ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ម៉ូឌុលអំពីការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បច្ចេកទេស៖Sistema de captación de agua pluvial en techo (Pozo cisterna)
 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

cca_5580

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 81%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.1 ឈ្មោះបច្ចែកទេស​ SLM

ឈ្មោះ:

Sistema de captación de agua pluvial en techo

ឈ្មោះដែលប្រើក្នុងតំបន់:

Pozo cisterna

ប្រទេស:

ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Martínez Dinarcelia

84277287

Comité de Microcuenca y miebro de Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)

Comunidad de San Agustín

ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានសម្របសម្រួលការចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

12/09/2019

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ភាពប្រឈម

2.2 បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បញ្ជាក់ពីរដូវកាល បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល រដូវប្រាំង កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ថយចុះ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល សើម/រដូវភ្លៀង ថយចុះ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ

គ្រោះ អាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ព្យុះទឹកកកតាមតំបន់ ភាពញឹកញាប់ ថេរ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ ថេរ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
រលកកម្តៅ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
រាំងស្ងួត ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
ភ្លើងឆេះព្រៃ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយជីវៈសាស្ត្រ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុផ្សេងៗ (គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ)
ផ្សេងៗ​ (សូមបញ្ជាក់) បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
La densidad aumentada de insectos (zancudos transmisores de dengue) incrementó la fumigación con cipermetrina y diesel. ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
នៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើមានចំណុចរបត់ (ក្នុងទស្សនៈអំពីភាពញឹកញាប់ និង/ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ) ដែលនាំទៅរកបរាជ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេ?

បាទ/ច៎ា

បញ្ជាក់ពីចំណុចរបត់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ:

la falta de presencia de lluvias disminuye el estado de respuesta de funcionamiento de la tecnología.

បញ្ជាក់ពីចំណុចរបត់នៃគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ):

Escasez de agua y baja disponibilidad para consumo humano y actividades domésticas.

2.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនៃគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

តើបច្ចេកទេសនេះបានប្រឈមនឹងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ដែលឬទេក្នុងរយះពេល​ 10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ?

ទេ

3. ភាពរួស (ហានិភ័យ និងសត្តានុពល)

3.1 ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងភាពទប់ទល់នៃបច្ចេកទេស

តារាង 1៖ តារាងវាយតម្លៃប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីឡើងវិញនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរបច្ចេកទេសស្នូលនូវចំណុច 3.7
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលបានរាយនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរស្នូលនៃបច្ចេកទេសចំណុច 3.7 ភាពបត់បែននៃបច្ចេកទេសទៅលើប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី បញ្ជាក់/ មតិយោបល់

សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Por la geología de los suelo en la cuenca no hay agua subterránea.
Aumenta de la tasa de evaporación.

សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Por la geología de los suelo en la cuenca no hay agua subterránea.
Aumenta de la tasa de evaporación.

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Bajas precipitaciones afectan la disponibilidad de agua en fuentes superficiales y manantiales en cantidad y calidad

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Se han presentado de forma dispersa e irregulares, incrementan la temperatura ambiental.

ព្យុះទឹកកកតាមតំបន់

Bp: ការកើនឡើងនូវសត្វល្អិត ឬជំងឺ បាត់បង់នូវសត្វមានប្រយោជន៍ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Presencia de lluvias con granizos escasa e irregular con baja presencia (una lluvia) durante el mes de abril.

រលកកម្តៅ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Aumenta la evaporación y disminuye la humedad relativa por ende la sensación de calor ambiental.

រាំងស្ងួត

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Baja presencia de lluvias, baja la calidad de vida de las personas, baja el nivel de higiene de la población

ភ្លើងឆេះព្រៃ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Disminución de la cobertura vegetal, aumento del calor local, y disminución en la retención de agua en el bosque

ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ

Bp: ការកើនឡើងនូវសត្វល្អិត ឬជំងឺ បាត់បង់នូវសត្វមានប្រយោជន៍ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Presencia de enfermedades que afectan la calidad de la vida de la familia, el suelo y el bosque.
តារាង 2៖ វាយតម្លៃប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលទើបតែកើតឡើង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលកើតឡើងទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ភាពបត់បែននៃបច្ចេកទេសទៅលើប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី បញ្ជាក់/ មតិយោបល់

សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Aumenta la tasa de evaporación

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Baja disponibilidad de agua para consumo humano

សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Aumenta la tasa de evaporación

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Limitada disponibilidad de agua para consumo humano y actividades domésticas

ព្យុះទឹកកកតាមតំបន់

Bp: ការកើនឡើងនូវសត្វល្អិត ឬជំងឺ បាត់បង់នូវសត្វមានប្រយោជន៍ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Incremento de la población de sp plagas que afectan la salud humana, el suelo y la vegetación

រលកកម្តៅ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Aumento de la tasa de evaporación, afectación a la salud humana, baja disponibilidad de agua

រាំងស្ងួត

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Disminución de caudales de agua superficial y manantiales, baja disponibilidad de agua para consumo humano y actividades domésticas.

ភ្លើងឆេះព្រៃ

Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Disminución cobertura vegetal por ende baja la disponibilidad de agua, debido a que por la geología de cuenca no hay agua subterránea.

ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ

Bp: ការកើនឡើងនូវសត្វល្អិត ឬជំងឺ បាត់បង់នូវសត្វមានប្រយោជន៍ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង Favorece la condiciones climáticas para el desarrollo de enfermedades la salud humano y los bosque por ende la calidad de vida de los comunitarios

3.2 ការប៉ះពាល់នៅខាងក្នុង និងក្រៅបរិវេណបច្ចេកទេស ក្រោមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ផលិតកម្ម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ

តំបន់ផលិតកម្ម
ថយចុះ
កើនឡើង
ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល

គុណភាពទឹកបរិភោគ
ថយចុះ
កើនឡើង

ព្យុះទឹកកកតាមតំបន់

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

រលកកម្តៅ

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

ភ្លើងឆេះព្រៃ

គុណភាពទឹកបរិភោគ
ថយចុះ
កើនឡើង

ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ព្យុះទឹកកកតាមតំបន់

បន្ទុកការងារ
កើនឡើង
ថយចុះ

រាំងស្ងួត

ភាពខុសគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
កើនឡើង
ថយចុះ

ផ្សេងៗ

បន្ទុកការងារ
កើនឡើង
ថយចុះ
ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ

Enfermedades humanas dengue, gastrointestinales
incrementó

ផលប៉ះពាល់វប្បធម៌សង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ

ស្ថានភាពសុខភាព
អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

រលកកម្តៅ

ស្ថានភាពសុខភាព
អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ភ្លើងឆេះព្រៃ

ស្ថានភាពក្រុមដែលមានបញ្ហាក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច
អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ភ្លើងឆេះព្រៃ

Pérdida de cobertura vegetal, aumento de temperatura local
Incrementó

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី (ក្នុងបរិវេណ)

វដ្តទឹក/លំហូរ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ផ្សេងៗ

បរិមាណទឹក
ថយចុះ
កើនឡើង
ដី
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ភ្លើងឆេះព្រៃ

គម្របដី
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ផ្សេងៗ

សំណើមដី
ថយចុះ
កើនឡើង
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ភ្លើងឆេះព្រៃ

ដំណាំចម្រុះ
ថយចុះ
កើនឡើង

ភ្លើងឆេះព្រៃ

ជីវម៉ាស/កាបូនក្នុងដី
ថយចុះ
កើនឡើង

ភ្លើងឆេះព្រៃ

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

កត្តាចង្រៃ/ជំងឺ
ថយចុះ
កើនឡើង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងអាកាសធាតុ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ភ្លើងឆេះព្រៃ

ការបំភាយនៃកាបូន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

រាំងស្ងួត

ភ្លើងឆេះព្រៃ
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

រលកកម្តៅ

អាកាសធាតុ
អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ីផ្សេងៗ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ភ្លើងឆេះព្រៃ

erosión de suelos
disminuyó
Incremetó

លប៉ះពាល់នៅខាងក្រៅបរិវេណអនុវត្តន៍

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ផ្សេងៗ

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

ផ្សេងៗ

បញ្ជាក់បន្ថែមការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់:

En el año 2019 los protagonistas manifiestan, largos periodos de sequía, aumento de la temperatura, incremento de incendios forestales, presencia de insectos vectores de enfermedades, como causas de la baja disponibilidad de agua, la pérdida de cosecha del entorno, alto costo de adquisición de alimentos básicos, la inseguridad alimentaria, migración de miembros de las familias en busca de empleo en otras zonas lo que genera la desintegración familias y con todo ello la baja calidad de vida en las familias.

3.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់ (រយៈពេលមួយឆ្នាំ) ​

តើពេលវេលាណានៃឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមូលហេតុ? (ឧ. ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ):

Los tiempos de alto riesgo en relación a la sequía y disponibilidad de agua principalmente de consumo humano, son los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, donde se ha presentado los mayores afectaciones de acumulación de agua en fuentes de agua y zonas potenciales de recarga hídrica.

4. សមត្ថភាពបន្ស៊ាំ

4.1 ការកែសម្រួលបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសនេះបាន​កែប្រែ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ/ បន្ស៊ាំថែមទៀត​ទៅនឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​អាកាសធាតុ ដែរឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា។​ ប្រសិនបើ​ បាទ/ច៎ា ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោម។
ប្រភេទនៃវិធានការ (វិធានការបន្ស៊ាំ)

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ
ការវិនិយោគដែលបានធ្វើឡើង:

មធ្យម

បញ្ជាក់បន្ថែម (ឧ. ការរៀបចំ, ឧបករណ៍/ប្រភេទ):

Se mejoró la capacidad de almacenamiento, se instaló un filtro receptor de primeras aguas. Para extracción del agua del pozo cisterna se instaló una bomba EMA (bomba de vacío). La capacidad de almacenamiento es de 10,000 litros de agua que ha logrado abastecer hasta 4 meses del periodo seco con una norma de uso de 20 a 40 litros por persona por día.

វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង
ការវិនិយោគដែលបានធ្វើឡើង:

តិចតួច

បញ្ជាក់បន្ថែម (ឧ. ការរៀបចំ, ឧបករណ៍/ប្រភេទ):

Mantenimiento preventivo; limpieza de canales, filtro, y pozo cisterna cada inicio de periodo lluvioso.
Mantenimiento correctivo; cada seis meses se realiza revisión del sistema para prevenir daños mayores en el área de captación, sistema de conducción y el almacenamiento.
Desarrollo de capacidades para el mantenimiento del sistema.

4.2 ភាពជោគជ័យនៃវិធានការបន្ស៊ាំ

តើវិធានការបន្ស៊ាំនេះជោគជ័យដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់មូលហេតុ បាទ/ច៎ា ឬ ទេ:

Reducción del trabajo en la gestión del agua de consumo humano, por que el agua esta cerca de la casa.
Mayor disponibilidad de agua a nivel familiar.
Se redujo el tiempo de trabajo en el acarreo de agua.
Mayor disponibilidad de tiempo para otras labores domésticas.
Evita conflictos por la gestión del agua.
Uso solidario del agua.
Mayor integración familiar en la realización de la obra.

4.3 រយៈពេលប្រើប្រាស់សម្រាប់វិធានការបន្ស៊ាំ

តើពេលណាដែលវិធានការបន្ស៊ាំទាំងនេះត្រូវបានទទួលយក?
 • តិចជាង 5ឆ្នាំ

4.4 ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំ

ដោយសារនរណា/ អ្វីដែលបានលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ ((ច្រើននាក់)) អនុវត្ត ឬជម្រុញឳ្យអនុវត្តវិធានការបន្ស៊ាំទាំងនេះ?
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក) ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ (គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្លួនឯង)
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ជាចម្បងអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក) ប៉ុន្តែមានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLMម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ធាតុចូលសំខាន់ៗបានពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLM ម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • បានតែអ្នកជំនាញឯកទេស SLM ម្នាក់ (ច្រើននាក់)
 • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ បណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត
ប្រសិនបើអ្នកជំនាញខាង SLM បានចូលរួម តើទាំងនេះចេញពី៖:
 • សេវាប្រឹក្សាយោបល់អំពីកសិកម្ម
 • ការស្រាវជ្រាវ
 • គម្រោង និងកម្មវិធីនៃកិច្ចសហការណ៍អភិវឌ្ឍន៍/ អង្គការអន្តរជាតិ
មតិយោបល់:

Obras de sistema de captación de agua pluvial en techo, realizadas a través del Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, con la integración de esfuerzos a través de la alianza con instituciones estatales, estructuras comunitarias y la cooperación Suiza (COSUDE).

4.5 ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំ

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) ធ្លាប់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បើ បាទ/ច៎ា តើដោយនរណា?
 • សេវាប្រឹក្សាយោបល់អំពីកសិកម្ម
 • ការស្រាវជ្រាវ
 • គម្រោង និងកម្មវិធីនៃកិច្ចសហការណ៍អភិវឌ្ឍន៍/ អង្គការអន្តរជាតិ
មតិយោបល់:

Se ha realizado secuencia de orientaciones sobre;
Manejo Integrado de cuencas hidrográficas
Gestión comunitaria de cuencas y microcuencas.
Gestión integral de recursos hídricos a nivel comunitario
Captación de agua superficial; agua de lluvia para uso de consumo humano.
Uso eficiente del agua en la comunidad

4.6 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលសម្រាប់វិធានការបន្ស៊ាំ

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងឯកតាបច្ចេកទេស
បញ្ជាក់ឯកតា:

Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techo con almacenamiento en pozo cisterna.

បញ្ជាក់ទំហំ ប្រវែង ។ល។ (បើពាក់ព័ន្ធ):

Capacidad de 10,000 litros de agua (10 metros cúbicos), dos metros de diámetros y 4 metros de profundidad.

កំណត់រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ថ្លៃដើម:
 • ដុល្លារអាមេរិក
កំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (បើទាក់ទង)៖ 1 ដុល្លា=:

1090,15

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

6.03

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុង 1 ឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Excavación manual m3 7,63 15,09 115,14 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ Forro de ladrillo cuarterón m2 22,62 15,6 352,87
សម្ភារៈសាងសង់ Repello corriente m2 28,27 5,64 159,44
សម្ភារៈសាងសង់ Repello fino m2 28,27 5,64 159,44
សម្ភារៈសាងសង់ Loza superior de concreto reforzado m3 0,26 205,19 53,35
សម្ភារៈសាងសង់ Tapa metálica m2 0,36 25,65 9,23
សម្ភារៈសាងសង់ Gradas de acceso cemento bolsa 1,0 10,86 10,86
សម្ភារៈសាងសង់ Gradas de acceso arena m3 0,5 10,56 5,28
សម្ភារៈសាងសង់ Gradas de acceso bloque de concreto unidad 50,0 0,63 31,5
ផ្សេងៗ Gradas construcción unidad 1,0 15,09 15,09
ផ្សេងៗ Bajante tubos pvc y accesorios unidad 1,0 23,54 23,54
ផ្សេងៗ Canales pvc en cubierta en área de captación unidad 1,0 77,76 77,76
ផ្សេងៗ Bomba para succión del agua unidad 1,0 40,74 40,74
ផ្សេងៗ Filtro interceptor de primeras aguas unidad 1,0 19,31 19,31
ផ្សេងៗ Instalación de sistema unidad 1,0 16,6 16,6
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេស 1090,15
ប្រសិនបើមិនបានធ្វើដោយខ្លួនឯង (សមាជិកគ្រួសារ) 100% បញ្ចាក់ពីអ្នកផ្តល់ជំនួយបន្ថែម:

Lo financió el Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, en alianza con instituciones del estado; Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Alcaldía Municipal de Dipilto , estructuras comunitarias; Comité de Microcuenca, Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), y la cooperación suiza (COSUDE)

មតិយោបល់:

Los materiales de construcción son accesibles en el mercado local.
Los esfuerzos de construcción son una muestra de la generación de alianzas en diferentes niveles, desde los comunitarios, las unidades que implementan y la cooperación internacional.
La tecnología permite integrar el conocimiento técnico con el conocimiento local para mejores ajustes y seguridad en el funcionamiento de la tecnología.
La tecnología es fácilmente replicable a otras zonas con condiciones similares climáticas, tipo de suelo.
Antes de la realización de los sistemas de captación de agua pluvial en techo se consultó a cada una de las familias de su voluntad de participación y de aporte local.

4.7 ការផ្ដល់យោបល់ទាក់ទងនឹងការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេសសម្រាប់ពេលអនាគត

តើវិធានការចម្បងៗអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ចូលជាបច្ចេកទេសដែលអាចបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអនាគតបាន?

1.Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
2, Limpieza del sistema antes de cada periodo lluvioso
3. Uso eficiente del agua
4. Aprovechamiento del agua de rebose en otros depósitos de almacenamiento
5. Mejorar la calidad del agua, mediante la aplicación de cloro o métodos sodi
6. Acompañar la tecnología de cosecha de agua con obras de retención y estabilización del suelo donde sean necesarias
7. Durante el periodo de lluvias continuas se puede usar una normativa de 40 litros por persona por día, para una familia de 5 personas, después de la última lluvia con el pozo cisterna a capacidad (10,000 litros), se debe usar 20 litros por persona por día, esto le garantiza un tiempo de aprovechamiento de tres meses, si la familia hace un uso más limitado hasta 16 litros por persona por día, el aprovechamiento del agua puede durar hasta cuatro meses, según la experiencia de los protagonistas.
8. La construcción del sistema de agua; número de canales de pvc y tamaño del depósito de almacenamiento de agua tiene una relación en base a la precipitación promedio de la zona, el área de captación o tamaño del techo en superficie (metros cuadrados), y la demanda de agua de la familia según el número de personas. Los sistemas construidos se han realizado con cálculos de precipitación en rango de 800 a 1000 mm, en área de techo de 36 a 45 m2 y para familias con población de 05 personas, para una norma de uso de agua de 40 litros por persona por día para el periodo lluvioso constante y después del último mes de lluvias en la zona o sea en el periodo seco con normativa de 20 litros por persona por día. El pozo cisterna tiene una capacidad de 10,000 litros.

4.8 ទ្រព្យសកម្មដែលជាជំនួយដល់សមត្ថភាពដើម្បីបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ)

ធនធានថវិកា

ការសន្សំប្រាក់ក្នុងគ្រួសារ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Hacen tortillas de maíz y acarrear leña para vender y con esto generarse pequeños ahorros para la construcción y mantenimiento de la tecnología.

ធនធានសង្គម

ការផ្សាភ្ជាប់ទៅបណ្តាញសង្គម
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Comité de cuenca, comité de microcuenca, Comité de Agua Potable y Saneamiento, Red de promotores comunitarios.

ស្ថេរភាពនៃបរិស្ថានសង្គម
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Seguridad de desplazamiento por la zona, baja actividad delicuencial que provoque robos de materiales de construcción.
Vida solidaria comunitaria del entorno.

លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល (សេវាប្រឹក្សាយោបល់)
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Desarrollo de capacidades sobre temáticas de medidas de adaptación a los efectos del Cambio Climático.

លទ្ធភាពទទួលបានពត័មាន និងចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងដី
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, realiza un proceso de gestión de conocimiento para sistematizar experiencias de procesos y tecnologías con el propósito de comunicar, divulgar y compartir con protagonistas y otros interesados sobre medidas de adaptación al cambio climático.

យន្តការទំនាក់ទំនង និងការចែករំលែកចំនេះដឹងល្អៗរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ដី និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

El Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, realiza revistas, volantes, periodicos, edición de testimonios para compartir con protagonistas y decisores estatales y no gubernamentales, estructuras comunitarias.

ភាពដែលអាចអាស្រ័យបានលើព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

La unidad ambiental municipal de la Municipalidad de Dipilto, tiene una oficina de prevención y gestión de riesgo, con equipos capacitados para dar seguimientos a pronósticos del tiempo y clima.

ធនធានមនុស្ស

ការគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ និងបន្ស៊ាំទាន់ពេលវេលា
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Hace fortalecer conocimiento y conciencia de uso del agua.

ធនធានរូបវន្ត

លទ្ធភាពរកបានកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Hay disponibilidad de mano de obra con aportes voluntarios de los actores y protagonistas de las tecnologías.

ភាពអាចទទួលបានសម្ភារៈសាងសង់ និងបរិក្ខា
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Hay disponibilidad y accesibilidad de materiales en el mercado local

ធនធានធម្មជាតិ

  លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Presencia de lluvias estacionales y anuales, en el periodo lluvioso.

5. សេក្តីសន្និដ្ឋាន និងមេរៀនបទពិសោធន៍

5.1 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស
El funcionamiento de la tecnología se ajusta al pronóstico del cambio climático de la zona en la proyección modelada del 2021 al 2040, de manera que acuerdo a pronósticos y proyecciones todavía existe potencial de presencia de lluvias que se pueden captar para el funcionamiento de la obra.
La tecnología se puede acompañar con otras obras de retención y estabilidad de los suelos donde sean necesarios, principalmente en suelos con pendientes mayores a 30%, con terrenos pequeños de propietarios.
Los materiales de construcción se encuentran en el mercado local; no requiere materiales importados.
La construcción requiere de una corta inducción y orientación para poder realizar.
El mantenimiento correctivo y preventivo no requiere de grandes inversiones, ni de mano especializada, las familias están capacitadas para poder realizarlas.
Durante el periodo de lluvias continuas se puede usar una normativa de 40 litros por persona por día, para una familia de 5 personas, después de la última lluvia con el pozo cisterna a capacidad (10,000 litros), se debe usar 20 litros por persona por día, esto le garantiza un tiempo de aprovechamiento de tres meses, si la familia hace un uso más limitado hasta 16 litros por persona por día, el aprovechamiento del agua puede durar hasta cuatro meses, según la experiencia de los protagonistas.
La construcción del sistema de agua; tiene una relación en base a la precipitación promedio de la zona, el área de captación o tamaño del techo en superficie (metros cuadrados), y la demanda de agua de la familia según el número de personas. Los sistemas construidos se han realizado con cálculos de precipitación en rango de 800 a 1000 mm, en área de techo de 36 a 45 m2 y para familias con población de 05 personas. El pozo cisterna tiene una capacidad de 10,000 litros.

5.2 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Alto costo de inversión inicial es alto en relación al ingreso de las familias de la zona rural en donde se ha realizado esta tecnología. Gestión de recursos de cooperación para compra de materiales.
Generación de alianzas con diferentes actores.
La integración familiar y comunitaria para la gestión conjunta del agua.
Uso solidario del agua y esfuerzos comunitarios compartidos.
El funcionamiento de la tecnología depende de la presencia de lluvias. Aprovechando la escasas lluvias y haciendo uso eficiente del agua.
La tecnología no tiene la capacidad de abastecer a las familias en tiempos de sequía prolongada Uso eficiente del agua, prolonga el periodo de uso del agua.
Aprovechamiento del agua de rebose en nuevos depósitos de almacenamiento, esto cuando hay presencia de fenómenos hidroclimáticos.
Mal manejo de la tecnología podría ser foco de enfermedades a través de vectores (dengue y gasto intestinales y otros). Mantenimiento preventivo y correctivo de la obra.
Limpieza del sistema antes de cada periodo lluvioso.
Mejorar la calidad del agua mediante cloración o método sodi, para consumo humano directo.
La falta de aplicación de criterios técnicos podría exponer a las familias a riesgos. Casos específicos de terrenos con pendientes mayores a 30% y vulnerables a deslizamientos característicos de la parte alta y media de la cuenca del Río Dipilto. Aplicar mínimos de criterios técnicos; sobre nivel de techo, tipo de techo, techo no tiene contaminantes de pintura con plomo u otros, estabilidad de los suelos, no ubicar la obra en zonas de riesgo vulnerable a deslizamiento, aporte de contraparte de las familias de forma voluntaria,
Acompañar la tecnología de cosecha de agua con obras de retención y estabilidad de los suelos donde sean necesarios.
La falta de uso adecuado en base a normativa, disminuye el tiempo de aprovechamiento del agua (uso eficiente) Uso eficiente del agua con disciplina en base a normativa de uso.

6. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

6.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

16 protagonistas; representados por una protagonista lider de la comunidad de San Agustín.

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកជំនាញ/ ឯកទេស

Un técnico especialista de seguimiento durante la implementación y funcionamiento de la tecnología.

6.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Manual de construcción del Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techo. Mauricio Cajina, 2018

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Informe de memoria de la construción de la tecnología. Mauricio Cajina, 2018.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Testimonios sobre la gestión de captación de agua. Equipo técnico, PGCCRD, 2019

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Programa de Gestion Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

6.3 ចូលទៅទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលមានលើបណ្តាញអ៊ិនធឺណែត

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Sistema de captación de agua pluvial en techo con pozo cisterna

វេបសាយ:

https://www.youtube.com/watch?v=aK6z69WreCk

ម៉ូឌុល