CCA

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ເຕັກໂນໂລຢີ:Sistema de captación de agua pluvial en techo (Pozo cisterna)
 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

cca_5580

ຄວາມສົມບູນ: 81%

1. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວໄປ

1.1 ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີ

ຊື່:

Sistema de captación de agua pluvial en techo

ຊື່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ:

Pozo cisterna

ປະເທດ:

ນິກາຣາກວາ

1.2 ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ຂອງຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

Martínez Dinarcelia

84277287

Comité de Microcuenca y miebro de Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)

Comunidad de San Agustín

ນິກາຣາກວາ

ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະ ສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ​ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - ນິກາຣາກວາ
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານຜ່ານ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

12/09/2019

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

2. ການເປີດຮັບ

2.2 ປະສົບການຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຂະຫຍາຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ

ຊີ້ບອກລະດູການ ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ອຸນຫະພູມລະດູການ ລະດູແລ້ງ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ ຫຼຸດລົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ປະລິມານນ້ຳຝົນຕາມລະດູການ ຄວາມຊຸ່ມ / ລະດູຝົນ ຫຼຸດລົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ໄພພິບັດທາງອຸຕຸນິຍົມ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ພາຍຸລູກເຫັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມຖີ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງພູມອາກາດ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງຊີວະພາບ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີສຸດ (ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ)
ອື່ນໆ (ລະບຸ) ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
La densidad aumentada de insectos (zancudos transmisores de dengue) incrementó la fumigación con cipermetrina y diesel. ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຈາກທັດສະນະມູມມອງ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເອງ, ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້່ນບໍ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ? (ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮູນແຮງ ຂອງການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ), :

ແມ່ນແລ້ວ

ລະບຸໃກ້ຈະເຂົ້າສູ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ:

la falta de presencia de lluvias disminuye el estado de respuesta de funcionamiento de la tecnología.

ລະບຸເກນສຳລັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ(ໄພພິບັດ):

Escasez de agua y baja disponibilidad para consumo humano y actividades domésticas.

2.3 ປະສົບກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ໄພພິບັດ)ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນນັ້ນ?

ບໍ່ແມ່ນ

3. ຄວາມບອບບາງ (ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ)

3.1 ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ທີ່ພົວພັນເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ

ຕາຕະລາງ 1: ເມີນຜົນຄືນໃໝ່ຂອງປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 37
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ) ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງປະເພດດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 3.7 ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ກັບເຊື່ອມສະພາບການທີ່ຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ລະບຸ / ຄວາມເຫັນ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Por la geología de los suelo en la cuenca no hay agua subterránea.
Aumenta de la tasa de evaporación.

ອຸນຫະພູມລະດູການ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Por la geología de los suelo en la cuenca no hay agua subterránea.
Aumenta de la tasa de evaporación.

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Bajas precipitaciones afectan la disponibilidad de agua en fuentes superficiales y manantiales en cantidad y calidad

ປະລິມານນ້ຳຝົນຕາມລະດູການ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Se han presentado de forma dispersa e irregulares, incrementan la temperatura ambiental.

ພາຍຸລູກເຫັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ

Bp: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດຕູພືດ / ພະຍາດຕິດຕໍ່, ການສູນເສຍຂອງຜູ້ລ້າ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Presencia de lluvias con granizos escasa e irregular con baja presencia (una lluvia) durante el mes de abril.

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Aumenta la evaporación y disminuye la humedad relativa por ende la sensación de calor ambiental.

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Baja presencia de lluvias, baja la calidad de vida de las personas, baja el nivel de higiene de la población

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Disminución de la cobertura vegetal, aumento del calor local, y disminución en la retención de agua en el bosque

ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້

Bp: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດຕູພືດ / ພະຍາດຕິດຕໍ່, ການສູນເສຍຂອງຜູ້ລ້າ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Presencia de enfermedades que afectan la calidad de la vida de la familia, el suelo y el bosque.
ຕາຕະລາງ 2: ການປະເມີນຜົນຂອງໃຫມ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ) ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນປະເພດໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ທີ່ຮ້າຍ (ໄພພິບັດ) ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ກັບເຊື່ອມສະພາບການທີ່ຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ລະບຸ / ຄວາມເຫັນ

ອຸນຫະພູມລະດູການ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Aumenta la tasa de evaporación

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Baja disponibilidad de agua para consumo humano

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Aumenta la tasa de evaporación

ປະລິມານນ້ຳຝົນຕາມລະດູການ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Limitada disponibilidad de agua para consumo humano y actividades domésticas

ພາຍຸລູກເຫັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ

Bp: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດຕູພືດ / ພະຍາດຕິດຕໍ່, ການສູນເສຍຂອງຜູ້ລ້າ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Incremento de la población de sp plagas que afectan la salud humana, el suelo y la vegetación

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Aumento de la tasa de evaporación, afectación a la salud humana, baja disponibilidad de agua

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Disminución de caudales de agua superficial y manantiales, baja disponibilidad de agua para consumo humano y actividades domésticas.

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

Hs: ການປ່ຽນແປງໃນປະລິມານໍ້າໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Disminución cobertura vegetal por ende baja la disponibilidad de agua, debido a que por la geología de cuenca no hay agua subterránea.

ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້

Bp: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດຕູພືດ / ພະຍາດຕິດຕໍ່, ການສູນເສຍຂອງຜູ້ລ້າ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ Favorece la condiciones climáticas para el desarrollo de enfermedades la salud humano y los bosque por ende la calidad de vida de los comunitarios

3.2 ຜົນກະທົບທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊ້າໆ ແລະ ແບບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກີດສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ການຜະລິດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ

ເຂດພື້ນທີ່ການຜະລິດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ມີນໍ້າກິນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ອຸນຫະພູມລະດູການ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ປະລິມານນ້ຳຝົນຕາມລະດູການ

ດື່ມຄຸນນະພາບນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ພາຍຸລູກເຫັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

ດື່ມຄຸນນະພາບນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລາຍຮັບ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິີດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ພາຍຸລູກເຫັບຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ຈຳນວນວຽກ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານເສດຖະກິດ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ອື່ນໆ

ຈຳນວນວຽກ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ຜົນກະທົບອື່ນໆຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້

Enfermedades humanas dengue, gastrointestinales
incrementó

ຜົນກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທຳສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້

ສຸຂະພາບໃນຂະນະນັ້ນ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ການປັບປຸງ

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ

ສຸຂະພາບໃນຂະນະນັ້ນ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ການປັບປຸງ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

ສະຖານະການຂອງສັງຄົມ ແລະ ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດທາງເສດຖະກິດ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ການປັບປຸງ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

Pérdida de cobertura vegetal, aumento de temperatura local
Incrementó

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ອື່ນໆ

ປະລິມານນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ດິນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ

ອື່ນໆ

ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊີວະນາໆພັນ: ພືດຜັກ, ສັດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

ສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ/ຊັ້ນດິນ ຊັ້ນ C
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ສັດຕູພືດ / ພະຍາດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

ການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ ແລະ ທາດອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄໝ້
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ

ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ

ຈຸນລະພາກ, ສະພາບອາກາດ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ການປັບປຸງ
ຜົນກະທົບອື່ນໆຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄຟ​ໄໝ້​ປ່າ

erosión de suelos
disminuyó
Incremetó

ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງໃນພື້ນທີ່

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ອື່ນໆ

ມີນ້ຳ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ອື່ນໆ

ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ:

En el año 2019 los protagonistas manifiestan, largos periodos de sequía, aumento de la temperatura, incremento de incendios forestales, presencia de insectos vectores de enfermedades, como causas de la baja disponibilidad de agua, la pérdida de cosecha del entorno, alto costo de adquisición de alimentos básicos, la inseguridad alimentaria, migración de miembros de las familias en busca de empleo en otras zonas lo que genera la desintegración familias y con todo ello la baja calidad de vida en las familias.

3.3 ຄັ້ງທີ່ມີປະສົບການມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ໃນລະຫວ່າງປີ)

ໃນເວລາໃດຂອງປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງ? (ຕົວຢ່າງ: ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງລະດູການປູກ):

Los tiempos de alto riesgo en relación a la sequía y disponibilidad de agua principalmente de consumo humano, son los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, donde se ha presentado los mayores afectaciones de acumulación de agua en fuentes de agua y zonas potenciales de recarga hídrica.

4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວ

4.1 ການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ / ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ(ໄພພິບັດ) ຫຼື ບໍ່?
 • ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ຕື່ມໃສ່ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້
ປະເພດຂອງການວັດແທກ SLM (ວັດແທກການປັບຕົວ)

ມາດຕະການທາງດ້ານໂຄງສ້າງ

ມາດຕະການທາງດ້ານໂຄງສ້າງ
ສ້າງການລົງທຶນ:

ຂະໜາດກາງ

ລາຍລະອຽດ (ເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ອຸປະກອນ / ຊະນິດ):

Se mejoró la capacidad de almacenamiento, se instaló un filtro receptor de primeras aguas. Para extracción del agua del pozo cisterna se instaló una bomba EMA (bomba de vacío). La capacidad de almacenamiento es de 10,000 litros de agua que ha logrado abastecer hasta 4 meses del periodo seco con una norma de uso de 20 a 40 litros por persona por día.

ມາດຕະການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ມາດຕະການທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ສ້າງການລົງທຶນ:

ຜູ້ເຍົາ

ລາຍລະອຽດ (ເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ອຸປະກອນ / ຊະນິດ):

Mantenimiento preventivo; limpieza de canales, filtro, y pozo cisterna cada inicio de periodo lluvioso.
Mantenimiento correctivo; cada seis meses se realiza revisión del sistema para prevenir daños mayores en el área de captación, sistema de conducción y el almacenamiento.
Desarrollo de capacidades para el mantenimiento del sistema.

4.2 ມາດຕະການໃນການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ມີມາດຕະການການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າເປັນຫຍັງຈື່ງບອກວ່າ ແມ່ນ/ ບໍ່ແມ່ນ:

Reducción del trabajo en la gestión del agua de consumo humano, por que el agua esta cerca de la casa.
Mayor disponibilidad de agua a nivel familiar.
Se redujo el tiempo de trabajo en el acarreo de agua.
Mayor disponibilidad de tiempo para otras labores domésticas.
Evita conflictos por la gestión del agua.
Uso solidario del agua.
Mayor integración familiar en la realización de la obra.

4.3 ໄລຍະເວລາຂອງມາດຕະຖານການປັບຕົວ

ເມື່ອໃດມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈຳນຳໄປປະຕິບັດ?
 • ຫນ້ອຍກ່ວາ 5 ປີກ່ອນໜ້ານີ້

4.4 ແຮງຈູງໃຈໃນການໃຊ້ມາດຕະຖານການປັບຕົວ

ໂດຍໃຜ / ສິ່ງໃດ (the) ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s) ມີແຮງຈູງໃຈ ຫຼື ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະໃຊ້ມາດຕະການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່?
 • ການໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ພຽງຢ່າງດຽວ (ຕົນເອງການລິເລີ່ມ,)
 • ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນອື່ນໆ(s)
 • ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນສ່ວນໃຫຍ່ (s) ແຕ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ(s) SLM
 • ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ(s) SLM
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ(s) SLM
 • ສື່ມວນຊົນ, ຊ່ອງທາງການສື່ສານອື່ນ ໆ
ຖ້າຫາກ ຊ່ຽວຊານ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ແມ່ນພວກເຂົາມາຈາກອົງການໃດ:
 • ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການກະເສດ
 • ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ໂຄງການ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການຮ່ວມມືອົງການຈັດຕັ້ງ / ຕ່າງປະເທດ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Obras de sistema de captación de agua pluvial en techo, realizadas a través del Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, con la integración de esfuerzos a través de la alianza con instituciones estatales, estructuras comunitarias y la cooperación Suiza (COSUDE).

4.5 ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກ່ຽວກັບມາກຕະການການປັບຕົວ

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s) ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກໃດແດ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະການການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ຖ້າຫາກວ່າແມ່ນ, ໂດຍໃຜ?
 • ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການກະເສດ
 • ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ໂຄງການ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການຮ່ວມມືອົງການຈັດຕັ້ງ / ຕ່າງປະເທດ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Se ha realizado secuencia de orientaciones sobre;
Manejo Integrado de cuencas hidrográficas
Gestión comunitaria de cuencas y microcuencas.
Gestión integral de recursos hídricos a nivel comunitario
Captación de agua superficial; agua de lluvia para uso de consumo humano.
Uso eficiente del agua en la comunidad

4.6 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໃຈທີ່ໃຊ້ສຳລັບມາດຕະການການປັບຕົວ

ລະບຸວິທີການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າໄດ້ຈະໄດ້ຮັບການຄໍານວນ:
 • ຫນ່ວຍບໍລິການຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີ
ລະບຸໜ່ວຍ:

Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techo con almacenamiento en pozo cisterna.

ລະບຸປະລິມານ, ຄວາມຍາວ, ແລະອື່ນໆ (ຖ້າຫາກວ່າກ່ຽວຂ້ອງ):

Capacidad de 10,000 litros de agua (10 metros cúbicos), dos metros de diámetros y 4 metros de profundidad.

ລະບຸສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
 • ເງິນໂດລາສະຫະລັດ
ລະບຸອັດຕາແລກປ່ຽນຈາກ USD ຕໍ່ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ (ຖ້າຫາກວ່າກ່ຽວຂ້ອງ): 1 USD =:

1090.15

ລະບຸຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍຂອງແຮງງານຈ້າງຕໍ່ວັນ:

6.03

ລະບຸການປ້ອນຂໍ້ມູນ ໜ່ວຍບໍລິການ ປະລິມານ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ໜ່ວຍ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນ % ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົ່ງກະທົບຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ
ແຮງງານ Excavación manual m3 7.63 15.09 115.14 100.0
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Forro de ladrillo cuarterón m2 22.62 15.6 352.87
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Repello corriente m2 28.27 5.64 159.44
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Repello fino m2 28.27 5.64 159.44
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Loza superior de concreto reforzado m3 0.26 205.19 53.35
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Tapa metálica m2 0.36 25.65 9.23
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Gradas de acceso cemento bolsa 1.0 10.86 10.86
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Gradas de acceso arena m3 0.5 10.56 5.28
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ Gradas de acceso bloque de concreto unidad 50.0 0.63 31.5
ອື່ນໆ Gradas construcción unidad 1.0 15.09 15.09
ອື່ນໆ Bajante tubos pvc y accesorios unidad 1.0 23.54 23.54
ອື່ນໆ Canales pvc en cubierta en área de captación unidad 1.0 77.76 77.76
ອື່ນໆ Bomba para succión del agua unidad 1.0 40.74 40.74
ອື່ນໆ Filtro interceptor de primeras aguas unidad 1.0 19.31 19.31
ອື່ນໆ Instalación de sistema unidad 1.0 16.6 16.6
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ 1090.15
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 100 % ໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s), ຜູ້ໃດຈະໄດ້ຮັບທຶນຈາກຄ່າໃໍຊ້ຈ່າຍທີ່ຍັງເຫຼືອ:

Lo financió el Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, en alianza con instituciones del estado; Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Alcaldía Municipal de Dipilto , estructuras comunitarias; Comité de Microcuenca, Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), y la cooperación suiza (COSUDE)

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Los materiales de construcción son accesibles en el mercado local.
Los esfuerzos de construcción son una muestra de la generación de alianzas en diferentes niveles, desde los comunitarios, las unidades que implementan y la cooperación internacional.
La tecnología permite integrar el conocimiento técnico con el conocimiento local para mejores ajustes y seguridad en el funcionamiento de la tecnología.
La tecnología es fácilmente replicable a otras zonas con condiciones similares climáticas, tipo de suelo.
Antes de la realización de los sistemas de captación de agua pluvial en techo se consultó a cada una de las familias de su voluntad de participación y de aporte local.

4.7 ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີມາດຕະການທີ່ມິທາແຮງຫຍັງບໍ່? ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອປັບໂຕໃຫ້ເຫມາະສົມເຕັກໂນໂລຢີກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

1.Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
2, Limpieza del sistema antes de cada periodo lluvioso
3. Uso eficiente del agua
4. Aprovechamiento del agua de rebose en otros depósitos de almacenamiento
5. Mejorar la calidad del agua, mediante la aplicación de cloro o métodos sodi
6. Acompañar la tecnología de cosecha de agua con obras de retención y estabilización del suelo donde sean necesarias
7. Durante el periodo de lluvias continuas se puede usar una normativa de 40 litros por persona por día, para una familia de 5 personas, después de la última lluvia con el pozo cisterna a capacidad (10,000 litros), se debe usar 20 litros por persona por día, esto le garantiza un tiempo de aprovechamiento de tres meses, si la familia hace un uso más limitado hasta 16 litros por persona por día, el aprovechamiento del agua puede durar hasta cuatro meses, según la experiencia de los protagonistas.
8. La construcción del sistema de agua; número de canales de pvc y tamaño del depósito de almacenamiento de agua tiene una relación en base a la precipitación promedio de la zona, el área de captación o tamaño del techo en superficie (metros cuadrados), y la demanda de agua de la familia según el número de personas. Los sistemas construidos se han realizado con cálculos de precipitación en rango de 800 a 1000 mm, en área de techo de 36 a 45 m2 y para familias con población de 05 personas, para una norma de uso de agua de 40 litros por persona por día para el periodo lluvioso constante y después del último mes de lluvias en la zona o sea en el periodo seco con normativa de 20 litros por persona por día. El pozo cisterna tiene una capacidad de 10,000 litros.

4.8 ຊັບສິນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ)

ທຶນທາງການເງິນ

ເງິນຝາກປະຢັດຂອງຄົວເຮືອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Hacen tortillas de maíz y acarrear leña para vender y con esto generarse pequeños ahorros para la construcción y mantenimiento de la tecnología.

ທຶນທາງສັງຄົມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Comité de cuenca, comité de microcuenca, Comité de Agua Potable y Saneamiento, Red de promotores comunitarios.

ສະຖຽນລະພາບຂອງສັງຄົມສະພາບແວດລ້ອມທາງ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Seguridad de desplazamiento por la zona, baja actividad delicuencial que provoque robos de materiales de construcción.
Vida solidaria comunitaria del entorno.

ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ)
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Desarrollo de capacidades sobre temáticas de medidas de adaptación a los efectos del Cambio Climático.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການທີ່ດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, realiza un proceso de gestión de conocimiento para sistematizar experiencias de procesos y tecnologías con el propósito de comunicar, divulgar y compartir con protagonistas y otros interesados sobre medidas de adaptación al cambio climático.

ການສື່ສານ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ດີ ກົນໄກລະຫວ່າງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສຍອື່ນໆ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

El Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, realiza revistas, volantes, periodicos, edición de testimonios para compartir con protagonistas y decisores estatales y no gubernamentales, estructuras comunitarias.

ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນການພະຍາກອນອາກາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

La unidad ambiental municipal de la Municipalidad de Dipilto, tiene una oficina de prevención y gestión de riesgo, con equipos capacitados para dar seguimientos a pronósticos del tiempo y clima.

ທຶນຂອງມະນຸດ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາໃນການຈັດການດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Hace fortalecer conocimiento y conciencia de uso del agua.

ທຶນທາງດ້ານກາຍຍະພາບ

ຄວາມພ້ອມຂອງກຳລັງແຮງງານຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Hay disponibilidad de mano de obra con aportes voluntarios de los actores y protagonistas de las tecnologías.

ຄວາມພ້ອມໃຊ້ງານຂອງວັດສະດຸກໍສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Hay disponibilidad y accesibilidad de materiales en el mercado local

ທຶນທຳມະຊາດ

ການເປີດໃຊ້ສະພາບອາກາດ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Presencia de lluvias estacionales y anuales, en el periodo lluvioso.

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

5.1 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ
El funcionamiento de la tecnología se ajusta al pronóstico del cambio climático de la zona en la proyección modelada del 2021 al 2040, de manera que acuerdo a pronósticos y proyecciones todavía existe potencial de presencia de lluvias que se pueden captar para el funcionamiento de la obra.
La tecnología se puede acompañar con otras obras de retención y estabilidad de los suelos donde sean necesarios, principalmente en suelos con pendientes mayores a 30%, con terrenos pequeños de propietarios.
Los materiales de construcción se encuentran en el mercado local; no requiere materiales importados.
La construcción requiere de una corta inducción y orientación para poder realizar.
El mantenimiento correctivo y preventivo no requiere de grandes inversiones, ni de mano especializada, las familias están capacitadas para poder realizarlas.
Durante el periodo de lluvias continuas se puede usar una normativa de 40 litros por persona por día, para una familia de 5 personas, después de la última lluvia con el pozo cisterna a capacidad (10,000 litros), se debe usar 20 litros por persona por día, esto le garantiza un tiempo de aprovechamiento de tres meses, si la familia hace un uso más limitado hasta 16 litros por persona por día, el aprovechamiento del agua puede durar hasta cuatro meses, según la experiencia de los protagonistas.
La construcción del sistema de agua; tiene una relación en base a la precipitación promedio de la zona, el área de captación o tamaño del techo en superficie (metros cuadrados), y la demanda de agua de la familia según el número de personas. Los sistemas construidos se han realizado con cálculos de precipitación en rango de 800 a 1000 mm, en área de techo de 36 a 45 m2 y para familias con población de 05 personas. El pozo cisterna tiene una capacidad de 10,000 litros.

5.2 ຈຸດອ່ອນ/ ຂໍ້ເສ້ຍ / ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການໃນການເອົາຊະນະພວກເຂົາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Alto costo de inversión inicial es alto en relación al ingreso de las familias de la zona rural en donde se ha realizado esta tecnología. Gestión de recursos de cooperación para compra de materiales.
Generación de alianzas con diferentes actores.
La integración familiar y comunitaria para la gestión conjunta del agua.
Uso solidario del agua y esfuerzos comunitarios compartidos.
El funcionamiento de la tecnología depende de la presencia de lluvias. Aprovechando la escasas lluvias y haciendo uso eficiente del agua.
La tecnología no tiene la capacidad de abastecer a las familias en tiempos de sequía prolongada Uso eficiente del agua, prolonga el periodo de uso del agua.
Aprovechamiento del agua de rebose en nuevos depósitos de almacenamiento, esto cuando hay presencia de fenómenos hidroclimáticos.
Mal manejo de la tecnología podría ser foco de enfermedades a través de vectores (dengue y gasto intestinales y otros). Mantenimiento preventivo y correctivo de la obra.
Limpieza del sistema antes de cada periodo lluvioso.
Mejorar la calidad del agua mediante cloración o método sodi, para consumo humano directo.
La falta de aplicación de criterios técnicos podría exponer a las familias a riesgos. Casos específicos de terrenos con pendientes mayores a 30% y vulnerables a deslizamientos característicos de la parte alta y media de la cuenca del Río Dipilto. Aplicar mínimos de criterios técnicos; sobre nivel de techo, tipo de techo, techo no tiene contaminantes de pintura con plomo u otros, estabilidad de los suelos, no ubicar la obra en zonas de riesgo vulnerable a deslizamiento, aporte de contraparte de las familias de forma voluntaria,
Acompañar la tecnología de cosecha de agua con obras de retención y estabilidad de los suelos donde sean necesarios.
La falta de uso adecuado en base a normativa, disminuye el tiempo de aprovechamiento del agua (uso eficiente) Uso eficiente del agua con disciplina en base a normativa de uso.

6. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງ

6.1 ວິທີການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

16 protagonistas; representados por una protagonista lider de la comunidad de San Agustín.

 • ສໍາພາດ ຊ່ຽວຊານ ການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Un técnico especialista de seguimiento durante la implementación y funcionamiento de la tecnología.

6.2 ເອກກະສານອ້າງອີງ ທີ່ເປັນບົດລາຍງານ

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Manual de construcción del Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techo. Mauricio Cajina, 2018

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Informe de memoria de la construción de la tecnología. Mauricio Cajina, 2018.

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Testimonios sobre la gestión de captación de agua. Equipo técnico, PGCCRD, 2019

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Programa de Gestion Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

6.3 ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດໃຊ້ອອນລາຍ

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

Sistema de captación de agua pluvial en techo con pozo cisterna

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=aK6z69WreCk

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ