មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1195)

Древнее агролесоводство- агробиоразнообразие сх культур на основе орошаемого орехового сада
technologies

Древнее агролесоводство- агробиоразнообразие сх культур на основе орошаемого ... [Таджикистан]

Совмещение разнообразных сх культур и взрослых ореховых садов на одном участке приводит к более эффективному использованию скудных орошаемых земельных ресурсов в малоземельных аридных горных регионах.

  • អ្នកចងក្រង៖ Gulniso Nekushoeva
Выращивание зерновых и кормовых культур под защитой лесополос из облепихи, в условиях аридного и холодного высокогорья
technologies

Выращивание зерновых и кормовых культур под защитой лесополос ... [Таджикистан]

Выращивание орошением зерновых, картофеля и эспарцета, под защитой лесополос из облепихи, в зоне рискованного земледелия (холодной, аридной высокогорной, выше 3300м н.у.м., традиционно животноводческой зоне)

  • អ្នកចងក្រង៖ Gulniso Nekushoeva