НҮБ ЦТК

Mise en défens de Ndour Ndour [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Mise en défens de Ndour Ndour

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Бодлого, хууль эрх зүй, бүтэц зохион байгуулалтын хүрээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

mise en défens avec pour objectif de réhabiliter cet espace
qui constituait pour les villageois la principale source d'approvisionnement en bois de
chauffe.

Байршил

Région de Kaolack (Sénégal)

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

150.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

2000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Plat
Déforestation/disparition de la végétation naturelle, surexploitation de la végétation
pour commercialisation, développement de l'urbanisation et des infrastructures, sécheresses, pression de la population|
Sol pauvre, squeletique complétement léssivé.|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

revenus issus de l'agriculture et de l'élevage
communautaire
(Selon le droit positif, la terre relève du domaine national.
Toutefois, dans la pratique, ce sont les règles coutumières
qui prévalent dans la tenure foncière)|
pauvres, revenus faibles|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

bois de chauffe, de l’allégement des travaux des femmes
La mise en défens a contribué également à l’amélioration de la santé grâce à l'approvisionnement
de la caisse du village|

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

réhabilitation des
terres dégradées, atténuation de la dégradation,
prévention de la dégradation|

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Dégradation biologique:réduction du couvert végétale.
Perte de productivité agricole,
Mauvaise conditions sanitaires du bétail,
maladies pulmonaires,
Pauvreté|

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Augmentation de la production de fourrage
Amélioration des revenus
Augmentation de la diversification des produits
Augmentation de la production de bois

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

1. Sensibilisation des populations et élus locaux
|2. Création du bureau pour une organisation de la population riverainne
|3. Elaboration des règlements et code de conduite
|4. Délibération

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Protection de la forêt
Mise en place d'un réglement pour la conduite pastorale
Prélévement des ressources réglementé
comités de surveillance
Protection de la forêt

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


IREF de Kaolack/ PAGERNA|eaux et Forêts
Kaolack (Sénégal)

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Eaux et Forêts
Coopération Allemande
Elus locaux
populations concernés

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага
 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

OCB

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

ETAT/PAGERNA(GTZ): Financement, encadrement, renforcement des capacités
Elus locaux: appui financier, délibération/affectation de la terre à la communauté.
Populations:élaboration codes de conduite, surveillance, réglementation.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Augmentation/maintien de la diversité des habitats
Augmentation de la diversité végétale
Augmentation de la diversité animale
Réduction de la croûte du sol (battance)
Réduction de la perte en sol
Augmentation de la production de fourrage
Amélioration de la santé
Amélioration de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance
Amélioration de la situation de groupes socialement et économiquement
désavantagés
Amélioration des connaissances en conservation
Augmentation des possibilités culturelles
Réduction des émissions de carbone et des gaz à effet de serre
Augmentation de la matière organique au dessus du sol
Impacts socio-culturels
Augmentation en nutriments recyclés
Amélioration de la biomasse au dessus du sol
Amélioration de la couverture du sol

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Augmentation de revenu des ménages
Augmentation du bien être des populations.

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

- Contrôle de la battance
- Augmentation du niveau, recharge de la nappe|
Grâce à cette mesure, la flore s’est bien reconstituée et des espèces emblématiques de la zone et qui avaient quasiment disparu ont refait leur apparition. C’est le cas notamment du Mytragina inermis , de l’Acacia nilotica , du Diospyros mespiliformis , de l’Acacia seyal… La reconstitution de l’habitat a aussi favorisé la réapparition d’espèces fauniques telles que l’hyène et le singe.|

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Référence(s) : Ba Oumar Ngatty, 2004. Communauté rurale de Mbadakhoune : l'eau, une réelle préoccupation pour les populations. Article paru dans la
rubrique Actualités du journal Le Soleil du 19 février 2004/ISRA/BAME, 2008. |

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

région Kaolack|Région Kaffrine|Région Fatick

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тухайн технологийг цаашид нэвтрүүлэх болон ашиглахыг хялбаршуулсан урамшуулал байгаа юу?

Тийм

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

appui technique (renforcement des capacités)
Réceptivité de la population
Disponibilité et engagement des elus Locaux

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Engagement et capacités locales

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Peu de moyens financiers

Техникийн нөөцтэй холбоотой

faible demande technique mais nécéssité de reconnaitre les codes locaux en matière d'environnement.

Модулууд