НҮБ ЦТК

Grass Grid Sand Barrier-implemented jointly by governments and farmer households [Хятад ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: China

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Grass Grid Sand Barrier-implemented jointly by governments and farmer households

Улс :

Хятад

Тайлагнах Этгээд:

China

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Бүтээмж үгүй газар

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • Санхүүжилт ба нөөцийн удирдлага
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Under unified organization of local government, farmers and herdsman set grid or row barriers made up of wheat straw or maize stalks in movable sandlot in spring or autumn. Upon completion of the barrier, shrub trees and grass are planted in the grid for re-vegetation. Entry of outsiders and livestock to the project site are banned. The enclosure may be relieved in June to October to allow pasturing according to vegetation restoration condition. Three years after barrier constructed, the planted materials may perish into manure and vegetation is formed and plays a good sand fixation effect.
Central government and local government provide financial subsidies for the activities; farmers participate in the projects process and are subsidized for labor input in establishing, maintenance and management of the land.

Байршил

Naiman Banner, Inner Mongolia|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

81200.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

376000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

soil suffers severe desertification,
Soil fertility: very low
Soil texture: coarse sandy
Surface stoniness:  low
Topsoil organic matter: low (<1%)
Soil drainage: good
Soil erodibility: high
Soil depth: 0-20cm
Gentle hill, Sand dune
Hill slopes to foot slopes with slope degree from 2-5|
Annual mean temperature: 6.4 degree centigrade,
Annual mean precipitation: 362mm
Growing season: 150 days in succession, from April to September|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

annual average rural income 3492 CNY per capita in 2007
cropping, grazing and off-farm income|
Land ownership:State or collective, Land tenure: state or collective|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?


Ecological effectiveness: Quick and effective in fixation of the big shifting sand dunes.
Partnership building for ecological improvement: Governmental input from both central and local shares financial resources burden of local in ecological improvement, divided ecological improvement responsibilities to all possible benificeries both local and large public beyond.  
low cost of farmer, free labour input and adequete barrier material such as wheat straw, maize stalk.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

- Serious land sandification and pasture degradation on-going;
- Sand dune encroachment to farmland, pasture, traffics and houses and emergence of ecological refugees
-farmers’ technical knowledge of installing sand barrier is insufficient;
- inadequate financial support for ecological impovement;

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Drifting sand dune development, sandy desertification, wind erosion of grazing and cropping, |

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

- restrain dune movement and improve ecological quality;
- form steady project financing source;
- raise awareness of communities in the field of ecological protection;
- Raise the capability of community in sand control and prevention

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

1)Meeting with farmers to locate proje餐厅 site and mobilize local participation;
2)Project design and training farmers by forestry bureau
3)Building barriers  
4) Maintenance and protection
5) Research by the work station of forestry on the effectiveness of the barriers to improve the technique
- Raise the capability of community in sand control and prevention
Training and field technical guidance
-form steady project financing source;
Setting cost sharing system: 73% from Banner government, 20% from central government input through Three-North Shelterbelt Programme (Phase IV)to cover cost of seedlings, straws, transportation and maintenance, 7% provided by land users in kind of labour. |
- raise awareness of communities in the field of ecological protection;
Farmers meeting organized by the township government Training for local farmers by forest bureau

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

The technical steps encompass: 1) set grid or row barriers made up of wheat straw or maize stalks in movable sandlot in spring or autumn.  Linear barrier should be configured perpendicular to the wind direction in the sandlots where reciprocating wind or singular direction wind is prevailing; 2) upon completion of the barrier, plant trees and grass in the grid: yellow willow (Salix gordeivii) 0.3m×1.5m in spacing.  The cuttings should be prepared be-fore March and stored in sand, and planted immediately after being prepared in au-tumn.  The size of cuttings is at 40cm in length. Remove dry sand and dig a hole in a depth levelling with the surface, then cuttings are planted; and 3) due protection shall be conducted after barrier is set and trees are planted to ban the entry of outsiders and livestock.  Coppicing of the yellow willow is conducted five years later. The project site enclosure may be relieved in June thru October to allow pasturing according to vegetation restoration condition. |
Grid barrier suit large area of movable dunes with uncertain wind directions with  the size in 1.5x1.5m grid and 20cm outcropping above ground. Yellow willow (Salix gordeivii) 0.3m×1.5m in spacing

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


The techniques have been widely used for several decades in various forms.
It is invented by the Shapotou Experimental Station of the Chinese Academy of Science.
The case in Naiman banner is compiled by Mr. LI Chunying and Tian Lu, Forestry Department of Inner Mongolia Autonomous Region.
|No 23, Xinjian Dong str. Huhot city, Inner Mongolia Autonomous Region, China

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Central government key program, local county government, forestry bureau, township government and local farmers|

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага
 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Forestry Bureau
Local forestry service stattion,
village Committee,
Farmers|

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Forestry Bureau: Planning, designing and formulation operation manual, technical Training for farmers,
Forestry Service Station: Field technical guidance, specific study on effectiveness of the barrier and its improvement
Township government and village committee: mobilizing farmers participation and organizing implementation, consulting farmers for project site selection, barrier establishment and maintenance
Farmers: participation in planning and design of the implementation, labor input, maintenance and follow-up sustainable use of shrubs.

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Has increased farmers awareness of and participation in local ecological improvement.
Sand dune fixation locks encroachment of drafting sand to grassland and helps restoration of vegetation.
In crease of vegetation provide habitats for wild brids, insects and rodent animals. Biodiversity is improved. |
It has reduced wind erosion and dust particles in air, improved ecological condition.|
Local farmers get payment for saling of straw and maintainance of the project area.
Restored  vegetation coverage has increased bio-carbon stored in shrubs and grass  and made contribution to green house gas emission reduction.
has improved vegetation provides good basis for livestock devlopment.
has improved ecological condition enable a steady farming condition and better living condition of local residents.

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Fixation of sand reduce physical contribution to dust and sand storm affecting northern China and beyond.
Provide stop stone for migratory birds.

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Increase of the biomess of vegetation increases carbon storage in plants above ground and under the ground.
Reduced wind erosion reduces the soil organic carbon loss in process of land degradation
The restored vegentation provide habitat for wild animals and plants.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Analysis according to the land users:
It is a quik, effective  and low cost technique to fix sand dune and restore vegetation with central and local goovernmental input.

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Ningxia and Inner Mongolian

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Урамшууллын аль төрлийг зааж өгнө үү:
 • Санхүүгийн урамшуулал (жишээлбэл, хөнгөлөлттэй хүү, улсын тусламж, татаас, мөнгөн тэтгэмж, зээлийн баталгаа гэх мэт)
 • Төсвийн урамшуулал (жишээлбэл, татвар, хураамж гэх мэт татвараас чөлөөлөх, хасах гэх мэт)

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Barrier material is local produced and adequate. Weather is favorable to cuttings of Salix to generating roots.
Financial resources sharing among central,local governments and farmers and clear responsibility allocattion of forestry department and township government. |
Highly motivated local governments, farmers organized into well structured cooperatives|

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

High labour intensity practices limited extention in less populated area. Introduce machanical method could facilitate dessemination.

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

No direct economic returns of the technology in short term, governmental input is the key for the parctices in place. In long term, revegetated land management could combined with sustainable pruning harvesting shrub twig and its processing.|

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Quick, easy and high effectivness for sand fixation, combined with cuttings planting is even better.|

Модулууд