НҮБ ЦТК

Технология фитомелиорации деградированных пастбищ [ОХУ]

  • Бүтээн байгуулалт:
  • Шинэчлэх:
  • Цуглуулсан этгээд:
  • Редактор:
  • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Russian Federation

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: Все права принадлежат Российской Федерации

Бүрэн гүйцэд байдал: 51%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Технология фитомелиорации деградированных пастбищ

Улс :

ОХУ

Тайлагнах Этгээд:

Russian Federation

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

Все права принадлежат Российской Федерации

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Фитомелиорация деградированных пастбищ I-IV лесомелиоративных категорий

Байршил

Опустыненные массивы

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

деградированные земли (песчанные, супесчаные)|
пустыни и полупустыни

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Промышленность и сельское хозяйство
Все формы собственности

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Дифференцированный подход в соответствии с эколого-морфологической неоднородностью, а также с учетом площади и рельефа опустыненного массива

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Восстановление пастбищ от дефляции

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Защита восстанавливаемых пастбищ от дефляции, создание благоприятных микроклиматических условий для содержания и выпаса скота, продуцирование веточного и листового корма

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

1. Подготовка почвы
2. Подбор посадочного материала
3. Закладка пастбищезащитных лесных полос, мелиоративно-кормовых, защитно-хозяйственных насаждений, древесных зонтов
4. Комплекс мероприятий по поверхностному и коренному их улучшению (посев многолетних кормовых трав)

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт агролесомелиорации (ГНУ ВНИАЛМИ Россельхозакадемии)|Россия, 400002, г. Волгоград, Университетский просп., д. 97

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

  • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
  • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Защита и восстановление земель
Борьба с опустыниванием
Аккумуляция подвижной части песка
Увеличен охват фитомелиоративных работ (50-100 га)
Эффективное управление земельными ресурсами
Развитие территории
Создание благоприятных микроклиматических условий для содержания и выпаса скота

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Защита земель
Развитие территорий

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

1. Насаждения способствуют увеличению орнитофауны и других биологических видов и сохранению биоразнообразия
2. Лесные насаждения создают благоприятные микроклиматические условия

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Высокая эффективность
Востребованность

Модулууд