ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ម៉ូឌុលអំពីការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បច្ចេកទេស៖Sistema de tratamiento de aguas mieles (STAM) (Filtro de aguas mieles)
 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

cca_5598

មើលខ្លឹមសារទាំងអស់

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 57%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.1 ឈ្មោះបច្ចែកទេស​ SLM

ឈ្មោះ:

Sistema de tratamiento de aguas mieles (STAM)

ឈ្មោះដែលប្រើក្នុងតំបន់:

Filtro de aguas mieles

ប្រទេស:

ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានសម្របសម្រួលការចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Swiss Agency for Development and Cooperation (DEZA / COSUDE / DDC / SDC) - ប្រទេសស្វ៊ីស
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើការបន្ស៊ាំរបស់បច្ចេកទេសទៅនឹងអាកាសធាតុ (បើទាក់ទង)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

12/09/2019

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ភាពប្រឈម

2.2 បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

នៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើមានចំណុចរបត់ (ក្នុងទស្សនៈអំពីភាពញឹកញាប់ និង/ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ) ដែលនាំទៅរកបរាជ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេ?

បាទ/ច៎ា

បញ្ជាក់ពីចំណុចរបត់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ:

Se reduzca la disponibilidad de agua, limite el uso y funcionamiento del sistema.

2.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនៃគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

តើបច្ចេកទេសនេះបានប្រឈមនឹងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ដែលឬទេក្នុងរយះពេល​ 10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ?

ទេ

3. ភាពរួស (ហានិភ័យ និងសត្តានុពល)

3.2 ការប៉ះពាល់នៅខាងក្នុង និងក្រៅបរិវេណបច្ចេកទេស ក្រោមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ផលិតកម្ម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
ផលិតកម្មដំណាំ
ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពដំណាំ
ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
ការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន
ថយចុះ
កើនឡើង
ភាពសម្បូរបែបប្រភពប្រាក់​ចំណូល
ថយចុះ
កើនឡើង
ភាពខុសគ្នាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
កើនឡើង
ថយចុះ
បន្ទុកការងារ
កើនឡើង
ថយចុះ

ផលប៉ះពាល់វប្បធម៌សង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
ស្ថានភាពសុខភាព
អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
កម្មសិទ្ធដីប្រើប្រាស់/​​ ទឹក
អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
ស្ថាប័នសហគមន៍
ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី (ក្នុងបរិវេណ)

វដ្តទឹក/លំហូរ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
បរិមាណទឹក
ថយចុះ
កើនឡើង
បរិមាណទឹក
ថយចុះ
កើនឡើង
កាស្តុកទុកទឹក/ការប្រមូលទឹកទុក
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
នីវ៉ូទកក្រោមដី/ដង្ហើមទឹក
ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
រំហួត
កើនឡើង
ថយចុះ
ដី
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
សំណើមដី
ថយចុះ
កើនឡើង
គម្របដី
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
ដីបាត់បង់
កើនឡើង
ថយចុះ
ដីហាប់
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
ដំណាំគម្របដី
ថយចុះ
កើនឡើង
ជីវម៉ាស/កាបូនក្នុងដី
ថយចុះ
កើនឡើង
ដំណាំចម្រុះ
ថយចុះ
កើនឡើង
ប្រភេទសត្វរាតត្បាត
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ
ថយចុះ
កើនឡើង
ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍
ថយចុះ
កើនឡើង
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក
ថយចុះ
កើនឡើង
កត្តាចង្រៃ/ជំងឺ
ថយចុះ
កើនឡើង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងអាកាសធាតុ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
ផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់
កើនឡើង
ថយចុះ
ដីបាក់/លំហូរកំទិចកំទី
កើនឡើង
ថយចុះ
ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត
កើនឡើង
ថយចុះ
ភ្លើងឆេះព្រៃ
កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
ល្បឿងខ្យល់
កើនឡើង
ថយចុះ

លប៉ះពាល់នៅខាងក្រៅបរិវេណអនុវត្តន៍

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង
លំហូរទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅរដូវប្រាំង
កាត់បន្ថយ
កើនឡើង
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព
incendios forestales
incremento

3.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់ (រយៈពេលមួយឆ្នាំ) ​

តើពេលវេលាណានៃឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមូលហេតុ? (ឧ. ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ):

La cosecha de la presente temporada esta en alto riesgo de disminuir calidad y cantidad,influido por aumento de la temperatura y disminución de la precipitación.
Las nuevas plantaciones se encuentran en alto riesgo de perderse por falta de agua y alta temperatura.
Alto riesgo de perdida del cultivo por aumento de plagas y enfermedades.

4. សមត្ថភាពបន្ស៊ាំ

4.1 ការកែសម្រួលបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសនេះបាន​កែប្រែ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ/ បន្ស៊ាំថែមទៀត​ទៅនឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​អាកាសធាតុ ដែរឬទេ?
 • ទេ។ ប្រសិនបើ​ ទេ សូមបន្តទៅផ្នែក 4.7។
មតិយោបល់:

La tecnología tiene un año aun se conserva en su diseño original

4.2 ភាពជោគជ័យនៃវិធានការបន្ស៊ាំ

តើវិធានការបន្ស៊ាំនេះជោគជ័យដែរឬទេ?

ទេ

4.5 ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំ

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) ធ្លាប់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសលើវិធានការបន្ស៊ាំដែរឬទេ?

ទេ

មតិយោបល់:

se capacito a los usuarios de la tierra en el uso y manejo adecuado de la tecnología.

4.6 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលសម្រាប់វិធានការបន្ស៊ាំ

មតិយោបល់:

No se hizo modificación , los costos de la tecnología están en el QT core.

4.7 ការផ្ដល់យោបល់ទាក់ទងនឹងការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេសសម្រាប់ពេលអនាគត

តើវិធានការចម្បងៗអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ចូលជាបច្ចេកទេសដែលអាចបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអនាគតបាន?

Aumentar la capacidad de recepción de agua miel de los primeros dos filtros del sistema.

4.8 ទ្រព្យសកម្មដែលជាជំនួយដល់សមត្ថភាពដើម្បីបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ)

ធនធានថវិកា

ចំណូលបានពីក្នុងកសិដ្ឋាន
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

La producción de la finca es limitada en cantidad y diversificación, en parte influido por los altos costos productivos.

ធនធានសង្គម

ការផ្សាភ្ជាប់ទៅបណ្តាញសង្គម
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Ante las adversidades ocasionadas por el cambio climático la comunidad fortalece sus organizaciones.

ស្ថេរភាពនៃបរិស្ថានសង្គម
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាល (សេវាប្រឹក្សាយោបល់)
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Es aceptable el acceso y oportunidades que tenemos para mejorar el conocimiento sobre el manejo de nuestros cultivos.

លទ្ធភាពទទួលបានពត័មាន និងចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងដី
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

En la zona es moderado el acceso a información generalmente esta dado cunado hay acompañamiento técnico institucional o de proyectos.

យន្តការទំនាក់ទំនង និងការចែករំលែកចំនេះដឹងល្អៗរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ដី និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Poco intercambio de conocimiento entre productores

ភាពដែលអាចអាស្រ័យបានលើព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

raras veses se les informa el ,comportamiento del clima.

លទ្ធភាពទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធព្រមានជាមុនពីគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

no reciben información al respecto.

ក្របខណ្ឌច្បាស់គាំទ្រនៅនឹងកន្លែង
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

no hay acceso

គោលនយោបាយគាំទ្រនៅនឹងកន្លែង
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

no hay acceso

ទំនួលខុសត្រូវរបស់អង្គភាពសម្រាប់ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

no se maneja mucha información por los usuarios de la tierra

ធនធានមនុស្ស

ការគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ និងបន្ស៊ាំទាន់ពេលវេលា
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

el usuario de la tierra tiene conocimiento básico sobre el tema.

ធនធានរូបវន្ត

លទ្ធភាពរកបានកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងកម្រិតគ្រួសារ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

se maneja a nivel familiar.

កម្រិតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រួសារ និងសហគមន៍
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

hay acceso a las infraestructura productivas de la finca y la comunidad son moderadas.

ធនធានធម្មជាតិ

គុណភាពដី
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

la capa de suelo es profindad y fuerte.

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

el agua de consumo no es totalmente potable y a disminuido.

សម្ភារៈ និងធនធានដាំដុះ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

la finca se encuentra bien reforestada.

ធនធានសត្វ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

no hay mucha diversidad de especies.

  លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

hay mucha variabilidad del clima

5. សេក្តីសន្និដ្ឋាន និងមេរៀនបទពិសោធន៍

5.1 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស
Fortalezas.
Sistema de tratamiento de agua mieles instalado y en uso por el protagonista.
El usuario de la tierra capacitado sobre el uso y manejo del sistema de tratamiento de aguas mieles.
Usuario de la tierra sensibilizado de los beneficios del sistema.
Ventajas:
Mayor limpieza y ordenamiento en la finca.
Disminuye el grado de contaminación de suelo y agua.
Se regula el agua de forma gradual al momento del beneficiado húmedo del café.
Oportunidades:
Mejor calidad del café.
sub productos del café reutilizados para abono orgánico y foliar del mismo.

5.2 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Desventajas: En este caso el sistema cuentan, con los dos primeros filtros (gemelos) con poca capacidad.
Alguno de los materiales como piedra volcánicas y piedrin no son propios de la zona.
Aumentando la capacidad de resepcion de los primeros dos filtros del sistema.
Juntarse con otros usuarios de la tierra que tengan el sistema para comprar en conjunto.
Riesgos . Al disminuir la cantidad de agua se puede dejar de usar el sistema. promover cosechas de agua en la finca y reutilizarlo del agua en labores del beneficiado húmedo del café.

6. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

6.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

se levanto información con usuario de la tierra utilizando el instrumento proporcionado por wocat ( encuesta). un informante

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

el cuestionario QT core que se uso en el primer encuentro.

ម៉ូឌុល