បច្ចេកទេស

Mulching [អ៊ូហ្គង់ដា]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Okubikka etaka nebisubi

technologies_1161 - អ៊ូហ្គង់ដា

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 73%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Kateregga Matia

Rakai District

អ៊ូហ្គង់ដា

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale District

អ៊ូហ្គង់ដា

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Improving soil fertility for both animal and perennial crops on flat area using mulching.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

It involves use of vegetative materials spread on the surface of the soil such as grass , crop residues and banana leaves.


Perennial crops are grown such as coffee, banana under this technology.

Purpose of the Technology: Of applying mulching was improve soil fertility to control soil erosion , improve soil structure.


Mulching applied also to increase agriculture outputs to improve the income among the farmers.

Establishment / maintenance activities and inputs: Mulching was initiated through community meetings held at local level.

Labor is used for clearing weed and cutting of grass for covering the surface of the soil.

Hoes, pandas are used as inputs for maintenance activities.
When the vegetative materials decompose like after one year, he cuts new grass for more covering of soil or spreading of vegetative materials to soil.

Natural / human environment: This village where the technology is applied, is located on gentle slope and other part is on flat area. It favors the growth of annual and perennial crops.
They receive two rainy seasons , one from March to late May; another one from mid August to December. This village also has 170 households . 45% of the members practice mulching , they grow crops for commercial and subsistence purpose. Both men and women are involved in all the activities.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

អ៊ូហ្គង់ដា

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Uganda

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Rakai District

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • 0.1-1 គម2
មតិយោបល់:

The farmer has 6 acres applied this technology on 4 acres currently.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈការបង្កើតថ្មីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

The technology was initiated in 1986 by local farmers through community meetings.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ)
 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ឬស/ដំណាំមើម -​ ដំឡូងជ្វា ពពួកដំឡូង ត្រាវ ផ្សេងៗ
 • ឬស/ដំណាំមើម -​ ដំឡូងមី
ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ) - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ចេក/plantain/abaca
ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ - បញ្ជាក់ប្រភេទ:
 • កាហ្វេ នៅតូចមិនទាន់មានម្លប់
សូមបញ្ជាក់:

Longest growing period in days: 42 Longest growing period from month to month: March to June Second longest growing period in days: 90 Second longest growing period from month to month: September to December

មតិយោបល់:

Major land use problems (compiler’s opinion): There is loss of top soil due to leaving soil bare , water can easily wash the soil from one place to another.

Major land use problems (land users’ perception): Deforestation and monoculture due to poverty among some farmers.

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Cropland: Cp: Perennial (non-woody) cropping

Type of cropping system and major crops comments: Crops which grow for one or two years are grown.

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • ទេ (បន្តទៅសំណួរ 3.4)
ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

មតិយោបល់:

Cropland: Ca: Annual cropping

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងគម្របដី/ ដំណាំគម្របដី

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A1: ដំណាំ/គម្របដី
មតិយោបល់:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: mulching

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
មតិយោបល់:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Main causes of degradation: soil management (soil was not covered with grass.)

Secondary causes of degradation: change in temperature (Reduces micro-organisms due to high temperature.), poverty / wealth (Deforestation purposely to earn a living.)

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

The drawing shows mulching practice in the garden of Mr. Katerega of Kijonjo village -Kasasa
sub-county.

Location: Kijonjo village. Rakai District.

Date: 09/08/2011

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Main technical functions: improvement of ground cover

Secondary technical functions: increase in organic matter

Mulching
Material/ species: Grasses
Remarks: 50 big bundles per ha.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Kakuuto Community developement project.

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Buy hand hoe
2. Buy panda
3. Labour
4. Buy vegetative materials

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Labour ha 1,0 25,0 25,0 100,0
សម្ភារៈ Tools ha 1,0 6,3 6,3 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Grass ha 1,0 50,0 50,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 81,3
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 81,3
មតិយោបល់:

Lifespan of the products:
Hand hoe: 7 years
Panda: 4 years
Labour: 4 months
Vegetative materials: 4 months

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Clearing weed
2. Adding more vegetative materials

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Labour ha 1,0 25,0 25,0 100,0
សម្ភារៈ Tools ha 1,0 50,0 50,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Grass ha 1,0 50,0 50,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 125,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 125,0
មតិយោបល់:

Length of structure.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Labor was also expensive , which affects the cost.eg. for cutting grass for mulching.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

910.9 per month

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • សើម
 • មានភ្លៀងមធ្យម

Thermal climate class: tropics

Thermal climate class: subtropics

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Altitudinal zone: 1233.3 & 1633.2 m.a.s.l

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Soil texture: Medium (Crops on it grow well due to drained soil)
Soil fertility: High (Because crops mature faster and of good quality)
Topsoil organic matter: Medium (ranked 1, due to high rates decomposition of crop residues on soil) and low (ranked 2, on parts of the land without spreading vegetative material on it)
Soil drainage / infiltration: Medium (ranked 1, due to presence of micro-organisms that creates holes on soil) and poor (ranked 2)
Soil water storage capacity: High (the area has loam soil which favor water to stay in the soil)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

មិនមាន/ គ្មាន

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលមានគុណភាពល្អ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Ground water table: 5-50m (This village is on flat land)
Availability of surface water: Poor/none (ranked 1, especially in dry season) and medium (ranked 2, during rainy season (heavy rains))
Water quality (untreated): Good drinking water (they have two boreholes in the whole village)

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Biodiversity: Low (ranked 1, micro-organisms become scarce during heavy rainfall) and medium (ranked 2, moderate temperature ,crops grow well & bacteria present)

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អ
 • មាន
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users
25% of the land users are rich and own 65% of the land (Inputs available).
75% of the land users are poor and own 35% of the land (They lack inputs).
Off-farm income specification: Traders especially retailers' income ranging in 50%.
Level of mechanization: Manual labour (It involves use of light labour)
Market orientation: Mixed (ranked 1, grown for commercial & home consumption) and subsistence (ranked 2, production is on small scale,especailly perennial crops)

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតមធ្យម
មតិយោបល់:

0.5-1 ha (ranked 1): They have enough inputs.
<0.5 ha (ranked 2): Mainly the poor farmer(without inputs) belong here.

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មិនមានកម្មសិទ្ធ
 • ឯកជន មានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
មតិយោបល់:

Few farmers own land without tittles, water use rights is communal and farmers without land tittle pay some money to land lord 3500/= every year.

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

20bunches

គុណភាពក្រោយ SLM:

50

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

banana production increasd pr mth

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

<0.4ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

1ha

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

size of prodn area increased due to increased benefits.

ចំណូល និងថ្លៃដើម

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

45%

គុណភាពក្រោយ SLM:

20%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Spreading vegetation on top soil takes time.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថានភាពសុខភាព

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
គុណភាពមុន SLM:

18%

គុណភាពក្រោយ SLM:

55%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Food production increased.

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
គុណភាពមុន SLM:

25%

គុណភាពក្រោយ SLM:

50%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Indegenous conservation knowledge increased.

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

For those farmers who practiced on a large scale , outputs increased , leading to increased income.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

45%

គុណភាពក្រោយ SLM:

0.5%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Soil binding together.

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

3%

គុណភាពក្រោយ SLM:

85%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Mulching leads to increased moisture

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
គុណភាពមុន SLM:

25%

គុណភាពក្រោយ SLM:

90%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

vegetative material spread on soil.

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

55%

គុណភាពក្រោយ SLM:

1%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

top soil is protected.

ដីប្រេះ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
គុណភាពមុន SLM:

20%

គុណភាពក្រោយ SLM:

22%

ដីហាប់

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
គុណភាពមុន SLM:

20%

គុណភាពក្រោយ SLM:

22%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Failure of vegetative material to decompose.

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

15%

គុណភាពក្រោយ SLM:

55%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

vegetative material decompose at high rate.

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃ

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

15%

គុណភាពក្រោយ SLM:

50%

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

dry grass can easily catch fire.

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

មតិយោបល់:

In establishment benefits were low , and gradually became slightly positive compared to maintenance costs.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 91-100%
មតិយោបល់:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

62 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: Farmers improvise inputs ,however much some of them are financially poor, they do utilize the little they poses to implement.

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Depending on the information from this respondent, he said that adoption is still little , due to lack of enough financial resources, to transport vegetative material to garden.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Improve soil fertility.

How can they be sustained / enhanced? Combination of technology should be applied(mulching & composting).
Increase production outputs.

How can they be sustained / enhanced? monitoring and evaluation activities should be conducted.
Reduces soil erosion.
It improves soil aeration.

How can they be sustained / enhanced? Mulch constantly.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
It improves soil fertility.

How can they be sustained / enhanced? Combination of technology should be applied.
It increases water holding capacity of the soil.

How can they be sustained / enhanced? Develop permanent attitude towards technology among farmers.
Improve soil structure.

How can they be sustained / enhanced? Maintenance activity should be encouraged.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
It is very costly to some farmers. External financial support should be provided.
It may lead to compaction of soil. Mulch with soft vegetative materials.
It may lead to competition for soil nutrients &light. Avoid to mulch with weedy materials.
Mulches develop roots and become weed. Mulch with the good vegetative materials.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
It is very expensive in terms of maintenance and establishing. Financial support should be provided.
It may easily catch fire during suuny period. Constant monitoring of the site.
Mulches become habitats for pests like rats and termites. Spraying with some chemicals like rocket.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

ម៉ូឌុល