ទម្រង់នេះគឺហួសសម័យ ជាទម្រង់ដែលអសកម្ម។ ទៅកាន់ទម្រង់បច្ចុប្បន្ន
បច្ចេកទេស
អសកម្ម

Planting poplar forest in the flood plains of high mountain river areas [ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Буньедкардани чакалакзор дар сохили даръехои баландкух (tajik)

technologies_1515 - ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 78%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
local community:

Jonbekov Ikbol

+992 93 458 50-56

ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU_EHS) - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
UNEP (UNEP) - ប្រទេសកេនយ៉ា
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
UNDP/GEF Project Uzbekistan (UNDP/GEF Uzbekistan) - ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Tajik Soil Insitute (Tajik Soil Institute) - ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Tajik Academy of Agricultural Sciences (Tajik Academy of Agricultural Sciences) - ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

09/07/2010

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

The afforestation of the low productivity sandy lands in the river valley areas of arid highlands with fast growing poplar trees, provides the population with firewood as well as timber and also provides conservation benefits.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

In the Jamoat Vankala area of the Shugnan district in GBAO, low temperatures make it very difficult to grow fruit or trees other than poplar (Populus pamirico) or Salix Schugnanica Coerz.
The natural forest consists mainly of the latter and this grows very slowly. It is very cold for 6-7 months of the year in this region, so the demand for cheap firewood to heat homes is extremely high.
In the 1980s, the sovhoz decided to transform 10ha of a low productivity pasture land into more productive irrigated forest land. After the collapse of the Soviet system, the Jamoat rented this forest land to a farmer, who still remains in charge of this piece of land.

Purpose of the Technology: The creation of a poplar forest on the river shore in this treeless desert alpine zone can go someway towards meeting the local's demand for firewood. It can provide cheap timber and environmental benefits as well as a pleasant environment.

Establishment / maintenance activities and inputs: The process of establishing this poplar forest began with the creation of irrigation canals and the planting of seedlings. In the first few years, the seedlings had to be watered frequently due to the thirsty sandy soils.
Other factors that needed to be considered were protecting the area from grazing cattle, watering areas around the forest away from the the river bank, the selective felling of some poplars, the additional planting of trees on barren soil, as well as the protection of the forest from predatory deforestation by the locals (which has increased during the economic crisis). Thanks to natural regeneration processes, farmers can now prepare firewood for the winter and do not have to bring the timber from far away.

Natural / human environment: 88% of the Pamir region is covered by glaciers, snow, and rocks, and is thus completely devoid of soil. Consequently, the area of arable and orchard lands in the GBAO region is only about 2%, with a forest area of 0.4%. Two-thirds of all the Pamir natural forests are located along the river banks of the Vanch, Gunt, Tokuzbulak, and others, at an altitude of 3200m.
In the narrow V-shaped valleys of the Western Pamirs, the lowest points are at an altitude of 1,200m,extending up to the highest points at 7,400m. This explains the climatic differences within the region, because the lower parts in the valleys enjoy a warmer climate than the higher parts. Overall, the annual average air temperature in the region is 9°C, and most rainfall occurs between the winter and spring periods with an average precipitation of 191-227mm.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Tajikistan / GBAO

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Shugnan / Vankala

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈការបង្កើតថ្មីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

During the 1980s much of the low productivity sandy land was converted to poplar forest. This was initiated by a local group who put in many voluntary hours. From 1993 onwards, this forest was part of the local jamoat "Vankala" lands. The local administration rented it to a local farmer- (Jonbekov Ikbol).

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ព្រៃ (ពាក់កណ្តាល) ធម្មជាតិ/ ដីព្រៃ:
 • កាប់តែមួយចំនួន
ការដាំដើមឈើ ការដាំព្រៃឡើងវិញ:
 • ឯកវប្បកម្មដែលប្រើពូជក្នុងតំបន់
ផលិតផល និងសេវាកម្ម:
 • ឈើហ៊ុប
 • អុស
 • វាលស្មៅ
 • ការអភិរក្ស/ការការពារធម្មជាតិ
 • ការកំសាន្ត/ទេសចរណ៍
 • ការពារពីគ្រោះធម្មជាតិ
មតិយោបល់:

Major land use problems (compiler’s opinion): The main problems include; Low soil productivity, a short growing season, desertification, low temperatures and a sharp drop in average daily temperatures and an early night frost. Very sparse vegetation of drought-tolerant grass and little shrubs

Major land use problems (land users’ perception): water shortages, low soil fertility, low yields

Selective felling of (semi-) natural forests: Every autumn

Plantation forestry: Every year they plant new seedlings to assist with afforestation

Forest products and services: timber, fuelwood, grazing / browsing, nature conservation / protection, recreation / tourism, protection against natural hazards

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Forests / woodlands: Fp: Plantations, afforestations

Type of cropping system and major crops comments: The farmer owns 1-2 of his own cows which graze in the forest over the smmer. They use these cows for milk. The cows are not allowed to roam free, they are tied up. Someimes the children try to sell milk and dairy products on the roadside, but there is not much passing trade.

Livestock is grazing on crop residues

ប្រសិនបើដីមានការប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីការអនុវត្តបច្ចេកទេស សូមបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់ដីមុនពេលអនុវត្តន៍បច្ចេកទេស:

Grazing land: Ge: Extensive grazing land

3.3 ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទាំងស្រុង
មតិយោបល់:

Water supply: Also mixed rainfed

សូមបញ្ជាក់:

Longest growing period in days: 120 longest growing period from month to month: May- September

3.4 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគម្របដី/ ដំណាំគម្របដី
 • កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃបញ្ហាលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A1: ដំណាំ/គម្របដី
វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S3: កម្ពស់ភ្លឺ ប្រឡាយ ផ្លូវទឹក
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M1: ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទដីប្រើប្រាស់
មតិយោបល់:

Main measures: vegetative measures, management measures

Secondary measures: structural measures

Type of vegetative measures: in blocks

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
 • Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស/​ បរិមាណ
មតិយោបល់:

Main type of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content, Bc: reduction of vegetation cover, Bq: quantity / biomass decline

Secondary types of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Main causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (24hr electricity has been available only for the last 2 years. Over the last 16 years the local population have cut down all the surrounding trees.), over-exploitation of vegetation for domestic use (All the trees were cut down for use as animal feed and fire wood.), overgrazing (Livestock were grazed in the areas around the village all year round.), change in temperature (The summeres have become colder in recent years, the summer became more colder, most of crops ripen at low temperatures), poverty / wealth (most of the population are poor, thus placing high pressure on the natural reasources as they are forced to use these for fuel and food.)

Secondary causes of degradation: droughts (Low levels of rain fall, strong сold winds, high insolaton, low soil moisture), war and conflicts (During the civil war the area had high rates of food insecurity.)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ
មតិយោបល់:

Secondary goals: prevention of land degradation

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.2 លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស/ ពណ៌នាពីគំនូរបច្ចេកទេស

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: moderate (Needs to use chainsaws so some extra technical knowledge required.)

Main technical functions: improvement of ground cover, increase in organic matter, increase of biomass (quantity), spatial arrangement and diversification of land use

Secondary technical functions: improvement of topsoil structure (compaction), improvement of subsoil structure (hardpan), stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase / maintain water stored in soil, reduction in wind speed, promotion of vegetation species and varieties (quality, eg palatable fodder)

Aligned: -contour
Vegetative material: T : trees / shrubs

Aligned: -graded strips
Vegetative material: T : trees / shrubs

In blocks
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 400
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 5
Width within rows / strips / blocks (m): 5

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Trees/ shrubs species: Populus pamirico, Salix Schugnanica Coerz, dog rose

Grass species: different natural grasses

Slope (which determines the spacing indicated above): 5.00%

Structural measure: main irrigation canal along the plot upper border
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 0.8
Length of ditches/pits/dams (m): 2000

Structural measure: irrigation networks inside the forest
Vertical interval between structures (m): 5
Spacing between structures (m): 5
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.2
Width of ditches/pits/dams (m): 0.3
Length of ditches/pits/dams (m): 200000

Slope (which determines the spacing indicated above): 5%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is: 5%

Change of land use type: low-productivity grasslands have changed to a high productive poplar forest

Change of land use practices / intensity level: Changed from an area of open access to locals, to having controlled access (pasture land, forest land)

4.3 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Somoni

កំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (បើទាក់ទង)៖ 1 ដុល្លារ =:

4,53

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

30

4.4 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា
1. Growing seedlings in a nursery សារពើរុក្ខជាតិ one year (5 month irrigation)
2. Digging holes 50x60cm on 1 ha - 400 on 10 hectares - 4000 holes សារពើរុក្ខជាតិ During Spring
3. Manure (dung) សារពើរុក្ខជាតិ in Spring
4. Delivering of manure to plot by tractor and truck សារពើរុក្ខជាតិ in Spring
5. Prepare a mixture of soil and dung for filling planting holes on 10 ha សារពើរុក្ខជាតិ in Spring
6. Planting poplar seedlings and watering them សារពើរុក្ខជាតិ in Spring
7. Planting trees along the irrigation canal along the road to Jelondi and the upper boundaries of the site (10m on 1day) រចនាសម្ព័ន្ធ before tree planting in spring
8. Establishment of irrigation networks from the canal in the garden(7x 1000м per day) រចនាសម្ព័ន្ធ before tree planting in spring
9. Collection of sea buck thorn stems and branches ការគ្រប់គ្រង before tree planting
10. Load sea buck thorn stems and branches into the car and unloadthem ការគ្រប់គ្រង before tree planting
11. Delivering stems and branches using a car ការគ្រប់គ្រង before tree planting
12. Fencing the area ការគ្រប់គ្រង before trees planting

4.5 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Growing seedlings in a nursery (irrigation and nursering) Persons/day 25,0 30,0 750,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Digging holes Persons/day 100,0 30,0 3000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Prepare a mixture of soil and dung Persons/day 40,0 30,0 1200,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Planting poplar seedlings and watering them Persons/day 40,0 30,0 1200,0 100,0
សម្ភារៈ Tractor for delivering manure hours 8,0 75,0 600,0 100,0
សម្ភារៈ Labour: Planting trees along the irrigation canal Persons/day 200,0 30,0 6000,0 100,0
សម្ភារៈ Labour: Establishment of irrigation networks from the canal in the garden Persons/day 30,0 30,0 900,0 100,0
សម្ភារៈ Car for transporting branches Trucks/day 20,0 100,0 2000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល Manure (dung) tons 40,0 50,0 2000,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Collection of sea buck thorn stems and branches Persons/day 20,0 30,0 600,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Load sea buck thorn stems and branches into the car and unload them Persons/day 10,0 30,0 300,0 100,0
ផ្សេងៗ Labour: Fencing the area Persons/day 100,0 30,0 3000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 21550,0

4.6 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ប្រភេទវិធានការ ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Watering seedlings 2 times per week first year (40 pers days on 1 month - 10 ha) សារពើរុក្ខជាតិ 5 months per year
2. Watering seedlings once per week per year (20 pers days -1 month- 10 ha) សារពើរុក្ខជាតិ 5 months per year
3. Protection, avoidance of grazing(5 hour per day) សារពើរុក្ខជាតិ 5 months per year
4. Annual harvest of firewood សារពើរុក្ខជាតិ every year/autumn
5. Selective felling of trees(Ø=40-50см) សារពើរុក្ខជាតិ After 10 years / October
6. Annual haymaking of natural grass សារពើរុក្ខជាតិ every year/summer
7. Repairs and cleaning of the main irrigation canal to clear sediment and debris រចនាសម្ព័ន្ធ Before the irrigation season/in spring
8. Repairs and cleaning of the irrigation network to clear sediment and brancheson 10 ha រចនាសម្ព័ន្ធ Before the irrigation season in spring
9. Repairing fences ការគ្រប់គ្រង if needed

4.7 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Watering seedlings (First year and followin year) Persons/day 300,0 30,0 9000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Protection, avoidance of grazing Persons/day 87,0 30,0 2610,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Annual harvest of firewood Persons/day 10,0 30,0 300,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Selective felling of trees (after 10 years Persons/day 15,0 30,0 450,0
ផ្សេងៗ Labour: Annual haymaking of natural grass Persons/day 40,0 30,0 1200,0
ផ្សេងៗ Labour: Repairs and cleaning of the main irrigation canal abd irrigation network Persons/day 15,0 30,0 450,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 14010,0
មតិយោបល់:

Machinery/ tools: shovel

The costs were calculated for the whole plantation area of 10 ha

4.8 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Labour is the most determinate factor affecting the costs, however, in this situation, most of it was provided by the land users themselves. Costs reported are those for additional labour that would need to be paid for.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

200-230 mm average rainfall. Main season is during winter to spring period.

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • ស្ងួត

Thermal climate class: boreal
In general, the Pamirs are is characterised by dry air and low precipitation

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • សណ្ឋានដីផត
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Altitudinal zone: 3200 m a.s.l.

Slopes on average: It is a narrow river valley

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Soil depth on average: The soil is sandy-loam, shallow, with low productivity

Soil texture: Sandy-loamy soil

These soils have low natural fertility, and irrigation increases the productivity of this soil

Topsoil organic matter: After irrigation and changing the land use type, organic matter increases

Soil drainage / infiltration is good because this soil is sandy-loam

Soil water storage capacity is low because this soil is sandy-loam

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

< 5 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

ល្អ

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលមានគុណភាពល្អ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Ground water table: 2/3 of the forest is close to the river and the ground water level is 2-3m

Availability of surface water: The River Tokuzbulak is in close proximity (somtimes also just medium)

Water quality (untreated): The river can provide clean drinking water

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Poplar trees provide a favourable microclimate for growing many bushes and herbaceous plants beneath, and also provides a good natural habitat for birds and some wild animals.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • ច្រើនជាង 50% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មាន
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Land users applying the Technology are mainly Leaders / privileged

Population density: < 10 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

10% of the land users are rich (He has a car, big forest plot, 5 yaks, 2 cows, 20 sheep).

Off-farm income specification: The farmer owns a car, sometimes he works as a tour gide, he sells the timber and firewood, and in autumn he buys meat in Murgab to resell in Khatlon.

Market orientation of production system: subsistence (self-supply), mixed (subsistence/ commercial, mixed (subsistence/ commercial

Market orientation of production system: In the first 7 years subsistence and after 7-10 years some of the trees had reached maturity, the rest he sold (20-30m3). ( In the autumn haymaking and firewood (10m3) for himself and 3 cars (30m3) firewood for sale)


Level of mechanization: Watering, pruning of poplars, haymaking is all manual

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីផ្ទាល់ខ្លួន ឬជួលគេដែលបានអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតមធ្យម
មតិយោបល់:

At 1-2 ha: The area of crop land in the Western Pamirs is very small.

At 2-5 ha: This farmer has 3 ha of crop land because there is a small population in this village.

At 0.5-1 ha the population is more dense.

Also 5-15 ha, but it is rare that one individual farmer is rented such a large area of forest.

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • កិច្ចសន្យាជួល
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
មតិយោបល់:

before 1992-93 it was the Sovhoz forest land, after 1993 the forest was in the Vankala Jamoat. The farmer rents this land.

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

natural grass under the trees

គុណភាពចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

More grasses and edible plants grow under the shadow of the trees.

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

more furaj more animals

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

10%

គុណភាពក្រោយ SLM:

100%

ការបង្កើតថាមពល

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពក្រោយ SLM:

100%

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

More animals and firewood that he can sell.

ភាពសម្បូរបែបប្រភពប្រាក់​ចំណូល

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

He can sell firewood, meat, dairy products, and can be a touris guide.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ឱកាសនៃការបង្កើតថ្មី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
គុណភាពមុន SLM:

5%

គុណភាពក្រោយ SLM:

100%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The environmnt looks much more pleasant with more green areas.

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The area is too big for one farmer

Livelihood and human well-being

reduced
improved
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The extra money earned from the sale of timber, firewood and livestock can be spent on health and education for the family

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Reduces evaporation from the soil surface

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

good vegetation cover helps improve the soil cover

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The trees and grass roots stabilise the soil

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Matter and roots of the herbaceous plants, improves structure and fertility of the soil

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

SOM is increased underneath the poplar forest

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The diversity of plants is higher than in the surrounding areas

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Provides a habitat for more wild animals.

ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Good microclimate and protection for them

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Good microclimate and protection for them

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ការបំភាយនៃកាបូន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

carbon sis stored within the high amounts of biomass

ល្បឿនខ្យល់

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

tall trees provide wind barrier

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ីផ្សេងៗ

Bio energy generation

reduced
improved

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកជំនន់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

ខូចខាតដល់ស្រែអ្នកជិតខាង

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល ប្រភេទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មិនល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ ល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) ល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ ល្អ
មតិយោបល់:

The use of irrigation has made the technology more sustainable and more tolerant to temperature changes and to droughts.

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

មតិយោបល់:

In the short term the farmer doesn' have a lot of available firewood, timber or grass.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • ច្រើនជាង 50%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

80 household in an area of 1 km^2

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 90-100%
មតិយោបល់:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

80 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Many other farmers planted trees on plots surrounding their own homes, these included poplar and willow trees. This saves a lot of time and money in collecting firewood from far away, and increases the asethics of their home environment.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
It gives the land user wood, grass, money, and a beautiful place for rest
The land user can graze his cows by rotation in this forest and has dairy production all year.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
The micro climate created by the forest increased plant and animal biodiversity.
This technology also provides a provides increased economic benefits, such as firewood, timber, fodder grass, medicinal herbs etc.

How can they be sustained / enhanced? It will be good to plant some perennial fodder grasses
Poplar and willow are the only trees which can grow in such extreme conditions in these highlands areas. They do need a good water supply hich can be provided by the rivers or by irrigation systems when planted next to houses.
The soil became more productive. Carbon sequestration is much higher when compared to the surrounding arid desert landscape.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
No money available for fencing If the forest is protected by fencing this will mean less work for the farmers in protecting the area of land from grazing and tree cutting.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
No fencing in situ, maybe the farmer is not sure of the length of the land rental period. If the forest is protected by fencing this will mean less work for the farmers in protecting the area of land from grazing and tree cutting.
The farmer could use stones to construct a fence which are plentiful in this area.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

1. Справочник по климату СССР, вып. 31, Таджикская ССР, частьII. гидрометеорологическое издательство, Ленинград, 1966,228с.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

in libraries

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

2. Справочник по климату СССР, вып. 31, Таджикская ССР, частьIV, гидрометеорологическое, Ленинград, 1966, 212с.

ម៉ូឌុល