ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ
អសកម្ម

Gestion des ressources naturelles par la Jmaâ (conseil tribal). [ប្រទេសម៉ារ៉ុក]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

ⵊⵎⴰⵄⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⴷ ⴰⵎⴰⵖⴷⵓⵍ

approaches_3158 - ប្រទេសម៉ារ៉ុក

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 97%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Kajja Moha

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - ប្រទេសស្វ៊ីស

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

29/08/2017

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

La Jmaâ, conseil tribal élu avec un représentant par lignage, règle l'accès aux ressources naturelles et gère les conflits.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

La Jmaâ est le conseil tribal de la culture Amazigh dans les montagnes marocaines. Elle est constituée d’un représentant élu de chaque de chaque lignage présent. Dans les douars (villages), lors d’une réunion de tous les chefs de ménage du lignage, ces chefs élisent ou choisissent au long d’une discussion collective le représentant pour leur lignage. Ces représentants, la Jmaâ, prennent les décisions à l’unanimité. En général, il s’agit d’un des plus vieux membres du lignage.
La Jmaâ désigne un ou plusieurs Amrar, qui est la personne responsable de la gestion des ressources communes. L’Amrar peut être responsable du taureau commun du village, de la gestion des eaux d’irrigation, de la gestion des terres collectives, ou tous les trois à la fois.
Le but de l’approche est de gérer la gestion des ressources naturelles, ainsi que d’éviter les conflits dans les villages.
La Jmaâ peut exercer des sanctions pour le non-respect des règles établies. Dans le Douar de Louggagh par exemple, une première infraction est pénalisée par la Jmaâ, qui désigne vingt personnes qui peuvent aller se restaurer chez la personne ayant commis l’infraction. Une deuxième infraction a pour conséquence la restauration de quarante personnes, et une troisième infraction l’exclusion du douar. Cette exclusion se traduit par le refus de vendre des produits, de transporter la personne à la ville, ou de lui acheter quelque chose.
La mise en œuvre de la Jmaâ est très ancienne, personne ne sait exactement comment le système a été mis en place.
Les personnes concernées sont les chefs de ménage, qui élisent ou choisissent de manière consensuelle le membre de la Jmaâ de leur lignage. Les membres de la Jmaâ, qui prennent leurs décisions à l’unanimité, choisissent un (ou des) Amrar, qui sera responsable de rassembler les personnes pour le travail qui doit être fait en commun, comme nettoyer et réparer les canaux d’irrigations (séguias), couper les plantes épineuses dans les pâturages collectifs, etc, ainsi que gérer le taureau commun du village.
La Jmaâ étant une approche traditionnelle, elle est plutôt attractive pour les personnes plus âgées, et permet aux analphabètes de s’impliquer dans la gestion des ressources. Les jeunes ne comprennent pas toujours cette approche, ou lui reprochent sa rigidité.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Province de Midelt

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Dans les Douars de Louggagh et Tighermin

មតិយោបល់:

A Louggagh et Tighermin il y a des Jmaâs fonctionelles, comme dans d'autres douars de la région. Ces deux Jmaâs ont étés analysées.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

ប្រសិនអត់ចាំឆ្នាំ សូមចង្អុលបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទប្រហែលៗពេលដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានចាប់ផ្តើមប្រើ:

ច្រើនជាង 50 ឆ្នាំមុន (ប្រពៃណី)

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ក្រុមប្រពៃណី/ក្រុមជនជាតិភាគតិច

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Les objectifs de la Jmaâ sont de gérer les ressources naturelles de manière durable, ainsi que de régler les conflits. La Jmaâ se concentre principalement sur le douar et les terres de cultures, les terres de parcours collectives éloignées sont de plus en plus délaissées. Anciennement, c'était aussi une des fonctions principales, avec la gestion de la forêt.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • អំណោយផល

Étant une institution traditionnelle, la Jmaâ est en général respectée.

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • អំណោយផល

La Jmaâ en elle-même est une institution traditionnelle, qui est en général respectée.

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • រារាំង

La Jmaâ n'étant pas une association, elle n'est pas vraiment reconnue officiellement.

គោលនយោបាយ
 • រារាំង

La Jmaâ n'est pas vraiment reconnue par le gouvernement en tant qu'autorité locale.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • អំណោយផល

Plus les connaissances de la Jmaâ en gestion durable des terres sont élevées, plus c'est facile pour elle d'instaurer de bonnes pratiques. Il y a plusieurs projets travaillant dans les environs, certains donnent du soutien technique.

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Les chefs de ménage, l'Amrar (responsable de l'organisation des travaux communautaires), la Jmaâ (conseil tribal)

Les chefs de ménage choisissent un représentant pour leur lignage, et tous ces représentants constituent la Jmaâ.
La Jmaâ designe un ou des Amrar, qui est ou sont responsable d'organiser les travaux collectifs (entretien des canaux d'irrigation, garder le taureau commun du village, couper les plantes épineuses sur le pâturage collectif...)

ប្រសិនមានភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនចូលរួមសូមចង្អុលបង្ហាញភ្នាក់ងារដែលនាំមុខគេ:

La Jmaâ est l'institution responsable, et prend les décisions à l'unanimité.

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Il s'agit d'une ancienne approche traditionnelle, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.
ការរៀបចំផែនការ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Il s'agit d'une ancienne approche traditionnelle, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.
ការអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Il s'agit d'une ancienne approche traditionnelle, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គ្មាន

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

Les différentes parties impliquées dans l'approche, avec l'exemple des douars de Louggagh et Tighermine. Chaque lignage représenté élit un représentant dans la Jmaâ. Dans ce cas spécifique, trois lignages sont représentés par un membre à Louggagh, car ils sont présents en petit nombre. La Jmaâ désigne chaque année un Amrar, responsable de l'organisation des ressources collectives, comme par exemple le nettoyage et la réparation des canaux d'irrigation (séguias), la coupe des plantes épineuses dans le pâturage collectif, la gestion du taureau commun du village, etc.
Dans certains douars, chaque fonction a son propre Amrar, dans d'autres, un Amrar gère toutes les ressources commune, du taureau commun du village à la gestion de l'eau d'irrigation. Pour appeler la population au travail collectif, l'information est transmise le vendredi à la prière à la Mosquée.

អ្នកនិពន្ធ:

Stefan Graf

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ (គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្លួនឯង)
ចូរពន្យល់:

Ceci est une estimation, car la mise en place est très ancienne, donc les personnes directement impliquées et leurs activités ne sont plus traçable.

សូមបញ្ជាក់ តើការសម្រេចធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើអ្វីជាមូលដ្ឋាន:
 • បទពិសោធន៍ និងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន(ពុំមានចងក្រងជាឯកសារ)

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Il y a plusieurs ONG et organisations présentes dans les villages, qui donnent des formations thématiques comme par exemple sur la taille des arbres fruitiers, sur l'apiculture, etc. La Jmaâ est impliquée en sélectionnant les personnes pouvant participer.

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

 • Echanges, formations dans des hotels...
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Il y a plusieurs projets qui fournissent diverses formations et voyages d'échange dans les différents douars.

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចូពណ៌នាពីស្ថាប័ន តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ សមាជិក ។ល។:

Il s'agit de la Jmaâ, sujet de ce questionnaire.

 • Crédibilité
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

La Jmaâ a été formée anciennement afin de gérer l'accès aux ressources naturelles, et de régler les conflits.

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

ទេ

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

ទេ

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • < 2,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Il s'agit du financement du taureau du village, du salaire de l'Amrar qui gère le taureau, de l'Amrar qui gère le canal et l'eau d'irrigation. Chaque ménage paye 60 dh à la Jmaâ par année, ou le faisait traditionnellement.

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

ទេ

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • គ្មាន
 
មតិយោបល់:

Il n'y a pas d'intrant subventionné. Le travail collectif, par exemple la réparation des canaux d'irrigation ou la coupe de plantes épineuses dans le parcours collectif n'est pas rémunéré.

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

5.5 ការលើកទឹកចិត្ត ឬវិធីសាស្ត្រដ៏ទៃទៀត

តើមានការលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស SLM?

បាទ/ចា៎

បើបាទ/ចា៎ សូមបញ្ជាក់:

Une règlementation qui punit les contrevenants. A Louggagh par exemple un contrevenant qui laisse pâturer son bétail dans la période de mise en défens doit cuisiner pour 20 personnes. La deuxième étape, s'il refait pâturer son bétail dans la mise en défens, est de cuisiner pour 40 personnes. Et s'il le refait, il est exclu du village, (personne ne lui vend des produits, personne ne le transporte en ville, etc.).
A Tighermin, les punitions pour le non-respect des règles plus flexibles et dépendent plus de la Jmaâ. Ces conséquences peuvent être l'abattage d'un mouton au profit du village, et en cas de récidive cela va au Caïd qui décide de l'amende à payer.

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដី ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការចួលរួមអ្នកពាក់ព័ន្ធ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Chaque lignage est représenté dans la Jmaâ, ce qui fait que les intérets de chaque lignage sont représentés.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Par exemple la fermeture d'un pâturage (l'almou) pour permettre la régénération. Les agdals, mises en défens temporaires de zones de parcours, ne sont plus appliquées mais ont étés implémentés par la Jmaâ.

តើវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការសម្របសម្រួលនិងការអនុវត្តចំណាយរបស់ SLMមានប្រសិទ្ធិភាពបែបណា? :
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Car la gestion d'un pâturage collectif (l'almou) est simplifié, et les travaux pour l'entretien des canaux d'irrigation sont collectifs.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឱ្យចំណេះដឹងប្រសើឡើង និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងការអនុវត្តន៏ SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les exploitants peuvent voir que les pâturages collectifs avec une mise en défens sont plus productifs.

តើវីធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះបានកាត់បន្ថយជំលោះឬទេ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

En permettant une production plus élevée de certaines ressources, ainsi qu'en ayant des mécanismes de punition pour les comportement détruisant les ressources.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Car la gestion du pâturage collectif pour les équins et bovins seulement (dont chaque famille en possède 1 ou 2) n'avantage pas les grands exploitants. De plus, chaque lignage est représenté dans la Jmaâ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

En gérant l’accès aux ressources communautaires.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនាំឱ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀង/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអាហាររូបត្ថម្ភ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

En augmentant la production par la gestion durable et équitable des ressources naturelles.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះនាំឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងការទទួលបានទឹក និងអនាម័យ?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

En construisant des canaux d'irrigation (séguias) et en gérant l'entretien, ainsi que la distribution d'eau.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

Il s'agit d'augmenter la production en mettant au repos un pâturage collectif, et en gérant les eaux d'irrigation.

 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

Il s'agit d'éviter la dégradation des ressources communes.

 • កាត់បន្ថយទំហំការងារ

En ayant un travail commun pour l'eau d'irrigation et en ayant une gestion durable du pâturage collectif qui diminue la charge de travail.

 • ច្បាប់ និងបទបញ្ជា (ផាកពិន័យ)/ការប្រតិបត្តិ

Les habitants ne respectant pas les règles doivent payer des amendes (sous forme de repas collectif par exemple)

 • ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

En augmentant la production et en ayant des règles claires, cela limite les conflits.

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

Il s'agit d'un système ancestral toujours fonctionnel.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Chaque lignage est représenté, la Jmaâ ne se met d'accord que par consensus. Ceci permet des décisions équitables.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Il s'agit d'une institution traditionnelle, donc avec une légitimation historique dans la culture Tamazight.
La Jmaâ permet à des analphabètes de décider ainsi que de gérer des situations sans avoir recours à des formulaires. Ceci est particulièrement important dans une zone avec un taux élevé analphabétisme.
La Jmaâ permet de gérer les ressources naturelles de gestion durable, car elle est enracinée localement.

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
La Jmaâ n'est pas vraiment reconnue par l'état, car elle n'est pas organisée en tant qu’association ou coopérative.
Les décisions prises par la Jmaâ ne sont pas toujours basées sur des connaissance probantes de gestion durable des terres. Soutenir la Jmaâ, ou tous les habitants des douars, avec des formations sur la gestion durable des terres. Peut être fait par des voyages d'échanges, des formations, des films, etc.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

Discussions avec une dizaine d'utilisateurs des terres, ainsi que plusieurs fois avec les Jmaâs des douars de Tighermin et Louggagh.

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ​/ ឯកទេស

Avec un chercheur travaillant dans la zone.

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

The Governance of Rangelands: Collective Action for Sustainable Pastoralism, Jonathan Davies, Pablo Manzano Baena, Pedro M. Herrera (éditeurs), 2014, ISBN-13: 978-1138785144

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

https://books.google.co.ma/books?id=rxLEBAAAQBAJ&pg=PA130&lpg=PA130&dq=jmaa+agdal&source=bl&ots=_k4FboTTdJ&sig=LNN7RqGwksC2E4Y49RUgMGlEBBg&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=jmaa%20agdal&f=false

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Culturally Mediated Provision of Ecosystem Services: The AGDAL of Yagour, Dominiguez. IN: Continuity and Change in Cultural Adaptation to Mountain Environments, Lozny, 2013,

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www.springer.com/gp/book/9781461457015

7.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលមានលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Participatory Rangeland Management Guidelines by Flintan & Cullis

វេបសាយ:

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/drought/docs/Participatory%20range%20land%20management%20RM%20Guideline%20(4).pdf

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Patrimony for Resilience: evidence from the Forest Agdal in the Moroccan High Atlas Mountain

វេបសាយ:

https://www.ecologyandsociety.org/vol16/iss4/art24/

ម៉ូឌុល