ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (1234)

Dynamic agroforestry systems
technologies

Dynamic agroforestry systems [Bolivia, Plurinational State of]

Dynamic agroforestry systems are highly diversified farming systems which go through the different phases of the natural succession, from pioneer plant dominated stages up to primary trees dominated stages, were the different strata are used for different crops, and where pruning and selective weeding enhances the dynamic development of plant ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Johanna Jacobi
Revalorización de saberes ancestrales para la siembra de quinua
technologies

Revalorización de saberes ancestrales para la siembra de ... [Bolivia, Plurinational State of]

En la zona se está implementando el uso de maquinaria pesada, lo que provoca la degradación del suelo en la producción de quinua. A partir de ello, se quiere utilizar los saberes ancestrales (uso de tecnología mixta, saberes locales e innovación tecnológica) como una alternativa para mitigar la degradación de ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Meliza González Cáceres
Defensivo de piedra tipo "acantilado"
technologies

Defensivo de piedra tipo "acantilado" [Bolivia, Plurinational State of]

Defensivos flexibles y rústicos, se emplean para proteger terrenos de cultivo frente a amenazas de riadas y erosión lateral. Esta conformada de rocas de gran diámetro con altura y espesor variable que puede ser complementada con plantación de árboles. Su resistencia y flexibilidad permite que no se deforme fácilmente ante ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Marco Loma