НҮБ ЦТК

“Reforestation for the purpose of combating desertification, mitigating climate change and protecting biodiversity in Santiago del Estero, Argentina - Youth Environmental Groups”| [Аргентин]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Grupo Ambiental para el Desarrollo

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 89%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

“Reforestation for the purpose of combating desertification, mitigating climate change and protecting biodiversity in Santiago del Estero, Argentina - Youth Environmental Groups”|

Улс :

Аргентин

Тайлагнах Этгээд:

Grupo Ambiental para el Desarrollo

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Бусад (нэмнэ үү)
Тодорхойлно уу:

Agricultural use in degraded and degrading lands, subject to abandonment process.

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Бууруулах
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Бодлого, хууль эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээ
 • Санхүүжилт ба нөөцийн удирдлага
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

“Reforestation for the purpose of combating desertification, mitigating climate change and protecting biodiversity in Santiago del Estero, Argentina - Youth Environmental Groups” is a proposed A/R CDM project activity which, through an integrated approach to manage land, water and forest resources will prevent desertification , improve the supply, management, sustainability, and environmental conditions of the forest resources in Santiago del Estero, conserve its biodiversity and mitigate climate change.

Байршил

Argentine Republic

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

2000.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

40000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

The soil of the Province of Santiago del Estero is undergoing a calcification process, evidenced by the formation of calcium carbonate on the soil profile.  This feature determines the formation of a barren plain or desert vegetation, under semiarid climate conditions.  Within Salado and Dulce rivers fluvial systems a variety of soils can be observed, ranging from mineral soils to hydro morphine soils, with a high salt and alkali ratio|
The Province of Santiago del Estero looks like an expanded saltpetrous plain, only interrupted by rivers flowing diagonally from Northwest to Southeast (Salí-Dulce river and Salado river, different both in their flow and in their use possibilities) and by elevations located on the South, West and Northwest margins.|
Climate in Santiago del Estero is hot and equivalent to that in subtropical regions. The annual average temperature is 21.5 ºC, with an absolute maximum summer temperature of up to 47º C, and an absolute minimum winter temperature of -5 ºC.  Two seasons can be distinguished: the rainy season, from October to March, and the dry season, from April to September. During the year, precipitation range from 750 mm to 600 mm, with an annual average of 695 mm.|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

High level of poverty rate.
The local farmers involved in project activity (inside and outside Colonia El Simbolar) are the owners of the land.
Agricultural activities.

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

The project is considered a "best practice" as it resulted in positive impacts in terms of social and environmemtal criteria.
Environmnetal indicator: planted area, carbon sequestered.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Land degradation.

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Abandonment of lands.

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

The specific objectives include:

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Objective 3: Awareness raising and capacity building.
a)Capacity building and Workshops for farmers, youth and general community|
Objective 1: Reforestation of 2,000 hectares with native species (prosopis alba).
f) Monitoring
Objective 2: Preparation of CDM documentation.
d) Submission of the CDM documentation to the CDM Executive Board.

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

The main technology employed under this project is reforestation through direct planting with environmental-friendly techniques on degraded lands.  Good practice techniques and successful regional, national and international technologies and experiences achieved in past years in forest restoration management were adopted.
For tree planting activities, traditional techniques were used.  However, it is important to highlight that the scale of the Project was rather unusual. For example, in all the Province of Santiago del Estero the number of hectares forested per year is rather low (around 400 ha).  And the Project by itself forested 2,000 hectares in four years.|

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Grupo Ambiental para el Desarrollo (GADE)|Unzaga Sur N° 21
|Fundación del Sur|Cochabamba 449

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Grupo Ambiental para el Desarrollo (GADE)

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоогүй
 • Олон улсын санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Government of Santiago del Estero

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Socio economic improvements
Environmental improvements
Biodiversity promotion
Land degradation prevention and land restoration
Generation of labour opportunities
Capitalziation of farmers

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

At golbal level: carbon sequestration to mitigate climate change
At provintial level:  the Project demonstrated that it is possible to implement a forestation initiative at large scale.
At provintial level:  the Project demonstrated that it is possible to implement a forestation initiative at large scale.
At golbal level: carbon sequestration to mitigate climate change

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

2,000 ha were reforested with native species.|
The project will remove carbon from the atmosphere.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

The result of the Project is very much positive in terms of capitalization of the farmers as, in the long term (20/30 years), they will own a relevant stock of woody and non-woody forestal resources.

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Үгүй

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Political commitment at local, provintial, national and international level.|
Involvement of the comunity.
Skilful and committed staff.

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Үндэсний
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

It is essential to clearly explain the expected impacts of the Project to the farmers and comunity

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

It is essential to have enough funding to garantee the implementation of the complete Project circle.

Техникийн нөөцтэй холбоотой

It is essential to use (or adapt) traditional existing technologies.

Модулууд