បច្ចេកទេស

Применение дренажных минерализированных вод при реабилитации плодородия маргинализированных орошаемых земель аридных территорий [ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Барқароркардани ҳосилнокии шурзаминҳое, ки аз гардиши кишоварзї бароварда шудан, бо воситаи обшӯйкуни бо обҳои заҳбурҳо

technologies_3739 - ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 92%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Environmental Land Management and Rural Livelihoods (ELMAR)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
ICARDA (ICARDA) - សាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ស៊ីរី
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Soil Science Institute (Soil Science Institute) - ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

មតិយោបល់:

Вторичное засоление почв с образованием солончаков обуславливает полную деградацию земель, поэтому их мелиорация относится к природо- сберегающей технологии

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Промывка вторично сильно засолившихся орошаемых земель, дренажными водами ,с целью восстановления их плодородия , проводится в зимне–ранне-весенний период, в отсутствие пресной воды в оросительных каналах . При этом происходит более эффективное вторичное использованию сбросной дренажной воды . И сразу же после промывки, эти бывшие пустующие земли, можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

В настоящее время одной из главных причин снижения продуктивности земель многих районов орошаемой зоны юга Таджикистана является вторичное засоление, приводящее за короткий срок к образованию сильнозасоленных земель и солончаков.
Полное восстановление продуктивности таких земель возможно лишь при их промывке (рассолении). Традиционно, она проводилась с использованием пресной оросительной воды в зимне-ране-весенний период, но в последнее время оросительная вода подается в каналы только в вегетационный период и
такие мелиоративные мероприятия, требующие большого объема воды не проводятся. При поддержке проекта ИКАРДА промывку солончаков было решено провести в Носир Хисравском районе на юге Таджикистана в Бешкентской долине, где уровень грунтовых вод, на значительной площади района, резко поднялся до 0.6-1.3м.Что привело к вторичному засолению почв, с образованием сильнозасоленных почв и солончаков. Таким образом, около 57 % орошаемых земель района вышло из сельскохозяйственного оборота . Это способствовало снижению благосостояния местного населения и миграции большинства мужского населения за пределы республики. В ходе реализации проекта было решено модифицировать прежнюю технологию промывки и заменить оросительную воду на минерализованную дренажную. Для Носир Хисравского района это проводилось впервые . Он характеризуется жарким и сухим летом и сильным ветровым режимом. Среднегодовая температура воздуха -17, 2°, среднегодовое количество осадков составляет – 182 мм.
Основной целью технологии является- повышение уровня благосостояния местных жителей через восстановление продуктивности их сильнозасоленных земель выпавших из сельскохозяйственного оборота , через промывку их в зимне –ране весенний период по чекам , с использованием дренажных минерализованных вод.
Промывка дренажной водой без покупки дорогостоящих насосов и ГСМ возможна только в этой долине т.к. она представляет собой узкую вытянутую межгорную впадину с низкой естественной дренированностью. Коллектор северной и южной части не могут быть напрямую соединены из-за возвышения в середине долины ) поэтому из коллектора северной части долины в южный проведен отводящий канал, в который стекает качаемая круглосуточно насосной станцией дренажная вода, самотеком весь год.
В конце зимы проведена очистка близлежащей КДС до проектных отметок, затем в марте-апреле проведена вспашка поля, нарезаны чеки, проведена промывка с использованием дренажной средне минерализованной воды (4.89 г\л).Промывка солончаков осуществлялась в течении 2-хмесяцев –марта-апреля, было подано 20тысм 3\га минерализованной дренажной воды в чеки , Когда в оросительных каналах уже появилась вода, то для выдавливания соленой дренажной воды из пахотного слоя в нижние горизонты , было подано еще 2000м3\га пресной оросительной воды, после промывки, валики чеков разровняли, поле второй раз вспахали и посеяли хлопчатник.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

កំណត់សម្គាល់ទូទៅនៃរូបថត/រូភាព:

93%территории Таджикистана занимают горы и только 7% равнины., которые благодаря орошению обеспечивают почти 80% валовой сельскохозяйственной продукции республики. В настоящее время продуктивность почти 40% этих земель сильно снизилась по причине вторичного засоления земель (вследствие поднятия УГВ), приводящее за короткий срок к полной потере продуктивности орошаемых и образованию солончаков .

2.4 វីដេអូនៃបច្ចេកទេស

ការពណ៌នាសង្ខេប:

нет видео

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសតាហ្ស៊ីគីស្ថាន

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Хатлонскаяобласть, Носир Хисравский район

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

на землях дехканского хозяйства им.Бойматова

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • អនុវត្តនៅកន្លែងជាក់លាក់មួយ/ ប្រមូលផ្តុំនៅតំបន់តូចៗ
មតិយោបល់:

Опытный участок был расположен в западной части Бешкентской долины у подножья хр. Туюн-Тау, в Дехканском хозяйстве им. Бойматова

Необходимость использования большого объема воды, а также недостаток финансов у фермеров для аренды техники для проведения очистки заилившейся КДС в начале внедрения технологии.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

បង្ហាញឆ្នាំនៃការចុះអនុវត្ត:

2005

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ពេលកំពុងពិសោធន៍
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

Внедрена технология в рамках Проекта ИКАРДА "Управление почвенными и водными ресурсами для устойчивого развития сельского хозяйства в странах ЦАЗ», подраздел -«Развитие влагосберегающих технологий и улучшение мелиоративного состояния почв Бешкентской долины»

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • បន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/គ្រោះមហន្តរាយ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សង្គម

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • Хлопчатник , рис, овощи, картофель, бахчевые, кормовые культуры
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 1
សូមបញ្ជាក់:

климатические условия позволяют выращивать 2 и более урожаев, но земледелие здесь не возможно без орошения,а оросительная вода, бывает только в 6 месяцев

ដីខ្សោះជីជាតិ

ដីខ្សោះជីជាតិ

សូមបញ្ជាក់:

Из-за вторичного засоления эти земли были непродуктивные бросовыми землями -солончаками исильнозасоленными землями

កំណត់សម្គាល់:

после применения технологии они вновь стали продуктивными пахотными орошаемыми землями

មតិយោបល់:

земледелие возможно только при орошении и обязательным сооружением коллекторно-дренажной сети

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

មតិយោបល់:

Выведенные из оборота -сильно засолившиеся земли с началом применения технологии -улучшения их мелиоративного состояния вновь стали продуктивными пахотными орошаемыми землями.

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទាំងស្រុង
មតិយោបល់:

Оросительная вода в канале подается лишь в вегетационный период

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគម្របដី/ ដំណាំគម្របដី
 • ការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីតាមបែបចម្រុះ
 • ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព (រួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ប្រព័ន្ធបង្ហូរ)

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A1: ដំណាំ/គម្របដី
 • A2: សារធាតុសរីរាង្គ/ជីជាតិដី
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S3: កម្ពស់ភ្លឺ ប្រឡាយ ផ្លូវទឹក
 • S7: ការប្រមូលទឹកស្តុកទុក/ផ្គត់ផ្គង់ទឹក/ សម្ភារៈស្រោចស្រព
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M4: ការផ្លាស់ប្តូរចម្បងៗក្នុងការកំណត់ ពេលអនុវត្តសកម្មភាព
 • M6: ការគ្រប់គ្រងសំណល់ (កែឆ្នៃទ្បើងវិញ ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬបន្ថយការប្រើប្រាស់)
មតិយោបល់:

вторичное использование дренажных среднеминерализованных вод для промывки солончаков

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
 • Cs: សារធាតុប្រៃ/អាល់កាឡាំង
ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

 • Pc: ការហាប់ណែន
 • Pw: ទឹកនៅដក់ជាប់
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
 • Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស/​ បរិមាណ
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Hg: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅក្រោមដី
 • Hq: ការថយចុះគុណភាពទឹកនៅក្រោមដី
មតិយោបល់:

Вторичное засоление орошаемых почв и подъем уровня грунтовых вод, вследствие заиления коллекторно-дренажной сети

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ
មតិយោបល់:

Восстановление сильнозасоленных земель и солончаков возможно лишь при их промывке

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Промывка дренажной водой без покупки дорогостоящих насосов и ГСМ возможна только в Бешкентской долине т.к. там затруднен естественный сток (коллектора северной и южной части не могут быть напрямую соединены из-за возвышения в середине долины ) поэтому из коллектора северной части долины проведен отводящий канал в коллектор южной части долины, в который стекает качаемая круглосуточно весь год насосной станцией дренажная вода.

Реализация технологии: В начале проведена очистка близлежащей КДС до проектных отметок (дрены-2.5-3м, коллектор -4м),
Затем проведена вспашка поля, нарезаны чеки, проведена промывка: В течении 2-хмесяцев –март-апрель , было подано 20тысм 3\га минерализованной дренажной воды в чеки. Когда в оросительных каналах уже появилась вода, то для выдавливания из пахотного слоя в нижние горизонты соленой дренажной воды , было подано еще 2000м3\га пресной оросительной воды. Затем проведено разравнивание валиков чеков, пахота, затем посеян хлопчатник.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Сосин П.М.

កាលបរិច្ឆេទ:

16/04/2018

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងតំបន់អនុវត្តបច្ចេកទេស
កំណត់ទំហំ និងឯកត្តាផ្ទៃដី:

гектар

បើសិនប្រើឯកតាតាមតំបន់ សូមបញ្ជាក់តម្លៃបម្លែងវាទៅជាហិកតា (ឧ. 1 ហិកតា = 2.47 អា)៖ 1 ហិកតា =​​:

10 000м2

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

сомони

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

3,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

25

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. очистка КДС до проектных отметок (дрены-2.5-3м, коллектор -4м), - экскаваторами зимой
2. Солевая сьемка до посева и послеуборки урожая
3. Пахота конец зимы- начало весны
4. Сооружение чеков после вспашки
5. Промывка почв март -апрель
6. Разравнивание валиков чеков после промывки
7. Пахота после планировки
8. Внесение минеральных удобрений перед посевом хлопчатника
9. Посев хлопчатника после промывки
10. Нарезка поливных борозд после посева хлопчатник
មតិយោបល់:

Солевая съемка выполнена сотрудниками института Почвоведения , в рамках задач проекта ИКАРДА и научного исследования, а также для расчета объема необходимой для промывки воды. Для участков, где тоже проводилась промывка, уже солевая съемка не проводится, т.к. объемы необходимой воды уже рассчитаны и рекомендованы

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Наемные рабочие чел\день 10,0 20,0 200,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Оплата очистки экскаватором ближайшей КДС день 4,0 100,0 400,0
កម្លាំងពលកម្ម Аренда трактора день 4,0 100,0 400,0 10,0
កម្លាំងពលកម្ម Аренда палоделателя день 1,0 50,0 50,0 10,0
សម្ភារៈ Горюче-смазочные материалы литр 170,0 3,0 510,0
សម្ភារៈដាំដុះ Семена хлопчатника кг 100,0 5,0 500,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល Аммиачная селитра кг 316,0 4,0 1264,0
ជី និងសារធាតុពុល Суперфосфат кг 300,0 4,0 1200,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 4524,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 1508,0
ប្រសិនបើមិនអាចបំបែកតម្លៃដើមក្នុងតារាងខាងក្រោមទេ សូមផ្តល់នូវតម្លៃប៉ាន់ស្មានសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសនោះ:

5000,0

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

основные затраты покрывались проектом ИКАРДА

មតិយោបល់:

Очистка всей КДС, обычно проводилась раньше постоянно-один раз в два года. Но уже лет 10-15 поддержка хорошего технического состоянии КДС проводится локально. т.к. раньше это проводилось планомерно колхозами и совхозами, вместо них сейчас образовано более 30 тысяч дехканских (фермерских) хозяйств, экономических слабых и со слабой технической оснащенностью. Это осложняет управление водными и земельными ресурсами орошаемых агроландшафтов.

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Полив хлопчатика по бороздам В течении вегетации
2. Уход за посевами (прореживание, чеканка и т.д.) В течении вегетации
3. Культивация В течении вегетации
4. Сбор хлопка август-сентябрь
មតិយោបល់:

В последующие годы можно высаживать уже более рентабельные для фермеров сельскохозяйственные культуры

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម наемные рабочие -поливальщики чел\день 75,0 25,0 1875,0
កម្លាំងពលកម្ម аренда трактора день 6,0 100,0 600,0
សម្ភារៈ покупка ГСМ литр 130,0 3,0 390,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 2865,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 955,0
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

затраты покрывались проектом ИКАРДА

មតិយោបល់:

не достаточное количество техники для очистки КДС, их занятость в сезон - не позволяет, увеличить площади по применению данной технологии.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

В общем объеме расходов первое место занимают поиск и наем экскаватора, т.к. их трудно найти в сезон работы, наемные рабочие, что связано с техникой бороздкового полива и ручным сбором хлопка , а также цены на ГСМ

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
កំណត់បរិមាណទឹកភ្លៀង (បើដឹង) ជា មីលីម៉ែត្រ:

182,00

លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

В Зимне-весенний сезон выпадает (декабрь-май)-130мм.

បញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារយោងនៃស្ថានីយឧតុនិយម:

Шаартуз

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • ស្ងួត

Засушливый период 6 месяцев-июнь-ноябрь

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • សណ្ឋានដីផត
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Высота участка составляет -380м над уровнем моря, крутизна склона восточной экспозиции составляет 2%

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Почвы представлены Сероземами светлыми орошаемыми , разной степени засоления и солончаками. с повышенным содержанием ионов хлора и сульфата, рН-8,6, емкость катионного обмена-9,8;, минеральный азот-12,0мг/кг, Гумус в слое 0-20см- 1,07%, Содержание карбоната кальция- 11,2%; гипса – 9.9 %; Объемная масса в слое 0-20см-1, 24г/см3;

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

< 5 ម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

Оросительная вода используется в вегетационный период для питья без предварительной обработки, а с ноября- 5-6 месяцев вода в канале отсутствует и для питья используются минерализованные грунтовые воды

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

ទេ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

нет

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

видовое разнообразие на солончаках и сильно засоленных землях, а также на всех орошаемых полях низкое по сравнению с естественными ландшафтами, также низкое и разнообразие местообитаний.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • នៅមួយកន្លែង
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • 10-50% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ជាក្រុម/ សហគមន៍
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
 • គ្រឿងយន្ត/ ម៉ាស៊ីន
យេនឌ័រ:
 • បុរស
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • វ័យកណ្តាល
 • មនុស្សចាស់
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Большинство мужчин и особенно молодежь вынуждены выезжать на сезонные работы, в основном в Российскую Федерацию и Казахстан.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតមធ្យម
មតិយោបល់:

Таджикистан- малоземельная горная страна, с быстро увеличивающимся населением, поэтому данная площадь земель, сдаваемая в аренду дехканами считается средней.

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
 • ឯកជន មានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • កិច្ចសន្យាជួល
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
មតិយោបល់:

земля в республике является собственностью государства и сдается в пожизненную или долгосрочную аренду

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

бросовый участок -солончак с бурьяном и другими галофитными сорняками -преобразован в хлопковое поле и в первый же год урожай составил 1.9- 2.0т\га

ហានិភ័យនៃភាពបរាជ័យរបស់​​ផលិតកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Риск уменьшился. Солончак с повышенным содержанием легкорастворимых токсичных солей, промылся до глубины 1метра.

ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផល

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

в первый год фермером посеян хлопок. Который даст ему хлопок-сырец, семена для производства растительного масла, жмых скоту, а также гузапою- стебли хлопчатника, которая используется как топливо для приготовления пищи.

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Почти 52% от всех орошаемых земель района стали не продуктивными солончаками или с очень низким урожаем с\х культур. Промывка позволяет восстановить их продуктивность

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

តម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

посевы хлопчатника нуждаются в частом поливе

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

самообеспечение заметно улучшилось

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Опытный участок неоднократно демонстрировался фермерам с других хозяйств во время тренингов по промывке и освоению таких деградированных земель, организованных в рамках проекта

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

перед промывкой земель была очищена близлежащая заиленная коллекторно-дренажная система

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

благодаря очищенной КДС

ដី

ភាពប្រៃ

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Результаты солевой съемки проведенной до и после промывки показали, что в метровом слое почвы, сумма токсичных солей уменьшилась в 2 раза -с 45.5т\га до промывки до 23.9т\га после неё.

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ដំណាំគម្រប

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

получен хороший урожай хлопка-сырца- 1.9- 2.0т\га

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

заметно увеличивается

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

за счет увеличения площади орошения

អាកាសធាតុ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

за счет увеличения влажности воздуха

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកជំនន់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

за счет очищенной КДС

ទឹកក្រោមដី/ ការបំពុលទឹកទន្លេ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

увеличение минерализации грунтовых вод при промывке солончаков

ខូចខាតដល់ស្រែអ្នកជិតខាង

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

снизился, за счет очищенной КДС

វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេស (វាស់វែង):

Поскольку перед промывкой земель была очищена до проектных отметок близлежащая заиленная КДС , это способствовало и частичной разгрузке соседних полей, дренажные воды которых тоже стекаются в эти дрены и коллектор

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល រដូវក្តៅ កើនឡើង ល្អ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល សើម/រដូវភ្លៀង ថយចុះ ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ ល្អ
ព្យុះទឹកកកតាមតំបន់ មធ្យម
ព្យុះខ្សាច់តាមតំបន់ មធ្យម
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រលកកម្តៅ ល្អ
រាំងស្ងួត ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយជីវៈសាស្ត្រ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ដង្កូវ មិនល្អ
មតិយោបល់:

Земледелие возможно только благодаря орошению. При орошении уменьшается риск воздействия многих климатических бедствий в этих крайне засушливой (небольшое количество осадков и высокие летние температуры осадков )долине на юге Таджикистана

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

មតិយោបល់:

Рассоление (промывка) почв позволяет в долгосрочной перспективе получать стабильные урожаи хлопка и других сельскохозяйственных культур

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 1-10%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

низкое финансовое положение фермеров ограничивает широкое внедрение данной технологии.

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 51-90%
មតិយោបល់:

В 2005г на площади 1200га , включая 400га промывку по бороздам и 800га по чекам, и в 2006г- на площади 1500га.

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេស (ការរៀបចំ, ឧបករណ៍/ប្រភេទ​ ។ល។):

В ходе реализации проекта технология промывки была модифицирована, поскольку традиционно она проводится оросительной водой, но в настоящее время вода в оросителях бывает только в вегетационный период, поэтому вместо оросительной воды (с минерализацией 0.3-0.6г\л), была использована дренажная (с минерализацией 4.89г\л).

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Промывка солончаков проводимая в зимний или ране- весенний период, удобна тем, что фермеры свободны от других сельскохозяйственных работ
Быстрое восстановление плодородия их вторично засолившихся земель, на которых не возможно было больше получать урожай с\х культур
Получение в первый же год хороший урожая хлопчатника и в последствии других культур- кормовых, бахчевых, зерновых.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Вторичное использование сбросных дренажных среднеминерализованных вод для промывки солончаков-позволяет экономить пресную оросительную воду. Способствует меньшему загрязнению поверхностных вод
Уменьшение содержания токсичных легкорастворимых солей в метровом слое почвы ( в корневой зоне растений). Улучшение физико-химических свойств реабилитированных почв. Улучшение структуры почвы, уменьшение объемной массы, повышение содержания питательных веществ необходимых для растений.
Повышение площади с уровнем грунтовой воды около 2 м от поверхности.
Появилась доходность и заинтересованность дехканских хозяйств, что может способствовать уменьшению массовой миграции мужского населения.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Необходимость использования большого объема воды, а также недостаток финансов у фермеров для аренды техники - проведения очистки заилившейся КДС в начале внедрения технологии Эти проблемы стоят остро сейчас, потому, что давно не проводилась очистка заиленных КДС, в последствии ее надо проводить один раз в два года, и объем работ для него будет намного меньше. Для этого придется совместно арендовать экскаватор.
Возделывание хлопчатника для фермеров не рентабельно (трудоемкая, энергоемкая культура) Сразу после промывки предпочтительнее возделывать хлопчатник-как солеустойчивую культуру и кормовые сорго, просо но потом можно при условии соблюдения норм полива выращивать более прибыльные культуры (бахчевые, овощные, рис и т.д.)
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Низкий уровень естественного плодородия пустынных почв и крайне засушливые условия (мало осадков, низкая влажность воздуха и высокие летние температуры), земледелие возможно только благодаря орошению. Но большие площади орошаемых земель из-за не правильного их использования не способны производить урожай с\х культур как прежде Обеспечение оросительной водой и Своевременная очистка КДС может обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства в Бешкентской долине
Отсутствие опыта по промывкам засоленных почв, и вообще по управлению орошаемыми землями (нормы полива, необходимой агротехники для каждой с\х культуры ) среди местного населения, поскольку раньше им не приходилось этим заниматься . Многие из низ не были фермерами. обучение фермеров через АВП, местные Хукуматы и НПО .Повышение осведомленности и навыков фермеров и землепользователей, и их способности преодолевать проблемы деградации земли и применять практику УУЗР
Промывка солончаков -это эффективное мелиоративное мероприятие - помогающее быстро рассолить земли, но оно требует большого объема воды и дорогостоящие для фермеров . нужно применять опреснение всего лишь пахотного горизонта и внедрять новые для этих мест соле- и засухо- устойчивые культуры – такие сорго, просо, выращивание которых очень рентабельно, для них это будет более выгодно, чем хлопчатник.
Необходимо повысить их осведомленность и помочь в применении этих новых с\х культур
появление взамен колхозов и совхозов множества мелких дехканских (фермерских) хозяйств, экономических слабых и со слабой технической оснащенностью, осложняет управление водными и земельными ресурсами орошаемых агроландшафтов. хотя государством уже приняты многие законодательные акты , облегчившие участь фермеров орошаемой зоны, все еще необходима конкретная помощь государства на местах

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

Полевые работы по реализации технологии до и в течении вегетационного периода

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

Литературные источники из фондов института Почвоведения и Заключительный отчет по проекту ИКАРДА

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

2006

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Изменение почвенного покрова и засоленности почв Бешкентской долины под влиянием двадцатилетнего орошения. И.С. Алиев, М.А. Аминджанов, Х.М. Ахмадов, В.М. Мазко, П.М. Сосин, В.И. Усольцев, К.Н. Попов,Тр. НИИ почвоведения ТАСХН,1998

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Душанбе

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Мелиоративное освоение земель Бешкентской долины.Сб. Тр НИИ почвоведения, Пути повышения плодородия почв Таджикистана, Т. 39, с. 166-168, П.М. Сосин, М.А. Аминджанов, 2007

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Душанбе

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Биологические и агротехнические методы снижения засоленияпочв и ихвлияне на плодородие почвы и урожайность культур.,Материалы Международной научно-практической конференции.//Повышение плодородия почвы в новых условиях землепользования , с 357-379., СосинП.М., Алиев И.С., Сангинов С.Р. Цой О,2012,

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Душанбе

7.3 ការភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលើប្រព័ន្ធអនឡាញ

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

нет

ម៉ូឌុល