បច្ចេកទេស

Bio-fermentation technology for soil improvement [ប្រទេសថៃ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ , ,

Num Mak She Wa Parp

technologies_4233 - ប្រទេសថៃ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 94%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ผู้รวบรวม:

ดุรงค์กาญจน์ นายสาโรช

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน

ប្រទេសថៃ

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

สนลอย นางวันเพ็ญ

เกษตรกร และหมอดินอาสาประจำจังหวัดปราจีนบุรี กรมพัฒนาที่ดิน

ប្រទេសថៃ

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

สนลอย นางวันเพ็ญ

เกษตรกร และหมอดินอาสาประจำจังหวัดปราจีนบุรี กรมพัฒนาที่ดิน

ប្រទេសថៃ

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

สนลอย นางวันเพ็ญ

เกษตรกร และหมอดินอาสาประจำจังหวัดปราจีนบุรี กรมพัฒนาที่ดิน

ប្រទេសថៃ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 សេចក្តីប្រកាសស្តីពីចីរភាពនៃការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសដែលបានពណ៌នានេះមានបញ្ហាដែលផ្តោតលើការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី, បើដូច្នេះវាមិនអាចត្រូវបានប្រកាសថាជាបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពទេ?

ទេ

មតិយោបល់:

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในพื้นที่ดินค่อนข้างเป็นทราย เสื่อมโทรม ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยลดการใช้สารเคมี และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Bio-fermentation technology for soil improvement is an alternative technology that helps to restore degraded land from intensive land usage which lack of soil improvement to get back to be the soil productivity that can provide effective production.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

The area has chemical and physical degradation problems. The area is the lowland. The soil is quite sandy. The soil structure is poor which the draining system is quite bad. The organic matter, soil nutrients and soil fertility is low.
Farmers use the land to grow rice but have the low rice yield. Farmers have changed their rice fields to grow their crops instead.


Which changing the area from the normal rice field by digging the ditch for 1 meter wide on growing area, 1 meter wide for the drain and 0.80 meters deep)that grow durian, banana, lime, vegetable (Climbing Wattle)
The weed management by using chemicals and chemical fertilizers in the high rate continuously to make the soil degrade or dense and grow the ineffective crops.

Bio-fermentation technology for soil improvement consists of the production of 3 types of biological fermentation and the usage of 3 types of biological fermentation as follows:
1. Product Processions of bio-fermented water
The methods of the 3 types bio-fermented producing are as follows.
1.1 Production of bio-fermented from the fish fraction by using the Microbial Activators from LDD.
1.2. Production of photosynthetic microorganisms
1.3 Production of Bio-Fermented Water from rice flour water
2. How to use the bio-fermentation to improve the soilMix the three bio-nutrients at a rate of 1: 1: 1 per 200 litters of water and spray or pour on the ground every 3 days or use sprinkler system by releasing the bio-fermented water mix with water for 10 minutes followed and wash it with water for 3 minutes for 3 years (at the beginning of the growing season).
The usage of Bio-fermentation technology to improve the soil has the objective is to restore the degradation of agricultural land for a long term and using the high rate of chemical fertilizers continuously to be able to do the farm effectively.

The usage of Bio-fermentation technology to improve the soil has the important activities to do are following:
1. Product Processions of Bio-fermentation Solution
The methods of the 3 types bio-fermented producing are as follows.
1.1 Production of bio-fermented from the fish fraction by using the Microbial Activators PD2 by using the fish fraction about 10 kilograms, the fruit and vegetable fraction about 10 kilograms, molasses about 20 kilograms, the rice flour water or the banana fraction about 5 spire and the Microbial Activators PD 1 packet to mix everything in the tank size 120 litters for 3 months.
1.2. Production of photosynthetic microorganisms made by 5 eggs, 3 tablespoons of MSG, 1 tablespoon of fish sauce, 1 tablespoon of filtered water and 20 liters of pure water mixed in a homogeneous mixture at the rate of 1.5 liters per 200 liters of water for 7 days and it will be red (in case of using the pure water) and 1 month (in case of using clear water).
1.3 Production of bio-fermented solution from using 100 liter of rice flour water, 10 kilogram of sugar, 1 yakult bottle (curd) and 10 milliliters of fermented soy sauce in a 120 liters pot size fermentation tank for 3 months
2. The using steps of bio-fermented solution to improve the soil to improve the soil in the crop land for the different periods of cultivation as follows.
2.1. The early stage before the production period (1-3 years)
Mix the three types ofBio-fermentation solution at a rate of 1: 1: 1 per 200 litters of water and spray or pour on the ground every 3 days or use sprinkler system to release the bio-fermented water for 10 minutes and use the clear water later for 30 minutes
2.2 The yield period (more than 4 years)
To dissolve the bio-fermented which from the fish for 5 liters: 200 liters of water and spray or pour on the ground every 3 days or use sprinkler system to release the bio-fermented water for 10 minutes, followed by 30 minutes of the clear water.
1. Make the soil more fertile, organic matter and microorganisms in soil (earthworm). The benefits of nutrients in the soil increase. It can grow durian which can be sold at high prices (180 baht / tree).
2. Reduce the plant production costs due to using the waste materials from the land to be the fermentation materials. The farmers have increased income, lives are not dependent on themselves and the using the biotechnology does not have an impact on the environment.1. This technology is the knowledge that is derived from experiential / practical experiments in the area of farmer prototype technology users which can see the real results from using it.
2. The methods / procedures are not complicated.
3. It is easy to use, not difficult mosquitoes.
4. There are multichannel technology has been released that the farmers can access it easily.
1. This technology (bio-fermentation / bio-extract) does not have any nutritional status checking which cannot be shown the quantity.
2. Farmers generally lack of the motivation to do and use.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.4 វីដេអូនៃបច្ចេកទេស

ការពណ៌នាសង្ខេប:

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ดิน

កាលបរិច្ឆេទ:

07/03/2018

ឈ្មោះអ្នកថតវីឌីអូ:

กรมพัฒนาที่ดิน

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសថៃ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

ภาคตะวันออก/จังหวัดปราจีนบุรี

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

62/1 หมู่ 5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

បង្ហាញឆ្នាំនៃការចុះអនុវត្ត:

1997

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈការបង្កើតថ្មីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតកម្ម
 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • អភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី
 • អភិរក្ស/ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជីវចម្រុះ

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ប្រភេទដើមឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
 • การปลูกพืชผสมผสาน
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 2
សូមបញ្ជាក់:

-

មតិយោបល់:

-

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

មតិយោបល់:

-

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង
មតិយោបល់:

-

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • ការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីតាមបែបចម្រុះ
 • បញ្ចូលការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺតាមបែបចម្រុះ (រួមទាំង កសិកម្មសរីរាង្គ)

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការផ្សេងៗ

វិធានការផ្សេងៗ

សូមបញ្ជាក់:

others การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ

មតិយោបល់:

มีการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งไม้ผลและพืชผักสวนครัว

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

ការបាត់បង់រូបសាស្ត្រនៃដី

 • Pc: ការហាប់ណែន
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bl: ការបាត់បង់មីក្រូ និងម៉ាក្រូសរីរាង្គរបស់ដី
មតិយោបល់:

เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจำเป็น เกินความต้องการของพืชต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินเสื่อมโทรม

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ
មតិយោបល់:

การใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้สมบัติทางเคมีและชีวภาพของดิน เสื่อมโทรมลง จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

1.กระบวนการผลิต น้ำหมักชีวภาพ
วิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ 3 สูตร มีดังนี้
1.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาด้วยสารเร่ง พด 2 ผลิตโดยใช้ เศษปลา 10 กก. เศษผัก/ผลไม้ 10 กก. กากน้ำตาล 20 กก. น้ำซาวข้าว/หน่อกล้วยสับ 5 หน่อ และสารเร่ง พด.2 1 ซอง หมักในถังหมักขนาด 120 ลิตร นาน 3 เดือน
2. วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
ให้นำน้ำหมักชีวภาพทั้งสามสูตรผสมกันในอัตรา1:1:1 ต่อน้ำ200 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยน้ำหมักชีวภาพไปกับน้ำ 10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยน้ำเปล่าอีก 30 นาที เป็นเวลา 3 ปี (ช่วงเริ่มต้นของการปลูกปลูกไม้ผล

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์

កាលបរិច្ឆេទ:

02/10/2018

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

1.2.การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ผลิตโดยใช้ส่วนผลมไข่ไก่ ผงชูรส 3 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 1 แก้ว กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ และน้ำกรองสะอาด 20 ลิตร ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ผสมนำในอัตรา 1.5 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร กรอกใส่ขวดพลาสติกใส วางตากแดด ใช้เวลา 7 วัน จะเกิดสีแดง (ในกรณีที่ใช้น้ำบริสุทธิ์) และใช้เวลา 1 เดือน (ในกรณีใช้น้ำประปาทั่วไป)
2. วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
ให้นำน้ำหมักชีวภาพทั้งสามสูตรผสมกันในอัตรา1:1:1 ต่อน้ำ200 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยน้ำหมักชีวภาพไปกับน้ำ 10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยน้ำเปล่าอีก 30 นาที เป็นเวลา 3 ปี (ช่วงเริ่มต้นของการปลูกปลูกไม้ผล

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์

កាលបរិច្ឆេទ:

02/10/2018

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

1.3 การผลิตน้ำหมักชีวภาพจาก น้ำซาวข้าว ผลิตโดยใช้ น้ำซาวข้าว 100 ลิตร น้ำตาลทราย 10 กก. ยาคูลท์ 1 ขวด และซีอิ๊วดำ 10 มล. หมักในถังหมักขนาด 120 ลิตร นาน 3 เดือน
2. วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
ให้นำน้ำหมักชีวภาพทั้งสามสูตรผสมกันในอัตรา1:1:1 ต่อน้ำ200 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยน้ำหมักชีวภาพไปกับน้ำ 10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยน้ำเปล่าอีก 30 นาที เป็นเวลา 3 ปี (ช่วงเริ่มต้นของการปลูกปลูกไม้ผล

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์

កាលបរិច្ឆេទ:

02/10/2018

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

1.3 การผลิตน้ำหมักชีวภาพจาก น้ำซาวข้าว ผลิตโดยใช้ น้ำซาวข้าว 100 ลิตร น้ำตาลทราย 10 กก. ยาคูลท์ 1 ขวด และซีอิ๊วดำ 10 มล. หมักในถังหมักขนาด 120 ลิตร นาน 3 เดือน
2. วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
ให้นำน้ำหมักชีวภาพทั้งสามสูตรผสมกันในอัตรา1:1:1 ต่อน้ำ200 ลิตร ฉีดพ่นหรือรดลงดินทุกๆ 3 วัน หรือใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยปล่อยน้ำหมักชีวภาพไปกับน้ำ 10 นาที ตามด้วยการล้างด้วยน้ำเปล่าอีก 30 นาที เป็นเวลา 3 ปี (ช่วงเริ่มต้นของการปลูกปลูกไม้ผล

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់របៀបនៃការគណនាថ្លៃដើម និងធាតុចូល:
 • ក្នុងតំបន់អនុវត្តបច្ចេកទេស
កំណត់ទំហំ និងឯកត្តាផ្ទៃដី:

1 ไร่

បើសិនប្រើឯកតាតាមតំបន់ សូមបញ្ជាក់តម្លៃបម្លែងវាទៅជាហិកតា (ឧ. 1 ហិកតា = 2.47 អា)៖ 1 ហិកតា =​​:

-

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Thai Baht

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

32,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

แรงงานต่อวันคือ 300 บาท

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพ -
2. วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพ -
មតិយោបល់:

เป็นการใช้เทคโนโลยีระหว่างการบำรุงและดูแลไม้ผลก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម จ้างผลิตน้ำหมักชีวภาพพด.2,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักชีวภาพน้ำซาวข้าว คน 2,0 300,0 600,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម ต่อท่อน้ำสปริงเกอร์ คน 2,0 300,0 600,0 100,0
សម្ភារៈ ท่อน้ำและข้อต่อ ตัว 50,0 40,0 2000,0 100,0
សម្ភារៈ ปั๊มน้ำ ปั๊ม 1,0 8000,0 8000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ถังหมัก ใบ 3,0 500,0 1500,0 80,0
ជី និងសារធាតុពុល กากน้ำตาล ลิตร 120,0 12,0 1440,0 80,0
ជី និងសារធាតុពុល เศษปลา/เศษผักผลไม้Waste กิโลกรัม 40,0 10,0 400,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ผงชูรส/กะปิ/ไข่/Yakult/ซีอิ๋ว/น้ำตาลทราย - 1,0 100,0 100,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល สารเร่วพด2 ซอง 1,0 14,0 14,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 14654,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 457,94
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี

មតិយោបល់:

สถานีพัฒนาที่ดินสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ ถังหมัก กากน้ำตาล และเชื้อจุลินทรีย์สารเร่ง พด.2

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. 1. การใช้น้ำหมักชีวภาพ สัปดาห์ละ1ครั้ง
2. 2. การผลิตน้ำหมักชีวภาพ 3 เดือน/ครั้ง
មតិយោបល់:

เป็นการดูแลรักษาเครื่องมือ เช่น ข้อต่อ หัวฉีด ไม่ให้อุดตัน

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម จ้างผลิตน้ำหมักชีวภาพพด.2,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง,น้ำหมักชีวภาพน้ำซาวข้าว คน 4,0 300,0 1200,0 100,0
សម្ភារៈ ท่อน้ำและข้อต่อ ตัว 50,0 40,0 2000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល กากน้ำตาล ลิตร 120,0 12,0 1440,0 80,0
ជី និងសារធាតុពុល เศษปลา/เศษผักผลไม้Waste กิโลกรัม 40,0 10,0 400,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល ผงชูรส/กะปิ/ไข่/Yakult/ซีอิ๋ว/น้ำตาลทราย กิโลกรัม 1,0 100,0 100,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល สารเร่วพด2 ซอง 1,0 14,0 14,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 5154,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 161,06
ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ដីមិនមានថ្លៃដើម 100% សូមបញ្ជាក់ថានរណាដែលចំណាយថ្លៃដើមដែលនៅសល់:

-

មតិយោបល់:

เป็นค่ารักษาซ่อมแซมในกรณีที่ชำรุดเสียหาย

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

ราคาวัตถุดิบในการผลิคน้ำหมักชีวภาพ เช่นกากน้ำตาล

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

-

បញ្ជាក់ឈ្មោះឯកសារយោងនៃស្ថានីយឧតុនិយម:

-

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • សើម

-

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • មិនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

-

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ទាប (<1%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

-

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

កម្រិតមធ្យម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកសម្រាប់តែការធ្វើកសិកម្ម (ស្រោចស្រព)

តើមានបញ្ហាភាពទឹកប្រៃហូរចូលមកដែរឬទេ?

ទេ

តើទឹកជំនន់កំពុងកើតមាននៅតំបន់នេះដែររឺទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

คุณภาพน้ำดีสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรได้ แต่ยังไม่เหมาะสำหรับการดื่มกินต้องได้รับบำบัดก่อนจึงจะนำมาบริโภคได้

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ខ្ពស់
ភាពសម្បូរបែបនៃទីជម្រក:
 • កម្រិតមធ្យម
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

เนื่องจากมีการปลูกพืชหลายชนิด เช่น ทุเรียน ลองกอง ส้มโอ มะนาว ถั่ว ชะอม ทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสูง ส่วนแหล่งที่อยู่อาศัยมีไม่มากทำให้มีความหลากหลายในระดับปานกลาง

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

នៅមួយកន្លែង ឬពនេចរ :
 • នៅមួយកន្លែង
ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មាន
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
អាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
 • មនុស្សចាស់
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

-

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតមធ្យម
មតិយោបល់:

เนื่องจากเป็นการประเมินราคาที่ดินในเขตเมือง

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
សូមបញ្ជាក់:

สิทธิในการใช้น้ำเป็นแบบเปิดเนื่องจากเป็นประปาของชุมชนไม่มีระเบียบว่าอย่างไรแต่เสียค่าใช้จ่ายตามปริมาณใช้จริงและส่วนใหญ่การใช้น้ำในพื้นที่มาจากบ่อของตนเองเป็นหลัก

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
មតិយោបល់:

-

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

10

គុណភាពក្រោយ SLM:

30

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ผลทุเรียนเพิ่มขึ้น

គុណភាពដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

-

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ปัจจัยบางอย่างนามาใช้ในปีถัดไปได้ เช่น ถังหมัก

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

รายได้จากการจำหน่ายต้นพันธุ์ และผลทุเรียน

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้

ស្ថានភាពសុខភាព

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

កម្មសិទ្ធដីប្រើប្រាស់/​​ ទឹក

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

สถาบันครอบครัว

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ดินมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น โครงสร้างดินดีขึ้น

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

គុណភាពទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ลดการปนเปื้อนเนื่องจากเป็นการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល
ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

มีหญ้าปกคลุมมีไส้เดือน

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ

ដីប្រេះ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ดินร่วนซุยขึ้น

ដីហាប់

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង

ជាតិអាស៊ីត

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
គុណភាពមុន SLM:

4.0-4.5

គុណភាពក្រោយ SLM:

5.5-6.0

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

pH เพิ่มขึ้น

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង

ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ไส้เดือนเพิ่มขึ้น

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ/ ជំងឺ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ลดลง

ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់

កើនឡើង
ថយចុះ

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន

ថយចុះ
កើនឡើង

ទឹកក្រោមដី/ ការបំពុលទឹកទន្លេ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

ลดลงเนื่องจากลดการใช้สารเคมี

ខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ/ឯកជន

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មធ្យម
សីតុណ្ហភាពប្រចាំរដូវកាល រដូវក្តៅ កើនឡើង មិនល្អ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មធ្យម
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល សើម/រដូវភ្លៀង កើនឡើង មិនល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ដោយទឹកភ្លៀង មធ្យម
មតិយោបល់:

ปีนี้ฝนประจำปีมาเร็วขึ้นทำให้ผลไม้ติดผลลดลงเนื่องจากฝนตกลงมาช่วงออกดอก

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

ប៉ះពាល់តិចតួចបំផុត

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

មតិយោបល់:

คิดเห็น การทำน้ำหมักและการวางระบบกระจายน้ำในแปลงจะเป็นการลงทุนในปีแรกที่สูงแต่ในปีถัดไปค่าใช้จ่ายจะลดลงเพราะไม่ได้ซื้อเพิ่ม เช่น ถังหมัก ท่อน้ำ ปั๊มน้ำ มีแต่ค่าดูแลรักษาเวลาชำรุด เสียหาย เช่น ท่อน้ำแตก อุดตัน และมีระยะเวลาการใช้ ประมาณ 4-5 ปี

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 1-10%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

เฉพาะอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 0-10%
មតិយោបល់:

ประมาณจากจำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เข้ามาศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้

6.6 ការបន្សុំា

តើថ្មីៗនេះ បច្ចេកទេសនេះត្រូវបានកែតម្រូវ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ​ទៅនឹង​ស្ថាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ដែរ​ឬទេ?

បាទ/ចា៎

បើឆ្លើយបាទ/ ចា៎ សូមកំណត់ថាតើស្ថានភាពប្រែប្រួលមួយណាត្រូវបានបន្ស៊ាំ:
 • បម្រែបម្រួលទីផ្សារ
បញ្ជាក់ពីការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេស (ការរៀបចំ, ឧបករណ៍/ប្រភេទ​ ។ល។):

ความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์มีเพิ่มขึ้น ทำให้เทคโนโลยีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
มีองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติจริง/เห็นผลจริง
เทคโนโลยีนี้เผยแพร่หลายช่องทาง
มีสถานที่และอุปกรณ์พร้อมในการเผยแพร่
มีองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติจริง/เห็นผลจริง
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
วิธีการ/ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน
วิธีการใช้ นำไปใช้ได้ง่าย สะดวกไม่ยุงยาก
-

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
ไม่ทราบปริมาณธาตุอาหารพืชในน้ำหมัก ให้มีกาตรวจวิเคราะห์
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
เกษตรกรยังขาดแรงจูงใจในการทำ ให้เกษตรกรเห็นว่าลดต้นทุนได้อย่างไร ส่งผลดีต่อพืชอย่างไร
การใช้เทคโนโลยีนี้ เเกษตรกรที่จะปฏิบัติตามต้องมีความเชื่อมั่น ขยันและอดทน...เนื่องจากต้องใช้เวล
าในการพิสูจน์ให้เก็นผลจากการใช้
รัฐและเกษตรกรต้องร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร ด้วยการให้ความรู้ และเผยแพร่

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

5 ราย

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

5 ราย

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

10/10/2018

មតិយោបល់:

-

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

-

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

-

7.3 ការភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលើប្រព័ន្ធអនឡាញ

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

-

វេបសាយ:

-

7.4 មតិយោបល់ទូទៅ

-

ម៉ូឌុល