បច្ចេកទេស

Biological pest control through promoting habitats for native fauna [ប្រទេសប្រេស៊ីល]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ , ,

Controle biológico de pragas pela fauna nativa: manter ou restabelecer habitats respectivos (Portuguese)

technologies_1293 - ប្រទេសប្រេស៊ីល

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 73%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
Biologist:

Ernst Raffale

Senckenberg Natural History Collections Dresden

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Hagel Heinrich

Universit of Hohenheim

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Book project: Making sense of research for sustainable land management (GLUES)
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Interplay among multiple uses of water reservoirs via innovative coupling of substance cycles in aquatic and terrestrial ecosystems (INNOVATE / GLUES)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Universität Hohenheim - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Senckenberg Natural History Collections Dresden - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Technische Universität Berlin (Technische Universität Berlin) - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Potsdam-Institut für Klimaforschung (PIK) - ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Reducing the use of common agrochemicals by supporting preferred habitats of biological pest control agents like amphibians and by using alternative self-made organic pesticides.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

Irrigated crops attract various pest species. Farmers usually address crop pest and disease problems through the use of agrochemicals. Especially bees, birds, and amphibians, which fulfil important functions in agroecosystems, are affected by high use of agrochemicals. The combination of inappropriate irrigation practices, incorrect application rates of agrochemicals, and low producer prices often lead, however, to poor income from smallholder irrigated agriculture and to further problems such as poor health, loss of biodiversity, and soil and water contamination. Amphibians are themselves proven biological pest control agents of arthropod pest species (predators of e.g. larvae of butterflies, beetles, termites, bugs and others) and the incorrect use of agrochemicals, as well as the removal of vegetation along field margins hampers this useful function. The technology described here aims to support and utilise the potential of amphibians (such as frogs and toads) as biocontrol agents –as an alternative to agrochemicals in crops.

Purpose of the Technology: Establishing habitats for amphibians is crucial in order to increase and secure their numbers: for example encouraging shrubby vegetation next to water bodies for arboreal frogs, and installing additional water ponds inside and around plantations for ground-living frogs. First, the local species pool of amphibians needs to be determined by visual and acoustic observations. Amphibian species do not need to be determined precisely, but it is important to detect whether they are arboreal and/or ground-living amphibians, as these two groups have different roles as biocontrol agents. Pests that feed on the main cultivated species should be characterized by (a) collecting plant material to determine the type and quantity of pests and (b) by comparing observations with neighbouring farmers and extension agents. Pest species can be determined also by installing traps and using nets. Inspection should be done at least every 15 days to once a month during the whole rainy season to detect possible mass reproduction of arthropods after rainfall events. Once amphibians and pest species are detected, decisions on management strategies can be made. Such a strategy is to create habitats for amphibians with additional sources of income, e.g. by planting pomegranate or guavas as shrubby vegetation structure for arboreal frogs. If pest species can't be reduced solely by amphibian species, the use of agrochemicals has to be reconsidered. Preference shall be given to chemicals which do not harm amphibians. Organic, self-made pesticides based on the extract of manioc roots (manipoera) seem promising. Twenty litres of manipoera, the bark of manicoba tree (Manihot pseudoglaziovii), a cup of American wormseed (Dysphania ambrosioides), a cup of yellow tagetes (Tagetes sp.), a cup of malagueta pepper (Capsicum sp.), garlic and a little bit of bleach have to be chopped, mixed and fermented for 10 days. Application of the final product (25 ml of organic pesticide diluted in 20 l of water) should be done every 8 to 15 days depending on crop species.

Natural / human environment: Increasing habitat heterogeneity stimulates the diversity of amphibians and so a greater number of pest types will be controlled. Combined control by safeguarding natural amphibian habitats and application of organic pesticides is an innovative alternative to the overuse of toxic agrochemicals.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសប្រេស៊ីល

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Floresta, Itacuruba, Petrolandia

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Brazil, Pernambuco

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • 0.1-1 គម2
មតិយោបល់:

The technology was carried out both in a forest system as well as in agricultural areas. An incrasing SLM Technology area is linked to an increasing sampling number.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • ច្រើនជាង 50 ឆ្នាំមុន (ប្រពៃណី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ពេលកំពុងពិសោធន៍

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • ដាំដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ និងឈើ

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
 • ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ)
 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ពពួកសណ្តែក - សណ្តែកបារាំង
 • រុក្ខជាតិឱសថ/ រុក្ខជាតិមានក្លិនក្រអូប/ រុក្ខជាតិការពារពីសត្វល្អិត និងពពួកជី
 • ឬស/ដំណាំមើម -​ ដំឡូងមី
 • បន្លែ - ត្រសក់ផ្អែម ល្ពៅ ពពួកបន្លែទ្រើង
 • បន្លែ -​ ផ្សេងៗ
 • បន្លែ - បន្លែយកមើម (ការ៉ុត ខ្ទឹមបារាំង ឆៃថាវម្យ៉ាង ផ្សេងៗ)
ដំណាំរយៈពេលវែង (មិនមែនឈើ) - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ចេក/plantain/abaca
ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ - បញ្ជាក់ប្រភេទ:
 • ដូង (ផ្លែដូង ស្រកីដូង ស្លឹកដូង ។ល។)
 • ទំពាំងបាយជូ
 • ផ្លែស្វាយ/ផ្លែមង្ឃុត/ផ្លែត្របែក
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 1
សូមបញ្ជាក់:

Longest growing period from month to month: January to May

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

វាលស្មៅធំៗ:
 • ពនេចរ
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
 • បែងចែកវាលស្មៅជាប្លុក
ដីវាលស្មៅតូចៗ/ ផលិតកម្មចំណី:
 • កាត់ និងជញ្ជូន/ គ្មានវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • បង្កើនវាលស្មៅ
ប្រភេទសត្វ:
 • សត្វពពែ
 • សត្វចៀម
 • cattle
ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

 • ព្រៃ (ពាក់កណ្តាល) ធម្មជាតិ/ ដីព្រៃ
 • ការដាំដើមឈើ ការដាំព្រៃឡើងវិញ
ព្រៃ (ពាក់កណ្តាល)​ ធម្មជាតិ /​ ដីព្រៃ៖ បញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគ្រប់គ្រង:
 • កាប់តែមួយចំនួន
 • កាប់ទាំងអស់
 • កាប់តែព្រៃប្រណិត
ផលិតផល និងសេវាកម្ម:
 • ឈើហ៊ុប
 • អុស
 • ផ្លែឈើ និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
 • ផលិតផលព្រៃផ្សេងៗ
 • វាលស្មៅ
 • ការអភិរក្ស/ការការពារធម្មជាតិ
មតិយោបល់:

Major land use problems (compiler’s opinion): Intensive livestock grazing pressure, agriculture and logging of native vegetation are the driving factors behind loss of the Caatinga dry forest. The high use of agrochemicals additionally pollutes soils and watersheds, and probably also decreases local biodiversity. Droughts seem to occur more frequently and these decrease water and food availability for livestock, as well as affecting the local fauna.

Example for establishment of technology within study region: In the irrigation schemes of Petrolândia, Pernambuco, Brazil, the most important arthropod pest species in banana plantation was a weevil (Curculionidae, Coleoptera). The weevil (so called “moleque da bananeira”) attacked the roots of the banana plants, in consequence the plant tumbled down and was lost. As the weevil stays during the day in the ground and only starts moving during the night, it is difficult to combat this pest species by agrochemicals. With an increase of small water ponds with a shore vegetation structure (for example at 2 corners of the plantation) the abundance of ground-living amphibians increases and so the presence of amphibians in the banana plantation which feed on the weevil during the night.

Major land use problems (land users’ perception): Droughts and consequently problems of feeding livestock on natural vegetation (lack of fodder and grazing grounds), deforestation, extensive and inappropriate use of agrochemicals, low producer prices.

Nomadism: goat, sheep, cattle

Semi-nomadism / pastoralism: goat, sheep, cattle

Ranching: goat, sheep, cattle

Cut-and-carry/ zero grazing: goat, sheep, cattle

Improved pasture: goat, sheep, cattle

Mixed: (eg agro-pastoralism, silvo-pastoralism): goat, sheep, cattle

Selective felling of (semi-) natural forests: Yes

Clear felling of (semi-)natural forests: Yes

Shifting cultivation: Yes

Plantation forestry: Yes

Forest products and services: timber, fuelwood, fruits and nuts, grazing / browsing, other forest products / uses (honey, medical, etc.), nature conservation / protection

Livestock is grazing on crop residues

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺតាមបែបចម្រុះ (រួមទាំង កសិកម្មសរីរាង្គ)
 • Biological pest control

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A1: ដំណាំ/គម្របដី
វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
 • V2: ស្មៅនិងរុក្ខជាតិៗដែលដុះមានអាយុមិនលើសពី 2ឆ្នាំ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S3: កម្ពស់ភ្លឺ ប្រឡាយ ផ្លូវទឹក
 • S5: ទំនប់ ថ្លុក ស្រះ
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M2: ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង/ កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ
មតិយោបល់:

Main measures: agronomic measures, vegetative measures, structural measures, management measures

Type of agronomic measures: retaining more vegetation cover

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
 • Bh: ការបាត់បង់ទីជំរក
 • Bs: សមាសភាពដែលមានគុណភាពនិងប្រភេទសត្វ/ការថយចុះនូវជីវចម្រុះ
 • Bp: ការកើនឡើងនូវសត្វល្អិត ឬជំងឺ បាត់បង់នូវសត្វមានប្រយោជន៍
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី
មតិយោបល់:

Main type of degradation addressed: Bc: reduction of vegetation cover, Bh: loss of habitats, Bs: quality and species composition /diversity decline, Bp: increase of pests / diseases, loss of predators, Hs: change in quantity of surface water
Secondary types of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content

Main causes of degradation:

Direct causes - Human induced: crop management (annual, perennial, tree/shrub) (high use of agrochemicals, degradation of natural habitats), deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (high logging and grazing intensity, no forest area without grazing!), overgrazing (high logging and grazing intensity, no forest area without grazing!)
Direct causes - Natural: change in temperature (droughts become more frequently), change of seasonal rainfall (droughts become more frequently), heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (less rainfall intensity), droughts (droughts become more frequently)

Secondary causes of degradation: urbanisation and infrastructure development (extending farmlands), population pressure (extending farmlands), poverty / wealth (farmers need to use natural resources as livestock fodder), education, access to knowledge and support services (less environmental awareness)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការការពារការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
មតិយោបល់:

Main goals: prevention of land degradation, mitigation / reduction of land degradation

Secondary goals: rehabilitation / reclamation of denuded land

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Vegetation structures surrounding plantations beside waterbodies guarantee the occurrence of arboreal and ground-living amphibians. Arboreal frogs prefer shrubby vegetation. Since mowing or application of herbicides often eliminates shrubs, moderate livestock grazing might be a better option. The additional water bodies outside the plantation can thereby be used for livestock watering, as long as the surrounding vegetation structure is not eliminated through grazing. Fruit trees such as Guava or Pomegranate as shrub structure provide an additional source of income. To ensure the presence of ground-living frogs, smaller water bodies must be promoted within the plantation. Here puddles from leaky irrigation systems seem to be sufficient already.
Only agrochemicals and organic pesticides that are harmless to amphibians should be used as additional chemical pest control.

Date: 2016

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate (kowledge of habitat preference of important species and management issues)

Technical knowledge required for land users: low (kowledge of habitat preference of important species and management issues)

Main technical functions: increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase of biomass (quantity), promotion of vegetation species and varieties (quality, eg palatable fodder)

Secondary technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap, control of dispersed runoff: impede / retard, control of concentrated runoff: retain / trap, control of concentrated runoff: impede / retard, control of concentrated runoff: drain / divert, increase of surface roughness, improvement of surface structure (crusting, sealing), improvement of topsoil structure (compaction), stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), increase in organic matter

Retaining more vegetation cover
Material/ species: herbs in planation of coconut, banana, guave, pomegranat etc.
Quantity/ density: dense

Change of land use practices / intensity level: less grazing in forest areas, less grazing at water ponds (fencing of a certain part of the pond), less cutting of shrubs and herbs in crop plantations (near to natural cutting by livestock)

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

M. Guschal & L. Steinmetz

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Installing of additional small and large water bodies: a. large ponds outside the plantation (~100 m²/pond, ~ 4 ponds/plantation, one working day per pond) b. smaller ponds for ground-living frogs inside the plantation (one working day/ 5 ha). c. drainages can be installed instead of ponds outside the plantation for sustainable water use (machine rent)
2. Large ponds outside the plantation (~100 m²/ponds, ~4 ponds/plantation, one working day per pond)
3. Smaller ponds for ground-living frogs inside the plantation (one working day/ 5 ha)
4. Drainages can be installed instead of ponds outside the plantation for sustainable water use (machine rent)
5. Planting shrubby vegetation or fruit trees outside and inside the plantation. Planting of Guava trees as shrubby vegetation: 25% density compared to Guava monoculture (e.g. 1.25 working days for exclusive Guava plantation)
6. As irrigation was free in the study region, there were no costs calculated
7. Knapsack sprayer for application of pesticides

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Constructing of large ponds ha 1,0 36,0 36,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Constructing of small ponds ha 1,0 1,8 1,8 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Planting 100 Guava tree/ha ha 1,0 11,25 11,25 100,0
សម្ភារៈ Rent of machine for pond or drainage ditch excavation ha 1,0 100,0 100,0 100,0
សម្ភារៈ Knapsack sprayer ha 1,0 90,0 90,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Fruit tree seedlings (100) ha 1,0 75,0 75,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 314,05
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 314,05

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Monitoring amphibian species at least 3 nights in the rainy season (can be done by the farmer himself)
2. Monitoring of pest species (1 hour/ha) at least every 15 days in the rainy season (5 month/year) and once a month in dry season (7 month/year) (can be done by the farmer himself)
3. Production and application of organic pesticides (25 ml of organic pesticide diluted in 20 l of water and applied every 8 to 15 days). Note: for commercial pesticides the application costs are the same.
4. Application of fertilizer (1 working day/ year)
5. Pruning of trees (5.25 working days(/year)

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Monitoring of frogs ha 1,0 27,0 27,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Monitoring of pest species ha 1,0 18,0 18,0
កម្លាំងពលកម្ម Production and application of organic pesticide ha 1,0 720,5 720,5
កម្លាំងពលកម្ម Pruning and fertilizer application ha 1,0 56,25 56,25
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 821,75
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 821,75
មតិយោបល់:

To calculate the above example a scenario with maximum activities was taken. Any other scenario will be cheaper. Prices are from the year 2013. Real 1 = USD 0.3.. A total of 6 liters of concentrated organic pesticides per hectare per year are needed. This applies for both self-made and commercial pesticides. As commercial organic pesticides cost about USD 36 per liter, farmers spend USD 216 less per year for self-produced organic pesticides. Similarly commercial non-organic pesticides are more expensive compared to self-made organic pesticides. An additional income of USD 120 / ha / harvest were estimated for guava trees even under possible poor conditions like shadow and extensive management. Other additional sources of income are from the sale of self-produced organic pesticides and livestock grazing instead of using herbicides.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

8 month of drought , 4 months of rain

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច

Thermal climate class: tropics

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Slopes on average: gentle (3-5%), moderate (6-10%), rolling (11-15%), hilly (16-30%)

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Soil fertility is: low, very low
Soil drainage/infiltration is: Poor-medium
Soil water storage capacity: low, very low

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

> 50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

មិនមាន/ គ្មាន

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

5.5 ជីវៈចម្រុះ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Species diversity: medium, low
Species richness of the study region depended strongly on habitat heterogeneity.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • 10-50% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មធ្យម
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
 • ប្រើកម្លាំងសត្វ
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 1% - 2%

Off-farm income specification: the same, there are just single farmers who use the technology till now

Market orientation of production system: subsistence (self-supply), subsistence (self-supply), subsistence (self-supply), mixed (subsistence/ commercial, mixed (subsistence/ commercial, commercial/ market, commercial/ market

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតមធ្យម
មតិយោបល់:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology: < 0.5 ha, 0.5-1 ha, 1-2 ha, 2-5 ha

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន
 • official registration and permission
 • official registration and permission

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មចំណីសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

high number of livestock will decrease favourable vegetation structure for predators

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

loss of land

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ

ភាពសម្បូរបែបប្រភពប្រាក់​ចំណូល

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

ស្ថានភាពសុខភាព

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Reduced pesticide toxic effect on human health

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Less use of agrochemicals

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ/ ជំងឺ

ថយចុះ
កើនឡើង

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកជំនន់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ មិនល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) ល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ ល្អ
មតិយោបល់:

As amphibians depend in their abundance and species composition on the rainfall amount and intensity the technology is sensitive for changing rainfall events by increasing abundance of amphibians with higher rainfall amount and so probably a better pest control.
In case of frequent droughts, reptiles like lizards get more important as they do not depend so strong on rainfall events like amphibians.

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

មតិយោបល់:

There is no trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Technology is still in the testing phase and it is too early to give any data on acceptance or adoption

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
A strong advantage is the low cost of this ecosystem service which is provided almost freely to farmers, especially when the potential for pest control (abundancy of useful amphibians) is high enough to eliminate the need for agrochemicals.

How can they be sustained / enhanced? Establish adequate habitats to maintain high diversity of the relevant reptiles and amphibians.
Less use of agrochemicals results in a healthier environment for producers and consumers

How can they be sustained / enhanced? If the potential of the reptiles and amphibians is not high enough to combat all pest species, organic chemicals or alternative biocontrol species could be used (for example horntails etc.).
Changing monoculture to mixed systems - or even agropastoral systems - offers additional income sources, while diversification often as a buffer to sudden drops in the price of a particular crop

How can they be sustained / enhanced? The crop mixture needs to be well designed, to ensure that the harvests of important crops are not affected too much, and the reduction compensated for by the others.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Droughts and limited water availability influence species richness of amphibians. Providing sufficient water bodies for amphibians to outwear heavy droughts is recommended.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

): Guschal & Hagel et al. Benefits of site-adapted management (pest-control) innovations in northeastern Brazil.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

In preparation

ម៉ូឌុល