ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

BOMBA DE SOGA [ອາເຈັນຕີນາ]

  • ​ການ​ສ້າງ:
  • ​ປັບ​ປູງ:
  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
  • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
  • Reviewer:

ການລາຍງານກິດຈະການ: Argentina

ຄວາມສົມບູນ: 46%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

BOMBA DE SOGA

ປະເທດ:

ອາເຈັນຕີນາ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Argentina

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Las bombas de soga permiten el suministro de agua para el ganado, o el riego en pequeña escala.
Tecnología sencilla, instalación económica y de mantenimiento simple.
Básicamente, se trata de una soga con “pistones o arandelas” insertados en forma equidistante. Esta soga,
impulsada por una polea, sube por dentro de un tubo plástico cuyo extremo se encuentra inmerso en el
agua del pozo/perforación desde donde se pretende bombear. De esta manera, el agua se introduce entre
los pistones de la soga y viaja hacia arriba donde un caño en derivación permite que sea descargada a un
tanque de almacenamiento.
La bomba de soga tiene una gran versatilidad en cuanto a quién y de que forma suministra la potencia para
accionarla. Se puede impulsar en forma manual dando vueltas a una manija, con pedales, con animales, con
motor, o con energía eólica.|

ສະຖານທີ່

REGIÓN PATAGÓNICA- Provincia de Río Negro

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Árido, con inviernos muy fríos y veranos secos y ventosos. La temperatura media anual de Ing. Jacobacci
es de 10,5 ºC y la precipitación media anual es de 159 mm, concentrada en la estación fría, y con una
importante variabilidad entre años: en el año más lluvioso (1984) cayeron 407 mm y en el más seco (1989)
29 mm (período 1942-1991; Bustos 1993). La temperatura media del mes más frío es de -0,8 C y se ha
registrado como mínima absoluta -30 C. La temperatura media del mes más cálido es de 2|
Gran Paisaje Mesetas Basálticas: Se trata de altas mesetas (de 1000 a 1400 m. s.n.m.), constituidas por
diferentes coladas de basaltos olivínicos terciarios y cuaternarios, con relieve plano a suavemente
onduladas Gran Paisaje Sierras y Colinas: paisaje de serranías con altimetría entre 1200 y 1500 m. s.n.m.),
algunas formadas por rocas volcánico Gran Paisaje Depresiones y Planicies Bajas: Está formado por
extensas llanuras onduladas y lomas bajas, comprendidas entre 800 y 1200 m s.n.m.|
Aridisoles y Entisoles

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

BAJO
Producción agropecuaria.
El tamaño de las explotaciones es variable, pero en general son productores de escasos recursos, cuya
principal fuente de ingreso proviene de la venta de lana de oveja y pelo de chivo. El agua se obtiene de
vertientes y /o pozos cavados a pala.|

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Medidas dirigidas a proteger la tierra de la erosión y mejorar la producción, o bien cambiar el uso del suelo
para sistema de producción alternativos.|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

escasez de agua para consumo humano y animal

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

La desertificación es el principal problema ecológico, repercutiendo directamente sobre la economía y la
calidad de vida de sus habitantes. La causa de este proceso es principalmente el sobre pastoreo seguido
de erosión eólica.|

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Almacenamiento y distribución de agua para consumo familiar, para el ganado y riego en pequeña escala
(huerta).|

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

En su construcción más simple, esta bomba permite elevar agua desde unos 40 m de profundidad hasta la altura de la derivación, ubicada a unos 1,2 m sobre el nivel de instalación de la bomba. Si bien no permite impulsar el agua con presión, con una polea adicional se la puede elevar como para bombearla a un tanque sobre una vivienda.
Su construcción y puesta en marcha demanda unos 8 jornales. La cantidad de tiempo que demanda su uso cotidiano es variable y va a depender principalmente de la profundidad de bombeo. En general esta tecnología es usada por los mismos dueños.
Los bienes necesarios para incorporar esta tecnología están en relación a los conductos de distribución de agua y tanques de almacenamiento. La bomba en si, se puede construir con elementos que se adquieren en cualquier corralón de materiales de construcción. El costo depende de la profundidad desde la que se va a bombear el agua, ya que una parte significativa del costo la constituyen los caños de bajada y los pistones.
La soga de la bomba y los pistones, constituyen el “kit” básico para realizar el mantenimiento de este tipo de bomba.|

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ

María Laura CORSO – LADA – Dirección de Conservación de Suelos y Lucha Contra la Desertificación|Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
mcorso@ambiente.gob.ar
|Ing. Sebastián GORTARI|Comisión nacional de Energía Atómica, Centro Atómico de Bariloche
gortari@cab.cnea.gov.ar

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

  • ການລິເລີ່ມພາຍໃນປະເທດ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

Su difusión se realiza a través del apoyo del Ente Provincial, el trabajo en conjunto con el INTA Bariloche.|

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ


ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ