НҮБ ЦТК

MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT: "Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment".

  • Бүтээн байгуулалт:
  • Шинэчлэх:
  • Цуглуулсан этгээд:
  • Редактор:
  • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: European Union

Бүрэн гүйцэд байдал: 26%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

MEDITERRANEAN CLIMATE PREDICTION RESEARCH PROJECT:
"Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment".

Тайлагнах Этгээд:

European Union

Ангилал

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

  • Бууруулах
  • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

  • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
  • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
  • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

The CIRCE Integrated Project, funded under the European Commission's Sixth Framework Programme, aims to reach this objective, highlighting impacts and possible adaptation actions of the climate change in the Mediterranean region, that includes Europe, North Africa and Middle East.
http://www.circeproject.eu/

Байршил

Mediterranean region, that includes Europe, North Africa and Middle East.

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

On the basis of measures, methods or activities that are considered successful in terms of achieving desired outcomes and good performances when it comes to UNCCD operational and strategic objectives, and that are contributing to enhance the implementation of the Convention.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Prediction and quantification of physical impacts of climate change in the Mediterranean area;
|Evaluation of the consequences of climate change for the society and the economy of the populations located in the Mediterranean area;
|Development of an integrated approach to understand combined effects of climate change;
|Identification, adaptation and mitigation strategies in collaboration with regional stakeholders.

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

RESARCH LINE ON COORDINATION AND COMMUNICATION
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=0|RESEARCH LINE ON IDENTIFICACTION AND ATRIBUTION OF PRESENT CLIMATE TRENDS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=0
|RESEARCH LINE ON THE MEDITERRANEAN REGION AND THE GLOBAL CLIMATE SYSTEM
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=0|RESEARCH LINE ON RADIATION, CLOUDS AND AEROSOLS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=0|RESEARCH LINE ON SCALE INTERACTION AND FEED BACK PROCESSES
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=0|RESEARCH LINE ON WATER CYCLE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=0|RESEARCH LINE ON EXTREME EVENTS
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=0|RESEARCH LINE ON IMPATCS OF GLOBAL CHANGE ECOSYSTEMS AND THE SERVICES THEY PROVIDE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=0|RESEARCH ON AIR QUALITY AND CLIMATE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=0|RESEARCH LINE ON HUMAN HEALTH
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=0|RESEARCH LINE ON ECONOMIC IMPACTS ON CLIMATE CHANGE
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=0|RESEARCH LINE ON INTEGRATING CASE OF STUDING
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=0|RESEARCH LINE ON RELEVANT SOCIETAL DYNAMICS:
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=0|RESEARCH LINE ON INDUCED RESPONSES AND POLICIES
http://www.circeproject.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=0

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

  • Олон улсын санаачлага

Дүн шинжилгээ

Модулууд