CCA

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ເຕັກໂນໂລຢີ:Sistema de tratamiento de aguas mieles (STAM) (Filtro de aguas mieles)
 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

cca_5598

ເບິ່ງເນື້ອໃນ​ທັງ​ໝົດ
ຄວາມສົມບູນ: 57%

1. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວໄປ

1.1 ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີ

ຊື່:

Sistema de tratamiento de aguas mieles (STAM)

ຊື່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນ:

Filtro de aguas mieles

ປະເທດ:

ນິກາຣາກວາ

1.2 ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ຂອງຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະ ສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ​ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Swiss Agency for Development and Cooperation (DEZA / COSUDE / DDC / SDC) - ສະວິດເຊີແລນ
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 ເງື່ອນໄຂກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານຜ່ານ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

12/09/2019

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

2. ການເປີດຮັບ

2.2 ປະສົບການຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຂະຫຍາຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ)

ຈາກທັດສະນະມູມມອງ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເອງ, ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້່ນບໍ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ? (ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮູນແຮງ ຂອງການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ), :

ແມ່ນແລ້ວ

ລະບຸໃກ້ຈະເຂົ້າສູ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ:

Se reduzca la disponibilidad de agua, limite el uso y funcionamiento del sistema.

2.3 ປະສົບກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ໄພພິບັດ)ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນນັ້ນ?

ບໍ່ແມ່ນ

3. ຄວາມບອບບາງ (ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ)

3.2 ຜົນກະທົບທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊ້າໆ ແລະ ແບບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກີດສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ການຜະລິດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ຜົນຜະລິດການປູດພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄຸນນະພາບການປູກພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລາຍຮັບ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິີດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວກັບປັດໄຈນໍາເຂົ້າກະສິກໍາ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານເສດຖະກິດ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ຈຳນວນວຽກ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ວັດທະນະທຳສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ / ກຸ້ມຕົນເອງ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ
ສຸຂະພາບໃນຂະນະນັ້ນ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ການປັບປຸງ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ / ສິດທິນໍ້າ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ການປັບປຸງ
ສະຖາບັນຂອງຊຸມຊົນ
ອ່ອນແອລົງ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ປະລິມານນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄຸນນະພາບນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການເກັບ / ການສະສົມນ້ຳ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ
ການລະບາຍສ່ວນນໍ້າເກີນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ
ນ້ຳໃຕ້ດິນ / ນ້ຳແຂງ
ຕ່ໍາສຸດ
ເຕີມເງີນ
ການລະເຫີຍ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ດິນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ
ການສູນເສຍດິນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຊີວະນາໆພັນ: ພືດຜັກ, ສັດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ/ຊັ້ນດິນ ຊັ້ນ C
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຖືກຮຸກຮານໂດຍຊະນິດຕ່າງຖິ່ນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊະນິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ສັດຕູພືດ / ພະຍາດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ດິນເຊາະເຈື່ອນ / ຊາກຊີ້ເຫຍື້ອໄຫຼ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄໝ້
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມໄວລົມ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງໃນພື້ນທີ່

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
ມີນ້ຳ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ຢູ່ຫ້ວຍ ໃນລະດູແລ້ງ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ
incendios forestales
incremento

3.3 ຄັ້ງທີ່ມີປະສົບການມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ໃນລະຫວ່າງປີ)

ໃນເວລາໃດຂອງປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງ? (ຕົວຢ່າງ: ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງລະດູການປູກ):

La cosecha de la presente temporada esta en alto riesgo de disminuir calidad y cantidad,influido por aumento de la temperatura y disminución de la precipitación.
Las nuevas plantaciones se encuentran en alto riesgo de perderse por falta de agua y alta temperatura.
Alto riesgo de perdida del cultivo por aumento de plagas y enfermedades.

4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວ

4.1 ການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ / ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ(ໄພພິບັດ) ຫຼື ບໍ່?
 • ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ໃຫ້ຂ້າມໄປ ພາກທີ 4.7.
ຄວາມຄິດເຫັນ:

La tecnología tiene un año aun se conserva en su diseño original

4.2 ມາດຕະການໃນການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ມີມາດຕະການການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

4.5 ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກກ່ຽວກັບມາກຕະການການປັບຕົວ

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນ(s) ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກໃດແດ່ ກ່ຽວກັບມາດຕະການການປັບຕົວ?

ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

se capacito a los usuarios de la tierra en el uso y manejo adecuado de la tecnología.

4.6 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໃຈທີ່ໃຊ້ສຳລັບມາດຕະການການປັບຕົວ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

No se hizo modificación , los costos de la tecnología están en el QT core.

4.7 ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີມາດຕະການທີ່ມິທາແຮງຫຍັງບໍ່? ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອປັບໂຕໃຫ້ເຫມາະສົມເຕັກໂນໂລຢີກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

Aumentar la capacidad de recepción de agua miel de los primeros dos filtros del sistema.

4.8 ຊັບສິນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ)

ທຶນທາງການເງິນ

ຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນຈາກລາຍໄດ້ໃນຟາມ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

La producción de la finca es limitada en cantidad y diversificación, en parte influido por los altos costos productivos.

ທຶນທາງສັງຄົມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Ante las adversidades ocasionadas por el cambio climático la comunidad fortalece sus organizaciones.

ສະຖຽນລະພາບຂອງສັງຄົມສະພາບແວດລ້ອມທາງ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ)
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Es aceptable el acceso y oportunidades que tenemos para mejorar el conocimiento sobre el manejo de nuestros cultivos.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການທີ່ດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

En la zona es moderado el acceso a información generalmente esta dado cunado hay acompañamiento técnico institucional o de proyectos.

ການສື່ສານ ແລະ ການແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ດີ ກົນໄກລະຫວ່າງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສຍອື່ນໆ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Poco intercambio de conocimiento entre productores

ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນການພະຍາກອນອາກາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

raras veses se les informa el ,comportamiento del clima.

ການເຂົ້າເຖິງລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດ(ໄພພິບັດ)
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

no reciben información al respecto.

ຂອບເຂດກົດໝາຍສະໜັບສະໜູນໃນສະຖານທີ່
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

no hay acceso

ນະໂຍບາຍການສະໜັບສະໜູນໃນພື້ນທີ່
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

no hay acceso

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນທີ່ຈະແຈ້ງສຳລັບການປ່ຽນແດງດິນຟັາອາກາດ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

no se maneja mucha información por los usuarios de la tierra

ທຶນຂອງມະນຸດ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາໃນການຈັດການດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

el usuario de la tierra tiene conocimiento básico sobre el tema.

ທຶນທາງດ້ານກາຍຍະພາບ

ຄວາມພ້ອມຂອງກຳລັງແຮງງານຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

se maneja a nivel familiar.

ລະດັບຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຊຸມຊົນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

hay acceso a las infraestructura productivas de la finca y la comunidad son moderadas.

ທຶນທຳມະຊາດ

ຄຸນສົມບັດດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

la capa de suelo es profindad y fuerte.

ນ້ຳໃຊ້ໄດ້ ແລະ ຄຸນນະພາບ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

el agua de consumo no es totalmente potable y a disminuido.

ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ອຸປະກອນການປູກ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

la finca se encuentra bien reforestada.

ຊັບພະຍາກອນສັດ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

no hay mucha diversidad de especies.

ການເປີດໃຊ້ສະພາບອາກາດ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

hay mucha variabilidad del clima

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

5.1 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ
Fortalezas.
Sistema de tratamiento de agua mieles instalado y en uso por el protagonista.
El usuario de la tierra capacitado sobre el uso y manejo del sistema de tratamiento de aguas mieles.
Usuario de la tierra sensibilizado de los beneficios del sistema.
Ventajas:
Mayor limpieza y ordenamiento en la finca.
Disminuye el grado de contaminación de suelo y agua.
Se regula el agua de forma gradual al momento del beneficiado húmedo del café.
Oportunidades:
Mejor calidad del café.
sub productos del café reutilizados para abono orgánico y foliar del mismo.

5.2 ຈຸດອ່ອນ/ ຂໍ້ເສ້ຍ / ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການໃນການເອົາຊະນະພວກເຂົາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Desventajas: En este caso el sistema cuentan, con los dos primeros filtros (gemelos) con poca capacidad.
Alguno de los materiales como piedra volcánicas y piedrin no son propios de la zona.
Aumentando la capacidad de resepcion de los primeros dos filtros del sistema.
Juntarse con otros usuarios de la tierra que tengan el sistema para comprar en conjunto.
Riesgos . Al disminuir la cantidad de agua se puede dejar de usar el sistema. promover cosechas de agua en la finca y reutilizarlo del agua en labores del beneficiado húmedo del café.

6. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງ

6.1 ວິທີການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

se levanto información con usuario de la tierra utilizando el instrumento proporcionado por wocat ( encuesta). un informante

 • ການລວບລວມ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

el cuestionario QT core que se uso en el primer encuentro.

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ