មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1249)

Silvopastoral Agroforestry – Perry pears and timber with mob grazed young dairy stock
technologies

Silvopastoral Agroforestry – Perry pears and timber with ... [United Kingdom]

Silvopastoral Agroforestry in a natural farmed environment – This is an alley cropping system with rows of Perry pears and timber trees inter-planted with coppiced willow and alder. The pasture in between the rows is mob grazed with young dairy stock.

  • អ្នកចងក្រង៖ Alan Radbourne
Soil pH management
technologies

Soil pH management [United Kingdom]

Acidification treatments were applied to improved pastures in an attempt to restore plots to a semi-natural state

  • អ្នកចងក្រង៖ Tandra Fraser
Conservation agriculture
technologies

Conservation agriculture [United Kingdom]

Improved soil management based on non-inversion tillage for cost-effective and timely crop establishment.

  • អ្នកចងក្រង៖ Alastaire Leake