អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Management of total grazing pressure to increase groundcover and to minimise desertification risk [ប្រទេសអូស្ត្រាលី]

 • ការបង្កើត៖
 • កែសម្រួល
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Australia

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 80%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Management of total grazing pressure to increase groundcover and to minimise desertification risk

ប្រទេស:

ប្រទេសអូស្ត្រាលី

របាការណ៍អង្គភាព:

Australia

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
សូមបញ្ជាក់:

Irrigated cotton production; mining; tourism; natural conservation

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធា្លក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • ការគៀងគរធនធាន​ និងមូនិធិ
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Groundcover management: Soil erosion is being addressed by working to increase native perennial ground cover to 60%, where the typical cover is approximately 20%. The growth of woody species is being managed in this project to allow growth of perennial grasses and forbs.
Managing total grazing pressure: On semi-arid rangelands, livestock as well as feral (e.g. goats) or native grazers (e.g. kangaroos) are dependent on artificial watering points for drinking. Control of access to watering points using fencing allows paddocks and vegetation to be periodically rested from grazing pressure to allow vegetation, including native vegetation, to regenerate. Total grazing pressure can also be reduced through use of trap yards to capture feral goats for removal.
Capacity building: Landholders are assisted to adopt improved grazing management practices including through grazing management courses and membership of the local Landcare Group (for support and technical information). |

ទីតាំង

A 21,000ha grazing property near Cobar in western New South Wales (NSW),Australia, in the Western Natural Resource Management (NRM) region which is the largest catchment in NSW (approx 230,000sqkm) & encompasses a series of river systems & the most diverse rangelands in NSW. |

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

21000.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

4.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Semi-arid climate with highly variable rainfall with no seasonal dominance. Particularly dry for the last ten years. Mean rainfall of 336mm per year
Typical Cobar Peneplain (extensive area of plateau or low land with undulating surface) type country, with hard red ridges and associated drainage flats. Hard red ridges have hard red clay loam soils with a hard surface. Drainage flats consist of hard red loam to clay loam soils to depth. |
See response to Soil (above). Undulating country with low slopes of 2-3% and subdued crests.  Groundcover is generally spare on the hard red ridges, increasng on the dranage flats due to extra run-off received.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

The Catchment is predominantly leasehold land, administered under the Western Lands Act 1901 by the New South Wales state government. Leases under the Act include provisions relating to matters such as land use and stocking rates. There are more than 630 pastoral and agricultural holdings.|
Low wool prices through the 1990s led to some loss of social infrastructure. Fewer young people are returning to properties. Off-farm incomes lower than non-rangeland areas. Values of pastoral properties decreased between 1996 and 2002, with some recovery since. Relatively small properties have been rendered non-viable by woody thickening.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Managing total grazing pressure: principles for land management practices outlined within the Australian Government’s Management of total grazing pressure - Managing for biodiversity in the rangelands, 2005.
Feral goat control: principles outlined within the Australian Government’s Threat Abatement Plan for Feral Goats, 2008.

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Best practice management of total grazing pressure addresses problems caused by low ground cover and feral goats including: land degradation through wind/water erosion causing soil loss and reduced soil condition; loss of vegetation diversity and condition; and impacts on native fauna habitat and food resources through competition by feral goats.

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធា្លក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Land degradation can be caused by uncontrolled grazing (including pressure from feral goats) which causes vegetation stress and reduced resilience in dry periods leading to a lack of ground cover. This can then result in soil loss through wind and water erosion, leading to a loss of soil condition, including reduced permeability and carbon content which further contributes to low groundcover. Feral goats browse extensively which can cause tree/shrub death and/or limit species recruitment. This degrades vegetation diversity/condition and can cause loss of habitat and food resources for native fauna through competition by feral goats.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

To achieve sustainable grazing levels to maintain groundcover above target levels to help prevent soil erosion, land degradation and desertification, increase landscape resilience to climate variability and climate change, and maintain biodiversity.|

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Maintaining biodiversity – activities include feral goat control to reduce grazing pressure impacts on vegetation diversity/condition and reduce loss of habitat and food resources for native fauna cause by competition by feral goats.
To achieve sustainable grazing levels to maintain groundcover above target levels to help prevent soil erosion, land degradation and desertification, increase landscape resilience to climate variability and climate change, and maintain biodiversity.
Sustainable grazing levels to maintain groundcover above target levels – activities include fencing areas of land to manage the grazing pressure of livestock and native and feral animals by resting vegetation periodically.|
Sustainable grazing levels to maintain groundcover above target levels – activities include trapping watering points to control the additional grazing pressure from feral goats by removing them from the property.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Fencing – physical barriers are provided by mesh-type and electric fencing to allow stock movement between paddocks to distribute grazing pressure.
Trapping watering points – involves one-way gates which allow animals (including feral goats) to enter but not leave the small paddock that surrounds the watering point. Once the animals are enclosed, the feral goats can be separated from livestock and removed from the property to reduce total grazing pressure.
Grazing management (feral goat control) - Regardless of season, landholders (including park managers) cannot effectively manage groundcover or vegetation condition unless total grazing pressure from feral goats, kangaroos and rabbits is controlled. As described in Australia’s 2002 National Report to the UNCCD, over-grazing by introduced and native herbivores (total grazing pressure) is a cause of land degradation in Australia’s rangelands.
The best practice management of ground cover through activities such as fencing, trapping watering points, and grazing management (feral goat control) is monitored. This includes:
• A program of annual photo points used at several sites over the past five years, to show changes (improvements) in groundcover over time with improved grazing management.
• Step point monitoring along transects to assess ground cover (level and competition) and record observations such as the existence of bare ground, leaf litter, grasses and shrubs.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

A number of private businesses are involved in supplying fencing and trap gates. Erecting of fencing and trap yards was conducted either by the landholders or contractors.

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់:

This technology is promoted within the Western natural resource management region, and other natural resource management regions in the semi-arid zones (rangelands) throughout Australia.

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Stakeholders (landholders) were engaged via educational field days, grazing training courses, the Catchment Management Authority website, demonstrations, and fact sheets. Additionally, word of mouth amongst landholders played a significant role in disseminating information.|The public benefits achieved includes improved biodiversity and increased soil carbon over large areas of land, and sustainable pastoral enterprises.

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

The Western Catchment Management Authority managed the project and engaged the community and landholders by offering support, including information and training for landholders to adopt improved grazing management practices. The landholder role is to integrate the best management practices into their farming system and maintain the practices over time.|

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម
សូមបញ្ជាក់:

The grazing management systems are adapted to local conditions and farming systems and often designed by local landholders to obtain the best outcome and greatest efficiency to improve environmental outcomes.

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Improved vegetation condition, biodiversity, soil condition and increased resilience of the ecosystem and landscape to impacts of climate change.|
This leads to positive economic impacts on rural communities and their social wellbeing.
Improved ground cover, reduced wind erosion of soil, and improved total grazing pressure management results in a longer term financial viability of productive land and ability to use the land for productive purposes.|
Farmers have a greater sense of purpose and control of their land and feel encouraged that improving ground cover management results in improved biodiversity with longlasting benefits, including to the production system.|

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Positive off-site impacts include reduced generation of dust and sediment; increased capacity for carbon sequestration; increased biodiversity; providing corridors for species movement.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

Competition and land degradation by feral goats are listed as a key threatening process under Australia’s Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act). Of the threatened species listed under the EPBC Act, feral goats are considered a threat to 8 bird species, 3 mammal species, 1 insect and 44 plant species.  This is a widespread issue throughout Australian rangelands and by controlling feral goats, the biodiversity impacts and land degradation problems caused by them can be addressed. Farmers’ adoption of sustainable grazing management strategies increases groundcover, including native species. For example, in some Western Catchment Management Authority projects, total vegetation cover (annuals and perennials) is approximately 78% in areas using best practice, compared to areas not using best practice where vegetation cover is approximately 21%.|
Adoption of sustainable grazing management practices has the potential to increase ecosystem and production system resilience to the impacts of climate change, allowing for adaptation. Improved ground cover improves soil condition through increasing soil carbon which can improve soil water holding capacity and nutrient availability. Healthy soil provides a number of services to build ecosystem resilience, including food and habitat for biodiversity, erosion control, improved buffering capacity as well as sequestering carbon dioxide.|
Improving ground cover in grazing systems can increase the carbon content of soil. Healthy soil provides a number of services including carbon dioxide sequestration potential.

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Stakeholders in the Western natural resource management region were engaged via educational field days, grazing training courses, the Catchment Management Authority website, demonstrations and fact sheets. Additionally, word of mouth amongst landholders played a significant role in disseminating information.|The practice can be replicated at property scales, and when properties using the best practice adjoin, the scale can be regional. Also, strategically targeting “feral goat hotspots” can achieve better results for less expenditure. For example, controlling feral goats at their preferred breeding grounds will achieve broader results and/or controlling feral goats around targeted land degradation areas can achieve broader results for biodiversity.

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

The best practice is practical, demonstrable, easily adopted and fits into landholders’ current farming systems. It produces dual outcomes of biodiversity enhancement and productivity benefits. Landholder contribution (at least 50% of project costs) is a criterion for receiving financial incentives. Landholders are provided with training/information to assist adoption.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

The monitoring requirements for this case-study project allow lessons to be learnt along the life of the project. This includes increasing understanding of the outcomes that can be achieved. |Monitoring is through:
1 Use of photopoints, established before any works are commenced, and then repeated annually for a period of 10 years after the project is completed to record changes to groundcover;
2 A count of the number of goats removed per year;
3 Self-evaluation reports by the landholder ononce the project establishment is completed, and five years after the project contract is signed.

ម៉ូឌុល