НҮБ ЦТК

Manejo florestal sustentado da Caatinga em áreas de reforma agrária [Бразил ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Brazil

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 86%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Manejo florestal sustentado da Caatinga em áreas de reforma agrária

Улс :

Бразил

Тайлагнах Этгээд:

Brazil

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Суурьшлын бүс

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Бодлого, хууль эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Exploração sustentada da floresta nativa mediante implementação de Plano de Manejo Florestal Sustentado em áreas delimitadas nos assentamentos destinadas ao manejo. O manejo permite a obtenção de lenha e outros produtos florestais conservando a cobertura florestal e a regeneração da floresta. Mantém altos níveis de conservação da biodiversidade. Permite a geração de emprego e renda nos assentamentos no período seco, sem concorrer com atividades agropecuárias. Permite um abastecimento sustentável de energia renovável de forma sustentada e legalizada.|

Байршил

Estado de Pernambuco – regiões do Moxotó, Pajeú|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

3500.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

2500.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Plana a ondulada
Predominantemente raso (< 50cm), fértil

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

No caso de Projeto de Assentamentos do Incra – Cessão de posse
No caso de propriedades coletivas do Crédito Fundiário - Escritura
Atividades de exploração sustentável da vegetação nativa e produção de carvão em fornos melhorados.

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Recebeu título de tecnologia social (Fundação Banco do Brasil – 2007) e Premio Energy Globe Award (2009).

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

1. Demanda regional de lenha e carvão vegetal
|2. Desmatamento desordenado nas áreas de reforma agrária
|3. Falta de alternativas de emprego e renda nas áreas de reforma agrária

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Erosão, perda de biodiversidade, perda de cobertura florestal

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

1. uso sustentável da vegetação nativa
|2. produção sustentável de lenha e carvão vegetal (energia renovável)
|3. geração de emprego e renda
|4. combate à desertificação, evitar emissão líquida de CO2

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Atividade produtiva típica para período seco do ano, complementando as atividades agropecuárias e contribuindo com mais uma fonte de renda no próprio assentamento, evitando a evasão das famílias.|
Inerente ao uso sustentável e manutenção da cobertura florestal em longo prazo
Objetivo 1: Planejamento do uso do solo, inventário florestal, elaboração e implementação do plano de manejo identificando a melhor forma de intervenção na floresta.|
Planejamento da produção possível a longo prazo. Adoção de técnicas de produção melhoradas (ex. Forno de carvoejamento melhorado)

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Exploração sustentada da floresta nativa mediante implementação de Plano de Manejo Florestal Sustentado em áreas delimitadas nos assentamentos destinadas ao manejo. O manejo permite a obtenção de lenha e outros produtos florestais conservando a cobertura florestal e a regeneração da floresta. Mantém altos níveis de conservação da biodiversidade. Permite a geração de emprego e renda nos assentamentos no período seco, sem concorrer com atividades agropecuárias. Permite um abastecimento sustentável de energia renovável de forma sustentada e legalizada.|

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Associação Plantas do Nordeste - APNE|Rua Dr. Nina Rodrigues, 265
Iputinga
50.731-280 Recife - PE

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

1. Ministério do Meio Ambiente – Serviço Florestal Brasileiro
|2. Ministério do Desenvolvimento Agrário

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага
Тодорхойлно уу:


Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

1. Os assentados
|2. Sindicatos de Trabalhadores Rurais

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Assentados: atores principias da tecnología, atuando em todas as etapas
Sindicatos: articulação do público alvo e outros atores locais/regionais|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Consumo legal de energia sustentável (22.000 metros de lenha)
Produção ou produtividade:
22.000 metros de lenha produzido de forma sustentável
7.000 hectares conservadas (manejo, reserva legal, preservação permanente)|
Rendimento bruto anual de R$ 500.000,00|

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

manutenção da biodiversidade, paisagens e nichos para grupos biológicos diversos|

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Pesquisa sobre manejo florestal sustentável da caatinga com 20 anos de experiências demonstra o mínimo impacto do manejo florestal sobre a biodiversidade e a manutenção do mesmo em áreas manejadas.
O manejo se baseia na vegetação nativa que é a mais adaptada à situação local e provavelmente a mais adaptada às mudanças climáticas locais.
Produção sustentável de energia renovável. Balanço de Carbono neutro no manejo florestal para produção de lenha para energia.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

O manejo é uma atividade de baixo investimento e pouco risco pelas suas próprias características. É uma atividade de fácil assimilação pelos produtores não necessitando de tecnologia complicada. O maior custo consiste no trabalho, na mão-de-obra, que no caso é própria. A atividade atinge valores de remuneração de 1 a 3 salários mínimos por mês trabalhado, dependendo da característica da área de manejo e dos preços de mercado.|

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

A tecnologia vem sendo aplicada no estado da Paraíba.|Será iniciado no estado do Piauí. |Vem sendo planejado o inicio da sua aplicação no estado de Sergipe.

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

3. compromisso do público alvo com trabalho legal e conservação do seu patrimônio (propriedade – terra – floresta)
1. alta demanda por lenha e carvão e consumo ilegal
2. alta necessidade por alternativas de emprego e renda nos assentamentos

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Хагас үндэсний

Модулууд