វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Systeme d'Alerte Précoce [ប្រទេសឆាដ]

Khabar aldjallah aldjalah

approaches_1810 - ប្រទេសឆាដ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
CARITAS (Switzerland) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

29/10/2016

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Le système d'alerte précoce est un mécanisme permettant de prévenir les risques liés à l'insécurité alimentaire.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Le système d'alerte précoce (SAP) est un mécanisme permettant de prévenir les risques liés à l'insécurité alimentaire. Cette approche est appliquée par les exploitants agricoles dans le canton Dadjo, au Tchad. Les Dadjo sont un groupe ethnique du centre du Tchad, dans la région du Guéra (département du Guéra). Le SAP a été mis en place après un diagnostic qui a montré que les acteurs locaux n'étaient pas suffisamment associés à la collecte, au traitement et à la diffusion des données du Comité Local d'Action (CLA) au niveau sous-préfectoral et/ou du Comité Départemental d'Action (CDA) au niveau départemental. Les informations produites par ces structures n'étaient pas régulières et fiables. De ce diagnostic, il a été décidé de mettre en place un mécanisme endogène favorisant l'implication des bénéficiaires eux-mêmes dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations.

L'approche vise les objectifs suivants:
- Partage des informations en temps réel sur les risques de l’insécurité alimentaire;
- Promouvoir un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire;
- Renforcer la résilience des acteurs locaux à travers des réponses rapides.

L'approche se base sur une équipe de 12 collecteurs et 4 agents de traitement. Les collecteurs collectent des données dans les ménages de l'ensemble des villages du canton Dadjo. Cette équipe a été formée par l'ONG ACORD dans le cadre de son partenariat avec Caritas Suisse. La collecte se fait à l'aide des fiches conçues avec l'appui de l'ONG ACORD en prenant en compte les expériences et connaissances locales. La collecte se fait périodiquement. Par exemple de juin à août, la collecte se focalise sur l'état des cultures, les ennemies des cultures, le mercuriale ou le prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux, les pathologies animales et humaines, l'état des pâturages, etc. Les données ainsi collectées sont centralisées au niveau des agents de traitement. Le traitement se fait à ce deuxième niveau, puis les données compilées sont transmises au CDA (Comité Départemental d'Action) pour validation. Ce n'est qu'après la validation que les informations sont diffusées sur l'ensemble des villages du canton lors des assemblées générales villageoises de restitution. En plus, un bulletin trimestriel présentant une synthèse des informations sur la sécurité alimentaire sont produits et remis aux responsables des grappes de villages (4 grappes de villages ont été constitués, chaque grappe comprend entre 6 à 12 villages) pour exploitation et la diffusion à plus grande échelle.

Les informations du SAP sont utilisées pour planifier les activités de production. Lorsque la campagne ou la pluviométrie s'annonce mauvaise, les habitants informées de la situation développent des alternatives comme les activités de maraîchage, le choix des variété précoce pour la production céréalière, la constitution ou reconstitution de stock céréalier au niveau des greniers communautaires, le développement ou la mise en place des mécanismes sociaux d'entraide (octroi des crédits aux plus démunis).

Les parties prenantes impliquées sont:
- Les autorités traditionnelles et administratives
- Les responsables des organisations de la société civile.
Leurs rôles consistent à faciliter la mise en œuvre du processus enclenché dans le canton.

Les exploitants des terres apprécient les réponses rapides apportées par les communautés, les bailleurs et l'état à l’issue des informations diffusées ainsi que la forte cohésion entre les différentes communautés. Cette implication a permis une bonne appropriation de l'approche par la communauté qui a décidé de motiver les collecteurs et les agents de traitement. Le SAP du canton Dadjo continue de fonctionner actuellement sans l'appui de l'ONG ACORD.


2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសឆាដ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Région du Guéra, Département du Guéra

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2013

ប្រសិនអត់ចាំឆ្នាំ សូមចង្អុលបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទប្រហែលៗពេលដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានចាប់ផ្តើមប្រើ:

តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

- Diffuser les informations en temps réel sur les risques liés à l'insécurité alimentaire,
- Promouvoir un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire,
- Renforcer la résilience des acteurs locaux à travers des réponses rapides.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • អំណោយផល

Cohésion sociale entre les communautés

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Les collecteurs se sont engagés bénévolement. Toutefois, ils perçoivent une petite compensation en contrepartie de leur travail. Ces fonds sont prélevés au niveau des caisses des greniers communautaires. Une des difficultés est liée au fait que les greniers communautaires ne génèrent pas assez de ressources suffisantes.

ការសហការ/ការសម្របសម្រួលតួអង្គពាក់ព័ន្ធ
 • អំណោយផល

Actions entre les services techniques déconcentrés de l’état et les membres du système d'alerte précoce dans la collecte et l'analyse des données

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

L'équipe de traitement a besoin d'un renforcement de capacité continu pour leur permettre de bien traiter et analyser les données

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Association Cantonale pour le Développement (ADC)

- Actions de sensibilisation et d'information dans les villages
- Mobilisation des cotisations pour faciliter la mise en œuvre

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Services techniques déconcentrés de l’état

- Analyse des données

 • អង្គការអន្តរជាតិ

ACORD - TCHAD
CARITAS SUISSE

- Coordination
- Fiancement

ប្រសិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនចូលរួមសូមចង្អុលបង្ហាញភ្នាក់ងារដែលនាំមុខគេ:

ACORD - TCHAD et CARITAS SUISSE

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន
ការរៀបចំផែនការ គ្មាន
ការអនុវត្តន៍ អន្តរកម្ម Des appuis venant des services techniques de l’état notamment le Comité Départementale d'Action (CDA) département et de ACORD dans le cadre de traitement et d’analyse des informations collectées.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Organigramme du système d'alerte précoce (SAP):
(1) Lieux de la collecte d’information
(2) et (3) Collecteurs et Référents Village (substituts des collecteurs dans les villages)
(4) Vérification des informations par les Présidents des zones
(5) Le Bureau de SAP avec l’appui d’ACORD assurent une analyse globale des informations
(6) Rôle de l’Etat : sans l’aval des services décentralisé de l’Etat, ni ACORD, ni le bureau du SAP ne peut lancer l’alerte. Les responsables des services décentralisés de l’Etat sont associés dans l’approbation des informations qui vont être publiées. L’organe qui s’occupe de cette vérification dans le département est nommé le CDA (Comité Départemental d’Action).
(7) Promotion des initiatives communautaires comme réponses endogènes. Seul le grenier peut apporter des réponses urgente et à la hauteur dans cette zone.
(8) Elargie le niveau d’alerte à la hiérarchie administrative supérieur qui est la région
(9) Fait référence à toutes les actions d’alerte à mener au niveau national ou international afin d’avoir une réponse en cas de crise.

អ្នកនិពន្ធ:

Moustapha Ali ( ACORD)

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ (គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្លួនឯង)
សូមបញ្ជាក់ តើការសម្រេចធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើអ្វីជាមូលដ្ឋាន:
 • បទពិសោធន៍ និងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន(ពុំមានចងក្រងជាឯកសារ)

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • Ateliers de formation
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

- Technique de collecte des données
- Technique d’analyse et diffusion de données
- Technique de suivi-évaluation des informations diffusées4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាអចិន្ត្រៃ

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
 • កម្រិតថ្នាក់តំបន់
ចូពណ៌នាពីស្ថាប័ន តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ សមាជិក ។ល។:

Membres du système d'alerte précoce: 12 collecteurs et 4 agents de traitement.

សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
 • សម្ភារៈ
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Appui technique pour s'approprier l'approche et pouvoir la répliquer
Motos pour les collecteurs en vue de faciliter le travail, deux ordinateurs, une imprimante, un pluviomètre

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ប្រសិន បាទ/ច៎ា តើឯកសារនេះបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែរឬទេ?

ទេ

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • សង្គមវិទ្យា
 • សេដ្ឋកិច្ច/ទីផ្សារ
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

L'approche SAP mis en œuvre dans le canton Dadjo permet également la collecte de données sur les prix des premières denrées alimentaires sur les marchés locaux du canton. Cette collecte permet d'informer les agriculteurs et éleveurs sur les prix pour leur permettre de vendre leurs productions au moment opportun leur garantissant un gain substantiel.

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 2,000-10,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Mobilisation de sources propres (cotisation par village)
Financement externe (Caritas Suisse)

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Les motos ont été acquis par ACORD sur le financement de Caritas Suisse. Elles ont été mises à la disposition du SAP du canton Dadjo sur la base d'un contrat entre les deux parties. Le canton Dadjo s'engageant à bien entretenir ces moto. Après une année, les motos ont été cédées au canton pour la poursuite des activités du SAP.

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • គ្មាន
 
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

បាទ/ចា៎

បើបាទ/ចា៎ សូមបញ្ជាក់:

L'équipe qui pilote le SAP reçoit régulièrement des formations. Elle jouit d'une reconnaissance sociale au sein de la communauté pour leur travail et engagement bénévole.

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដី ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចួលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les habitants du cantons et surtout les femmes sont de plus en plus impliqués et concertés dans la prise de décisions concernant les adaptations face aux changement climatique qui se ressent dans le canton Dadjo.

តើវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការសម្រេចចិត្ដដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាមូលដ្ឋានដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Par exemple le démarrage des activités maraîchères lorsque les informations diffusées indiquent que la campagne agricole en cours est mauvaise.

តើវីធីសាស្ត្រនេះបានជួយកសាង/ពង្រឹងស្ថាប័ន កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែរ ឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les liens de solidarité sont renforcés entre les habitants du cantons Dadjo, voire avec ceux des autres cantons. Ces habitants ont compris la nécessité de participer comme acteur à part entière dans le développement de leur zone.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសមភាពយេនឌ័រ និងផ្តល់សិទិ្ធអំណាចដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les femmes font des activités génératrice de revenu pour subvenir aux besoins de leur ménage (santé, scolarisation des enfant, etc.).

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

Disponibilité des semences pendant la campagne agricole;
Accroitre les superficies à emblaver ;
Mettre assez de temps dans son propre champs en vue de mieux produire.

 • កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

En effet, après la fin du projet ayant conduit à la mise en place du système d'alerte précoce 2013. Les membres du système d'alerte précoce poursuivent leurs activités sans relâche en produisant 06 bulletins d'information sur la sécurité alimentaire.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
- Le partage des informations sur les risques de l'insécurité alimentaire en temps réel;
- Des réponses rapides apportées après la diffusion des informations.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
- Le lien fort crée avec les autorités traditionnelles et administratives
- Une prise de conscience sur les effets des changements climatiques

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
- Insuffisance des moyens de transport (motos) pour couvrir l'ensemble des villages (46) du canton;
- Faible mobilisation communautaire pour financer le Système d'Alerte Précoce et motiver les collecteurs;
- Insuffisance des moyens financiers pour produire assez de bulletins.


- Augmenter le nombre de motos existantes;
- Utilisation des téléphones
- Renforcer les campagnes de sensibilisation pour mobiliser des fonds;
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Faible compétence de compilation, de saisie et d’analyse Formations

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

25 personnes

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

25 personnes

ម៉ូឌុល