មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1159)

Использование артезианских минерализованных вод для организации поливного земледелия в Кызылкумах (ИСЦАУЗР)
technologies

Использование артезианских минерализованных вод для организации поливного земледелия ... [Узбекистан]

Выращивание кормовых и ряда продовольственных культур в пустыне Кызылкум на базе орошения минерализованной водой из самоизливающейся артезианской скважины

  • អ្នកចងក្រង៖ Rustam Ibragimov
Полив по укороченным бороздам и регламентированное использование минеральных удобрений
technologies

Полив по укороченным бороздам и регламентированное использование минеральных ... [Узбекистан]

Ресурсосберегающая технология орошения пропашных сельхозкультур по укороченным бороздам, способствующая значительной экономии оросительной воды и эффективности использования минеральных удобрений на орошаемых землях.

  • អ្នកចងក្រង៖ Oyture Anarbekov
Создание экологически-сбалансированных агроландшафтов для повышения плодородия орошаемых почв и получения качественной сельскохозяйственной продукции.
technologies

Создание экологически-сбалансированных агроландшафтов для повышения плодородия орошаемых почв ... [Украина]

Оптимальное соотношение культур в севооборотах в разных природно-сельскохозяйственных регионах Украины (зерновых и зернобобовых культур – 40-82%, технических культур – 5-35%, овощных и баштанных культур – до 20%, кормовых – до 60%, многолетних трав – 17-44% ), сохранение отрасли животноводства и внесение навоза в количестве 3-7 т/га.

  • អ្នកចងក្រង៖ Rayisa Vozhehova
Improved grazing land management
technologies

Improved grazing land management [Эфиопия]

Rehabilitation of communal grazing lands, through planting of improved grass and fodder trees and land subdivision, to improve fodder and consequently livestock production.

  • អ្នកចងក្រង៖ Daniel Danano
ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອລ້ອມຮົ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ
technologies

ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອລ້ອມຮົ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ [ລາວ]

ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອ ລ້ອມເປັນຮົ້ວ ພື້ນທ່ີການຜະລິດ ກະສິກໍາ, ເປັນການປ້ອງກັນ ລົມພັດແຮງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ການໄປຕັດໄມ້ ຢູປ່າ ມາເຮັດຮົ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ໄມ້ໃຜ່ ຍັງສາມາດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ ທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

  • អ្នកចងក្រង៖ jimmy luangphithack
ការដាំដំណាំចម្រុះដោយអនុវត្តបច្ចេកទេសដំណាំវិលជុំ
technologies

ការដាំដំណាំចម្រុះដោយអនុវត្តបច្ចេកទេសដំណាំវិលជុំ [ប្រទេសកម្ពុជា]

ដំណាំចម្រុះ ឬពិពិធកម្មដំណាំ គឺជាការដាំដុះប្រភេទដំណាំពីរ ឬច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នានៅលើផ្ទៃដីជាក់លាក់មួយនៅក្នុងវគ្គដំណាលគ្នា ឬមុនក្រោយគ្នាតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងទម្រង់វិលជុំ ឬដំណាំឆ្លាស់។ ក្នុងករណីសិក្សានេះ ដំណាំបន្លែចម្រុះដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដីកំពុងដាំមានចំនួន ១១ មុខ ដំណាំខុសៗគ្នា។

  • អ្នកចងក្រង៖ Navin Chea
ការអនុវត្តដំណាំវិលជុំដើម្បីលើកកម្ពស់បន្លែសុវត្ថិភាព
technologies

ការអនុវត្តដំណាំវិលជុំដើម្បីលើកកម្ពស់បន្លែសុវត្ថិភាព [ប្រទេសកម្ពុជា]

ដំណាំវិលជុំ គឺជាបច្ចេកទេសមួយនៅក្នុងវិធានការចម្រុះការពារដំណាំ (IPM) ដើម្បីរួមចំណែកបង្កើនផលិតផល ដោយប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតស្តង់ដារមួយ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលកសិកម្ម។

  • អ្នកចងក្រង៖ Be Gechkim
ការដាំដំណាំវិលជុំនៅចន្លោះរងស្វាយដោយប្រើប្រព័ន្ធតំណក់ទឹក
technologies

ការដាំដំណាំវិលជុំនៅចន្លោះរងស្វាយដោយប្រើប្រព័ន្ធតំណក់ទឹក [ប្រទេសកម្ពុជា]

ការដាំបន្លែជាលក្ខណៈវិលជុំ នៅតាមចន្លោះជួរស្វាយ គឺជាទម្រង់មួយនៃកសិរុក្ខកម្ម។ ការអនុវត្តនេះ គឺដើម្បីបង្កើនទិន្នផល និងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារ ក្នុងអំឡុងពេលដែលស្វាយនៅតូចមិនទាន់ផ្តល់ផល។ គោលបំណងផ្សេងទៀតនៃបច្ចេកទេស គឺការបង្កើតគម្របដីជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនឱ្យស្មៅចង្រៃលូតលាស់ បន្ថយការបាត់បង់សំណើមដី និងទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ ហើយគោលបំណងចុងក្រោយ គឺការរួមផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកដែលជួយបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

  • អ្នកចងក្រង៖ Be Gechkim