НҮБ ЦТК

Agriculture Durable avec Peu d'Intrants Extérieurs (ADPIE) [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Agriculture Durable avec Peu d'Intrants
Extérieurs (ADPIE)

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Parcelle de six hectares. Dans cet espace, le propriétaire protège les pousses naturelles de Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica, Faidherbia albida, Acacia radiana, Borassus aethiopum, Lawsonia inermis et Moringa oleifera . Parallèlement il a planté 100 pieds de Acacia senegal et beaucoup d’arbres fruitiers (Mangifera indica , Citrus maxima, Citrus limon, Cerasus vulgaris , Citrus sinensis , Citrus reticulata et Ziziphus mauritiana variété gola. Le champ est entouré d’un haie-vive composée d’Acacia mellifera . Dans une autre partie de la parcelle, il pratique la rotation culturale mil/maïs associée à la jachère. Il y cultive également l’arachide et niébé.|

Байршил

Village de Nguith dans le Département de Linguère,Région de Louga.(Nord-centre du Sénégal).|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

6.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

15.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

sols sableux profonds ferrugineux.
steppe arbustive à Acacia et balanites.

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Propriété foncière : Etat
Droits fonciers et d’utilisation de l’eau : communautaire
Agriculture, Elevage.|
revenus issus de l'agriculture.Populations parmi les plus pauvres du Sénégal;
.

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Augmentation de la production agricole.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Dégradation des terres
Perte de fertilité
Diminution des rendements.

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Perte de rendement
appauvrissement du sol.

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

augmenter les rendements.
Régénérer les potentialités du sol

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Activités de mise en place : pratique agronomique
1. Mise en place d'un système d'arrosage
Activités de mise en place : pratique végétale
1. Trouaison pour enfouissement de fumier de cheval, de
sable et d'eau (compostage)
3. Arrosage des jeunes arbres|
Activités d’entretien/récurrentes : pratique agronomique
1. Production de plantules en pépinière pour le maraîchage
2. Plantation (labourage)
3. Plantation (trouaison et plantation)
4. Plantation (arrosage)
5. Traitement phytosanitaire
6. Désherbage

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

prévention de la
dégradation, atténuation de la dégradation
Origine : à l’initiative des exploitants agricoles|

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Secteur Forestier de Linguère|linguère Sénégal

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Eaux et Forêts
Agriculteur

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Үгүй

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Eaux et Forêts: encadrement technique, conseil.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Amélioration de la texture et de la structure du sol.
Augmentation des revenus monétaires.
Augmentation et diversification des produits agricoles.

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Contribution aux conditions d’existence / bien-être humain
Amélioration de la sécurité alimentaire

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

augmentation de la sequestration de carbone
augmentation et diversité des espèces végétales.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Үгүй

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Volonté de l'agriculteur
Ses moyens financiers et techniques.
sa disponibilité en terre

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Engagement et volonté du propriétaire

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Disponibilité financière certaine.Cette technologie facilement reproductible ne nécessite pas une expertise élevée, mais elle a du mal à s’étendre dans cette zone du fait du coût élevé de la mise en place du système d'arrosage et de la cherté de l‘eau.|

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Ne nécessite pas une expertise élevée.

Модулууд