CCA

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ເຕັກໂນໂລຢີ:Ecofogón Modelo Justa (Fogón Mejorado)
 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

cca_5590

ເບິ່ງເນື້ອໃນ​ທັງ​ໝົດ
ຄວາມສົມບູນ: 62%

1. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວໄປ

1.1 ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີ

ຊື່:

Ecofogón Modelo Justa

ຊື່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ:

Fogón Mejorado

ປະເທດ:

ນິກາຣາກວາ

1.2 ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ຂອງຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະ ສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ​ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - ນິກາຣາກວາ
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານຜ່ານ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

12/09/2019

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

2. ການເປີດຮັບ

2.2 ປະສົບການຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຂະຫຍາຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ

ຊີ້ບອກລະດູການ ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ ຫຼຸດລົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຈາກທັດສະນະມູມມອງ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເອງ, ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້່ນບໍ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ? (ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮູນແຮງ ຂອງການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ), :

ບໍ່ມີ

2.3 ປະສົບກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ໄພພິບັດ)ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນນັ້ນ?

ບໍ່ແມ່ນ

3. ຄວາມບອບບາງ (ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ)

3.1 ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ທີ່ພົວພັນເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ

ຕາຕະລາງ 1: ເມີນຜົນຄືນໃໝ່ຂອງປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 37
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ) ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງປະເພດດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 3.7 ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ກັບເຊື່ອມສະພາບການທີ່ຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ລະບຸ / ຄວາມເຫັນ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ

Bq: ປະລິມານ / ຊີວະມວນການຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ອິດທິພົນບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ
ຕາຕະລາງ 2: ການປະເມີນຜົນຂອງໃຫມ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ) ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນປະເພດໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ທີ່ຮ້າຍ (ໄພພິບັດ) ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ກັບເຊື່ອມສະພາບການທີ່ຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ລະບຸ / ຄວາມເຫັນ
no aplica a degradación de suelo, porque la tecnología contribuye a reducir el consumo de leña

3.2 ຜົນກະທົບທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊ້າໆ ແລະ ແບບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກີດສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ການຜະລິດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ

ຜົນກະທົບອື່ນໆຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ

ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງໃນພື້ນທີ່

ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ:

La tecnología evaluada no genera impacto negativo en base al cambio climático, al momento d trabajar con el usuario de la tierra la herramienta no se ajusta a esta tecnología.

3.3 ຄັ້ງທີ່ມີປະສົບການມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ໃນລະຫວ່າງປີ)

ໃນເວລາໃດຂອງປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງ? (ຕົວຢ່າງ: ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງລະດູການປູກ):

el riesgo determinado en aspecto social, es que el usuario de la tierra no adopte la tecnología , tiende a modificar el diseño y por ende no se logra el impacto esperado en base a la reducir del consumo de leña.

4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວ

4.1 ການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ / ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ(ໄພພິບັດ) ຫຼື ບໍ່?
 • ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ໃຫ້ຂ້າມໄປ ພາກທີ 4.7.
ຄວາມຄິດເຫັນ:

en la tecnología no se hizo ninguna modificación de adaptación, se recomienda buen uso y manejo de la tecnología, para promover el ahorro de leña y complementar con utilizar los restos de poda del café y manejo de sombra.

4.2 ມາດຕະການໃນການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ມີມາດຕະການການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ລະບຸວ່າເປັນຫຍັງຈື່ງບອກວ່າ ແມ່ນ/ ບໍ່ແມ່ນ:

no porque aun no se hizo medida de adaptación.

4.4 ແຮງຈູງໃຈໃນການໃຊ້ມາດຕະຖານການປັບຕົວ

ໂດຍໃຜ / ສິ່ງໃດ (the) ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s) ມີແຮງຈູງໃຈ ຫຼື ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະໃຊ້ມາດຕະການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ບໍ່?
 • ການໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ພຽງຢ່າງດຽວ (ຕົນເອງການລິເລີ່ມ,)
 • ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນອື່ນໆ(s)
 • ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນສ່ວນໃຫຍ່ (s) ແຕ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ(s) SLM
 • ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ(s) SLM
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ(s) SLM
 • ສື່ມວນຊົນ, ຊ່ອງທາງການສື່ສານອື່ນ ໆ
ຖ້າຫາກ ຊ່ຽວຊານ ໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ແມ່ນພວກເຂົາມາຈາກອົງການໃດ:
 • ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາການກະເສດ
 • ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ໂຄງການ ແລະ ແຜນການພັດທະນາການຮ່ວມມືອົງການຈັດຕັ້ງ / ຕ່າງປະເທດ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

no se tomo ninguna medida

4.5 ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກ່ຽວກັບມາກຕະການການປັບຕົວ

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s) ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກໃດແດ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະການການປັບຕົວ?

ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

mas bien se capacitaron en uso y manejo adecuado de la tecnología.

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

5.1 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ
Fortalezas: El Material se encuentra en la localidad.
Se usa mano de obra local para la construcción.
ventajas:Fácil de usar
Disminuye el consumo de leña
reduce emisión de humo dentro de la cocina
La cocción de alimentos es mas rápido por lo que se concentra el calor sin fuga
mayor aseo en la cocina
La leña a usar es de pequeñas dimensiones (ramas , virutas, haz tillas y diversas especies vegetales).
Oportunidad: La tecnología puede ser usada por hombres y mujeres.
Accesible para las familias.
Aceptado por un buen numero de usuarios de la tierra.
Que mas usuarios de la tierra adopten la tecnología.

5.2 ຈຸດອ່ອນ/ ຂໍ້ເສ້ຍ / ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການໃນການເອົາຊະນະພວກເຂົາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Debilidades: El material de la recamara de combustión es frágil y tiende a romperse si ni tienen cuidado. orientando al usuario de la tierra en el uso de leña pequeña y que se la ubiquen con cuidado.
Riesgos: El Usuario de la tierra no lo adopte la tecnología.
como tal y le haga modificación.
Modificaciones al diseño.
Capacitando sobre el uso y manejo de la tecnología, a manera de hacer conciencia al usuario de la tierra de las bondades que esta tiene.

6. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງ

6.1 ວິທີການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

se levanto información con usuarios de la tierra (dos informantes)

 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

dos usuarios de la tierra

 • ການລວບລວມ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

el cuestionario de tecnologías de Wocat que se lleno en el primer modulo.

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ