អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

أستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في أعادة تأهيل مواقع الغابات المتأثرة من الموت القمي لنباتات العرعر [ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Saudi Arabia

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 94%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

أستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في أعادة تأهيل مواقع الغابات المتأثرة من الموت القمي لنباتات العرعر

ប្រទេស:

ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

របាការណ៍អង្គភាព:

Saudi Arabia

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

تعاني بعض غابات العرعر من موت قمي  نتيجة لعوامل مختلفة( الجفاف  -النشاطات البشرية- الأمراض )وبعد دراسات وتجارب تم بنجاح أستخدام التقنيات التالية :إزالةالأجزاء المتأثرة والمصابة  - حصاد المياه  بواسطة تأهيل المدراجات وإقامة عقوم وجور لتوفير الرطوبة اللازمة للنبات- الحماية وزراعة شتلات العرعرالمحلي

ទីតាំង

منطقة عسير بجنوب غرب المملكة العربية السعودية

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

1987816.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

منطقة جبلية وعرة التضاريس تصل أعلى قممها إلى 3000م عن سطح البحر وشديدة الإنحدار خاصة من الجهة الغربية
شبه رطب متوسط الأمطار يتراوح مابين 300- 500ملم/سنة أما درجات الحرارة فتتراوح بين 16-27درجة مئوية
التربة طميية ضحلة قليلة الملوحة تتأثر بعوامل التعرية النشطة

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

- أراضي الغابات والمراعي حكومية مع مساحات محدودة خاصة
- أراضي زراعية خاصة
- أراضي حضريية تعود ملكيتهاللقطاع الخاص والدولة
- الزراعة - النشاط لسياحي- التجارة والعمل الحكومي
متوسط الدخل الفردي حوالي 11000 دولار أمريكي في السنة

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

تحسن النمو الخضري للأشجار المتأثرة - تحسن التربة والغطاء النباتي الطبيعي والتنوع الحيوي والنظم البيئية في المواقع التي تم إعادة تأهيلها مما كان له أثر إيجابي بيئي وإقتصادي وإجتماعي

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

الموت القمي لأشجار وغابات العرعر

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

انضغاط التربة
الانجراف المائي

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

-توفير الرطوبة الكافية للنباتات وتحسين خواص التربة
|- الحد من الموت القمي وتحسين الغطاء النباتي

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

- أزالة الأشجار والأجزاء الميته
- زراعة شتلات العرعر المحلي
- الحماية
-تأهيل المدرجات الزراعية المهجورة
-أنشاء عقوم ترابية وحجرية بأشكال مختلفة
- أنشاء جور على مسارات بأشكال هندسية مختلفة
- حراثة سطحية لتحسين تسرب مياه الأمطار مع الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


المملكة العربية السعودية- وزارة الزراعة|WWW.MOA.GOV.SA

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

- وزارة الزراعة- المملكة العربية السعودية
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
- السكان المحليين

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់អន្តរជាតិ
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់:

تم تطوير هذه الممارسات في اطار مشروع تم تنفيذه في البداية سنة 2006م بالتعاوم بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

-السكان المحليين في المواقع المتأثرة
|-الهيئة السعودية للحياة الفطرية
|-مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
|-الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
|-وزارة المياه والكهرباء

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

معظم المدرجات المهجورة تعودملكيتها للسكان المحليين وساعدوا في إعادة تأهيل المدرجات- الجهات الحكومية الأخرى ساهمت من خلال توفير الدراسات والمعطيات ( منهاعناصر المناخ- الجفاف -الظروف البيئية-حالة الغطاء النباتي ...الخ) التي تم الإستفادة منها في دراسة وتحليل العوامل إلى أدت إلى هذه الظاهرة

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

المدرجات الزراعية التي تم إعادة تأهيلها زادت إنتاجيتها الزراعية بسبب تحسن التربة وزيادة الرطوبه بها
-تقليل من التعرية المائية للتربة
- تحسن في المناخ
- تحسن في المنظر الطبيع للمواقع التي تم أعادة تأهيلها
-قل النزوح من هذه المواقع
- زيادة دخل السكان المحليين سواء من الزراعة أو السياحة أو النشاطات الأخرى
- أزدياد عدد النشاطات الثقافية في هذه المواقع خلال موسم السياحة في فصل الصيف
تحسن النمو الخضري للنباتات المتأثرة وأستعادت النباتات حالتها الصحية الجيدة كما تحسن الغطاء النباتي الرعوي وزادت إنتاجيته
- تحسن في موائل الحياة البرية
- زيادة في التنوع الحيوي (نباتي وحيواني)

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

- تحسن الغطاء النباتي أدى إلى التقليل من سرعة الجريان السطحي للمياه( السيول) وبالتالي فإن السيول والفيضانات الجارفة قد قلت في الأودية الواقعة في المنحدرات الغربية والشرقية
-  الحد من تأثيرات العواصف الترابية على المواقع التي تقع شرق المواقع التي تم أعادة تأهيلها( حيث تهب عواصف رملية موسمية في فصل الصيف على سهل تهامة وتنقل بفعل الرياح إلى المرتفعات والموقع التي تقع شرقها)

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

-تحسن التربة سيؤدي إلى الإستفادة من أي كميات رطوبة متاحة
- تعدد مصادر الدخل المتاحة سيؤدي إلى تكيف السكان المحليين مع أي تغيرات مناخية
-تحسن الأنظمة البيئية سيساعد التنوع الحيوي في التكيف مع التغيرات المناخية
تأهيل المواقع بهذه التقنية أدى إلى تحسن نوعي وكمي في الغطاء النباتي وتحسين في النظم البيئية وموائل الحياة الفطرية وبالتالي فإن تأثيره إجابي على المحافظة على التنوع الحيوي
تحسن الغطاء النباتي الشجري وأيضاً التربة تؤدي إلى زيادة أمتصاص ثاني أكسيد الكربون وبالتالي التقليل من تأثير التغيرات المناخية

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

الكلفة تم تحليلها حيث أن جميع الأنشطة تنفذ عن طريق القطاع الخاص وفق مواصفات ومالية محددة_ أما المنفعه فمجالاتها متعددة ومحددة سواء إقتصادية أو إجتماعية أو بيئية ولم يتم إجراء حساب دقيق للعوائد الإقتصادية من هذه المنافع

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

تم تعمبمها على مواقع أخرى في مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية وكذلك تم أبرازها في العديد من الإجتماعات الإقليمية وتحت الإقليمية

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

- رغبة  جميع الشركاء بمافيهم القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمنظمات الإقليمية والدولية في إيجاد حل لهذه المشكلة التي تأثيرات أجتماعية وإقتصادية وبيئية كبيرة على عدة مناطق وربما تأثيرها يكون له بعد أقليمي ودولي
المواقع المتعرضة لهذه المشكلة تعد من أهم مواقع الجذب السياحي لذا كان الإهتمام المحلي والوطني من الإعلام  والمواطنين والسواح  كبير على مما ساعد في التسريع بتنفيذ هذه التقنية
التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي للموت القمي لنباتات العرعر أدت إلى إيجاد حافز كبير لإيجاد حل لهذه المشكلة

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

تم تدريب عدد من الكوادر على المستوى المحلي والوطني على جميع التقنيات الخاصة بالنشاطات المنفذة

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

- تم أكتساب خبر ستساعد في تقليل تكاليف الأنشطة المنفذة
|- العائد الإقتصادي الغير مباشر كبير سواء على المستوى المحلي أو الوطني

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

تم أكتساب معرفة جيدة بمختلف جوانب هذه التقنية وفوائدها

ផ្នែកទី 8.​សំណួរបន្ថែមទៅលើផ្នែកទី1 Leg 1

សំណួរបន្ថែមទៅលើផ្នែកទី1

Reporting Entity: المملكة العربية السعودية - وزارة الزراعة

ម៉ូឌុល