វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Community-based maintenance and rehabilitation of agricultural terraces in mountain environments [ប្រទេសស៊ីប]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Κοινοτική συμμέτοχη για συντήρηση και αποκατάσταση ορεινών γεωργικών αναβαθμίδων (Greek)

approaches_2537 - ប្រទេសស៊ីប

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 89%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Burggemann Adriana

The Cyprus Institute

Nicosia

ប្រទេសស៊ីប

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
The Cyprus Institute (The Cyprus Institute) - ប្រទេសស៊ីប

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

01/09/2015

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Maintenance and rehabilitation of traditional dry-stone terrace walls for agricultural use, through science-society cooperation, community engagement and motivation, and assistance to land users.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Aims / objectives: The main objective of the approach is the restoration and rehabilitation of traditional dry-stone terraces in Mediterranean mountain environments. Large areas around mountain communities have been converted to agricultural terraces. The depopulation of these rural mountain communities and the high farming costs have led to the gradual reduction of farming activities. Consequently, many of the mountain terraces are no longer cultivated and dry-stone walls are not well maintained, causing a domino effect of collapsing terraces. Soil erosion by water has been identified as the main soil threat in degraded and poorly vegetated terraces.
The approach has been developed by the Cyprus Institute research team and aims at motivating the mountain communities, land users/owners, local institutions and other interested stakeholders to better organise themselves and collaborate and join forces in maintaining these terraces.

Methods: The approach is based on participatory principles. More precisely, the science-society cooperation approach is materialised through the organization of practical (hands-on) public events, where dry-stone experts guide the participants, land users/owners, local population, expats (families that have moved to the urban areas) and scientific stakeholders, in collectively maintaining collapsed and/or poorly maintained terraces. All parties engaged in the implementation of the approach on voluntary basis.

Stages of implementation: A pool of local and external stakeholders was prepared by the research team using snowball sampling. Key stakeholders identified include community leaders, land users/owners, dry-stone experts, local institutions, agricultural extension services and farmer unions.
Leaders of the three mountain communities agreed to co-organise with the research team one participatory terrace rehabilitation event in each community. Land users/owners, expats and other interested stakeholders (general public) were identified as the main target groups of these events. Each community identified dry-stone experts that were willing to work and lead the workshops on voluntary basis. Demonstration sites were selected by the research team, the community leaders and dry-stone experts, based on the extent of terrace degradation, accessibility/visibility of the site and feasibility criteria. Farmer unions and extension service officers were also engaged in the process. The events were advertised through social media, as well as with flyers and posters in central locations within the communities.
During the events, information was provided by researchers and dry-stone experts to raise the awareness of participants on the environmental and cultural importance of dry-stone terraces. In addition, the learning-by-doing process was guided by experts who explained to the participants the best practices in reconstructing the collapsed terraced walls.
Three public events were organized in the first year and a similar set of three events will be organized in the second year. Additional funds are being sought to continue these activities. The sustainability of communal terrace maintenance will also be discussed with the community leaders and active volunteers during the second year.

Role of stakeholders: The research team conceptualised the approach. The organisation tasks for the participatory rehabilitation events were shared among the research team and the local communities. Expats (families that have moved to the urban areas) associations and farmer unions informed their members to join the events. Dry-stone experts had the leading role during the events, as the reconstruction of collapsed terrace walls was based on their guidance. Extension service officers provided information on available subsidy schemes. During the events all stakeholders, including land users/owners and other interested people, worked together to maintain the terraces.

Other important information: The events attracted people beyond the stakeholders originally identified; the approach was adopted by other projects/communities in Cyprus.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសស៊ីប

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Nicosia

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Northeast Pitsilia

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2015

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2018

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • Recent local initiative in the framework of the RECARE research project

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

The Approach focused mainly on SLM with other activities (terrace maintenance, hands-on training, community conservation, participatory approach, stakeholder engagement, awareness-raising)

• To strengthen science-society cooperation in solving land degradation issues in terraced mountain environments.
• To build capacity for planning, organisation and implementation of participatory soil conservation activities, eventually leading to sustainable local institutions that maintain traditional know-how and specialised in terrace maintenance.
• To improve joint learning activities between farmers, terrace experts and interested stakeholders.
• To rehabilitate abandoned and collapsed terraces, reduce soil erosion and maintain the production capacity of soils in Troodos Mountains.

The SLM Approach addressed the following problems: • Collapsing of dry-stone walls, surface run-off and loss of soil (erosion) in sloping land that has been accumulated behind the terrace walls
• Depopulation of mountain rural communities and land abandonment
• Loss of indigenous knowledge
• Weak institutional organisation and limited incentives (low economic returns) for terrace maintenance

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Land abandonment, rural depopulation, lack of motivation.

Treatment through the SLM Approach: Organise frequent terrace maintenance events to stimulate interest, invite and engage expats to participate.

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Low economic return from terrace agriculture.

Treatment through the SLM Approach: Engage, motivate and train volunteers through public terrace maintenance events.

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

There are no formal or informal institutions for terrace rehabilitation.

Treatment through the SLM Approach: The sustainability of communal terrace maintenance will be discussed with the community leaders and active volunteers during the second year.

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • រារាំង

Terraced land is privately owned; no maintenance can be done without the approval of land owners. Demonstration sites are privately owned; the rehabilitation events on terraces were undertaken with the approval of land owners.

Treatment through the SLM Approach: Community leaders request the approval of land owners.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Loss of indigenous knowledge

Treatment through the SLM Approach: The terrace events are led by terrace artisans (dry-stone experts) to practically demonstrate and pass the technical know-how to the next generation. Efforts were made to engage terrace experts from different communities.

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • រារាំង

Terrace maintenance is a laborious activity.

Treatment through the SLM Approach: The pubic terrace maintenance events aim to build the capacity of a large group of people (volunteers) to engage in terrace maintenance.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Land users including terrace artisans

Land users were involved as individuals. Representatives of farmers unions were engaged in the process

 • អ្នកស្រាវជ្រាវ

The Cyprus Institute (research institution)

Terrace experts, researchers and extension services

 • វិស័យឯកជន

The Cyprus Institute (research institution)

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Local community councils

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)
 • អង្គការអន្តរជាតិ
 • People (volunteers) that attended the hands-on events

Participants of the event (mountain communities, interested stakeholders)

ប្រសិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនចូលរួមសូមចង្អុលបង្ហាញភ្នាក់ងារដែលនាំមុខគេ:

The approach was primarily designed by The Cyprus Institute (research institution) [1]. The rehabilitation events are co-organised with the support of local community councils, land users and terrace experts [2].

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត អន្តរកម្ម Jointly developed by The Cyprus Institute (research institution) and local community leaders
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម Jointly developed by a research institution, terrace artisans and local community leaders
ការអនុវត្តន៍ អន្តរកម្ម Jointly implemented by all stakeholders involved
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន Monitoring and evaluation of the approach and the restored terraces is undertaken by The Cyprus Institute scientists
Research គ្មាន

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

The research team identified key stakeholders using snowball sampling; these include community leaders, dry-stone experts, local institutions, agricultural extension services and farmer unions. Community leaders agreed to co-organise with the research team community-based terrace rehabilitation events; land users/owners, mountain communities and other interested stakeholders (general public) were identified as the main target groups of these participatory events. Dry-stone experts had the leading role during the events, as the reconstruction of collapsed terrace walls was based on their guidance. During the events all stakeholders, including land users/owners and other interested people, worked together to maintain the terraces. In addition, information was provided by researchers to raise the awareness of participants on the environmental and cultural importance of dry-stone terraces.

អ្នកនិពន្ធ:

Christos Zoumides

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

តើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស(ច្រើន)ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
 • by SLM specialists (researchers) in collaboration
ចូរពន្យល់:

The construction and maintenance of dry-stone terrace walls is an indigenous technology which is applied by land users and terrace artisans (dry-stone wall expert builders) that have the required skills and technical know-how. The initiative was taken by SLM specialists who are concerned about the land degradation and abandonment in mountain terrace areas.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by SLM specialists with consultation of land users. The implementation stage of terrace maintenance is led by terrace experts, who have the required know-how. During the hands-on events, they explain the appropriate techniques; land-users and participants of the events help the experts in maintaining and re-constructing the collapsed dry-stone walls and therefore learn from direct experience.

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • Participants of the events
ប្រសិនទាក់ទង សូមបញ្ជាក់ ភេទ អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ ជនជាតិដើមភាគតិច។ល។:

Both men and women of all ages.

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ទីតាំងបង្ហាញ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

How dry-stone terraces are restored and maintained (technique) and their importance in reducing soil erosion in mountain slopes (awareness).

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាអចិន្ត្រៃ
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Name of method used for advisory service: Demonstration of terrace maintenance by experts; participation of land users and the general public; Key elements: Selection and preparation of collapsed terraces to be restored (terrace experts, researchers, community leaders), Demonstration and hands-on terrace maintenance workshops with the participation of land users and the general public; good and bad practices explained.; One agricultural extension service officer participated in these events, discussed the method with land users and SLM experts and provided information on available subsidies.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; Extension services provide general directions on terrace maintenance and available subsidy schemes to interested land users; they are not sufficiently trained in dry-stone wall construction and they have insufficient human and financial resources.

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

One of the aims of the approach is to develop sustainable local institutions for terrace maintenance; this will be discussed with the community leaders and active volunteers during the second year.

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

bio-physical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Erosion rate (Sediment Traps)

technical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: Terrace wall displacement (3D terrace model)

no. of land users involved aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements; indicators: No. of land users (attendance list)

Number of non-land users involved aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements; indicators: Number of non-land users involved

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Monitoring is at its early stage.

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: Dry-stone terracing is a well-established indigenous technology for the mountain communities; the technical know-how however is gradually disappearing due to rural depopulation and land abandonment.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • បច្ចេកវិទ្យា
 • Monitoring/modelling erosion, particip. research
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

By researchers: Monitoring and modelling soil erosion (PESERA model), monitoring the stability of dry-stone terrace walls (3D model) and participatory research.

Research was carried out on-farm

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • < 2,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Approach costs were met by the following donors: private sector (Cost for snacks and drinks offered to the event’s participants): 50.0%; local government (district, county, municipality, village etc) (Cost for preparing the site for restoration, stones.): 50.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

ទេ

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • គ្មាន
 
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
មតិយោបល់:

Lunch-snacks, drinks and caps are provided to participants – small gifts are given to experts for their contribution.

Community members prepared the demo sites and used their own tools, local communities supplied extra stones when needed free of charge – all participants were engaged on voluntary basis.

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Well maintained terraces improve drainage and minimise soil loss.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

No socially and economically disadvantaged groups were identified.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Property rights was not an issue for the implementation of the approach. The problem is unlikely to be overcome in the near future. Property rights are not expected to become an issue for the implementation of the approach; stakeholders have been collaborating without raising such concerns.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

The approach has been adopted by another project in Cyprus (Local Development Pilot Project for the Wine-villages of Limassol – LDPP); many participants express their interest in organizing similar events in other communities in Cyprus.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Although well maintained terraces can potentially improve the livelihoods of rural population, this was not the main focus of the approach.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Poverty was not identified and not one of the targets of the approach.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • កាត់បន្ថយទំហំការងារ

Participatory rehabilitation

 • ការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចលនា/គម្រោង/ក្រុម/បណ្តាញ

Motivation through the RECARE project

 • ការកែលម្អសោភ័ណ្ឌភាព

Maintain collapsed and degraded dry-stone walls

 • environmental consciousness, moral, health

Reduce soil erosion

 • Cultural value

Maintain cultural landscapes

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

Local communities can potentially organise better themselves and with the collaboration of land users/owners and SLM experts, they can organise such community-based conservation events on an annual basis. Thus the approach can eventually be sustained without scientific (external) support.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Participation of people reduced the workload required to maintain terraces. (How to sustain/ enhance this strength: More frequent events are welcomed.)
Community based conservation activities have contributed to better institutional organisation. (How to sustain/ enhance this strength: Engage more local stakeholders in future events.)
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Community conservation was insofar successful in maintaining selected demonstration sites. (How to sustain/ enhance this strength: Maintain the interest of stakeholders by organising similar events on an annual basis.)
Capacity building activities increase the participation of stakeholders. (How to sustain/ enhance this strength: Continue the approach for further engagement.)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Mountain farming is less cost-effective than in the plains. Motivate the younger generation to engage in part-time farming.
The approach cannot be implemented on bigger scale without economic incentives. Utilise available community/subsidy funds for small cash compensation to experts.
Small holdings and land fragmentation are constraints for cost-effective agriculture. Reconsideration of land consolidation schemes.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Aging of the dry-stone experts. Train young land users/owners on dry-stone terracing.
The community leaders tend to be more conservative than the SLM experts. Gradually convince them to think bigger.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ម៉ូឌុល