បច្ចេកទេស

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັັບປຸງດີນ ຢູ່ພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ [សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ]

ຝຸ່ນບົ່ມ

technologies_2284 - សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 82%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

ທອງວົງໄຊ ສິດວົງໄຊ

ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງພູວົງ

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

ກຸນລະວົງ ຄຸ

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນເຮັດມາຈາກຂ້ີແກບເຜົາ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ເພ່ີມສະມັດຕະພາບ ຜົນຜະລິດ ພືດຜັກສວນຄົວ ຊຶ່ງເຕັກນີກນ້ີ ແມ່ນເກີດມາຈາກ ແນວຄວາມຄິດລິເລ່ີມ ແລະ ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ຈາກທາງໂຄງການ ຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ ທ່ີໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະ ຫນຸນທຶນຈາກ ອົງການ IFAD.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

ກິດຈະກໍາ ການປູກຜັກ ສວນຄົວ ເປັນກິດຈະກໍາ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ເຄີຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ. ໃນເມ່ືອກ່ອນ ການຍົກສະມັດ ຕະພາບຜົນ ຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ແຕ່ຝຸ່ນຄອກ ເພື່ອເປັບປຸງດິນ ແລະ ປະລິມານ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ແມ່ນອີງຕາມ ທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງຄອບຄົວ. ນອກຈາກນ້ິ, ພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລີດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນເປັນດິນຊາຍ, ຊັ້ນດິນຕ້ືນ ມີຫີນແຮ່ ສະສົມ ຊັ້ນດິນ ທ່ີເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ຊ່ຶງບໍ່ອໍານວຍ ແລະ ເປັນຂໍ້ຈຳກັດ ໃນການຜະລິດ ແລະ ພື້ນທີ ປູກຜັກ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນປູກຢູ່ແຄມບາ້ນ ເນ່ືອງຈາກຈໍາກັດ ພື້ນທ່ີ ທໍາການຜະລິດ ແຄມຫ້ວຍ ຫືຼ ແຄມນໍາ້ຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນປີ 2016 ທາງແຜນງານ ໂຄງການ ຄໍາ້ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊ່ືອມໂຍງກັບການຕະຫຼາດ (FNML-IFAD) ໄດ້ມາແນະນໍາ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການເຮັດ ຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບປຸງດິນ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ພືດຜັກສວນຄົວ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ພາຍໃນບາ້ນຈໍານວນຫນ່ຶງ ຢູ່ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື. ວິທີການ ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ບ່ໍມີຂັ້ນຕອນຫຍູ້ງຍາກ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ນໍາໃຊ້ ວັດຖຸດີບ ທ່ີມີໃນທອ້ງຖ່ີນ. ຊ່ຶງວັດຖຸດິບ ທ່ີນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ປະກອບມີ ຂ້ີແກບເຜົາໃໝ້ ປະມານ 50% ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15 ກິໂລ/ກະສອບ), ຝຸ່ນຄອກ 20 ກິໂລ, ນໍາ້ 50 ລິດ, ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງ ຫືຼ ໃຊ້ນ້ຳຕານແທນກ່ໍໄດ້, ນໍາ້ສະກັດຊີວະພາບ 5 ບ່ວງ. ສໍາລັບ ອຸປະກອນ ທ່ີຫາມາໄດ້ນັ້ນ ນໍາມາປະສົມ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ລະອຽດດີ ແລ້ວເອົາລົງໃສ່ອ່າງທ່ີ ໄດ້ກະກຽມດິນ ຂະຫນາດອ່າງ (ທ່ີກໍ່ດວ້ຍຊີເມັນ ຫືຼ ສາມາດໃຊ້ອ່າງຢາງພາດສະຕິກກໍ່ໄດ້) ຄວາມເລິກ 0,5 ແມັດ, ກວ້າງ 1,5 ແມັດ ແລະ ຍາວ 2 ແມັດ. ສ່ວນຝຸ່ນ ປະສົມ ທ່ີເອົາລົງໃສ່ອ່າງນັ້ນ ກວດຝຸ່ນ ໃຫ້ພຽງຫນ້າຂອງອ່າງ, ແລ້ວເອົາຜ້າຢາງໃສ ປົກຄຸມອ່າງ ແລະ ຈິກຂາ້ງ ໃຫ້ແຈບດີ ບ່ໍໃຫ້ມີອາກາດເຂົ້າ, ການບົ່ມຝຸ່ນ ໃຊ້ເວລາ ປະມານ 1-2 ອາທິດ ຈ່ຶງສາມາດ ນໍາໄປໃສ່ສວນປູກຜັກໄດ້. ວິທີການນໍາໃຊ້ ແມ່ນນຳຝຸ່ນບົ່ມ ໃສ່ຄຸ ຫືຼ ກະສອບ ເພື່ອນໍາໄປຫວ່ານ ໃສ່ຫນານປູກຜັກ ໄດ້ເລີຍ ໃນຊ່ວງການກະກຽມດິນ ພາຍຫັຼງ ຫວ່ານຝຸ່ນບົ່ມ ຄຸມຫນານຜັກແລ້ວ ກໍ່ໃຊ້ ຄາດກວດ ຫືຼ ຈົກຂຸດຝຸ່ນບົ່ມ ປະສົມກັບດິນ ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວກໍ່ສາມາດ ປູກຜັກໃສ່ໄດ້. ຊຶ່ງຊ່ວງທີ່ປູກຜັກ ແມ່ນທາ້ຍເດືອນທັນວາ ເຖິງ ເດືອນມີນາ (ປູກ 2-3 ຄັ້ງ/ປີ) ໂດຍອາໃສ ນໍາ້ບາດານ ໃນການຫົດຜັກ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ສະຫຸຼບແລ້ວ, ເຕັກນິກ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມມີຜົນດີ ທີຊ່ວຍປັບປຸງດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນ ສະສົມ ອິນຊີວັດຖຸຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີທາດອາຫານຫັຼກ ແລະ ທາດອາຫານເສີມ, ກະ ຕຸ້ນ ການທໍາງານ ຂອງຈຸລິນຊີດິນ ເຮັດໃຫ້ພືດຜັກ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຜົນຜະລິດ ເພີ່ມຂ້ຶນ. ເຕັກນິກ ດັ່ງກ່າວນ້ີ ບ່ໍມີຂັ້ນຕອນຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ພຽງແຕ່ ຕອ້ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ອະນາໃມອ່າງ, ເກັບມຽ້ນ ອຸປະກອນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຊວ້ນ ແລະ ບົວຫົດນໍາ້ ເພື່ອໃວ້ໃຊ້ໃນເທ່ືອຕ່ໍໄປ ຂອງການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ທັງເປັນການປະຢັດ ຄ່າຈ້າງແຮງງານ.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

ແຂວງອັດຕະປື

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

ເມືອງພູວົງ

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • < 0.1 គម2 (10 ហិកតា)

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

បង្ហាញឆ្នាំនៃការចុះអនុវត្ត:

2016

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

ໂຄງການ ຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຕະຫຼາດ (IFAD)

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • អភិរក្ស/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជីវចម្រុះ
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សង្គម

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 3

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទាំងស្រុង

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីតាមបែបចម្រុះ
 • ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់/ ការគ្រប់គ្រងទឹកកង្វក់
 • គេហសួន

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A2: សារធាតុសរីរាង្គ/ជីជាតិដី

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bl: ការបាត់បង់មីក្រូ និងម៉ាក្រូសរីរាង្គរបស់ដី

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការការពារការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ 1. ຂ້ີແກບເຜົາໃໝ້ ປະມານ 50% (ໄຫມ້ບໍ່ຫມົດ) ຈໍານວນ 10 ກະສອບ (15 ກິໂລ/ກະສອບ), 2. ຝຸ່ນຄອກ 10 ກະສອບ (20 ກີໂລ/ກະສອບ), 3. ນໍາ້ 50 ລິດ, 4. ກາກນໍາ້ຕານ 15 ບ່ວງແກງ, 5. ນໍາ້ ສະກັດຊີວະພາບ 5 ບ່ວງແກງ, 6. ປະສົມ ສ່ວນປະສົມ ທັງຫມົດເຂົ້າກັນແລ້ວ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອ່າງ ໂດຍເອົາຜ້າຢາງປົກອ່າງໄວ້.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

ວີໄຊ ຟ້າວີເສດ

កាលបរិច្ឆេទ:

15/05/2017

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងតំបន់អនុវត្តបច្ចេកទេស
កំណត់ទំហំ និងឯកត្តាផ្ទៃដី:

5 x 5 ແມັດ

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

ກີບ

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

8000,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

50000

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. ກໍ່ສ້າງອ່າງຊິເມັນ ເກັບມ້ຽນຝຸ່ນບົ່ມ ທ້າຍເດືອນທັນວາ

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម ແຮງງານ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງ (ຮັບເໝົາ) 1,0 500000,0 500000,0 100,0
សម្ភារៈ ບົວຫົດນຳ້ ໜ່ວຍ 1,0 25000,0 25000,0 100,0
សម្ភារៈ ຄຸ ໜ່ວຍ 2,0 7500,0 15000,0 100,0
សម្ភារៈ ຊວ້ານ ດວງ 1,0 20000,0 20000,0 100,0
សម្ភារៈ ກະສອບ ໃສ່ຂີ້ແກບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ໜ່ວຍ 20,0 2000,0 40000,0 100,0
សម្ភារៈ ຜ້າຢາງປາດສະຕິກ ແມັດ 3,0 10000,0 30000,0 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ ກ້ອນດິນຈີ່ ກ້ອນ 100,0 4000,0 400000,0 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ ຊິມັງ ເປົາ 7,0 40000,0 280000,0 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ ດິນຊາຍ ລົດ 0,5 300000,0 150000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 1460000,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 182,5

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. ເກັບຂີ້ແກບເຜົາ ພາຍຫຼັງ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ
2. ເກັບຝຸ່ນຄອກ ພາຍຫຼັງ ສຳລັບການເກັບກ່ຽວ
3. ກະກຽມ ວັດຖຸດິບ ທີ່ຈະໃຊ້ ໃນການເຮັດຝຸ່ນຄອກ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ
4. ນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ໃນພື້ນທີ່ ປູກຜັກສວນຄົວ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດການເກັບກ່ຽວ

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម ແຮງງານ ໃນການກະກຽມ ວັດຖູດິບ ເພື່ອເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម ແຮງງານ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម ແຮງງານ ໃນການນຳໃຊ້ຝູ່ນບົ່ມ ໄປໃສ່ສວນຜັກ ວັນງານ 2,0 50000,0 100000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ຝູ່ນຄອກ ກິໂລ 10,0 5000,0 50000,0 100,0
ផ្សេងៗ ຂີ້ແກບເຜົາ ກະສອບ 10,0 20000,0 200000,0 100,0
ផ្សេងៗ ນ້ຳຕານ ກິໂລ 1,0 10000,0 10000,0 100,0
ផ្សេងៗ ນ້ຳສະກັດ ຊີວະພາບ ລິດ 1,0 10000,0 10000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 570000,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 71,25

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

ຕົ້ນທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງອ່າງ ເກັບມ້ຽນ ຝຸ່ນບົ່ມ ຊຶ່ງເປັນປັດໃຈຫຼັກ ທີ່ມີສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ຕົ້ນທຶນສູງ (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ອ່າງ ທ່ີເຄີຍລຽ້ງປາໃສ່ ທ່ີບ່ໍໄດ້ໃຊ້ແລ້ວກ່ໍໄດ້).

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • សណ្ឋានដីផត

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

កម្រិតមធ្យម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកសម្រាប់តែការធ្វើកសិកម្ម (ស្រោចស្រព)

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

ទេ

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

ទេ

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • ទាប

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • នៅមួយកន្លែង
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • ច្រើនជាង 50% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មធ្យម
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • វ័យកណ្តាល

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មិនមានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • ឯកជន

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

គុណភាពដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

20 ກິໂລ/ໜານ

គុណភាពក្រោយ SLM:

28 ກິໂລ/ໜານ

ផ្ទៃដីផលិតកម្ម

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ເນື່ອງຈາກຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ເນື້ອທີ່ ປູກຜັກກວ້າງອອກຕື່ມ.

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ກ່ອນການນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນບົ່ມ ຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ປູກຜັກ ໄວ້ກິນ ພາຍໃນຄອບຄົວ ແຕ່ພາຍຫັຼງ ຈາກໃຊຝຸ່ນບົ່ມ ເຫັນວ່າ ຊາວກະສິກອນ ສາມາດ ຂາຍຜັກ ເປັນສິນຄ້າໄດ້.

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ຊາວກະສິກອນ ມີວຽກເພີ່ມຂ້ຶນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂະບວນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອປັບ ປຸງດິນ ໃນພື້ນທ່ີ ປູກຜັກສວນຄົວ.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ដី

ការកើនឡើងដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ຊ່ຶງການເຮັດເຕັກນີກນ້ີ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ຊ່ຶງການເຮັດເຕັກນີກນ້ີ ຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງ (2017)

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ເກີດມີຈຸລິນຊີໃນດິນ ແລະ ຂີ້ກະເດືອນຫຼາຍຂື້ນ.

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ/ ជំងឺ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ຫຸຼດຜອ່ນບັນຫາ ສັດຕຸພືດ ເຂົ້າມາທໍາລາຍພືດຜັກ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ថយចុះ មធ្យម

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

ប៉ះពាល់តិចតួចបំផុត

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានតិចតួច

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 1-10%
ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 0-10%

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

ទេ

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ການຊອກຫາ ອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸດິບ ມາເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີໃນທ້ອງຖີ່ນ.
ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ໃສ່ໜານຜັກ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ພືດຜັກ ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ແລະ ຍັງສາມາດ ປັບປຸງດິນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ.
ເປັນໂອກາດທີດີ ທີ່ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບພະນັກງານວິຊາການ.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
ການນໍາໃຊ້ ຝຸ່ນບົ່ມ ສາມາດ ປັບປຸງດິນ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນ
ການເຮັດເຕັກນິກດັ່ງກ່າວ ຖ້າວ່າເຮັດໃນຈໍານວນຫຼາຍ ສາມາດ ນໍາໄປປັບປຸງດິນ ໃນພື້ນທ່ີຫຼາຍໄດ້ ຫືຼ ສາມາດ ເຮັດຂາຍ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
ຜົນທ່ີໄດ້ຮັບ ຈາກການເຮັດ ເຕັກນີກ ຝຸ່ນບົ່ມ ຍັງເຮັດໃນພື້ນທ່ີຈໍາກັດ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ຍັງເປັນຊ່ວງໄລຍະທົດລອງຢູ່ (2017).
ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແມ່ນຈະເຫັນຜົນ ໃນໄລຍະຍາວ ຊ່ຶງຈະຕອ້ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ໃນການປັບປຸງດິນ (ແຕກຕ່າງກັບ ການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີ ທີ່ສາມາດ ເຫັນຜົນໄດ້ໄວ).
ຖາ້ຫາກ ຊາວກະສິກອນ ຕອ້ງການຈະໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມ ຢູ່ທົ່ງນາ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເນ່ືອງຈາກປະລິມານຝຸ່ນບົ່ມ ມີຈໍາກັດ ຊ່ຶງຕອ້ງໄດ້ອາໃສ ແຮງງານ ໃນການເກັບ ແລະ ກະກຽມວັດຖຸດິບ ໃນການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຫຼາຍຄົນ. ທ່ີສໍາຄັນ ແມ່ນຄວນໃຫ້ມີການ ສ້າງອ່າງຊິມັງ ເພື່ອ ບົ່ມຝຸ່ນ ໄວ້ໃຊ້ເປັນປະລິມານ ທ່ີຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາມາດ ເກັບໄວ້ ເມ່ືອຕອ້ງການນໍາໃຊ້ ກ່ໍສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
ຊາວກະສິກອນ ຍັງບ່ໍທັນເຫັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຝຸ່ນບົ່ມ ຫຼາຍເທົ່າທ່ີຄວນ. ຄວນມີການເຜີຍ ແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ຜົນດີ ຈາກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນ ຂອງຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ພອ້ມທັງ ມີການຈັດທັດສະນະສຶກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ ກັບ ຊາວກະສິກອນເອງ.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

1

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

1

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

16/05/2017

ម៉ូឌុល