ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Улучшение земель в аридных условиях через создание фисташковых сортовых плантаций [ອູເບກີສຖານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Uzbekistan

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: 1. Технология была разработана и внедрена в рамках Программы Малых Грантов ГЭФ/ПРООН в Узбекистане. Национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков. 2. Документирование технологии  в глобальную базу знаний WOCAT  осуществлено  экспертами Многостранового проекта ГЭФ/ПРООН/ГМ/ГИЦ по повышению потенциала для УУЗР Программы ИСЦАУЗР в Узбекистане.

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 80%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Улучшение земель в аридных условиях через создание фисташковых сортовых плантаций

ປະເທດ:

ອູເບກີສຖານ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Uzbekistan

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

1. Технология была разработана и внедрена в рамках Программы Малых Грантов ГЭФ/ПРООН в Узбекистане. Национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков.
2. Документирование технологии  в глобальную базу знаний WOCAT  осуществлено  экспертами Многостранового проекта ГЭФ/ПРООН/ГМ/ГИЦ по повышению потенциала для УУЗР Программы ИСЦАУЗР в Узбекистане.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Суть технологии: Создание плантаций фисташки на пологих склонах для повышения производительных функций земли, предотвращения деградации и восстановления ландшафтов  предгорной аридной зоны.
Плантации сортовой фисташки создаются по садовому типу (семенами и саженцами). Схема посадки 6х6 (т.е.,  на 1 га 280 шт.). Для борьбы с сорняками проводится вспашка и для разбивки глыб - чизелевание, что является общепринятой практикой. Для предотвращения поедания животными плантацию ограждают колючей проволокой в четыре ряда на деревянных столбах с посадкой шиповника.  Через 2-3 года  шиповник сам будет живым  колючим заграждением, а проволоку можно снять и использовать для других участков.
Для лучшей приживаемости/всхожести в первый год дают послепосадочный полив из расчета 1,5 -2 л на 1 растение.  В течение трех летних месяцев (июнь-август) проводят  поливы  3 раза в месяц, применяя капельный способ из пластиковых баклажек.
В течение вегетации междурядья рыхлят  и удаляют сорняки. Удобрения вносят в приствольные круги площадью 16-20м2 один раз в три года из расчета на 1га: N 100-150 кг, P – 75-100 кг, K – 15-20 кг действующего вещества. Через 15 лет нормы увеличивают  до 300-400 кг азота, 300 кг фосфора и 50-75 кг калия. При дополнительном внесении навоза 30-40 т/га  дозы азота снижаются до 150-200 кг/га, фосфора – 150 кг/га и калия – 25-50 кг/га.
Формовку штамба проводят на 2-3-й год  путем обрезки боковых отрастающих веток до высоты 20 см. В это же время делается прививка (окулировка) выбранным сортом для ускорения вступления в фазу плодоношения и повышения урожайности.

ສະຖານທີ່

Широта центра: Поселок  Норвон, ф/х “СБМ Мухаммадамин”

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Почвенный покров представлен  мощными суглинистыми сероземными почвами. Плодородие почвы оценивается в 30-40 баллов по 100 бальной шкале. Наименьшая влагоемкость (водоудерживающая способность почвы) 20-30%. Грунтовые воды залегают глубоко. почвами пустынного и полупустынного типа.
Основные черты климата - резкая континентальность и засушливость. Сезонные температуры являются чрезвычайно высокими – от 35 до 45 градусов тепла летом, и до 25 градусов ниже нуля зимой. 2 месяца температура воздуха меньше 5 градусов, и 9 месяцев – выше 10 градусов.Осадков выпадает около  300-500 мм в год,90% осадков приходится на октябрь-май.
Природно-климатические особенности обусловили высокую уязвимость аридных экосистем к деградации земли и опустыниванию, угрожающих развитию экономики, с
Территория области  представлена предгорными (адырными) землями.
Плантация фисташки расположена на пологом склоне холмистой местности предгорий (адыров) с низкой обеспеченностью осадками и отсутствием поверхностных водных источников для орошения.   Ранее это было  пастбище с явными признаками эрозии.

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

Местное население в основном занимается животноводством. Сельское хозяйство, преимущественно богарное земледелие – это выращивание озимой пшеницы.|
Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет $561 US/год на 1 сельского жителя  Джизакской области (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009.|
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком  

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Технология основана на использовании биологической особенности фисташки – успешно произрастать и давать плоды в исключительно засушливых условиях, где ни одна порода не может расти без дополнительного орошения|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Проблемы богары и пастбищ предгорной зоны
Предгорная (адырная) зона и зона низких гор в  Узбекистане представлена пастбищами и богарной пашней, занятой, главным образом, озимой пшеницей. Урожай на богаре полностью зависит от влагообеспеченности конкретного года. А так как богарная зона низко обеспеченная  осадками, то урожайность озимой пшеницы неустойчива и редко превышает 8-10 ц/га. В отдельные годы выращенное зерно не компенсирует даже посевной материал или же урожай полностью отсутствует.|2.Повышение занятости населения и появление дополнительных источников дохода
Продолжительности жизни фисташкового дерева – более 1000 лет. Фисташковые плантации – эффективный дополнительной источник занятости и средств существования населения, проживающего в  засушливых ландшафтах предгорий Узбекистана. Рентабельность фисташковых плантаций (500-600% за 18 лет существования плантации)  и высокая рыночная стоимость фисташки обеспечивают устойчивые доходы для местных сообществ и выгоды для среды об

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

1. Реабилитация земель предгорной зоны
2. Решение проблем деградации земель, таких как потеря верхнего слоя почвы, уменьшение биомассы, снижение плодородия почвы
3. Снижение давления на естественные пастбища
4. Альтернативные источники дохода

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Цель 1.  Реабилитация и улучшение земель, восстановление ландшафтов предгорной и низкогорной аридной зоны, адаптация к климатическим изменениям и получение сельскохозяйственной продукции и дохода.|

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

Реабилитация и улучшение земель, восстановление ландшафтов предгорной и низкогорной аридной зоны, адаптация к климатическим изменениям и получение сельскохозяйственной продукции и дохода.
1. Подготовка почвы - вспашки поля и чизелевания.
2. Посадке предшествует  разметка участка с установкой колышков на посадочных местах по схеме 6х8 м (густота посадки 208 шт/га).
3. Ограждение плантаций защитным ограждением с посадкой шиповником, для предотвращения поедания животными. Через 2-3 года

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Технология основана на использовании биологической особенности фисташки плодоносить в исключительно засушливых условиях без орошения. Организация посадки выполняется традиционным способом, начиная с подготовки почвы - вспашки поля и чизелевания. Посадке предшествует  разметка участка с установкой колышков на посадочных местах по схеме 6х8 м (густота посадки 208 шт/га). Для предотвращения поедания животными плантацию ограждают колючей проволокой на деревянных столбах с посадкой шиповника.  Через 2-3 года  шиповник сам становится живым  колючим заграждением, а проволока используется для других участков.
Послепосадочный полив дается из расчета 1,5 -2 л на 1 растение, и в течение трех летних месяцев  поливы проводят  3-5 раз в месяц, применяя примитивный капельный способ из пластиковых баклажек.   Для полуобеспеченной осадками богары (300-500мм/год) полив проводится только первые 2 года. В междурядьях плантации до вступления фисташки в фазу хозяйственного плодоношения (первые 8 лет) выращивают пропашные засухоустойчивые культуры, такие как сафлор, горох, бахча и люцерна. Для улучшения почвенных свойств особую роль играет люцерна (структуро- и гумусообразование, фиксация свободного азота и накопление его  в клубеньковых бактериях корней и др.).  При этом,  дополнительно никаких исходных вкладов в технологию не требуется, поскольку при закладке фисташковых плантаций подготовка почвы уже проведена.
Вносят минеральные удобрения: 290 кг/га аммиачной селитры (N 33-34,5%) и 220 кг/га суперфосфата (P 45%).  Для ускорения плодоношения на 3-4 й год после посадки делают прививку выбранным сортом.

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ

Программа малых грантов ГЭФ в Узбекистане  Представительство ПРООН в Узбекистане. | ул. Шевченко, 1. Ташкент
Республика Узбекистан

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

1. Фермерское хозяйство “СБМ Мухаммадамин” и Сельский сход граждан
2.Республиканский НИИ Центр декоративного садоводства и лесного хозяйства
3.Инициатива Стран Центральной Азии по Управлению Земельными Ресурсами (ИСЦАУЗР), Узбекистан|

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມພາຍໃນປະເທດ
 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

1. Фермерское хозяйство “СБМ Мухаммадамин”
2. Сельский сход граждан
3. Программа малых грантов ГЭФ в Узбекистане (ПРООН)
4. Республиканский НИИ Центр декоративного садоводства и лесного хозяйства  
5. Инициатива Стран Центральной Азии по Управлению Земельными Ресурсами (ИСЦАУЗР), Узбекистан.

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

1.Фермерское хозяйство  - внедрение и реализация  технологии  
2. Программа Малых грантов ГЭФ, ПРООН  - финансирование и поддержка в реализации  и внедрении
3.Республиканский НИИ Центр декоративного садоводства и лесного хозяйства  - поддержка в проектировании и реализации
4. Программа ИСЦАУЗР при технической поддержке специалистов УЗГИП института  Минсельводхоза РУз – документирование и интеграция технологии  глобальную базу знаний  WOCAT

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ປຶກສາຫາລື
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

1. Вложения, сделанные в фисташковую плантацию, дают прибыль в течение всей жизни фермера и его потомков
2. Это дополнительный фактор местного развития (дополнительный доход, дополнительные рабочие места и др. выгоды). |
1. Изменение типа использования земель.
2. Снижение нагрузки на пастбищные территории предгорной зоны
3. В краткосрочный период отсутствие дохода от фисташки компенсируется выращиванием пропашных засухоустойчивых культур в междурядьях, таких как сафлор, горох, бахча или люцерна|
1. Фисташковое садоводство - более приемлемая форма использования земли, чем животноводство и богарная пашня, с точки зрения устойчивости экосистем засушливых предгорий Узбекистана
2. Снижение нагрузки на пастбищные территории предгорной зоны

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

1. Снижение СО2 в атмосфере за счет секвестрации в биомассе древесных насаждений – вклад во всеобщие усилия с глобальным потеплением.
2. Увеличение разнообразия питания за счет использования в пищу плодов фисташки

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

Развитие фисташковых плантаций, обладающих многофункциональными мелиоративными свойствами и засухоустойчивостью, имеют исключительно важное значение для адаптации сельского населения  засушливой зоны страны к изменению климата. В долгосрочной перспективе фисташковое садоводство намного выгоднее, чем разведение скота, и более полезно для природы. |

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

Богарная пашня и предгорные пастбища в Джизакской области

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ແມ່ນ

ການລະບຸ ປະເພດຂອງແຮງຈູງໃຈ:
 • ນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບ (ຕົວຢ່າງ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕະຫຼາດ ແລະ ກົດລະບຽບ, ການນໍາເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ສະໜັບສະໜູນ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ)

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

2. Согласованные действия местных жителей
1. Наличие специалистов, способных обучить местных жителей правильным методам обработки богарных земель и  посадки фисташковых плантаций
3. Заинтересованность местного сообщества в улучшении производительности естественных пастбищ и богарных угодий и получении доходов

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

1. Орехи фисташки очень богаты протеинами, маслом, содержат многие микроэлементы а также фитостеролы –способные регулировать уровень холестерина и предупреждать заболевание раком молочной железы и простаты, плоды фисташки способствуют снижению кровяного давления и риска сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечивают организм полезными антиокислителями. Естественно, употребление в пищу оказывает положительное воздействие на здоровье населения|

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

1 Фисташковое садоводство - более приемлемая форма использования земли, чем животноводство и богарная пашня, с точки зрения устойчивости экосистем засушливых предгорий Узбекистана|

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ