បច្ចេកទេស

ກະສິກຳປະສົມປະສານ ການລ້ຽງປາໃນເຂົ້າ [សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ]

technologies_2928 - សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 84%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

ທ້າວ ເຄນ

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Lao People's Democratic Republic

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ເພື່ອປັບປຸງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

ລະບົບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແມ່ນ ການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງ ນາເຂົ້າ ແລະ ໜອງປາ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນີ້ແມ່ນ ແນວຄິດລິເລີ່ມ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ກັບທຳມະຊາດມາດົນນານ ເກີດມີແນວຄິດປຽ່ນແປງໃໝ່ໃນການຫັນມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໂດຍການຫັນປຽ່ນຈາກການເຮັດໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍລົງມາເຮັດນາ ໃນເນື້ອທີ່ດີນຕອນດຽວ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ກໍ່ເປັນເຕັກນິກໜື່ງທີ່ ສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ ທີ່ດີນແບບຄົງທີ່. ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າແມ່ນລ້ຽງໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພື້ນທີ່ທົ່ງນາ ທີ່ມີນ້ຳຕະຫຼອດປີໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ເປັນນາທີ່ທຢູ່ໃກ້ແຄມຫວ້ຍຮອ່ງ ຫຼື ແມ່ນ້ຳແລະຊົນລະປະທານ ສາມາດລະບາຍນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກນາໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ກໍ່ເປັນເມືອງໜື່ງທີ່ມີພື້ນທີ່ ໃນການເຮັດນານວນຈຳກັດ ສວ່ນຫຼາຍທົ່ງນາ ແມ່ນ ຢູ່ຕາມຮອ່ມພູ ແລະ ຕີນພູ ໂດຍອາໃສນ້ຳຈາກທຳມະຊາດເປັນສວ່ນໃຫ່ຍ; ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ ແມ່ນ ໃຊ້ແຮງງານຄົນໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຈ້າງລົດໄຖ ມາບຸກເບີກໃຫ້ ໂດຍການຂຸດ ຫຼື ຍູ້ດີນຕາມຮອ່ມພູເປັນຄັນຄູກັ້ນນ້ຳ ແລ້ວປັບພື້ນທີ່ ໃຫ້ມີຄວາມຊັນເລັກນອ້ຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າທົ່່ວເຖິ່ງຕາມພື້ນທີ່ນາ ເຊີ່ງເປັນລັກສະນະນາຂັ້ນໄດ ກໍ່ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ ເຕັກນິກການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແມ່ນ ຈະເຮັດແຕກຕ່າງຈາກທົ່ງນາປົກກະຕິ ໂດຍມີການຈັດການພື້ນທີ່ ເພ່ືອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຈາກທຳມະຊາດ ຈາກການໄຫຼຂອງນ້ຳເຊາະເຈືອນໜ້າດີນ ການເຮັດນາລ້ຽງປາ ຕອ້ງເຮັດຄັນຄູສູງໃຫ່ຍເຮັດທໍ່ລະບາຍນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກນາໄດ້ສະດວກ ເຮັດຮ່ອງ ຫຼື ຄອງຕາມຂອບນາ ປຽ່ນທິດການໄຫລຂອງນ້ຳ ເພ່ືອປ້ອງກັນການເຊາະເຈືອນຂອງຄັນນາ ການເຮັດນາປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງປາ ແມ່ນ ເພື່ອນຳທີ່ ດີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເພື່ອຜົນຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ປາໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ ການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຍາວນານ ຕອ້ງໄດ້ອາໃສ່ເຕັກນິກ.
ອຸປະກອນນຳເຂົ້າຊວ່ຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ທ່ໍລະບາຍນ້ຳເພ່ືອເຮັດຊົນລະປະທານ ຂະໜາດນອ້ຍສະເພາະຄອບຄົວ ມີແນວພັນເຂົ້າ, ແນວພັນປາ, ພ້າ,ຈົກ, ສຽມ, ຊວ້ນ, ກຽ່ວ ທີ່ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ໃນການເຮັດເຕັກນິກລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ທັງ 2 ຢ່າງ ແມ່ນ ມີຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນແລະກັນເຊັ່ນວ່າ: ເສດອາຫານ ແລະ ຕະກອນໃນນ້ຳ ( ເມື່ອປາກິນແລ້ວຂັບຖ່າຍອອກມາ) ສາມາດເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພີ່ມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນ ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາເປັນບອ່ນລີ້ຊອ້ນ ແລະ ເປັນບອ່ນຫາກິນຕາມປ່າເຂົ້າ, ເມື່ອມີສັດຕູພືດ ຫຼືວ່າ ແມງໄມ້ມາຫາກິນເຂົ້າ ເມ່ືອຕົກລົງນ້ຳກ່ໍສາມາດເປັນອາຫານຂອງປາ.
ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າເປັນການຫຼຸດຜອ່ນການເກີດມົນລະຜິດທາງນ້ຳ ນ້ຳເນົ່າ, ນ້ຳເສຍ, ນ້ຳເໝັນ ເນ່ືອງຈາກ ເສດອາຫານ ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນ ນອກນັ້ນການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຍັງເປັນການລົດຕົ້ນທືນໃນການໃຊ້ຈ່າຍ ຫຸຼດຜອ່ນການໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເປັນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລອ້ມໄປພອ້ມໆກັນ ໃຫ້ດີນມີຄວາມຊຸ່ມຊ່ືນຕະຫຼອດປີ, ເຕັກນິກນີ້ ແມ່ນ ມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວກະສິກອນເພາະມີເຂົ້າ ແລະ ຊິ້ນປາອາຫານພຽງພໍ ມີຢູ່ມີກິນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເປັນທີ່ເພີ່ງພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີນ ໃນການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຂໍ້ດີ ໃນການເຮັກເຕັກນິກນີ້ ຊວ່ຍເພີ່ມຜົນຜະລິດ ຈາກແຕ່ກອ່ນເຄີຍເຮັດໄຮ່ ແບບເລືອນລອຍແລ້ວໄດ້ຜົນຜະລິດນອ້ຍບໍ່ກຸ້ນກິນ ບັນຈຸບັນຫັນປຽ່ນມາເຮັດນາໃນເນື້ອທີ່ ນອ້ຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍສົມຄວນສາມາດກຸ້ມກິນ ເພາະວ່າການເຮັດນາສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ລະດູການຕໍ່ປີ ນາແຊງ ແລະ ນາປີການລ້ຽງປາປະສົມປະສານກັບການປູກເຂົ້າ ສາມາດນຳໃຊ້ດີນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍສູງສຸດໃນການຜະລິດກະສິກຳໃນພື້ນທີ່ດີນຕອນດຽວ ເສດອາຫານ ແລະ ຕະກອ່ນໃນນ້ຳເນົ່າເປ່ືອຍສາມາດເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ປາ ເມື່ອປາຂັບຖ່າຍອອກມາກໍ່ເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ເຂົ້າໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພີ່ມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.
ຈຸດອ່ອນ: (1) ຂາດທືນເພື່ອປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີນີ້ - ຊາວກະສິກອນຕ້ອງການແຫຼ່ງທືນ. (2) ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມປະເພນີ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ - ມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາ ດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບ ການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບ ລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ. (3) ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ ເພ່ືອປະຕິບັດຂະບວນການຜະລິດ. (4) ຖ້າຄວາມຫນາແຫນ້ນ ຂອງປະຊາກອນປາສູງເກີນໄປ, ມັນອາດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຂົ້າ. (5) ມັນບໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນລູກປາ ສໍາລັບປີຕໍ່ໄປໃນລະບົບນາເຂົ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຕ້ອງມີໜອງອະນຸບານປາສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນ.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລວັນ

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

ບ້ານ ດືກດົງ

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • អនុវត្តនៅកន្លែងជាក់លាក់មួយ/ ប្រមូលផ្តុំនៅតំបន់តូចៗ

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

បង្ហាញឆ្នាំនៃការចុះអនុវត្ត:

2013

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈការបង្កើតថ្មីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • ពេលកំពុងពិសោធន៍
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໄດ້ເຫັນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ, ບ່ອນທີຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດນັ້ນເຮັດເປັນປະເພນີ ມາແຕ່ດົນນານ. ຈາກນັ້ນຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຈິ່ງຢາກທົດລອງ ຢູ່ທີ່ດິນຂອງໂຕເອງ

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ធញ្ញជាតិ -​ ស្រូវ (តំបន់ដីសើម)
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 2
ផ្លូវទឹក ផ្ទៃទឹក ដីសើម

ផ្លូវទឹក ផ្ទៃទឹក ដីសើម

 • ខ្សែទឹក ផ្លូវទឹក
ផលិតផល/សេវាកម្មចម្បង:

ປູກເຂົ້າ

មតិយោបល់:

ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງສັດລ້ຽງ: 5ໂຕ/m²

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

ផ្លូវទឹក ផ្ទៃទឹក ដីសើម

ផ្លូវទឹក ផ្ទៃទឹក ដីសើម

ផលិតផល/សេវាកម្មចម្បង:

ໜອງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព
មតិយោបល់:

ການນຳໃຊ້ນ້ຳມີຈຳນວນຈຳກັດເພື່ອປູກພືດເມື່ອຂາດນ້ຳຝົນເພື່ອການໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍແກ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດຕອ້ງໄດ້ອາໃສນ້ຳຈາກຫວ້ຍຮອ່ງໂດຍຂຸດຮອ່ງລະບາຍນ້ຳຈາກຫອ້ຍເຂົ້າສູ່ນາ

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ລ້ຽງປາໃສ່ນາເຂົ້າ

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A4: ការរក្សាស្រទាប់ដីខាងក្នុង
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S2: ភ្លឺ ច្រាំង
 • S3: កម្ពស់ភ្លឺ ប្រឡាយ ផ្លូវទឹក
 • S6: ជញ្ជាំង, របាំង, របងឈើខ្ពស់ៗ
មតិយោបល់:

A4: ການບໍາລຸງຮັກສາດິນ ເພື່ອການປູກຝັງ ( ໄຖກົບຕໍເຟືອງ) ແມ່ນ ຈຳເປັນເພື່ອ ພວນຊັ້ນລຸ່ມໜ້າດິນ ສຳລັບການປູກເຂົ້າ

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការការពារការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

ເຕັກນິກການເຮັດກະສິກຳ ແບບປະສົມປະສານ ກັບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ເນືອທີ່ນາ 25 ແມັດ x 20 ແມັດ ຄວາມເລີກຂອງໜ້າ 0,5 ແມັດ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ຫວ່າງ (ບໍ່ໄດ້ປູກເຂົ້າໃສ່) ປະມານ 5 ແມັດ ຫ່າງຈາກຄັນນາ ເພື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ອາຫານປາ.
ຄວາມຄອ້ຍຊັນ 3-5 % ລັກສະນະເປັນພັກຂັ້ນໄດ.
ໄລະຍຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນ/ຕົ້ນ 25 ຊັງຕີແມັດ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປາໃນນາເຂົ້າ 5ໂຕ/ຕາແມັດ
ແນວພັນປາທີ່ ປ່ອຍ ແມ່ນ ປາປາກ, ປານິນ, ປາເຂັງ
ໄມ້ໄຜ່ຍາວ 1-2ແມັດ ຂະໜາດ 20 ຊັງຕີແມັດ ເພ່ືອຕ່ໍຈາກຫ້ວຍ ເອົານ້ຳເຂົ້ານາ ແລະ ເຮັດທໍ່ນ້ຳລົ້ນ ໄປນາຕອນລຸ່ມ

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

ທ້າວ ໄຊຍະສິດ ຄຳພິລາ ທ້າວຄຳວິໄລ ແກ້ວບັນຊາ

កាលបរិច្ឆេទ:

12/07/2017

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងតំបន់អនុវត្តបច្ចេកទេស
កំណត់ទំហំ និងឯកត្តាផ្ទៃដី:

ເຮັກຕາ

បើសិនប្រើឯកតាតាមតំបន់ សូមបញ្ជាក់តម្លៃបម្លែងវាទៅជាហិកតា (ឧ. 1 ហិកតា = 2.47 អា)៖ 1 ហិកតា =​​:

0,5 ເຮັກຕາ

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

ກີບ

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

8000,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

35000/ວັນ

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. ປ້ານຄັນຄູນາ ເດືອນ 5
2. ໄຖປັບໜ້າດິນ ເດືອນ 5
3. ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າ ເດືອນ 7
4. ການປູກເຂົ້າ ເດືອນ 7
5. ປ່ອຍປາ ເດືອນ 7

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម ແຮງງານໃນຄອບຄົວ ຄົນ 5,0 35000,0 175000,0 100,0
សម្ភារៈ ຈົກ ດວງ 1,0 40000,0 40000,0 100,0
សម្ភារៈ ຊວ້ນ ດວງ 1,0 25000,0 25000,0 100,0
សម្ភារៈ ລົດໄຖນາ ມື້ 1,0 1000000,0 1000000,0 100,0
សម្ភារៈ ພ້າ ດວງ 1,0 35000,0 35000,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ ແກນພັນ ກິໂລ 30,0 5000,0 150000,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ ແນວພັນປາ ໂຕ 2500,0 200,0 500000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ຝຸ໋ນໂບມ ສອບ 10,0 10000,0 100000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ຝຸ໋ນຄອກ ສອບ 10,0 5000,0 50000,0 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ ທໍ່ ອັນ 5,0 10000,0 50000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 2125000,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 265,63

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 1ຄັ້ງຕໍ່ລະດູ (ຫຼັງຈາກປັກດຳ)
2. ໃຫ້ອາຫານປາ 1 ຄັ້ງຕ່ໍມ້ື
3. ເສຍຫຍ້າ ເດືອນລະຄັ້ງ)
4. ແປງຄັນນາ ລະດູ/ຄັ້ງ

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម ແຮງງານປັກດຳ ວັນງານ 5,0 35000,0 175000,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម ແຮງານເກັບກຽ່ວເຂົ້າ ແລະ ປາ ວັນງານ 10,0 35000,0 350000,0 100,0
សម្ភារៈ ຈົກ ດວງ 1,0 40000,0 40000,0 100,0
សម្ភារៈ ຊວ້ນ ດວງ 1,0 15000,0 15000,0 100,0
សម្ភារៈ ຝ້າ ດວງ 2,0 35000,0 70000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ຝຸ໋ນໂບມ ສອບ 5,0 10000,0 50000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ຝຸ໋ນຄອກ ສອບ 5,0 5000,0 25000,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 725000,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 90,63

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

ລົດໄຖນາ ແນວພັນເຂົ້າ ແນວພັນປາ

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
កំណត់បរិមាណទឹកភ្លៀង (បើដឹង) ជា មីលីម៉ែត្រ:

700,00

លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

ໃນຊ່ວງເດືອນ1-3 ຝົນຕົກໜ້ອຍ, ຮອດເດືອນ4 ແມ່ນຝົນເລີ້ມຕົກຫຼາຍຂ້ືນ,
ຕົກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເດືອນ7-9 ແລ້ວກ່ໍຄ່ອຍໆຫຸຼດລົງຈົນຮອດເດືອນ12

បញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារយោងនៃស្ថានីយឧតុនិយម:

ສູນບໍລິການເຕັກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບ້ານດູບ

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម

ອາກາດໜາວແກ່ຍາວ ແລະ ມີຝົນຕົ້ກຫຼາຍ

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • សណ្ឋានដីផត

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
 • ម៉ត់/ ធ្ងន់ (ឥដ្ឋ)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

< 5 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

លើស

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលមានគុណភាពល្អ

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

ទេ

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

ទេ

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • កម្រិតមធ្យម

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • នៅមួយកន្លែង
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មធ្យម
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
 • គ្រឿងយន្ត/ ម៉ាស៊ីន
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • យុវវ័យ
 • វ័យកណ្តាល

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតមធ្យម

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មិនមានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ບໍ່ພຽງພໍ ສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄົວເຮືອນ. ຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ລະບົບເຂົ້າປາ, ຊາວກະສິກອນສາມາດເກັບຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.

គុណភាពដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ການຜະລິດເຂົ້າ ແມ່ນ ບໍ່ມີປຸຍໃດ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາລ້ຽງປາໃນຂົງເຂດເຂົ້າ, ຂອງເສຍຈາກປາເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຝຸ່ນທໍາມະຊາດສໍາລັບເຂົ້າ.

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ໃນລ້ຽງປາໃສ່ເຂົ້າ, ຈໍານວນປາ ແມ່ນ ສາມາດລ້ຽງໄດ້ເຖີງ 2000-2500 ໂຕ

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

តម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ການປູກຝັງໃນພື້ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄ້ອຍ(ເຂົ້າໄຮ່) ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີນ້ໍາຊົນລະປະທານ ແຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປູກເຂົ້າຂອງເຂດທົ່ງພຽງຕ້ອງການນ້ໍາຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານຈຳເປັນ.

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ລາຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເນື່ອງຈາກການຂາຍປາ, ປະມານ 2-3 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ການປູກເຂົ້າໄຮ່ ແມ່ນ ກິດຈະກໍາແບບດັ້ງເດີມ ສໍາລັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ນອກຈາກນັ້ນການປູກເຂົ້າທົ່ງພຽງປະສົມພ້ອມກັບປາ ແມ່ນ ການເພີ່ມວຽກສໍາລັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ການປູກຝັງໃນເຂດເນີນສູງ ພຽງແຕ່ບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບ ການບໍລິໂພກໃນປີໜື່ງ. ມີເຂົ້າໄຮ່ ແລະ ເຂົ້ານາ ແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວຕະຫລອດປີ ແລະ ນອກເຫນືອຈາກນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນມີປາ.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ໃນລະດູແລ້ງ ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນນໍາເອົານ້ໍາຈາກແມ່ນ້ໍາ ໄປສູ່ພື້ນທີ່ການປູກຝັງ ຜ່ານຮ່ອງ ແລະ ດິນກໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ (ຫ້ວຍບໍ່ແຫ້ງໃນລະດູແລ້ງ)

ដីហាប់

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ເຄື່ອງຈັກຫນັກ (ລົດໄຖ) ທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອການປູກຝັງ ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ດິນຖືກອັດແໜ້ນ.

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ ສາມາດສ້າງນ້ໍາຂຽວ (plankton) ເປັນອາຫານສໍາລັບປາ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງເສຍ ຈາກປາ ຈະເປັນສານອາຫານສໍາລັບຕົ້ນເຂົ້າ.

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ភាពសម្បូរបែបនៃសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ມີປາຈໍານວນຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ສັດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ກະປູ, ກົບ, ຫອຍ, ກຸ້ງທີ່ມາຈາກທໍາມະຊາດ.

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ໃນໄລຍະແຫ້ງແລ້ງ, ນ້ໍາແມ່ນຖືກສະໜອງຜ່ານຮ່ອງນ້ໍາ ເພື່ອການປູກເຂົ້ານາ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មធ្យម
សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល រដូវប្រាំង កើនឡើង មធ្យម
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មធ្យម
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល រដូវប្រាំង ថយចុះ ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ ល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ មធ្យម
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត មធ្យម
ភ្លើងឆេះ មធ្យម
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដីបាក់ មធ្យម
គ្រោះមហន្តរាយជីវៈសាស្ត្រ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ដង្កូវ មធ្យម

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អូសបន្លាយពេលដាំដុះ មធ្យម

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានតិចតួច

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 11-50%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

໌໌5 ຄອບຄົວກຳລັງລິເລີ່ມເຮັດເຕັກນິກນີ້

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 91-100%

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

បាទ/ចា៎

បើឆ្លើយបាទ/ ចា៎ សូមកំណត់ថាតើស្ថានភាពប្រែប្រួលមួយណាត្រូវបានបន្ស៊ាំ:
 • ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
បញ្ជាក់ពីការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេស (ការរៀបចំ, ឧបករណ៍/ប្រភេទ​ ។ល។):

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົ້າກັບໄລຍະຝົນຕົກແກ່ຍາວ

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ຊວ່ຍເພີ່ມຜົນຜະລິດ ເຮັດນາໃນເນື້ອທີ່ນອ້ຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍກ່ວາ ສາມາດກຸ້ມກິນ ສາມາດເຮັດນາໄດ້ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ
ການລ້ຽງປາປະສົມປະສານກັບນາເຂົ້າສາມາດ ສ້າງ 2 ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ໃນພື້ນທີ່ດີນຕອນດຽວ
ເສດອາຫານ, ມູນຂອງປາ ແລະ ຕະກອ່ນໃນນ້ຳສາມາດເປັນຝຸ່ນໃຫ້ແກ່ຕົ້ນເຂົ້າໃນນາ ແລະ ຊວ່ຍເພີ່ມອີນຊີວັດຖຸໃນດີນໃຫ້ຫຼາຍຂ້ືນ

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
ຊາວກະສິກອນຈໍາເປັນຕ້ອງຊ້ືລູກປາ ໃນລະດູການຕ່ໍໄປ,
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມພັນປາ
ການຝຶກອົບຮົມການປະສົມພັນປາແມ່ນຈໍາເປັນ
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແມ່ນ ຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກລະບົບນ້ໍາຕື້ນທຽບກັບຫນອງທົ່ວໄປ (ຫນອງປາ)

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

1 ຄັ້ງ

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

1 ຄົນ

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

11/07/2017

ម៉ូឌុល