មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (479)

Zero Tillage
approaches

Zero Tillage [Chile]

Zero tillage approch was developed to protect the soil of de rainfall

  • អ្នកចងក្រង៖ Carlos Ruiz
Solar Stove for Rural Communities
approaches

Solar Stove for Rural Communities [China]

Solar stoves use solar energy for cooking, featuring environmental-friendly, zero pollution, low cost, easy operation and maintenance, safe and convenient use, saving firewood, etc. To operate the stove, adjust condenser aiming at the sun with the spot on stove or other objects to be heated.

  • អ្នកចងក្រង៖ Anna Schuler
Rural Biogas Development- One Digester with Three Facilities
approaches

Rural Biogas Development- One Digester with Three Facilities [China]

A campaign of “One digester with three facilities”, launched by the government and promoted by demonstration, is going on Jingyuan County of Gansu Province. This campaign is aimed at improving biogas digester and three facilities used in the kitchen, animal house and toilet.

  • អ្នកចងក្រង៖ Anna Schuler
Fulfilling of Year-after-year terraced land
approaches

Fulfilling of Year-after-year terraced land [China]

Year-after-year terraced land is a kind of practice to enlarge the flat land step by step with the growing up of new planted trees in order to reduce runoff generation and improve the water moisture of the soil and the yield as well.

  • អ្នកចងក្រង៖ Fei WANG
Shelter Belt
approaches

Shelter Belt [China]

The shelter belt is a strip or a row of trees planted in a farmland as a wind barrier to protect crops and reduce wind erosion.

  • អ្នកចងក្រង៖ Meili WEN