантов ГЭФ в Узбекистане  Представительство ПРООН в Узбекистане. | ул. Шевченко, 1. Ташкент
Республика Узбекистан

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

1. Фермерское хозяйство “СБМ Мухаммадамин” и Сельский сход граждан
2.Республиканский НИИ Центр декоративного садоводства и лесного хозяйства
3.Инициатива Стран Центральной Азии по Управлению Земельными Ресурсами (ИСЦАУЗР), Узбекистан|

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. Фермерское хозяйство “СБМ Мухаммадамин”
2. Сельский сход граждан
3. Программа малых грантов ГЭФ в Узбекистане (ПРООН)
4. Республиканский НИИ Центр декоративного садоводства и лесного хозяйства  
5. Инициатива Стран Центральной Азии по Управлению Земельными Ресурсами (ИСЦАУЗР), Узбекистан.

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

1.Фермерское хозяйство  - внедрение и реализация  технологии  
2. Программа Малых грантов ГЭФ, ПРООН  - финансирование и поддержка в реализации  и внедрении
3.Республиканский НИИ Центр декоративного садоводства и лесного хозяйства  - поддержка в проектировании и реализации
4. Программа ИСЦАУЗР при технической поддержке специалистов УЗГИП института  Минсельводхоза РУз – документирование и интеграция технологии  глобальную базу знаний  WOCAT

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

1. Вложения, сделанные в фисташковую плантацию, дают прибыль в течение всей жизни фермера и его потомков
2. Это дополнительный фактор местного развития (дополнительный доход, дополнительные рабочие места и др. выгоды). |
1. Изменение типа использования земель.
2. Снижение нагрузки на пастбищные территории предгорной зоны
3. В краткосрочный период отсутствие дохода от фисташки компенсируется выращиванием пропашных засухоустойчивых культур в междурядьях, таких как сафлор, горох, бахча или люцерна|
1. Фисташковое садоводство - более приемлемая форма использования земли, чем животноводство и богарная пашня, с точки зрения устойчивости экосистем засушливых предгорий Узбекистана
2. Снижение нагрузки на пастбищные территории предгорной зоны

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

1. Снижение СО2 в атмосфере за счет секвестрации в биомассе древесных насаждений – вклад во всеобщие усилия с глобальным потеплением.
2. Увеличение разнообразия питания за счет использования в пищу плодов фисташки

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

Развитие фисташковых плантаций, обладающих многофункциональными мелиоративными свойствами и засухоустойчивостью, имеют исключительно важное значение для адаптации сельского населения  засушливой зоны страны к изменению климата. В долгосрочной перспективе фисташковое садоводство намного выгоднее, чем разведение скота, и более полезно для природы. |

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Богарная пашня и предгорные пастбища в Джизакской области

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

2. Согласованные действия местных жителей
1. Наличие специалистов, способных обучить местных жителей правильным методам обработки богарных земель и  посадки фисташковых плантаций
3. Заинтересованность местного сообщества в улучшении производительности естественных пастбищ и богарных угодий и получении доходов

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. Орехи фисташки очень богаты протеинами, маслом, содержат многие микроэлементы а также фитостеролы –способные регулировать уровень холестерина и предупреждать заболевание раком молочной железы и простаты, плоды фисташки способствуют снижению кровяного давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивают организм полезными антиокислителями. Естественно, употребление в пищу оказывает положительное воздействие на здоровье населения|

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

1 Фисташковое садоводство - более приемлемая форма использования земли, чем животноводство и богарная пашня, с точки зрения устойчивости экосистем засушливых предгорий Узбекистана|

ម៉ូឌុល