ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (1160)

Закрепление и лесовосстановление на подвижных песков вокруг населенных пунктах в пустыне Каракум (ИСЦАУЗР)
technologies

Закрепление и лесовосстановление на подвижных песков вокруг населенных ... [Туркменистан]

Стабилизация подвижных песков стоячими механическими защитами и посадкой по ним кустарников вокруг населенных пунктов в Центральных Каракумах

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Nikolay Zverev
Использование артезианских минерализованных вод для организации поливного земледелия в Кызылкумах (ИСЦАУЗР)
technologies

Использование артезианских минерализованных вод для организации поливного земледелия ... [Узбекистан]

Выращивание кормовых и ряда продовольственных культур в пустыне Кызылкум на базе орошения минерализованной водой из самоизливающейся артезианской скважины

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Rustam Ibragimov
Полив по укороченным бороздам и регламентированное использование минеральных удобрений
technologies

Полив по укороченным бороздам и регламентированное использование минеральных ... [Узбекистан]

Ресурсосберегающая технология орошения пропашных сельхозкультур по укороченным бороздам, способствующая значительной экономии оросительной воды и эффективности использования минеральных удобрений на орошаемых землях.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Oyture Anarbekov
Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана (ИСЦАУЗР)
technologies

Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана (ИСЦАУЗР) [Узбекистан]

Усовершенствование схемы выпаса скота, обеспечивающее восстановление пастбищной растительности и соблюдение нормативной нагрузки на пастбища.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Rustam Ibragimov
Создание экологически-сбалансированных агроландшафтов для повышения плодородия орошаемых почв и получения качественной сельскохозяйственной продукции.
technologies

Создание экологически-сбалансированных агроландшафтов для повышения плодородия орошаемых почв ... [Украина]

Оптимальное соотношение культур в севооборотах в разных природно-сельскохозяйственных регионах Украины (зерновых и зернобобовых культур – 40-82%, технических культур – 5-35%, овощных и баштанных культур – до 20%, кормовых – до 60%, многолетних трав – 17-44% ), сохранение отрасли животноводства и внесение навоза в количестве 3-7 т/га.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Rayisa Vozhehova
Improved grazing land management
technologies

Improved grazing land management [Эфиопия]

Rehabilitation of communal grazing lands, through planting of improved grass and fodder trees and land subdivision, to improve fodder and consequently livestock production.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Daniel Danano
ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອລ້ອມຮົ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ
technologies

ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອລ້ອມຮົ້ວ ແລະ ປ້ອງກັນລົມພັດແຮງ [ລາວ]

ການປູກໄມ້ໄຜ່ ເພື່ອ ລ້ອມເປັນຮົ້ວ ພື້ນທ່ີການຜະລິດ ກະສິກໍາ, ເປັນການປ້ອງກັນ ລົມພັດແຮງ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ການໄປຕັດໄມ້ ຢູປ່າ ມາເຮັດຮົ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ໄມ້ໃຜ່ ຍັງສາມາດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ ທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ jimmy luangphithack
Crop diversification with the application of rotation techniques
technologies

Crop diversification with the application of rotation techniques [ប្រទេសកម្ពុជា]

Crop diversification is the practice of simultaneously cultivating two or multiple varieties of crops in a given area whilst at the same time applying crop rotation and/or intercropping. In this case study the land user has been practicing crop diversification with eleven different crop varieties.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Navin Chea
ការអនុវត្តដំណាំវិលជុំដើម្បីលើកកម្ពស់បន្លែសុវត្ថិភាព
technologies

ការអនុវត្តដំណាំវិលជុំដើម្បីលើកកម្ពស់បន្លែសុវត្ថិភាព [ប្រទេសកម្ពុជា]

ដំណាំវិលជុំ គឺជាបច្ចេកទេសមួយនៅក្នុងវិធានការចម្រុះការពារដំណាំ (IPM) ដើម្បីរួមចំណែកបង្កើនផលិតផល ដោយប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតស្តង់ដារមួយ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជីគីមី និងថ្នាំពុលកសិកម្ម។

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Be Gechkim