ເຕັກໂນໂລຢີ

Применение дренажных минерализированных вод при реабилитации плодородия маргинализированных орошаемых земель аридных территорий [ຕາຈິກິສະຕານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ ,

Барқароркардани ҳосилнокии шурзаминҳое, ки аз гардиши кишоварзї бароварда шудан, бо воситаи обшӯйкуни бо обҳои заҳбурҳо

technologies_3739 - ຕາຈິກິສະຕານ

ຄວາມສົມບູນ: 92%

1. ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

1.2 ຂໍ້ມູນ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂອງບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນເອກກະສານ ເຕັກໂນໂລຢີ

ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ສໍາຄັນ ()

ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ/ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Environmental Land Management and Rural Livelihoods (ELMAR)
ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
ICARDA (ICARDA) - ຊີເລນ ອາຫຼັບ
ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Soil Science Institute (Soil Science Institute) - ຕາຈິກິສະຕານ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພາບລວມຂອງໂລກ ທາງດ້ານແນວທາງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການອານຸລັກ ທໍາມະຊາດ (WOCAT)

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ແຈ້ງການວ່າ ດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍ ເຖິງບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນບໍ? ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນບໍ່ສາມາດ ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ? :

ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Вторичное засоление почв с образованием солончаков обуславливает полную деградацию земель, поэтому их мелиорация относится к природо- сберегающей технологии

2. ການອະທິບາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການກຳໜົດຄວາມໝາຍ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ:

Промывка вторично сильно засолившихся орошаемых земель, дренажными водами ,с целью восстановления их плодородия , проводится в зимне–ранне-весенний период, в отсутствие пресной воды в оросительных каналах . При этом происходит более эффективное вторичное использованию сбросной дренажной воды . И сразу же после промывки, эти бывшие пустующие земли, можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ການພັນລະນາ:

В настоящее время одной из главных причин снижения продуктивности земель многих районов орошаемой зоны юга Таджикистана является вторичное засоление, приводящее за короткий срок к образованию сильнозасоленных земель и солончаков.
Полное восстановление продуктивности таких земель возможно лишь при их промывке (рассолении). Традиционно, она проводилась с использованием пресной оросительной воды в зимне-ране-весенний период, но в последнее время оросительная вода подается в каналы только в вегетационный период и
такие мелиоративные мероприятия, требующие большого объема воды не проводятся. При поддержке проекта ИКАРДА промывку солончаков было решено провести в Носир Хисравском районе на юге Таджикистана в Бешкентской долине, где уровень грунтовых вод, на значительной площади района, резко поднялся до 0.6-1.3м.Что привело к вторичному засолению почв, с образованием сильнозасоленных почв и солончаков. Таким образом, около 57 % орошаемых земель района вышло из сельскохозяйственного оборота . Это способствовало снижению благосостояния местного населения и миграции большинства мужского населения за пределы республики. В ходе реализации проекта было решено модифицировать прежнюю технологию промывки и заменить оросительную воду на минерализованную дренажную. Для Носир Хисравского района это проводилось впервые . Он характеризуется жарким и сухим летом и сильным ветровым режимом. Среднегодовая температура воздуха -17, 2°, среднегодовое количество осадков составляет – 182 мм.
Основной целью технологии является- повышение уровня благосостояния местных жителей через восстановление продуктивности их сильнозасоленных земель выпавших из сельскохозяйственного оборота , через промывку их в зимне –ране весенний период по чекам , с использованием дренажных минерализованных вод.
Промывка дренажной водой без покупки дорогостоящих насосов и ГСМ возможна только в этой долине т.к. она представляет собой узкую вытянутую межгорную впадину с низкой естественной дренированностью. Коллектор северной и южной части не могут быть напрямую соединены из-за возвышения в середине долины ) поэтому из коллектора северной части долины в южный проведен отводящий канал, в который стекает качаемая круглосуточно насосной станцией дренажная вода, самотеком весь год.
В конце зимы проведена очистка близлежащей КДС до проектных отметок, затем в марте-апреле проведена вспашка поля, нарезаны чеки, проведена промывка с использованием дренажной средне минерализованной воды (4.89 г\л).Промывка солончаков осуществлялась в течении 2-хмесяцев –марта-апреля, было подано 20тысм 3\га минерализованной дренажной воды в чеки , Когда в оросительных каналах уже появилась вода, то для выдавливания соленой дренажной воды из пахотного слоя в нижние горизонты , было подано еще 2000м3\га пресной оросительной воды, после промывки, валики чеков разровняли, поле второй раз вспахали и посеяли хлопчатник.

2.3 ຮູບພາບຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ຂໍ້ສັງເກດທົ່ວໄປທີ່ກ່ຽວກັບຮູບພາບ:

93%территории Таджикистана занимают горы и только 7% равнины., которые благодаря орошению обеспечивают почти 80% валовой сельскохозяйственной продукции республики. В настоящее время продуктивность почти 40% этих земель сильно снизилась по причине вторичного засоления земель (вследствие поднятия УГВ), приводящее за короткий срок к полной потере продуктивности орошаемых и образованию солончаков .

2.4 ວິດີໂອ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຄວາມຄິດເຫັນ, ຄໍາອະທິບາຍຫຍໍ້:

нет видео

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການປະເມີນຜົນ

ປະເທດ:

ຕາຈິກິສະຕານ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Хатлонскаяобласть, Носир Хисравский район

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

на землях дехканского хозяйства им.Бойматова

ໃຫ້ລະບຸ ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ:
 • ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ / ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Опытный участок был расположен в западной части Бешкентской долины у подножья хр. Туюн-Тау, в Дехканском хозяйстве им. Бойматова

Необходимость использования большого объема воды, а также недостаток финансов у фермеров для аренды техники для проведения очистки заилившейся КДС в начале внедрения технологии.

2.6 ວັນທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃຫ້ລະບຸປີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

2005

ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ປີທີ່ຊັດເຈນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານ ວັນທີເອົາ:
 • 10-50 ປີ ຜ່ານມາ

2.7 ການນໍາສະເໜີ ເຕັກໂນໂລຢີ

ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ?
 • ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ໂດຍຜ່ານໂຄງການ / ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ
ຄວາມຄິດເຫັນ (ປະເພດ ໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ):

Внедрена технология в рамках Проекта ИКАРДА "Управление почвенными и водными ресурсами для устойчивого развития сельского хозяйства в странах ЦАЗ», подраздел -«Развитие влагосберегающих технологий и улучшение мелиоративного состояния почв Бешкентской долины»

3. ການໃຈ້ແຍກ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

3.1 ຈຸດປະສົງຫຼັກ (ຫຼາຍ) ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

 • ປັບປຸງ ການຜະລິດ
 • ຫຼຸດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟື້ນຟູ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
 • ປັບຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
 • ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
 • ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

3.2 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນປະຈຸບັນ() ທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ດິນທີ່ປູກພືດ

ດິນທີ່ປູກພືດ

 • ການປູກພືດປະຈໍາປີ
 • Хлопчатник , рис, овощи, картофель, бахчевые, кормовые культуры
ຈໍານວນ ລະດູການ ປູກໃນປີໜຶ່ງ:
 • 1
ລະບຸ ຊະນິດ:

климатические условия позволяют выращивать 2 и более урожаев, но земледелие здесь не возможно без орошения,а оросительная вода, бывает только в 6 месяцев

ດິນ ທີ່ບໍ່ອຸດົມສົມບູນ

ດິນ ທີ່ບໍ່ອຸດົມສົມບູນ

ລະບຸ ຊະນິດ:

Из-за вторичного засоления эти земли были непродуктивные бросовыми землями -солончаками исильнозасоленными землями

ຂໍ້ສັງເກດ:

после применения технологии они вновь стали продуктивными пахотными орошаемыми землями

ຄວາມຄິດເຫັນ:

земледелие возможно только при орошении и обязательным сооружением коллекторно-дренажной сети

3.3 ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນການຈັດຕັ້ງທົດລອງເຕັກໂນໂລຢີ ແມ່ນບໍ່?

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Выведенные из оборота -сильно засолившиеся земли с началом применения технологии -улучшения их мелиоративного состояния вновь стали продуктивными пахотными орошаемыми землями.

3.4 ການສະໜອງນ້ຳ

ການສະໜອງນໍ້າ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ:
 • ນໍາໃຊ້ ນໍ້າຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Оросительная вода в канале подается лишь в вегетационный период

3.5 ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການປັບປຸງດິນ / ພືດຄຸມດິນ
 • ການຈັດການອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນປະສົມປະສານ
 • ການຄຸ້ມຄອງຊົນລະປະທານ (ການສະໜອງນໍ້າ, ລະບາຍ)

3.6 ມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ປະກອບດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຢີ

ມາດຕະການ ທາງການກະສິກໍາ

ມາດຕະການ ທາງການກະສິກໍາ

 • A1: ພືດ / ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ
 • A2: ອິນຊີວັດຖຸ ຫຼື ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

 • S3: ຮ່ອງ, ຄອງນໍ້າ, ທາງໄຫຼນໍ້າ
 • S7: ອຸປະກອນເກັບຮັກສາ, ສະໜອງນ້ຳ, ຊົນລະປະທານ
ມາດຕະການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ມາດຕະການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

 • M4: ການປ່ຽນແປງ ໄລຍະເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ
 • M6: ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ (ຂີ້ເຫຍື້ອ, ນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ)
ຄວາມຄິດເຫັນ:

вторичное использование дренажных среднеминерализованных вод для промывки солончаков

3.7 ປະເພດດິນເຊື່ອມໂຊມ ຫຼັກທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງເຄມີ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງເຄມີ

 • Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ (ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈື່ອນ)
 • Cs: ການເຮັດໃຫ້ເກີດດິນເຄັມ / ເປັນດ່າງ
ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງກາຍະພາບ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງກາຍະພາບ

 • Pc: ການອັດແໜ້ນ
 • ນ້ຳຂັງ
ການເຊື່ອມໂຊມ ທາງຊີວະພາບ

ການເຊື່ອມໂຊມ ທາງຊີວະພາບ

 • Bc: ການຫຼຸດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ
 • Bq: ປະລິມານ / ອິນຊີວັດຖຸຫຼຸດລົງ
ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງນໍ້າ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງນໍ້າ

 • Hg: ການປ່ຽນແປງ ລະດັບນ້ຳໃຕ້ດິນ ຫຼື ນ້ຳບາດານ
 • Hq: ຄຸນນະພາບ ຂອງນ້ຳໃຕ້ດິນຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Вторичное засоление орошаемых почв и подъем уровня грунтовых вод, вследствие заиления коллекторно-дренажной сети

3.8 ການປ້ອງກັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ຫຼືການຟື້ນຟູຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ໃຫ້ລະບຸ ເປົ້າໝາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ພົວພັນ ກັບຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ:
 • ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
 • ການຟື້ນຟູ / ຟື້ນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Восстановление сильнозасоленных земель и солончаков возможно лишь при их промывке

4. ຂໍ້ກໍາໜົດ, ກິດຈະກໍາການປະຕິບັດ, ວັດຖຸດິບ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

4.1 ເຕັກນິກ ໃນການແຕ້ມແຜນວາດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຄຸນລັກສະນະ ຂອງເຕັກນິກ (ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການແຕ້ມແຜນວາດ ທາງດ້ານເຕັກນີກ):

Промывка дренажной водой без покупки дорогостоящих насосов и ГСМ возможна только в Бешкентской долине т.к. там затруднен естественный сток (коллектора северной и южной части не могут быть напрямую соединены из-за возвышения в середине долины ) поэтому из коллектора северной части долины проведен отводящий канал в коллектор южной части долины, в который стекает качаемая круглосуточно весь год насосной станцией дренажная вода.

Реализация технологии: В начале проведена очистка близлежащей КДС до проектных отметок (дрены-2.5-3м, коллектор -4м),
Затем проведена вспашка поля, нарезаны чеки, проведена промывка: В течении 2-хмесяцев –март-апрель , было подано 20тысм 3\га минерализованной дренажной воды в чеки. Когда в оросительных каналах уже появилась вода, то для выдавливания из пахотного слоя в нижние горизонты соленой дренажной воды , было подано еще 2000м3\га пресной оросительной воды. Затем проведено разравнивание валиков чеков, пахота, затем посеян хлопчатник.

ຜູ້ຂຽນ:

Сосин П.М.

ວັນທີ:

16/04/2018

4.2 ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່າອື່ນໆ

ລະບຸ ວິທີການ ຄຳໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່:
 • ຕໍ່ພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
ໃຫ້ລະບຸຫົວໜ່ວຍ ຂະໜາດ ແລະ ເນື້ອທີ່:

гектар

ຖ້ານໍາໃຊ້ຫົວໜ່ວຍ ເນື້ອທີ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນ, ໃຫ້ປ່ຽບເປັນ 1 ເຮັກຕາ (ຕົວຢ່າງ: 1 ເຮັກຕາ = 4 ໄລ່ ): 1 ເຮັກຕາ = :

10 000м2

ສະກຸນເງິນອື່ນໆ / ປະເທດອື່ນໆ (ລະບຸ):

сомони

ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ລະບຸອັດຕາແລກປ່ຽນຈາກ USD ເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ: 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

3.0

ລະບຸ ຄ່າຈ້າງ ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ຕໍ່ ວັນ:

25

4.3 ການສ້າງຕັ້ງກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ Timing (season)
1. очистка КДС до проектных отметок (дрены-2.5-3м, коллектор -4м), - экскаваторами зимой
2. Солевая сьемка до посева и послеуборки урожая
3. Пахота конец зимы- начало весны
4. Сооружение чеков после вспашки
5. Промывка почв март -апрель
6. Разравнивание валиков чеков после промывки
7. Пахота после планировки
8. Внесение минеральных удобрений перед посевом хлопчатника
9. Посев хлопчатника после промывки
10. Нарезка поливных борозд после посева хлопчатник
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Солевая съемка выполнена сотрудниками института Почвоведения , в рамках задач проекта ИКАРДА и научного исследования, а также для расчета объема необходимой для промывки воды. Для участков, где тоже проводилась промывка, уже солевая съемка не проводится, т.к. объемы необходимой воды уже рассчитаны и рекомендованы

4.4 ຕົ້ນທຶນ ແລະ ປັດໄຈຂາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ Наемные рабочие чел\день 10.0 20.0 200.0 100.0
ແຮງງານ Оплата очистки экскаватором ближайшей КДС день 4.0 100.0 400.0
ແຮງງານ Аренда трактора день 4.0 100.0 400.0 10.0
ແຮງງານ Аренда палоделателя день 1.0 50.0 50.0 10.0
ອຸປະກອນ Горюче-смазочные материалы литр 170.0 3.0 510.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ Семена хлопчатника кг 100.0 5.0 500.0 100.0
ຝຸ່ນ ແລະ ຢາຊີວະພາບ Аммиачная селитра кг 316.0 4.0 1264.0
ຝຸ່ນ ແລະ ຢາຊີວະພາບ Суперфосфат кг 300.0 4.0 1200.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ 4524.0
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ 1508.0
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດ ໄຈ້ແຍກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ, ໃຫ້ຄາດຄະເນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດ ຂອງການສ້າງເຕັກໂນໂລຢີ:

5000.0

ຖ້າຫາກຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ນຳໃຊ້ມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 100% ໃຫ້ລະບຸ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ໃນລາຍຈ່າຍທີ່ເຫຼືອ:

основные затраты покрывались проектом ИКАРДА

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Очистка всей КДС, обычно проводилась раньше постоянно-один раз в два года. Но уже лет 10-15 поддержка хорошего технического состоянии КДС проводится локально. т.к. раньше это проводилось планомерно колхозами и совхозами, вместо них сейчас образовано более 30 тысяч дехканских (фермерских) хозяйств, экономических слабых и со слабой технической оснащенностью. Это осложняет управление водными и земельными ресурсами орошаемых агроландшафтов.

4.5 ບໍາລຸງຮັກສາ / ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່
1. Полив хлопчатика по бороздам В течении вегетации
2. Уход за посевами (прореживание, чеканка и т.д.) В течении вегетации
3. Культивация В течении вегетации
4. Сбор хлопка август-сентябрь
ຄວາມຄິດເຫັນ:

В последующие годы можно высаживать уже более рентабельные для фермеров сельскохозяйственные культуры

4.6 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາກິດຈະກໍາ / ແຜນປະຕິບັດ (ຕໍ່ປີ)

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ наемные рабочие -поливальщики чел\день 75.0 25.0 1875.0
ແຮງງານ аренда трактора день 6.0 100.0 600.0
ອຸປະກອນ покупка ГСМ литр 130.0 3.0 390.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ 2865.0
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການບົວລະບັດຮກສາເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ 955.0
ຖ້າຫາກຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ນຳໃຊ້ມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 100% ໃຫ້ລະບຸ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ໃນລາຍຈ່າຍທີ່ເຫຼືອ:

затраты покрывались проектом ИКАРДА

ຄວາມຄິດເຫັນ:

не достаточное количество техники для очистки КДС, их занятость в сезон - не позволяет, увеличить площади по применению данной технологии.

4.7 ປັດໄຈ ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃຫ້ອະທິບາຍ ປັດໃຈ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຕົ້ນທຶນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

В общем объеме расходов первое место занимают поиск и наем экскаватора, т.к. их трудно найти в сезон работы, наемные рабочие, что связано с техникой бороздкового полива и ручным сбором хлопка , а также цены на ГСМ

5. ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ

5.1 ອາກາດ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
 • < 250 ມີລິແມັດ
 • 251-500 ມີລິແມັດ
 • 501-750 ມີລິແມັດ
 • 751-1,000 ມີລິແມັດ
 • 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
 • 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
 • 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
 • 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
 • > 4,000 ມີລິແມັດ
ໃຫ້ລະບຸສະເລ່ຍ ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກປະຈໍາປີ ເປັນມິນລິແມັດ (ຖ້າຫາກຮູ້ຈັກ):

182.00

ຂໍ້ມູນສະເພາະ / ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ ປະລິມານນໍ້າຝົນ:

В Зимне-весенний сезон выпадает (декабрь-май)-130мм.

ໃຫ້ລະບຸ ຊື່ສະຖານີ ອຸຕຸນິຍົມ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

Шаартуз

ເຂດສະພາບອາກາດກະສິກໍາ
 • ແຫ້ງແລ້ງ

Засушливый период 6 месяцев-июнь-ноябрь

5.2 ພູມິປະເທດ

ຄ່າສະເລ່ຍ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ:
 • ພື້ນທີ່ຮາບພຽງ (0-2%)
 • ອ່ອນ (3-5 %)
 • ປານກາງ (6-10 %)
 • ມ້ວນ (11-15 %)
 • ເນີນ(16-30%)
 • ໍຊັນ (31-60%)
 • ຊັນຫຼາຍ (>60%)
ຮູບແບບຂອງດິນ:
 • ພູພຽງ / ທົ່ງພຽງ
 • ສັນພູ
 • ເປີ້ນພູ
 • ເນີນພູ
 • ຕີນພູ
 • ຮ່ອມພູ
ເຂດລະດັບສູງ:
 • 0-100 ແມັດ a.s.l.
 • 101-500 ແມັດ a.s.l.
 • 501-1,000 ແມັດ a.s.l.
 • 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l.
 • 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l.
 • 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l.
 • 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l.
 • 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l.
 • > 4,000 ແມັດ a.s.l.
ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້:
 • ລັກສະນະກີ່ວ
ຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນສະເພາະ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ພູມີປະເທດ:

Высота участка составляет -380м над уровнем моря, крутизна склона восточной экспозиции составляет 2%

5.3 ດິນ

ຄວາມເລິກ ຂອງດິນສະເລ່ຍ:
 • ຕື້ນຫຼາຍ (0-20 ຊັງຕີແມັດ)
 • ຕື້ນ (21-50 ຊຕມ)
 • ເລີກປານກາງ (51-80 ຊຕມ)
 • ເລິກ (81-120 ຊມ)
 • ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm)
ເນື້ອດິນ (ໜ້າດິນ):
 • ປານກາງ (ດິນໜຽວ, ດິນໂຄນ)
ເນື້ອດິນ (ເລິກຈາກໜ້າດິນ ລົງໄປຫຼາຍກວ່າ 20 ຊັງຕິແມັດ):
 • ປານກາງ (ດິນໜຽວ, ດິນໂຄນ)
ຊັ້ນອິນຊີວັດຖຸ ເທິງໜ້າດິນ:
 • ປານກາງ (1-3 %)
ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຄັດ ການພັນລະນາດິນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງດິນ, ຕົວຢ່າງ, ຄຸນລັກສະນະ ປະເພດຂອງດິນ, ຄ່າຄວາມເປັນກົດ / ເປັນດ່າງຂອງດິນ, ສານອາຫານ,​ ດິນເຄັມ ແລະ ອື່ນໆ.

Почвы представлены Сероземами светлыми орошаемыми , разной степени засоления и солончаками. с повышенным содержанием ионов хлора и сульфата, рН-8,6, емкость катионного обмена-9,8;, минеральный азот-12,0мг/кг, Гумус в слое 0-20см- 1,07%, Содержание карбоната кальция- 11,2%; гипса – 9.9 %; Объемная масса в слое 0-20см-1, 24г/см3;

5.4 ມີນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ລະດັບ ນໍ້າໃຕ້ດິນ:

< 5 ແມັດ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ (ບໍ່ມີການບໍາບັດ):

ບໍ່ມີນໍ້າດື່ມ (ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບຳບັດນ້ຳ)

ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບນໍ້າເຄັມບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸ ຊະນິດ:

Оросительная вода используется в вегетационный период для питья без предварительной обработки, а с ноября- 5-6 месяцев вода в канале отсутствует и для питья используются минерализованные грунтовые воды

ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມ ໃນພື້ນທີ່ບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ຂອງນ້ຳ:

нет

5.5 ຊີວະນາໆພັນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງສາຍພັນ:
 • ຕໍ່າ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ:
 • ຕໍ່າ
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ:

видовое разнообразие на солончаках и сильно засоленных землях, а также на всех орошаемых полях низкое по сравнению с естественными ландшафтами, также низкое и разнообразие местообитаний.

5.6 ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຢູ່ປະຈຳ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍຕະຫຼອດ:
 • ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ລະບົບ ການຕະຫຼາດ ແລະ ຜົນຜະລິດ:
 • ກຸ້ມຕົນເອງ (ພໍພຽງ)
 • ປະສົມປົນເປ( ກຸ້ມຕົນເອງ/ເປັນສິນຄ້າ)
ລາຍຮັບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ:
 • 10-50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
ລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ:
 • ທຸກຍາກ
 • ສະເລ່ຍ
ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ:
 • ກຸ່ມ / ຊຸມຊົນ
ລະດັບ ການຫັນເປັນກົນຈັກ:
 • ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ
 • ເຄື່ອງກົນຈັກ
ເພດ:
 • ຜູ້ຊາຍ
ອາຍຸ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:
 • ໄວ​ກາງ​ຄົນ
 • ຜູ້ສູງອາຍຸ
ໃຫ້ລະບຸ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

Большинство мужчин и особенно молодежь вынуждены выезжать на сезонные работы, в основном в Российскую Федерацию и Казахстан.

5.7 ເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍຂອງດິນ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ເຮັດເຕັກໂນໂລຢີ

 • <0.5 ເຮັກຕາ
 • 0.5-1 ເຮັກຕາ
 • 1-2 ເຮັກຕາ
 • 2-5 ເຮັກຕາ
 • 5-15 ເຮັກຕາ
 • 15-50 ເຮັກຕາ
 • 50-100 ເຮັກຕາ
 • 100-500 ເຮັກຕາ
 • 500-1,000 ເຮັກຕາ
 • 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
 • > 10,000 ເຮັກຕາ
ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ຫຼື ໃຫຍ່ (ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງທ້ອງຖີ່ນ)? :
 • ຂະໜາດກາງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Таджикистан- малоземельная горная страна, с быстро увеличивающимся населением, поэтому данная площадь земель, сдаваемая в аренду дехканами считается средней.

5.8 ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ສິດໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະ ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເຈົ້າຂອງດິນ:
 • ລັດ
 • ບຸກຄົນ, ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:
 • ເຊົ່າ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ:
 • ຊຸມຊົນ (ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ)
ຄວາມຄິດເຫັນ:

земля в республике является собственностью государства и сдается в пожизненную или долгосрочную аренду

5.9 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສຸຂະພາບ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການສຶກສາ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຈ້າງງານ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ການຜະລິດກະສິກໍາ):
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຕະຫຼາດ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ພະລັງງານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການດື່ມນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ

6. ຜົນກະທົບ ແລະ ລາຍງານສະຫຼຸບ

6.1 ການສະແດງຜົນກະທົບ ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ

ການຜະລິດ

ການຜະລິດພືດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

бросовый участок -солончак с бурьяном и другими галофитными сорняками -преобразован в хлопковое поле и в первый же год урожай составил 1.9- 2.0т\га

ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຜົນຜະລິດ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Риск уменьшился. Солончак с повышенным содержанием легкорастворимых токсичных солей, промылся до глубины 1метра.

ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງຜົນຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

в первый год фермером посеян хлопок. Который даст ему хлопок-сырец, семена для производства растительного масла, жмых скоту, а также гузапою- стебли хлопчатника, которая используется как топливо для приготовления пищи.

ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Почти 52% от всех орошаемых земель района стали не продуктивными солончаками или с очень низким урожаем с\х культур. Промывка позволяет восстановить их продуктивность

ມີນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ຄວາມຕ້ອງການ ນໍ້າຊົນລະປະທານ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

посевы хлопчатника нуждаются в частом поливе

ຜົນກະທົບດ້ານວັດທະນາທໍາສັງຄົມ

ການຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

самообеспечение заметно улучшилось

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Опытный участок неоднократно демонстрировался фермерам с других хозяйств во время тренингов по промывке и освоению таких деградированных земель, организованных в рамках проекта

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ

ວົງຈອນນໍ້າ / ນໍ້າ

ການລະບາຍນໍ້າ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

перед промывкой земель была очищена близлежащая заиленная коллекторно-дренажная система

ຊັ້ນນໍ້າໄຕ້ດິນ / ນໍ້າ

ຕ່ໍາສຸດ
ບັນຈຸໃໝ່
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

благодаря очищенной КДС

ດິນ

ດິນເຄັມ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Результаты солевой съемки проведенной до и после промывки показали, что в метровом слое почвы, сумма токсичных солей уменьшилась в 2 раза -с 45.5т\га до промывки до 23.9т\га после неё.

ຊີວະນານາພັນ: ສັດ, ພືດ

ການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

получен хороший урожай хлопка-сырца- 1.9- 2.0т\га

ມວນຊີວະພາບ / ຢູ່ເທິງຊັ້ນດິນ C

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

заметно увеличивается

ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດປ່ຽນແປງ

ຜົນກະທົບ ຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

за счет увеличения площади орошения

ການປ່ຽນແປງ ອາກາດ ໃນວົງແຄບ

ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

за счет увеличения влажности воздуха

6.2 ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

за счет очищенной КДС

ມົນລະພິດ ທາງນໍ້າ / ນໍ້າໄຕ້ດິນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

увеличение минерализации грунтовых вод при промывке солончаков

ພື້ນທີ່ທໍາການຜະລິດ ຂອງເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

снизился, за счет очищенной КДС

ກໍານົດ ການປະເມີນ ຜົນກະທົບທາງນອກ (ການວັດແທກ):

Поскольку перед промывкой земель была очищена до проектных отметок близлежащая заиленная КДС , это способствовало и частичной разгрузке соседних полей, дренажные воды которых тоже стекаются в эти дрены и коллектор

6.3 ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ຂອງເຕັກໂນໂລຢິ ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ຮຸນແຮງ / ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເທື່ອລະກ້າວ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເທື່ອລະກ້າວ
ລະດູການ ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມຂື້ນ ດີ
ອຸນຫະພູມລະດູການ ລະ​ດູ​ຮ້ອນ ເພີ່ມຂື້ນ ດີ
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ ຄວາມຊຸ່ມ / ລະດູຝົນ ຫຼຸດລົງ ດີ

ອາກາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ໄພພິບັດທາງອຸຕຸນິຍົມ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ພະຍຸຝົນ ດີ
ພາຍຸລູກເຫັບທ້ອງຖິ່ນ ປານກາງ
ພາຍຸຊາຍທ້ອງຖິ່ນ ປານກາງ
ໄພພິບັດທາງພູມອາກາດ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ຄື້ນຄວາມອົບອຸ່ນ ດີ
ແຫ້ງແລ້ງ ດີ
ໄພພິບັດທາງຊີວະພາບ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ແມງໄມ້ / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່​ດີ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Земледелие возможно только благодаря орошению. При орошении уменьшается риск воздействия многих климатических бедствий в этих крайне засушливой (небольшое количество осадков и высокие летние температуры осадков )долине на юге Таджикистана

6.4 ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຈະເຮັດປະໂຫຍດເພື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ (ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກເລັກນ້ອຍ

ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະຍາວ:

ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເມື່ອປຽບທຽບກັບ / ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາທີເ່ກີດຂື້ນອິກ (ຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກ

ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະຍາວ:

ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Рассоление (промывка) почв позволяет в долгосрочной перспективе получать стабильные урожаи хлопка и других сельскохозяйственных культур

6.5 ການປັບຕົວຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີ

 • 1-10%
ຖ້າຫາກວ່າມີ, ປະລິມານ (ຈໍານວນຂອງຄົວເຮືອນ / ເນື້ອທີ່ການຄຸ້ມຄອງ):

низкое финансовое положение фермеров ограничивает широкое внедрение данной технологии.

ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນໃຜ ໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ, ມີຈັກຄົນ ທີ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້, ຕົວຢ່າງ, ປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານອຸປະກອນ / ການຈ່າຍເປັນເງິນ?
 • 51-90%
ຄວາມຄິດເຫັນ:

В 2005г на площади 1200га , включая 400га промывку по бороздам и 800га по чекам, и в 2006г- на площади 1500га.

6.6 ການປັບຕົວ

ໄດ້ມີການດັດປັບ ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ ການປ່ຽນແປງບໍ?

ແມ່ນ

ລະບຸການຮັບຮອງເອົາ ເຕັກໂນໂລຢີ (ການອອກແບບ, ອຸປະກອນການ / ຊະນິດພັນ ແລະ ອື່ນໆ):

В ходе реализации проекта технология промывки была модифицирована, поскольку традиционно она проводится оросительной водой, но в настоящее время вода в оросителях бывает только в вегетационный период, поэтому вместо оросительной воды (с минерализацией 0.3-0.6г\л), была использована дренажная (с минерализацией 4.89г\л).

6.7 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Промывка солончаков проводимая в зимний или ране- весенний период, удобна тем, что фермеры свободны от других сельскохозяйственных работ
Быстрое восстановление плодородия их вторично засолившихся земель, на которых не возможно было больше получать урожай с\х культур
Получение в первый же год хороший урожая хлопчатника и в последствии других культур- кормовых, бахчевых, зерновых.
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Вторичное использование сбросных дренажных среднеминерализованных вод для промывки солончаков-позволяет экономить пресную оросительную воду. Способствует меньшему загрязнению поверхностных вод
Уменьшение содержания токсичных легкорастворимых солей в метровом слое почвы ( в корневой зоне растений). Улучшение физико-химических свойств реабилитированных почв. Улучшение структуры почвы, уменьшение объемной массы, повышение содержания питательных веществ необходимых для растений.
Повышение площади с уровнем грунтовой воды около 2 м от поверхности.
Появилась доходность и заинтересованность дехканских хозяйств, что может способствовать уменьшению массовой миграции мужского населения.

6.8 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Необходимость использования большого объема воды, а также недостаток финансов у фермеров для аренды техники - проведения очистки заилившейся КДС в начале внедрения технологии Эти проблемы стоят остро сейчас, потому, что давно не проводилась очистка заиленных КДС, в последствии ее надо проводить один раз в два года, и объем работ для него будет намного меньше. Для этого придется совместно арендовать экскаватор.
Возделывание хлопчатника для фермеров не рентабельно (трудоемкая, энергоемкая культура) Сразу после промывки предпочтительнее возделывать хлопчатник-как солеустойчивую культуру и кормовые сорго, просо но потом можно при условии соблюдения норм полива выращивать более прибыльные культуры (бахчевые, овощные, рис и т.д.)
ຈຸດອ່ອນ/ຂໍ້ບົກຜ່ອງ/ຄວາມສ່ຽງ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Низкий уровень естественного плодородия пустынных почв и крайне засушливые условия (мало осадков, низкая влажность воздуха и высокие летние температуры), земледелие возможно только благодаря орошению. Но большие площади орошаемых земель из-за не правильного их использования не способны производить урожай с\х культур как прежде Обеспечение оросительной водой и Своевременная очистка КДС может обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства в Бешкентской долине
Отсутствие опыта по промывкам засоленных почв, и вообще по управлению орошаемыми землями (нормы полива, необходимой агротехники для каждой с\х культуры ) среди местного населения, поскольку раньше им не приходилось этим заниматься . Многие из низ не были фермерами. обучение фермеров через АВП, местные Хукуматы и НПО .Повышение осведомленности и навыков фермеров и землепользователей, и их способности преодолевать проблемы деградации земли и применять практику УУЗР
Промывка солончаков -это эффективное мелиоративное мероприятие - помогающее быстро рассолить земли, но оно требует большого объема воды и дорогостоящие для фермеров . нужно применять опреснение всего лишь пахотного горизонта и внедрять новые для этих мест соле- и засухо- устойчивые культуры – такие сорго, просо, выращивание которых очень рентабельно, для них это будет более выгодно, чем хлопчатник.
Необходимо повысить их осведомленность и помочь в применении этих новых с\х культур
появление взамен колхозов и совхозов множества мелких дехканских (фермерских) хозяйств, экономических слабых и со слабой технической оснащенностью, осложняет управление водными и земельными ресурсами орошаемых агроландшафтов. хотя государством уже приняты многие законодательные акты , облегчившие участь фермеров орошаемой зоны, все еще необходима конкретная помощь государства на местах

7. ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

Полевые работы по реализации технологии до и в течении вегетационного периода

 • ການລວບລວມ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານ ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ

Литературные источники из фондов института Почвоведения и Заключительный отчет по проекту ИКАРДА

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

2006

7.2 ເອກກະສານອ້າງອີງທີ່ເປັນບົດລາຍງານ

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Изменение почвенного покрова и засоленности почв Бешкентской долины под влиянием двадцатилетнего орошения. И.С. Алиев, М.А. Аминджанов, Х.М. Ахмадов, В.М. Мазко, П.М. Сосин, В.И. Усольцев, К.Н. Попов,Тр. НИИ почвоведения ТАСХН,1998

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Душанбе

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Мелиоративное освоение земель Бешкентской долины.Сб. Тр НИИ почвоведения, Пути повышения плодородия почв Таджикистана, Т. 39, с. 166-168, П.М. Сосин, М.А. Аминджанов, 2007

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Душанбе

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Биологические и агротехнические методы снижения засоленияпочв и ихвлияне на плодородие почвы и урожайность культур.,Материалы Международной научно-практической конференции.//Повышение плодородия почвы в новых условиях землепользования , с 357-379., СосинП.М., Алиев И.С., Сангинов С.Р. Цой О,2012,

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

Душанбе

7.3 ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ

ຫົວຂໍ້ / ພັນລະນາ:

нет

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ