បច្ចេកទេស

Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана (ИСЦАУЗР) [ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Инициатива Стран Центральной Азии по Управлению Земельными Ресурсами (ИСЦАУЗР)

technologies_1527 - ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 82%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Central Asian Countries Initiative for Land Management (CACILM I)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
UNDP/GEF Project Uzbekistan (UNDP/GEF Uzbekistan) - ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

1.5 ការយោងទៅលើកម្រងបញ្ជីសំណួរ (មួយ ឬច្រើន) នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM (ដែលបានចងក្រងដោយទស្សនៈពិភពលោកស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសងអភិរក្ស WOCAT)

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Усовершенствование схемы выпаса скота, обеспечивающее восстановление пастбищной растительности и соблюдение нормативной нагрузки на пастбища.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

В результате сложившихся правовых отношений в секторе пастбищного животноводства в Узбекистане пастбищные угодья переданы ширкатам на бессрочной основе или в долгосрочную аренду крупным фермерским хозяйствам. Население использует ширкатные пастбища для выпаса личного скота, численность которого иногда превышает численность скота ширката. Пастбища используются без какого-либо планирования и управления. Вся система содержания основана на том, что скот круглый год находится на одних и тех же пастбищах. Деградация пастбищ происходит из-за круглогодичного выпаса скота на ограниченной территории и ежедневного прогона по одним и тем же маршрутам. Предлагаемая технология разработана и внедрена в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ и Правительства Республики Узбекистан “Достижение стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум” в 2008-2011гг. Основанная на традиционных методах и подходах использования пастбищ, технология обеспечивает пастбищепользование и получение дохода местными сообществами без негативного воздействия на природные ресурсы. (в рамках ИСЦАУЗР)

Предотвращение дальнейшей деградации пастбищ, снижения биоразнообразия и создание условий для самовосстановления растительности и улучшения пастбищ.

Национальными специалистами проекта на основе консультаций с местным сообществом разработан план рационального использования пастбищ. Для этой цели по каждому потребителю (отары ширката, фермеров и дехканских хозяйств) выполнено обследование пастбищ, определены тип, кормовая ценность, емкость пастбищ и составлен кормовой баланс (соотношение требующегося и имеющегося пастбищного корма). В дальнейшем для уточнения плана комиссия пастбищепользователей ведет мониторинг пастбищной растительности и урожайности, на основании чего численность поголовья скота корректируется каждый сезон для соблюдения безопасной нагрузки и предотвращения перевыпаса.
Для каждой отары овец в 800 голов выделено два водопойных источника. Площадь вокруг источника, составляющая 7850 га (при радиусе пользования 5 км), разделена по диаметру на 2 сектора (I и II), каждый сектор разделен еще на 3 ротационных участка по 1308 га каждый, в которых поочередно производится выпас. При существующей урожайности пастбищ 1,65 ц/га, каждый участок используется 30 дней, то есть, 1-ый сектор пастбищ обеспечивает кормами 800 голов овец в течение 90 дней - весь весенний период. На лето отара перегоняется во второй сектор, а осенью - ко второму водопойному колодцу, где также для выпаса по принципу ротации используют два сектора, разделенные на ротационные участки для последовательного выпаса овец: осенью в первом секторе, зимой – во втором. Ротационный выпас дает плановый отдых отдельным участкам, на которых растениям предоставляется возможность восполнить энергию и рост.
Домохозяйства и другие частные собственники объединяют взрослых животных по 120-150 голов и молодняк по 150-200 голов в отдельные группы с 2-3 чабанами, которые выпасают скот на отдельно выделенных пастбищах с ведома комиссии пастбищепользователей. Комиссия пастбищепользователей регулирует взаимоотношения владельцев скота с ширкатом и хокимиятом, а также координирует организацию выпаса скота населением на выделенных пастбищах и ведет мониторинг (каждый сезон оценивает кормоемкость пастбищ). На данный момент комиссия пастбищепользователей работает по поручению Сельского Схода Граждан, далее будет финансироваться за счёт взносов владельцев животных.

Технология предложена для пустынной зоны с относительной однотипностью растительности и низкой урожайностью. Население преимущественно занимается животноводством, которое для большинства жителей является не только источником продуктов питания, но и основным средством существования

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Узбекистан

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Бухарская область/ Ромитанский район

មតិយោបល់:

Технология применена для пастбищ крупного сельскохозяйственного кооператива (ширката) поселка Кызыл-Рават. Из-за бессистемного выпаса скота пастбища характеризуются средней и сильной степенью деградации, особенно вблизи поселков и вокруг водопойных колодцев

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

В советский период существовала схема пастбищеоборота и ротации пастбищ, но после проиобретения независимости в Узбекистане изменились система землепользования и правовые отношения в секторе пастбищного животноводства. Данная технология, основана на традиционных методах и подходах использования пастбищ, разработана и внедрена в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ и Правительства Республики Узбекистан “Достижение стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум” в 2008-2011гг.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

វាលស្មៅធំៗ:
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
 • Полукочевое/ отгонное животноводство, 10-25 УГ/км2
មតិយោបល់:

Уязвимость пустынных экосистем, обусловленная природно-климатическими факторами и нерациональное использование пастбищ, повлекшее за собой нарушение природного равновесия и нанесение ущерба окружающей среде

низкая урожайность пустынных пастбищ и недостаточное количество мест для водопоя скота

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ប្រភេទសត្វ:
 • សត្វចៀម

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង
មតិយោបល់:

Число урожаев за год:

1

Поясните:

Вегетативный период (дни): 110, Вегетативный период по месяцам: март-июнь естественная раст

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ប្រព័ន្ធដំណាំបង្វិល (ការដាំដំណាំវិលជុំ ការទុកដីចោលដើម្បីបង្កើនជីជាតិ កសិកម្មពនេចរ)
 • កសិរុក្ខកម្ម (pastoralism) និងការគ្រប់គ្រងដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M2: ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង/ កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

ការបាត់ដីដោយសារខ្យល់

 • Et: ការបាត់បង់ដីស្រទាប់លើ
ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

 • Pc: ការហាប់ណែន
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
មតិយោបល់:

чрезмерный выпас (бессистемный выпас скота, отсутствие управления и контроля), засуха (низкое количество осадков, бедный естественный растительный покров), интенсивная эксплуатация населением (превышение нормы нагрузки на пастбища), образование, доступ к знаниям и поддерживающие услуги (отсутствие знаний у населения по рациональному выпасу (пастбищеоборот, ротация пастбищ)), управление/ инстициональныи (отсутствие закона о пастбищах и др. законодательных актов со стороны государства, обязывающих соблюдать нормативные нагрузки и рациональное пастбищепользование (ротацию, схемы выпаса и др.))

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Пастбище вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделено на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Каждый сектор разделен на 3 ротационных участка (сегмента) в которых поочередно производится выпас. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному колодцу, где также для выпаса по принципу ротации используют два сектора соответственно осенью и зимой
Место расположения: п. Кызыл Рават. Ромитанский район/ Бухарская область
Дата: 10.10.2011

Необходимые технические навыки для работников: средний
Необходимые технические навыки для землепользователей: средний
Основные технические функции: улучшение земляного покрова, сбор воды / повышение водоснабжения, содействие росту видов и сортов растительности (качество, например поедаемые кормовые культуры)
Изменение практик / уровня интенсивности землепользования: от бессистемного выпаса к ротационному
Изменение планировки естественной среди и поселений: размещение схемы выпаса вокруг водопойных колодцев

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

У.Назаркулов, Ташкент, 100113, Чиланзар 8, ул. Катартал 21

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Узбекский сум

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

1630,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

10.00

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Восстановление 1 колодца Весна 2010
2. Разработка плана выпаса (обследование пастбищ и прочее) март-май

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម труд 1,0 437,5 437,5 100,0
សម្ភារៈ использование машин 1,0 1400,0 1400,0
សម្ភារៈ разработка пастбищеоборота 1,0 1600,0 1600,0
សម្ភារៈសាងសង់ цемент 1,0 12,5 12,5 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 3450,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 2,12
មតិយោបល់:

Сроки создания: 10 месяцев

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Выкачка воды насосом из колодца для водопоя отары 800 голов В течении года
2. Выпас отары 800 голов по разработанной схеме В течении года
3. Мониторинг (уточнение урожайности) и корректировка плана пастбищепользования, лоббирование интересов пастбищепользователей - Работа комиссии пастбищепользователей каждый сезон (весна, зима, лето, осень)

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម труд 1,0 6625,77 6625,77 100,0
សម្ភារៈ использование машин 1,0 590,43 590,43 100,0
សម្ភារៈ разработка пастбищеоборота 1,0 2000,0 2000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 9216,2
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 5,65
មតិយោបល់:

Стоимость затрат на создание технологии и текущие расходы определены для одного колодца и отары из 800 голов, которая согласно разработанной схемы пастбищеоборота, при существующей урожайности пользуется пастбищами в радиусе 5 км вокруг колодца.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Наибольшие затраты относятся к восстановлению колодцев (ремонт и приобретение насосов для выкачивания воды из колодцев), а также оплата специалиста на разработку схемы пастбищеоборота и обучение местного сообщества эффективному использованию пастбищ

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច

2 месяца t возд <5оС и 9 мес. – выше 10 оС

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

មិនមាន/ គ្មាន

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
យេនឌ័រ:
 • បុរស

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតធំ

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • កិច្ចសន្យាជួល
មតិយោបល់:

Фермеры владеют землей на основе долгосрочной (50 лет) аренды без права продажи и передачи по наследству. Ширкатам (крупным с/х кооперативам) государственная земля предоставляется в постоянное владение и на основе аренды закрепляется за членами ширката.

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗ

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង

ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ដី

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ ល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត ល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ ល្អ
មតិយោបល់:

Технология устойчива ко многим климатическим перепадам, так как в основу положены управленческие меры, обеспечивающие возможность восстановления естественной растительности пустынных пастбищ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

មតិយោបល់:

учитывая переменные затраты на одну овцу - около 8 долларов США, хозяйство может получать доход до 24 долларов США. То есть, при восстановлении колодцев экономическое обоснование высоко аргументировано.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • > 50%
មតិយោបល់:

Технология была инициирована Проектом, положительно воспринята местным населением, так как направлена на решение проблем, связанных с кормовым балансом для животных в условиях с ограниченными природными ресурсами.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Улучшается поедаемость растений, животные меньше затаптывают растительность
Обеспечивает прирост массы животных и надои молока
Животные удовлетворяют потребность в пище, проходя меньший путь, что уменьшает расход энергии, как животных, так и чабанов
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Технология обеспечивает баланс между потребностью местного сообщества скотоводов и потребностью пастбищ на самовосстановление
Технология основывается на опыте местных скотоводов, и используются местные трудовые ресурсы – чабаны, владеющие техникой выпаса отар по правилам ротации и имеющаяся инфраструктура -водопойные колодцы.
Не требует очень больших вложений во внедрение технологии
Технология легко адаптируема при поддержке местных властей

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Считают, что восстановление водопойных колодцев без поддержки извне для них дорого Расчёт экономической выгоды может наглядно выражать эффективность восстановления колодца при правильном менеджменте
Недостаток знаний, чтобы составить схему пастбищеоборота Проведение полевых тренингов может существенно повлиять на улучшение знаний
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Требует первичных вложений на восстановление водопойных колодцев, которых в настоящее время у пастбищепользователей не хватает Возможно понадобится микрофинанасирование
Недостаточный уровень осведомленности и знаний о первопричинах проблем и недостаточный уровень экологического образования населения Повышать уровень потенциала пастбищепользователей

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

02/09/2011

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Информационный Бюллетень 2. Проект «Достижение стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум», Ташкент 2010.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

www.undp.uz

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

План управления животноводством и пастбищами проектной территории «Кызыл Рават», С.Юсупов, А.Раббимов, Ташкент 2010.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

www.undp.uz

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Руководство «Экономическая оценка мероприятий по устойчивому животноводству и борьбе с деградацией земель в пустынных регионах Узбекистана», Х. Норов, С. Юсупов, Ташкент 2011.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

www.undp.uz

ម៉ូឌុល