ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

SMALL FARM RESERVOIR [ຟີລິປິນ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Philippines

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ບໍ່ແມ່ນ

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 91%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

SMALL FARM RESERVOIR

ປະເທດ:

ຟີລິປິນ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Philippines

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ບໍ່ແມ່ນ

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ພື້ນທີ່ການປູກພືດ
 • ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
 • ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການປ້ອງກັນ
 • ການຫຼຸດຜ່ອນ
 • ການປັບຕົວ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • ການຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສິນໃຈ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

“Small Farm Reservoir (SFR)” as a best practice promotes diversified farming technology. Among the major components of this project are management of watershed area and service area, development of reservoir area, trainings and seminars and dispersal of ducks, vegetable seeds and fingerlings (tilapia and hito).  In an SFR, a farmer could culture fish in the reservoir, plant/produce vegetables using stored water for watering, raise poultry/ducks and livestock and use water to irrigate the farm lands. By doing so, aside from rice farming, farmers could also earn additional income by selling some of their produce. It is also a form of savings for the family because aside from having a free, fresh, healthy and nutritious food, it also lessens likelihood of sickness. In addition, rain water collected add-up to a cooler environment in the surrounding area. |

ສະຖານທີ່

Municipality of Bingawan, Province of Iloilo, Philippines|

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ລະບຸການຂະຫຍາຍຂອງຕົນເປັນເຮັກຕາ:

6066.0

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

12679.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Type III Climate. There is a short dry season during months of February to April and rainy season starting May until January
Topography:
Topography is of hilly terrain
The soil type is classified as alimodian clay and bontog clay loam. The surface soil is brown, pale brown or light brown, reddish brown or yellowish brown, fin coarsely to granular, clay loam to loam.  Elements available are phosphorous and exchangeable potassium. |

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

Being an agricultural community, the main source of income of the majority of the residents is farming.  Others also engage in animal/poultry raising while some work as farm laborers in order to augment their income
There were 65% owner cultivator and the rest were Certificate of Land Title Holders and lease.
No Report Submitted

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Small Farm Reservoir (SFR) promotes diversified farming and encourages maximum utilization of resources.  The area can be used for various purposes to include culture of fish, vegetable production, and raising of poultry and livestock. It is also a measure for adaptation to climate change.|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Insufficient supply of water to irrigate farm lands.|2. Low income of farmers due to low production |3. Dependency of farmers on rice production as their source of livelihood|4. Adaptation to climate change

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

Small Farm Reservoirs (SFRs) can contribute in preventing soil erosion in sloping and rolling areas. As they collect and store rainwater and runoff, it could reduce the volume and eroding power of runoff within a sub-basin. They also capture eroded materials and thus contribute in minimizing siltation of low-lying areas and waterways.|

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. To transform and develop a small Municipality like Bingawan, Iloilo into a self-reliant, self-sufficient and productive community by year 2010.|2. To reconstruct and rehabilitate 100 units Small Farm Reservoir (SFR) in the Municipality of Bingawan, Iloilo, gaining economic benefits for production and resource conservation.|3. To maximize the utilization of water in the SFR using modern farming systems and techniques as medium in providing technological transfer and information dissemination. |4. To develop a workable linkages among partner agencies, institutions, farmers and private sector as to link services and resources for community development potentials.

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

1. Close coordination with other lead support agencies’ extension workers to effect concerted efforts in project implementation.
1. Develop organizational and management capabilities among farmers through conduct of consultation focus group discussion, workshop, seminars, meetings and classes to farmer and their organization.|
1. Conduct of field visit and survey by the LGU on the best possible SFR sites.|2. Rehabilitation and construction of SFR.|3. Inclusion of the project in the Development Plan of the LGU
1. Dispersal of ducks, vegetable seeds, fingerlings (tilapia and hito), certified palay seeds|

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Background: Being an agricultural community, adequate supply of irrigation water is very vital for the lives of Bingawanons.  However, way back in 1990s, due to its location irrigation support facility in the Municipality was very limited.  Only the two (2) creeks, a Small Water Impounding Project (SWIP) constructed by the Bureau of Soils and Water Management in Poblacion and the Community Irrigation Project (CIP) in Brgy. Ngingi-an served as sources of irrigation water for the farmers.  This situation led to the construction of Small farm Reservoirs in different areas of Bingawan.
Small Farm Reservoir is small earth dam structure designed for storage of rainwater and runoff to serve a single rain-fed farm.  It is applicable in numerous farm sites with rolling and undulating lands. Size of a Small Farm Reservoir ranges from an area 400 sq.m. to 2,000 sq.m. and has an embankment of 4 meters above ground level.  Construction could either be done using heavy equipment like pay loader, bulldozer, backhoe or manual using spade, hoe and other construction materials.  Irrigation is done using pvc siphon or pumps.
Small Farm Reservoir (SFR) is suited in areas with rolling and undulating lands. It consists of watershed or drainage area on the upstream part; a reservoir area to which runoff from the watershed and direct rainfall are collected; earth embankment with a height of about 4 meters or less and on-farm service area usually being planted to rice and vegetables.

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


Local Government Units of Bingawan, Iloilo|Bingawan, Iloilo
Region VI
Philippines|Bureau of Soils and Water Management|SRDC Building, Elliptical Road cor. Visayas Avenue
Diliman, Quezon City, Philippines

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

Bureau of Soil and Water Management (BSWM)|Department of Agriculture Regional Field Unit No. 6|Local Government Unit of Bingawan (Iloilo)|Farmer beneficiaries

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມພາຍໃນປະເທດ
 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ - ລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

1. Bingawan Farmers’ Federation|2. Bingawan Agricultural and Fishery Council

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

The federation & council organized the farmers and identified farmer-beneficiaries and farm sites for the possible rehabilitation and construction of SFR. Agricultural technologies and inputs are introduced to these farmers through the organization and maintenance of SFR which are being done by the recipients.

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

Additional income of farmers from production of fish, vegetables, poultry, livestock.|
Promotes a cooler environment, a big contribution to address impacts of climate change.|
Minimizes surface run-off and promotes bio-diversity
Savings for the family (free source of healthy and nutritious food and lesser tendency of sickness).
Source of irrigation water that saves crops during unexpected drought periods.
Diversified farming and maximum utilization of resources.

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

Provides fresher and cheaper supply of vegetables in the market.
Job generation in other areas thru increased volume of agricultural produce that will be handled (transporting and marketing).

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

SFR promotes diversified farming and inland fish culture thereby allowing growth and encouraging cultivation and production of different variety of plants/crops and animals and fish species.
Protection and preservation of forest is very vital for the establishment of an SFR to ensure sustainable water availability in the reservoir. The forest that covers the watershed then serves a greenhouse gases (GHG) sink.  Also, the presence of SFR adds-up to a cooler environment in the surrounding area.  
Scarcity of water supply is one of the major effects of climate change. With the presence of SFR, farmers were able to store water to irrigate their farmlands even at times of drought or prolong dry season.|

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ແມ່ນ

ລະບຸ:

The Small Farm Reservoir has more benefits among its beneficiaries. With the total cost of P10,000.00 for the rehabilitation per unit, the estimated income of every famer in every SFR is P150,000.00 per year. Added to that, are non-quantifiable benefits in terms of its environmental services (e.g. rainwater harvesting and recharging shallow aquifers).

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

Oton, Iloilo|San Enrique, Iloilo|Bohol, Province|Other areas of the country with undulating to rolling topography

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

Strong support of the Local Government Units (LGUs)
Support from other national government agencies (NGAs)
Open-mindedness and willingness to adopt technology transfer by the farmers

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ
 • ສາກົນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

1. Good coordination and partnership with relevant government agencies was a key to the success of the initiative

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະທາງດ້ານການເງິນ

1. Potential of the SFR to support diversified farming should be maximized|2. Strong financial support not only from LGU but other agencies concerned.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

1. SFR should be strategically located in sloping and undulating areas with more trees above for water catchment|2. SFR should be properly designed with respect to the social and physical characteristics of the project sites.

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ