បច្ចេកទេស

'Forage Christine' [ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ]

Forage Christine

technologies_2994 - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 92%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Book project: Guidelines to Rangeland Management in Sub-Saharan Africa (Rangeland Management)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

A modern hydraulic complex in the centre of the Sahelian region of Burkina Faso for watering livestock in the dry season.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

The well called 'Forage Christine' was constructed in 1971 by a French engineer, which named it after his wife, and opened it for the first time in 1972. Due to conflicts between Burkina and Mali it was ruined in 1976, and then again in 1985. In 1996 the National Office for Wells and Boreholes (ONFP), a government agency, rehabilitated the well and made two supplementary boreholes. The complex consists of a main well with an operating flow rate of 120 m3/h, having a submersible pump of brand KSB, type OPA 150s-65/8, and a pump capacity of 60 m3/h. Next to the main well there is a secondary well, which is equipped with a hand-operated pump with a capacity of 18 m3/h.
The energy for pumping water from the wells is provided by a generator with an engine of brand DEUTZ (type: F3 - 6L 912) and a switch of brand LEROY SOMER – Type LSA 42.1 L8L C1/4, a voltage of 400 V and continuous power of 50 kW. The generator has a switch and a battery. A diesel tank with a volume of approximately 9 m3 was installed for the power supply to the generator. The pumped water is stored in an elevated water tank, which is located at a distance of about 200 m from the well, and has a volume of 50 m3. The water from the elevated water tank is distributed to four artificial ponds with a dimension of 50 m x 50 m x 1.5 m at equal distances on all sides of the central reservoir. The water is conducted to the artificial ponds through PVC piping, which is buried underground over a distance of 8 km, or 2 km for each pond. The water flow is controlled by nine valves of type Nr. 4000, Reg. Nr. W 1.129, installed on the pipes. The hydraulic complex was installed in 1996 by the National Agency for Water and Sanitation (ONEA). The complex is managed by the livestock keepers through the User Association of 'Forage Christine' (AUFC). The statutes of this organisation were adopted on 2 May 2014. The well is managed according to a set of requirements which specify the terms for access to water: date of opening and closure of the well, the amount to be paid per animal and the management of the cash money provided.
'Forage Christine' is a major water infrastructure, established in the northern part of the Sahel region in Burkina Faso between longitude 0°45’W and latitude 14°48’N, providing drinking water to herds within an area of 100 to 300 km from its central location between Burkina Faso, Mali and Niger. It was established in 1971 in the context of major droughts that had affected the Sahel, and it was opened for the first time in 1972. It is located in the middle of the Sahel region of Burkina Faso, at two km from the pond of Tin-Arkachen in the department of Déou, at approximately 45 km from the capital of the department, and 85 km from Gorom-Gorom. At the sub-regional level, the well is a around ten km from the border with Mali, and at 100 km from the border with Niger. The climate is of Sahelian type, and has a rainy season of 3 to 4 months (from June-July to September), which is subject to strong temporal and spatial variations in precipitation, and a dry season of 8 to 9 months. The climatic conditions are characterized by highly irregular winds, precipitation, evapotranspiration and moisture due to fluctuations in atmospheric circulation patterns. Annual precipitation is around 500 mm on average, with roughly 30 rainy days, and is marked by significant inter-annual variations. The stream network of the region consists of several streams, with one permanent river: Béli. To this river, ponds and many depressions are connected, which disappear after the month of January. The soils are very diverse in general, and mostly of sandy texture. They do not provide a good medium for plant growth due to the low permeability, which reduces water infiltration. Therefore water availability appears to be one of the major limitations for rainfed agriculture, in addition to the limited retention and availability of nutrients. According to the phytogeographic division of Burkina Faso (Fontes and Guinko, 1995), the area of 'Forage Christine' is situated in the northern or strict Sahelian phytogeographic sector. This sector is characterized by a set of typical Saharan and Sahelian vegetation species which mainly occur in shrub and woody steppes (48.85%) and grassy steppes (24.37%), which form the larger part of the rangelands (***). This vegetation provides the most important natural grazing land to livestock.
With regard to the human environment, the last General Population and Housing Census mentions a population of 25321 inhabitants for the municipality of Déou. Yet this number varies significantly due to the seasonal migration of people from other regions to use water and forage resources. The ethnic groups in the region are mainly Fulbé, Kurumba, Songhai, Tuareg, Mossi and Hausa people.
Economic activities in the region are livestock keeping, farming, craftmanship, fishing, trade, tourism and hunting. Several socio-economic groups are guiding these activities. Some 60 farmer groups, 53 groups of livestock keepers, six of which for female livestock keepers, and three organisations for environmental protection. With regard to infrastructure for education, sanitation and socio-economical conditions, the municipality of Déou has three markets, 18 schools, one middle school, 47 permanent functional literacy centers (CPAF), one recreation center, six cereal banks, three healthcare and welfare centers (CSPS), three medical stores, one tourist camp and one financial institution.
Farming and livestock keeping continue to be the most important socio-economic activities. The agricultural crops produced include millet, sorghum, maize, cowpea, rice and groundnut. In 2009, a total area of 345.5 ha was sown for these crops. The Sahel region in Burkina Faso has excellent conditions for livestock keeping. The animal species found in the region are mainly cattle, sheep, goats, pigs, camels, donkeys and horses and poultry. Several facilities and installations for water supply to pastoral areas are available in the region, as well as storage facilities for agricultural and agro-industrial by-products (SPAI) and infrastructure for trade and animal health care. The municipality of Déou disposes of one reservoir, five artificial ponds, 43 firm wells, ten vaccination centers, one store for agricultural and agro-industrial by-products (SPAI), one animal shelter, a facility for slaughtering and a livestock market.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

កំណត់សម្គាល់ទូទៅនៃរូបថត/រូភាព:

The dates of the picture and the photographer are unknown.

2.4 វីដេអូនៃបច្ចេកទេស

ការពណ៌នាសង្ខេប:

No video

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Sahel/Oudalan

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Déou

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • អនុវត្តនៅកន្លែងជាក់លាក់មួយ/ ប្រមូលផ្តុំនៅតំបន់តូចៗ
មតិយោបល់:

The infrastructure was created in 1971, but the facilities for use were installed in 1996.
The well is located in the municipality of Déou, but is used for livestock from the entire Sahel region in Burkina Faso, Mali and Niger.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

បង្ហាញឆ្នាំនៃការចុះអនុវត្ត:

1971

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

A French aid worker introduced the technology with support from the government of Burkina Faso, through the National Agency for Water and Sanitation (ONEA).

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • បន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/គ្រោះមហន្តរាយ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សង្គម

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • Agro-pastoralism ( រួមបញ្ចូលទាំងដំណាំ និងចិញ្ចឹមសត្វ)

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ដំណាំដែលមានគ្រាប់ចម្រាញ់ប្រេងបាន -​ សណ្តែកដី
 • ធញ្ញជាតិ -​ ពោតសាលី
 • ធញ្ញជាតិ - ពោតសាលី
 • ពពួកសណ្តែក - គ្រាប់ហោឡាំងតាវ
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 1
សូមបញ្ជាក់:

Mid-June to September

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

វាលស្មៅធំៗ:
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
ប្រភេទសត្វ:
 • សត្វពាហនៈ - សត្វចិញ្ចឹមមិនយកទឹកដោះតែសម្រាប់យកសាច់
 • សត្វពពែ
 • សត្វអូដ្ធ
 • សត្វលា
 • សត្វចៀម
មតិយោបល់:

In addition to livestock keeping, subsistence farming is practiced. The main crops are sorghum, millet, groundnut and cowpea. The size of the fields varies between 0.5 and 3 ha. The farm type is family-based.
Animal species: cattle, sheep, camels, donkeys and goats.

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • ទេ (បន្តទៅសំណួរ 3.4)

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • កសិរុក្ខកម្ម (pastoralism) និងការគ្រប់គ្រងដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ការគ្រប់គ្រងទឹកក្រោមដី

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S7: ការប្រមូលទឹកស្តុកទុក/ផ្គត់ផ្គង់ទឹក/ សម្ភារៈស្រោចស្រព

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Ha: ការថយចុះសំណើមដី
 • Hs: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដី
 • Hg: ការប្រែប្រួលបរិមាណទឹកនៅក្រោមដី
 • Hp: ការថយចុះគុណភាពទឹកនៅលើផ្ទៃដី
ផ្សេងៗ

ផ្សេងៗ

មតិយោបល់:

The technology aims to remediate water scarcity for livestock during the dry season.

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

1. Main well, flow rate 120 m3/h.
2. Secondary well, flow rate 18 m3/h.
3. Submersible pump, brand KSB, type OPA 150s-65/8, flow rate 60m3/h, year of constrcuction1996
4. Elevated water storage tank, volume 50 m3.
5. Four ponds of 50 m x 50 m x 1.5 m.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

SNV

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងឯកតាបច្ចេកទេស
ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

FCFA

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

550,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

35 000 per month

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Main well
2. Elevated water storage tank
3. Artificial ponds
មតិយោបល់:

Not evaluated.

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

មតិយោបល់:

Not applicable.

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Use of diesel year
2. Use of oil and filters year
3. Periodic maintenance of the generator year
4. Fuel delivery year
5. Transport costs of the maintenance operator year
6. Wage of the guard year
7. Compensation of the manager of the generator year
8. Charges for accounting year

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Periodic maintenance of the generator season 1,0 150000,0 150000,0
កម្លាំងពលកម្ម Compensation of the GE manager person-month 12,0 37500,0 450000,0
កម្លាំងពលកម្ម Charges for accounting person-month 12,0 175,0 2100,0
កម្លាំងពលកម្ម Wage of the guard person-month 12,0 50000,0 600000,0
ផ្សេងៗ Use of diesel season 1,0 2921000,0 2921000,0
ផ្សេងៗ Use of oil, filters season 1,0 68000,0 68000,0
ផ្សេងៗ Reparations to the hydraulic complex season
ផ្សេងៗ Fuel delivery season 1,0 125000,0 125000,0
ផ្សេងៗ Transport costs of maintenance operator season 1,0 60000,0 60000,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 4376100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 7956,55
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

The municipality, the management committee and the NGOs operating in the area (SNV).

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

1. Availability of fuel for the generator.
2. Failures in the functioning of the generator to fill the storage tanks.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
កំណត់បរិមាណទឹកភ្លៀង (បើដឹង) ជា មីលីម៉ែត្រ:

500,00

លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

Mean annual rainfall is around 500 mm, with approximately 30 rainy days and characterized by a strong variation between years. The water system has many streams, of which only one is permanent (the Béli river). To this river, ponds and many depressions are connected, which disappear after the month of January.

បញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារយោងនៃស្ថានីយឧតុនិយម:

Station of Gorom-Gorom

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងតិចតួច

The climate is of Sahelian type, and has a rainy season of 3 to 4 months (from June-July to September), which is subject to strong temporal and spatial variations in precipitation, and a dry season of 8 to 9 months. The climatic conditions are characterized by highly irregular winds, precipitation, evapotranspiration and moisture due to fluctuations in atmospheric circulation patterns.

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

The soils are very diverse in general, and mostly of sandy texture. They do not provide a good medium for plant growth due to the low permeability, which reduces water infiltration.

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

ផ្ទៃខាងលើ

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

មិនមាន/ គ្មាន

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

ទេ

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

ទេ

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Limited water availability appears to be one of the major limitations for rainfed agriculture, in addition to the low retention and availability of nutrients.

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

The area around the 'Forage Christine' is characterized by a variety of typical Saharan and Sahelian vegetation units which mainly occur in shrub and woody steppes (48.85%) and grassy steppes (24.37%), and which form the larger part of the rangelands.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • នៅមួយកន្លែង
 • ពាក់កណ្តាលពនេចរ
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
 • ជាក្រុម/ សហគមន៍
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
 • ប្រើកម្លាំងសត្វ
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • យុវវ័យ
 • វ័យកណ្តាល
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Several socio-economic groups are guiding the activities of land users. These include 60 farmer groups, 53 groups of livestock keepers, six of which for female livestock keepers, and three organisations for environmental protection.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច
 • ខ្នាតមធ្យម
មតិយោបល់:

Most of the agro pastoralist are smallholder farmers, livestock keeping is their main livelihood activity.

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
 • ភូមិ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង
ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់​បាន​សម្រាប់​ការចិញ្ចឹមសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

គុណភាពទឹកសម្រាប់ការចិញ្ចឹមសត្វ

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

កម្មសិទ្ធដីប្រើប្រាស់/​​ ទឹក

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត

កើនឡើង
ថយចុះ

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង

លំហូរទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅរដូវប្រាំង

កាត់បន្ថយ
កើនឡើង

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត ល្អណាស់

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានខ្លាំង

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានខ្លាំង

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • > 50%
មតិយោបល់:

Not applicable

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

ទេ

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Existence of a temporary coordinating committee on the site of the well, acting as an interface between the authorities and the livestock keepers using the well.
The arrangement of the use of the artificial ponds according to the terms set by the authorities and the technical services.
Monitoring of animal health and informing the livestock keeping service in case of suspected infectious diseases.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Water availability and access to water for users when the well is operational; potential users are willing to contribute to the operation of the well.
Water availability for livestock.
Strong involvement of the authorities and the technical services in issues relating to 'Forage Christine'.
Implementation of several methods to solve management problems.
Good organisation of the management of the water source.

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Lack of transparency in the use and management of contributions intended to cover the functioning and the maintenance of the generator and the wage of the guard, who also operates the generator and supervises the related installations. Good functioning of the management committee and committee meetings will enable to overcome this disadvantage.
A low level of representation of the different population groups in the management committee (only the Djelgobé of Gandéfabou are members; these people settled in the area in Boula and claim to be the indigenous people in the area). Involving all groups using the well more closely in order to have an appropriate representative in the management committee.
Lack of consultation between the management committee and the livestock keepers having their residence in the area. Stimulating the management committee to communicate more closely with the neighboring livestock keepers through a framework for consultation on the way in which they manage the infrastructure of the 'Forage Christine'.
Insufficient awareness of the roles and responsibilities of the management committee by the livestock keepers (only the role of the guard is known to the livestock keepers).
The undemocratic establishment of the management committee (self-appointed members), which explains why livestock keepers consider the committee as an imposed structure.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
The non-involvement of livestock keepers (potential users) in the management of the well in some management methods (concession to RMC); their weak involvement in the management of the well, and their continued low representation in the committees (2 to 3 persons). Involving livestock keepers more closely in the management committees and in the decision-making bodies related to 'Forage Christine'. Increasing the number of representatives of livestock keepers in the management bodies of the well.
The failure to address the concerns of livestock keepers in the implementation of the management methods. Ensuring that the livestock keepers are considered by the management committee, and that they can effectively participate in the committee.
The inappropriate use of contributions from users of the well for operating the facilities of the well in a sustainable way. Ensuring that the funds generated by the well are managed properly by the management committee.
Competition for water between humans and animals. Providing wells or pumps for human consumption of water.
Huge inflow of animals which overgraze the area, thereby threatening the environment. Raising awareness among livestock keepers and herders on the need to manage the natural resources properly in the area influenced by 'Forage Christine', with the aim to mitigate the environmental degradation that could result from overgrazing.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

03

 • ការចងក្រងពីរបាកការណ៍ និងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលមាន

03

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

01/06/2017

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Boundaoné et al., 2015. Textes fondamentaux et outils de gestion du forage Christine, PGP-FC/GRP, SVN, 60 p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

SNV, 2011. Etude pour la sécurisation des ressources foncières pastorales autour du Forage Christine dans la province de l’Oudalan. Final report, 142 p.

7.3 ការភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលើប្រព័ន្ធអនឡាញ

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

News paper article: Elevage dans le Sahel : "Christine" ou le symbole de l’hydraulique pastorale.

វេបសាយ:

http://lefaso.net/spip.php?article31821

ម៉ូឌុល