НҮБ ЦТК

أستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في أعادة تأهيل مواقع الغابات المتأثرة من الموت القمي لنباتات العرعر [Саудын Араб ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Saudi Arabia

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

أستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في أعادة تأهيل مواقع الغابات المتأثرة من الموت القمي لنباتات العرعر

Улс :

Саудын Араб

Тайлагнах Этгээд:

Saudi Arabia

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Ой мод

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

تعاني بعض غابات العرعر من موت قمي  نتيجة لعوامل مختلفة( الجفاف  -النشاطات البشرية- الأمراض )وبعد دراسات وتجارب تم بنجاح أستخدام التقنيات التالية :إزالةالأجزاء المتأثرة والمصابة  - حصاد المياه  بواسطة تأهيل المدراجات وإقامة عقوم وجور لتوفير الرطوبة اللازمة للنبات- الحماية وزراعة شتلات العرعرالمحلي

Байршил

منطقة عسير بجنوب غرب المملكة العربية السعودية

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

1987816.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

منطقة جبلية وعرة التضاريس تصل أعلى قممها إلى 3000م عن سطح البحر وشديدة الإنحدار خاصة من الجهة الغربية
شبه رطب متوسط الأمطار يتراوح مابين 300- 500ملم/سنة أما درجات الحرارة فتتراوح بين 16-27درجة مئوية
التربة طميية ضحلة قليلة الملوحة تتأثر بعوامل التعرية النشطة

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

- أراضي الغابات والمراعي حكومية مع مساحات محدودة خاصة
- أراضي زراعية خاصة
- أراضي حضريية تعود ملكيتهاللقطاع الخاص والدولة
- الزراعة - النشاط لسياحي- التجارة والعمل الحكومي
متوسط الدخل الفردي حوالي 11000 دولار أمريكي في السنة

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

تحسن النمو الخضري للأشجار المتأثرة - تحسن التربة والغطاء النباتي الطبيعي والتنوع الحيوي والنظم البيئية في المواقع التي تم إعادة تأهيلها مما كان له أثر إيجابي بيئي وإقتصادي وإجتماعي

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

الموت القمي لأشجار وغابات العرعر

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

انضغاط التربة
الانجراف المائي

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

-توفير الرطوبة الكافية للنباتات وتحسين خواص التربة
|- الحد من الموت القمي وتحسين الغطاء النباتي

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

- أزالة الأشجار والأجزاء الميته
- زراعة شتلات العرعر المحلي
- الحماية
-تأهيل المدرجات الزراعية المهجورة
-أنشاء عقوم ترابية وحجرية بأشكال مختلفة
- أنشاء جور على مسارات بأشكال هندسية مختلفة
- حراثة سطحية لتحسين تسرب مياه الأمطار مع الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


المملكة العربية السعودية- وزارة الزراعة|WWW.MOA.GOV.SA

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

- وزارة الزراعة- المملكة العربية السعودية
- منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
- السكان المحليين

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага
 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой
 • Олон улсын санаачлага
 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага
Тодорхойлно уу:

تم تطوير هذه الممارسات في اطار مشروع تم تنفيذه في البداية سنة 2006م بالتعاوم بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

-السكان المحليين في المواقع المتأثرة
|-الهيئة السعودية للحياة الفطرية
|-مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
|-الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
|-وزارة المياه والكهرباء

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

معظم المدرجات المهجورة تعودملكيتها للسكان المحليين وساعدوا في إعادة تأهيل المدرجات- الجهات الحكومية الأخرى ساهمت من خلال توفير الدراسات والمعطيات ( منهاعناصر المناخ- الجفاف -الظروف البيئية-حالة الغطاء النباتي ...الخ) التي تم الإستفادة منها في دراسة وتحليل العوامل إلى أدت إلى هذه الظاهرة

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

المدرجات الزراعية التي تم إعادة تأهيلها زادت إنتاجيتها الزراعية بسبب تحسن التربة وزيادة الرطوبه بها
-تقليل من التعرية المائية للتربة
- تحسن في المناخ
- تحسن في المنظر الطبيع للمواقع التي تم أعادة تأهيلها
-قل النزوح من هذه المواقع
- زيادة دخل السكان المحليين سواء من الزراعة أو السياحة أو النشاطات الأخرى
- أزدياد عدد النشاطات الثقافية في هذه المواقع خلال موسم السياحة في فصل الصيف
تحسن النمو الخضري للنباتات المتأثرة وأستعادت النباتات حالتها الصحية الجيدة كما تحسن الغطاء النباتي الرعوي وزادت إنتاجيته
- تحسن في موائل الحياة البرية
- زيادة في التنوع الحيوي (نباتي وحيواني)

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

- تحسن الغطاء النباتي أدى إلى التقليل من سرعة الجريان السطحي للمياه( السيول) وبالتالي فإن السيول والفيضانات الجارفة قد قلت في الأودية الواقعة في المنحدرات الغربية والشرقية
-  الحد من تأثيرات العواصف الترابية على المواقع التي تقع شرق المواقع التي تم أعادة تأهيلها( حيث تهب عواصف رملية موسمية في فصل الصيف على سهل تهامة وتنقل بفعل الرياح إلى المرتفعات والموقع التي تقع شرقها)

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

-تحسن التربة سيؤدي إلى الإستفادة من أي كميات رطوبة متاحة
- تعدد مصادر الدخل المتاحة سيؤدي إلى تكيف السكان المحليين مع أي تغيرات مناخية
-تحسن الأنظمة البيئية سيساعد التنوع الحيوي في التكيف مع التغيرات المناخية
تأهيل المواقع بهذه التقنية أدى إلى تحسن نوعي وكمي في الغطاء النباتي وتحسين في النظم البيئية وموائل الحياة الفطرية وبالتالي فإن تأثيره إجابي على المحافظة على التنوع الحيوي
تحسن الغطاء النباتي الشجري وأيضاً التربة تؤدي إلى زيادة أمتصاص ثاني أكسيد الكربون وبالتالي التقليل من تأثير التغيرات المناخية

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

الكلفة تم تحليلها حيث أن جميع الأنشطة تنفذ عن طريق القطاع الخاص وفق مواصفات ومالية محددة_ أما المنفعه فمجالاتها متعددة ومحددة سواء إقتصادية أو إجتماعية أو بيئية ولم يتم إجراء حساب دقيق للعوائد الإقتصادية من هذه المنافع

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

تم تعمبمها على مواقع أخرى في مناطق أخرى في المملكة العربية السعودية وكذلك تم أبرازها في العديد من الإجتماعات الإقليمية وتحت الإقليمية

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Урамшууллын аль төрлийг зааж өгнө үү:
 • Бодлогын болон зохицуулах урамшуулал, дэмжлэг (тухайлбал, зах зээлийн шаардлага болон зохицуулалтыг бууруулах, импорт/экспортын дэмжлэг үзүүлэх, гадаад хөрөнгө оруулагч татах, хөгжлийн судалгаа хийх дэмжлэг г.м.)
 • Санхүүгийн урамшуулал (жишээлбэл, хөнгөлөлттэй хүү, улсын тусламж, татаас, мөнгөн тэтгэмж, зээлийн баталгаа гэх мэт)

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

- رغبة  جميع الشركاء بمافيهم القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والمنظمات الإقليمية والدولية في إيجاد حل لهذه المشكلة التي تأثيرات أجتماعية وإقتصادية وبيئية كبيرة على عدة مناطق وربما تأثيرها يكون له بعد أقليمي ودولي
المواقع المتعرضة لهذه المشكلة تعد من أهم مواقع الجذب السياحي لذا كان الإهتمام المحلي والوطني من الإعلام  والمواطنين والسواح  كبير على مما ساعد في التسريع بتنفيذ هذه التقنية
التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي للموت القمي لنباتات العرعر أدت إلى إيجاد حافز كبير لإيجاد حل لهذه المشكلة

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн
 • Олон улсын

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

تم تدريب عدد من الكوادر على المستوى المحلي والوطني على جميع التقنيات الخاصة بالنشاطات المنفذة

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

- تم أكتساب خبر ستساعد في تقليل تكاليف الأنشطة المنفذة
|- العائد الإقتصادي الغير مباشر كبير سواء على المستوى المحلي أو الوطني

Техникийн нөөцтэй холбоотой

تم أكتساب معرفة جيدة بمختلف جوانب هذه التقنية وفوائدها

Хэсэг 8. Leg 1-ийн нэмэлт асуулт

Leg 1-ийн нэмэлт асуултууд

Reporting Entity: المملكة العربية السعودية - وزارة الزراعة

Модулууд