ເຕັກໂນໂລຢີ

ການສ້າງຝາຍນໍ້າລົ້ນ ໂດຍການໃຊ້ໄມ້ ແລະ ຫີນ [ລາວ]

ດາເນີບ

technologies_2306 - ລາວ

ຄວາມສົມບູນ: 86%

1. ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

1.2 ຂໍ້ມູນ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂອງບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນເອກກະສານ ເຕັກໂນໂລຢີ

ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ສໍາຄັນ ()

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

ແສງມະນີ

ລາວ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

ເຊຄຳພອນ ຢັງເມົາ

ລາວ

ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ/ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Lao People's Democratic Republic

1.3 ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພາບລວມຂອງໂລກ ທາງດ້ານແນວທາງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການອານຸລັກ ທໍາມະຊາດ (WOCAT)

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ແຈ້ງການວ່າ ດ້ວຍຄວາມຍືນຍົງຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍ ເຖິງບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນບໍ? ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ມັນບໍ່ສາມາດ ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ເປັນເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ? :

ບໍ່ແມ່ນ

2. ການອະທິບາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການກຳໜົດຄວາມໝາຍ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ:

ການເຮັດຝ່າຍແມ່ນໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ກົມ ແລະ ກ້ອນຫີນ ເປັນອົງປະກອບຫຼັກ ໃນການສ້າງ

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ການພັນລະນາ:

- ຊາວບ້ານ ໃນທ້ອງຖິ່ນ ບ້ານຕັງໂນງ, ເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ ອຸປະກອນທີ່ມີ ໃນທ້ອງຖີ່ນ ເຊັ່ນ ໄມ້ ແລະ ຫີນ ຕາມທຳມະຊາດ ເພື່ອສ້າງຝາຍ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຮັດຝາຍຊົນລະປະທານລຽບຕາມແຄມຫ້ວຍ ທີ່ຕິດຂອງໃຜຂອງລາວ ເຊີ່ງເປັນສາເຫດໃນການຍາດແຍ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳເກີດຂື້ນເປັນບາງໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູແລ້ງ, ມາຮອດປີ 2003 ປະຊາຊົນຈິ່ງໄດ້ພາກັນສ້າງ ຝາຍດັ່ງກາ່ວຈື້ນ ແລະ ແຕ່ລະປີກໍ່ໄດ້ມີການບູລະນະຮັກສາຕະຫຼອດມາ ຊື່ງເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາວັດຖຸດິບເພື່ອມາສ້ອມແປງຝາຍ.- ລັກສະນະຕົ້ນຕໍ ແລະ ອົງປະກອບມີ: ກ່ອນຈະລົງມືເຮັດຝາຍແມ່ນເຮົາຕ້ອງກະກ່ຽມອຸປະກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນເຊັ່ນວ່າ: ຫວາຍທີຫາໄດ້ຈາກທ້ອງຖິ່ນ,ໄມ້ກົມຂະໜາດປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ(ໜ້າຕັດ),ຍາວ 1,5 ແມັດ, ແລ້ວເອົາມາແຫຼມ ຫຼັງຈາກແຫຼມແລ້ວກໍ່ຕອກລົງໄປ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມລືກ 50 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ອີງຕາມຄວາມເປັນຈິ່ງຂອງພື້ນທີ່, ໄລຍະຫ່າງ ຂອງແຕ່ລະເສົາ ແມ່ນ 50 ຊັງຕີແມັດ, ເຮັດເປັນສອງແຖວ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວທີ1 ຫາ ແຖວທີ 2 ແມ່ນ 1 ແມັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເອົາໄມ້ທ່ອນຂະໜາດ 20 ຊັງຕີແມັດ(ໜ້າຕັດ), ຍາວປະມານ 4-5 ແມັດ ອີງຕາມທີ່ຊອກໄດ້ຕາມທຳມະຊາດ, ເອົາມາໃສ່ໃນຫວ່າງໄມ້ກົມສອງແຖວນັ້ນໃຫ້ໄດ້ຊັ້ນໜືງແລ້ວຈິ່ງເອົາຫີນໜ້ອຍ,ດິນ,ຟົດໄມ້ ແລ້ວເອົາໄມ້ທ່ອນມາເຕັງ, ເຮັດແບບນີ້ຈົນສຸດໄມ້ກົມ ແລະ ຊັ້ນເທິງສຸດແມ່ນເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍມາເຕັງໄວ້ເພື່ອບໍໃຫ້ນໍ້າຊຸເອົາໄມ້ໄປ,ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືເກົ່າຈົນກ່ວາຈະໄດ້ລະດັບຕາມຄວາມສູງທີ່ຕ້ອງການ,ເຮັດແຖວ ທີໜື່ງ ແລ້ວ, ແຖວທີສອງແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບແຖວທີໜື່ງ ເຊິ່ງລະດັບຄວາມສູງຂອງແຖວທີ2ນີ້ ແມ່ນຕໍ່າກ່ວາແຖວທີ1ປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ, ແລະ ແຖວທີ3 ແມ່ນເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍມາລ່ຽນຕາມພື້ນເພື່ອຕ້ານການກັດເຊາະພື້ນຝາຍນໍ້າລົ້ນ.- ຈຸດປະສົ່ງແມ່ນເພື່ອເອົານໍ້າເຂົ້າເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ ຂອງຊາວກະສິກອນໃນຊຸມຊົນ ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັ່ນຈັກໄຟ້າ ໄດ໋ນາໂມ ( Dynamo) ຂະໜາດ 1Kwh.- ສິ່ງສຳຄັນໃນການບຳລຸງຮັກສາມີຄືື: ໄມ້ ແລະ ຫີນ ຕ້ອງໄດ້ຫາຕາມທຳມະຊາດ- ຜົນປະໂຫຍດ: ສາມາດທຳການຜະລິດໄດ້ສອງລະດູການ ແລະ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໃນການຫົດພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອປັ່ນໄຟຟ້າ ໂດຍການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຂະໜາດນ້ອຍໃສ່ຮ່ອງນໍ້າໂຕນ ແລະ ອື່ນໆ.- ຜົນເສຍ: ການຕັດໄມ້ເພື່ອມາບຳລຸງຮັກສາຝາຍນໍ້າລົ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີການບຳລຸງຮັກສາທຸກໆປີ- ກ່ຽວກັບເຕັກນິກດັ່ງກ່າວນີ້ເຈົ້າຂອງດິນ ຫຼື ຜູ້ນຳໃຊ້ດິນ ແມ່ນບໍມັກ, ເນື່ອງຈາກວ່າການບຳລຸງຮັກສາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວັດຖຸດິບຕາມທຳມະຊາດ ທີ່ນັບມື້ໜ້ອຍລົງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ເສຍເວລາໃນການສ້ອມແປງຝາຍທຸກໆປີ.

2.3 ຮູບພາບຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

2.4 ວິດີໂອ ເຕັກໂນໂລຢີ

ສະຖານທີ່:

ບ້ານ ຕັງໂນງ,ເມືອງດາກຈືງ,ແຂວງເຊກອງ

ຊື່ຂອງຜູ້ຖ່າຍວີດີໂອ:

ທ. ຄຳແພງ ບຸນປັນຍາ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການປະເມີນຜົນ

ປະເທດ:

ລາວ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

ເມືອງດາກຈືງ, ແຂວງເຊກອງ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

ບ້ານ ຕັງໂນງ

ໃຫ້ລະບຸ ການແຜ່ຂະຫຍາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ:
 • ນໍາໃຊ້ໃນຈຸດສະເພາະ / ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

ມີຢູ່2 ຫາ 3 ຈຸດໃນ ໝູ່ບ້ານ

2.6 ວັນທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃຫ້ລະບຸປີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

2003

ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ປີທີ່ຊັດເຈນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານ ວັນທີເອົາ:
 • 10-50 ປີ ຜ່ານມາ

2.7 ການນໍາສະເໜີ ເຕັກໂນໂລຢີ

ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ?
 • ເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງລະບົບພື້ນເມືອງ (>50 ປີ)
ຄວາມຄິດເຫັນ (ປະເພດ ໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ):

ເຕັກນິກຂອງພື້ນບ້ານ ທີ່ເຮັດມາແຕ່ສະໄໝປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍຕາມທ້ອງຖິ່ນ.

3. ການໃຈ້ແຍກ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

3.1 ຈຸດປະສົງຫຼັກ (ຫຼາຍ) ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

 • ປັບປຸງ ການຜະລິດ
 • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທໍາມະຊາດ
 • ປັບຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ

3.2 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນປະຈຸບັນ() ທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ດິນທີ່ປູກພືດ

ດິນທີ່ປູກພືດ

 • ການປູກພືດປະຈໍາປີ
ການປູກພືດປະຈຳປີ - ລະບຸປະເພດພືດ:
 • ທັນຍາພືດ-ເຂົ້ານາ
 • ຜັກ-ອື່ນໆ
ຈໍານວນ ລະດູການ ປູກໃນປີໜຶ່ງ:
 • 1
ລະບຸ ຊະນິດ:

ປູກເຂົ້ານາແຊງ

ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, ນໍ້າ,​ ດິນທາມ

ທິດທາງໄຫຼຂອງນໍ້າ, ນໍ້າ,​ ດິນທາມ

 • ໜອງ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ
ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ / ບໍລິການ:

ໃຊ້ນ້ຳຈາກຝາຍເພື່ອ ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ໃຊ້ແຮງນ້ຳເພື່ອຜັນໄດປັ່ນໄຟ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

ການປູກພືດຫຼັກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ): ປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກສວນຄົວ

3.4 ການສະໜອງນ້ຳ

ການສະໜອງນໍ້າ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ:
 • ນໍາໃຊ້ ນໍ້າຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

3.5 ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການເກັບກັກນໍ້າ
 • ປະສິດທິພາບ ເຕັກໂນໂລຢີ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ
 • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດ ບົນພື້ນຖານລະບົບນິເວດ

3.6 ມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ປະກອບດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຢີ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

 • S5: ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຝາຍເກັບນໍ້າ, ອ່າງ, ໜອງ
 • S10: ມາດຕະການ ປະຢັດພະລັງງານ

3.7 ປະເພດດິນເຊື່ອມໂຊມ ຫຼັກທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງເຄມີ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງເຄມີ

 • Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ (ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈື່ອນ)
ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງນໍ້າ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງນໍ້າ

 • Ha: ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

ເກີດການເສາະເຈື່ອນຕາມແຄມຝັ່ງ ບ່ອນເຮັດຝາຍ

3.8 ການປ້ອງກັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ຫຼືການຟື້ນຟູຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ໃຫ້ລະບຸ ເປົ້າໝາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ພົວພັນ ກັບຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ:
 • ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

ຕະກອນດິນທີ່ຖືກຊະລ້າງຈາກ ເປີ້ນພູໂດຍນ້ຳຝົນ ເຊີ່ງມັນເປັນສານອິນຊີ ໄຫລໄປຕາມຮອງຊົນລະປະທານ ສາມາດປັບປຸງດິນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

4. ຂໍ້ກໍາໜົດ, ກິດຈະກໍາການປະຕິບັດ, ວັດຖຸດິບ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

4.1 ເຕັກນິກ ໃນການແຕ້ມແຜນວາດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຄຸນລັກສະນະ ຂອງເຕັກນິກ (ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການແຕ້ມແຜນວາດ ທາງດ້ານເຕັກນີກ):

ຫວາຍທີ່ຫາໄດ້ຈາກທ້ອງຖິ່ນ, ໄມ້ກົມຂະໜາດປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ(ໜ້າຕັດ),ຍາວ 1,5 ແມັດ, ແລ້ວເອົາມາແຫຼມ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນຕອກລົງໄປ ໃຫ້ໄດ້ 50 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ອີງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຂອງພື້ນທີ່, ໄລຍະຫ່າງ 50 ຊັງຕີແມັດ ໃຫ້ໄດ້ສອງແຖວ ໄລຍະຫ່າງ ຈາກແຖວທີ 1 ຫາ ແຖວທີ 2 ແມ່ນ 1 ແມັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເອົາໄມ້ທ່ອນ ຂະໜາດ 20 ຊັງຕີແມັດ (ໜ້າຕັດ), ຍາວປະມານ 4-5 ແມັດ ອີງຕາມ ທີ່ຊອກໄດ້ຕາມທຳມະ ຊາດ, ເອົາມາໃສ່ໃນວ່າງໄມ້ກົມ ສອງແຖວນັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ຊັ້ນໜື່ງ ແລ້ວຈິ່ງເອົາຫີນນ້ອຍ, ດິນ, ຟົດໄມ້ ແລະ ຊັ້ນເທິງສຸດ ແມ່ນ ເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍມາເຕັ່ງໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຊຸເອົາໄມ້ໄປ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືເກົ່າ ຈົນກ່ວາຈະໄດ້ລະດັບ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເຮັດແຖວທີ 1 ແລ້ວ, ແຖວທີ່ 2 ແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບ ແຖວທີ 1 ເຊິ່ງຂະໜາດ ຄວາມສູງ ຂອງແຖວທີ 2 ແມ່ນ ຕໍ່າກ່ວາແຖວທີ 1 ປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ, ແລະ ແຖວທີ 3 ແມ່ນ ເອົາຫີນຂະໜາດໃຫ່ຍ ມາລຽນຕາມພື້ນ ເພື່ອບໍໃຫ້ນໍ້າ ກັດເຊາະພື້ນໂຕຝາຍນໍ້າລົ້ນ.

ຜູ້ຂຽນ:

ທ ຄຳແພງ ບຸນປັນຍາ

ວັນທີ:

12/05/2017

4.2 ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່າອື່ນໆ

ລະບຸ ວິທີການ ຄຳໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າ ທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່:
 • ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ
ໃຫ້ລະບຸຫົວໜ່ວຍ:

1 ຝາຍ

ກໍານົດຂະຫນາດຂອງຫົວນ໋ວຍ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ):

ກວ້າງ 1 ແມັດ, ສູງ 1 ແມັດ, ເລີກ 50 ຊັງຕີແມັດ, ຍາວ 25 ແມັດ ຂ້າມຫ້ວຍ

ສະກຸນເງິນອື່ນໆ / ປະເທດອື່ນໆ (ລະບຸ):

ກີບ

ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ, ໃຫ້ລະບຸອັດຕາແລກປ່ຽນຈາກ USD ເປັນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ: 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

8000.0

ລະບຸ ຄ່າຈ້າງ ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ຕໍ່ ວັນ:

50 000 ກີບ

4.3 ການສ້າງຕັ້ງກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ Timing (season)
1. ຫາໄມ້ທ່ອນ
2. ກະກຽມຫວາຍ
3. ຂົນຫີນ
4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

ຫຼັງຄາເຮືອນໜືງແມ່ນໃຫ້ປະກອບສ່ວນ 2 ຄົນ/ມື້

4.4 ຕົ້ນທຶນ ແລະ ປັດໄຈຂາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ ຄົນ ມື້ 48.0 50000.0 2400000.0 100.0
ອຸປະກອນ ຄ້ອນປອນ ດວງ 4.0 150000.0 600000.0 100.0
ອຸປະກອນ ຂວານ ດວງ 10.0 100000.0 1000000.0 100.0
ອຸປະກອນ ຈົກ ດວງ 15.0 40000.0 600000.0 100.0
ອຸປະກອນ ຊວານ ດວງ 10.0 50000.0 500000.0 100.0
ອຸປະກອນ ພ້າ ດວງ 10.0 25000.0 250000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໄມ້ທ່ອນກົມ ທ່ອນ 10.0 50000.0 500000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຫວາຍ ເສັ້ນ 200.0 20000.0 4000000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຫີນ ແມັດກ້ອນ 50.0 40000.0 2000000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໄມ້ຫຼັກ ຫຼັກ 10.0 10000.0 100000.0 100.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ 11950000.0
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ 1493.75
ຄວາມຄິດເຫັນ:

ແຮງານຊາວບ້ານ 100%

4.5 ບໍາລຸງຮັກສາ / ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່
1. ຫາໄມ້
2. ຫາຫວາຍ
3. ເກັບຫີນ
4. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

ລະດົມແຮງງານຊາວບ້ານ ຊ່ວຍກັນເຮັດ

4.6 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາກິດຈະກໍາ / ແຜນປະຕິບັດ (ຕໍ່ປີ)

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ ແຮງງານ ຄົນ/ມື້ 48.0 50000.0 2400000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໄມ້ທ່ອນກົມ ທ່ອນ 10.0 50000.0 500000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຫວາຍ ເສັ້ນ 200.0 10000.0 2000000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຫີນ ແມັດກ້ອນ 10.0 50000.0 500000.0 100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໄມ້ຫຼັກ ຫຼັກ 10.0 10000.0 100000.0 100.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ 5500000.0
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການບົວລະບັດຮກສາເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ 687.5

4.7 ປັດໄຈ ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃຫ້ອະທິບາຍ ປັດໃຈ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຕົ້ນທຶນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

ປັດໃຈ ທີ່ສຳຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຕົ້ນທຶນ ໃນການສ້າງຝາຍແມ່ນ ຫີນ ແລະ ໄມ້ທ້ອນ ເພາະເປັນວັດຖຸດິບ ທຳມະຊາດທີ່ນັບມື້ໜ້ອຍລົງ

5. ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ

5.1 ອາກາດ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
 • < 250 ມີລິແມັດ
 • 251-500 ມີລິແມັດ
 • 501-750 ມີລິແມັດ
 • 751-1,000 ມີລິແມັດ
 • 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
 • 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
 • 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
 • 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
 • > 4,000 ມີລິແມັດ
ໃຫ້ລະບຸສະເລ່ຍ ປະລິມານນໍ້າຝົນຕົກປະຈໍາປີ ເປັນມິນລິແມັດ (ຖ້າຫາກຮູ້ຈັກ):

870.00

ຂໍ້ມູນສະເພາະ / ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ ປະລິມານນໍ້າຝົນ:

ຝົນຕົກໜ້ຍສຸກ ແມ່ນ ເດືອນ ມັງກອນ ປະມານ 14 ມມ,ປະລິມານນ້ຳຝົນຫຼາຍສຸດ ແມ່ນ ເດືອນມີນາ ປະມານ 3200ມມ ຝົນຕົກໜັກລະຫ່ວາງເດືອນ 6 - 9

ໃຫ້ລະບຸ ຊື່ສະຖານີ ອຸຕຸນິຍົມ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ:

ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ

ເຂດສະພາບອາກາດກະສິກໍາ
 • ຄວາມຊຸ່ມ

ຝົນຕົກຫຼາຍ( ຝົນລິນ)ແລະ ມີນໍ້າໄຫຼ່ຕະຫຼອດປີ, ອຸນຫະພູມ ອຸນສຸດ ແມ່ນ ເດືອນ5 ສະເລ່ຍ 22.3 ອົງສາ, ຕ່ຳສຸດ ແມ່ນ ເດືອນ 1 ສະເລ່ຍ 16.6 ອົງສາ

5.2 ພູມິປະເທດ

ຄ່າສະເລ່ຍ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ:
 • ພື້ນທີ່ຮາບພຽງ (0-2%)
 • ອ່ອນ (3-5 %)
 • ປານກາງ (6-10 %)
 • ມ້ວນ (11-15 %)
 • ເນີນ(16-30%)
 • ໍຊັນ (31-60%)
 • ຊັນຫຼາຍ (>60%)
ຮູບແບບຂອງດິນ:
 • ພູພຽງ / ທົ່ງພຽງ
 • ສັນພູ
 • ເປີ້ນພູ
 • ເນີນພູ
 • ຕີນພູ
 • ຮ່ອມພູ
ເຂດລະດັບສູງ:
 • 0-100 ແມັດ a.s.l.
 • 101-500 ແມັດ a.s.l.
 • 501-1,000 ແມັດ a.s.l.
 • 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l.
 • 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l.
 • 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l.
 • 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l.
 • 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l.
 • > 4,000 ແມັດ a.s.l.
ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້:
 • ລັກສະນະສວດ

5.3 ດິນ

ຄວາມເລິກ ຂອງດິນສະເລ່ຍ:
 • ຕື້ນຫຼາຍ (0-20 ຊັງຕີແມັດ)
 • ຕື້ນ (21-50 ຊຕມ)
 • ເລີກປານກາງ (51-80 ຊຕມ)
 • ເລິກ (81-120 ຊມ)
 • ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm)
ເນື້ອດິນ (ໜ້າດິນ):
 • ຫຍາບ / ເບົາ (ດິນຊາຍ)
ເນື້ອດິນ (ເລິກຈາກໜ້າດິນ ລົງໄປຫຼາຍກວ່າ 20 ຊັງຕິແມັດ):
 • ປານກາງ (ດິນໜຽວ, ດິນໂຄນ)
ຊັ້ນອິນຊີວັດຖຸ ເທິງໜ້າດິນ:
 • ປານກາງ (1-3 %)

5.4 ມີນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ລະດັບ ນໍ້າໃຕ້ດິນ:

< 5 ແມັດ

ການມີນໍ້າ ເທິງໜ້າດິນ:

ປານກາງ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ (ບໍ່ມີການບໍາບັດ):

ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ (ຊົນລະປະທານ)

ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບນໍ້າເຄັມບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມ ໃນພື້ນທີ່ບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

5.5 ຊີວະນາໆພັນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງສາຍພັນ:
 • ປານກາງ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ:
 • ປານກາງ

5.6 ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຢູ່ປະຈຳ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍຕະຫຼອດ:
 • ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ
ລະບົບ ການຕະຫຼາດ ແລະ ຜົນຜະລິດ:
 • ກຸ້ມຕົນເອງ (ພໍພຽງ)
ລາຍຮັບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ:
 • ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
ລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ:
 • ສະເລ່ຍ
ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ:
 • ກຸ່ມ / ຊຸມຊົນ
ລະດັບ ການຫັນເປັນກົນຈັກ:
 • ເຄື່ອງກົນຈັກ
ເພດ:
 • ຜູ້ຍິງ
 • ຜູ້ຊາຍ
ອາຍຸ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:
 • ຊາວໜຸ່ມ
 • ໄວ​ກາງ​ຄົນ

5.7 ເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍຂອງດິນ ທີ່ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ເຮັດເຕັກໂນໂລຢີ

 • <0.5 ເຮັກຕາ
 • 0.5-1 ເຮັກຕາ
 • 1-2 ເຮັກຕາ
 • 2-5 ເຮັກຕາ
 • 5-15 ເຮັກຕາ
 • 15-50 ເຮັກຕາ
 • 50-100 ເຮັກຕາ
 • 100-500 ເຮັກຕາ
 • 500-1,000 ເຮັກຕາ
 • 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
 • > 10,000 ເຮັກຕາ
ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ຫຼື ໃຫຍ່ (ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງທ້ອງຖີ່ນ)? :
 • ຂະໜາດນ້ອຍ

5.8 ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ສິດໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະ ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເຈົ້າຂອງດິນ:
 • ຊຸມຊົນ / ບ້ານ
 • ບຸກຄົນ, ບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:
 • ບຸກຄົນ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ:
 • ເປີດກວ້າງ (ບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງ)

5.9 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສຸຂະພາບ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການສຶກສາ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຈ້າງງານ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ການຜະລິດກະສິກໍາ):
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຕະຫຼາດ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ພະລັງງານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການດື່ມນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ

6. ຜົນກະທົບ ແລະ ລາຍງານສະຫຼຸບ

6.1 ການສະແດງຜົນກະທົບ ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ

ການຜະລິດ

ຄຸນນະພາບຂອງພືດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

ແຕ່ກ່ອນແມ່ນໄດ້ 8ໂຕນ/ ເຮັກຕາ

ປະລີມານ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

ຫຼັງການນຳໃຊ້ດິນແມ່ນໄດ້ 2ໂຕນ/ເຮັກຕາ

ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

ເນື່ອງຈາກວ່າ ແຕ່ກ່ອນບໍລິສັດບໍ່ທັນຂຸດຄົ້ນຄຳ ປະຈຸບັນ ບໍລິສັດໄດ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳ ໃນເນື້ອທີ່ທຳການກະເສດ ນັບແຕ່ນັ້ນມາເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ.

ການຜະລິດພະລັງງານ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

ບາງຄົວເຮືອນກໍ່ຕິດຕັ້ງ dynamo (ເຄື້ອງກຳເນີດ ໄຟຟ້າ) ທີ່ມີກໍາລັງການຜະລິດ 1 Kwh.

ມີນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ມີນໍ້າຊົນລະປະທານ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ນ້ໍາສໍາລັບການປູກຝັງ ແມ່ນ ບໍ່ພຽງພໍໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງຍ້ອນ ລະດັບນ້ໍາແມ່ນຕໍ່າເກີນໄປ, ຫຼັງຈາກການກໍ່ສ້າງນ້ໍາ, ລະດັບນໍ້າ ສູງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີນ້ໍາໄຫລລົງສູ່ ພື້ນທີ່ການຜະລິດຕະຫຼອດປີ.

ຜົນກະທົບດ້ານວັດທະນາທໍາສັງຄົມ

ການຫຼຸດຜ່ອນ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

ກ່ອນການກໍ່ສ້າງຝາຍ, ຊາວບ້ານໄດ້ພະຍາຍາມເອົານ້ໍາເຂົ້າໄປໃນທົ່ງນ າຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍທໍ່ນໍ້າຂະຫນາດນ້ອຍໃນລະດູແລ້ງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມີ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຂາດແຄນນ້ໍາ. ຫຼັງຈາກການກໍ່ສ້າງຝາຍໃນຊຸມຊົນ, ສະຖານະການທີ່ຂັດແຍ່ງກັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ

ວົງຈອນນໍ້າ / ນໍ້າ

ປະລິມານນໍ້າ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

ໂດຍບໍ່ມີນ້ໍາຖ້ວມ, ປະລິມານນ້ໍາຕໍ່າເກີນໄປ ເພື່ອຜະລິດຜົນຜະລິດຢ່າງພຽງພໍ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກໃນລະດູແລ້ງ.ຫຼັງຈາກການກໍ່ສ້າງຝາຍ ຊາວກະສິກອນປ່ອຍໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ ມາຕາມຮອງ ເຊິ່ງສາມາດ ເຮັດກິດຈະກໍາດ້ານ ການກະສິກໍາຕະຫຼອດປີ.

ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດປ່ຽນແປງ

ຜົນກະທົບ ຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກຝ່າຍ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ

6.2 ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການໄຫຼຂອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

ໄດ້ສະກັດກັ້ນການໄຫລ ຂອງນ້ໍາແບບທໍາມະຊາດຢູ່ພື້ນທີ່ລູ່ມ

6.3 ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ຂອງເຕັກໂນໂລຢິ ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ຮຸນແຮງ / ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເທື່ອລະກ້າວ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເທື່ອລະກ້າວ
ລະດູການ ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມຂື້ນ ປານກາງ
ອຸນຫະພູມລະດູການ ລະດູແລ້ງ ຫຼຸດລົງ ດີ
ປະລິມານນໍ້າຝົນຕາມລະດູການ ຄວາມຊຸ່ມ / ລະດູຝົນ ເພີ່ມຂື້ນ ປານກາງ
ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດອື່ນໆ ການມີຊົນລະປະທານແມ່ນເໝາະສົມກັບລະດູແລ້ງ ເພີ່ມຂື້ນ ດີ

ອາກາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ໄພພິບັດທາງອຸຕຸນິຍົມ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ພາຍຸລູກເຫັບທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່​ດີ
ໄພພິບັດທາງພູມອາກາດ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ອາກາດໜາວຮຸນແຮງ ບໍ່​ດີ
ໄພພິບັດທາງອຸທົກກະສາກ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ນໍ້າຖ້ວມຮູນແຮງ ປານກາງ
ໄພພິບັດທາງຊີວະພາບ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ພະຍາດລະບາດ ປານກາງ
ແມງໄມ້ / ການລະບາດຂອງພະຍາດ ບໍ່​ດີ

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນສະທ້ອນສະພາບອາກາດອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ໄລຍະເວລາການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່​ດີ

6.4 ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຈະເຮັດປະໂຫຍດເພື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ (ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກເລັກນ້ອຍ

ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະຍາວ:

ຜົນກະທົບທາງບວກເລັກນ້ອຍ

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເມື່ອປຽບທຽບກັບ / ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາທີເ່ກີດຂື້ນອິກ (ຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກເລັກນ້ອຍ

ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະຍາວ:

ຜົນກະທົບທາງລົບເລັກນ້ອຍ

6.5 ການປັບຕົວຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີ

 • 11-50%
ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນໃຜ ໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ, ມີຈັກຄົນ ທີ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້, ຕົວຢ່າງ, ປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານອຸປະກອນ / ການຈ່າຍເປັນເງິນ?
 • 91-100%

6.6 ການປັບຕົວ

ໄດ້ມີການດັດປັບ ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບເງື່ອນໄຂ ການປ່ຽນແປງບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

6.7 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານ
ສາມາດນຳ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການຜະລິດກະສິກຳໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ສາມາດໃຊ້ແຮງນ້ຳ ເພື່ອປັນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ( 1Kwh ) ໄດ້.
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຍາດແຍ່ງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນໝູ່ບ້ານ

6.8 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
ວັດຖຸດິບໃນການສ້າງຝ່າຍບໍ່ໝັ້ນຄົງ
ເສຍເວລາໃນການບຳລຸງຮັກສາ

7. ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

1 ຄັ້ງ

 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

2 ຄົນ

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

11/05/2017

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ