НҮБ ЦТК

Parc à Cordyla pinnata avec parcage naturel et paillage [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Parc à Cordyla pinnata avec parcage
naturel et paillage

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Le parc à dimb consiste, au moment du défrichement, à sélectionner et à maintenir
dans les champs les pieds de Cordyla pinnata . En dehors de son rôle dans
l’atténuation de l’érosion éolienne et de son ombrage, cet arbre est choisi surtout
pour son importance dans l’alimentation (fruits) et la pharmacopée locales. En outre,
il fournit un bois d’oeuvre très prisé par l’artisanat local et national (meubles, ustensiles de cuisine, oeuvres d’art dont le plus connu est le tam-tam ou djembé ).|

Байршил

Village de Darou Ramane, département de Nioro du Rip, région de Kaolack, Zone centre-sud du sénégal|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

30.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

500.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Darou Rahmane est un village situé dans le département de Nioro du Rip, zone polycole par excellence dans le bassin arachidier. Dans cette partie du Sénégal, les exploitants
agricoles sont confrontés à plusieurs contraintes parmi lesquelles l’érosion éolienne et hydrique, la perte de fertilité des sols, les nématodes, les termites et les
plantes parasites (Striga hermonthica ), les coupes abusives et les feux de brousse.|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Popualtion agricole à revenu généralement faible; niveau de pauvreté relativement élevé.
produits de l'agriculture pluviale: arachide, mil, maïs; pastèques,..
Très peu d'élevage.|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Augmentation de la diversification des produits

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Erosion hydrique : perte du sol de surface
Erosion éolienne: perte du sol de surface / uniform displacement

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Erosion éolienne: perte de sol
Forte évapotranspiration perte d'humidité
Perte de matière organique baisse des rendements,
Perte de diversité biologique.|

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Amélioration de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance
Lutte contre la pauvreté
renforcer les capacités des populations affectées.

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Augmentation de la diversification des produits x x x Augmentation des revenus agricoles
Augmentation de la biomasse au dessus du sol
Augmentation de l'humidité du sol
Augmentation de la diversité végétale x x x x Réduction de la perte en sol
x x x x
Réduction des émissions de carbone et des gaz à effet
de serre

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

1. Protection des pieds adultes de Cordyla pinnata dans les
champs
2. Le parcage est fait en saison sèche dans tout le champ; sur
les terres laissées en jachère durant la saison des pluies
3. Le paillage est fait avec les résidus du mil en saison des
pluies après récolte de mil
4. Protection des jeunes pousses de Cordyla pinnata
Pratique de conservation : pratique végétale,pratique agronomique.
Atténuation de la dégradation des terres|

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Eaux et forêts de Kaolack|kaolack|Agriculteurs du site.|village de Darou Ramane|Elus locaux (président de la Communauté Rurale|Darou Rahmane.

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Eaux et Forêts kaolack
population village Darou rahmane

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Eaux et Forêts: encadrement, assistance technique, renforcement des capacités.
population: organisation, exécution des activités techniques|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Augmentation de la diversification des produits  Augmentation des revenus agricoles
Réduction des frais pour les intrants agricoles
Augmentation du rendement des cultures
Contribution aux conditions d’existence / bien-être humain
Cohésion sociale renforcée.
Amélioration de la santé

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Amélioration du cadre environnemental
Augmentation de revenus

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Augmentation du taux de boisement.
Adaptation et présence de nouvelles espèces herbacées de valeur.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Personne-contact : NDIAYE, Déthié S. Centre de Suivi Ecologique, Rue Léon Gontran Damas, Fann-Résidence, BP 15532, Dakar-Fann,
Tel +221338258066, Fax +221338258168, dethie@cse.sn|

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

région de Kaolack

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Réceptivité des populations,
Expertise des agents forestiers
forte capacité de régénération du Cordyla|

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Réceptivité, engagement et expertise.|

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Très peu de moyens financiers sont nécessaires.

Техникийн нөөцтэй холбоотой

choix judicieux de l'espèce et code de conduite pour le pacage des animaux

Модулууд